Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  take-off
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 116 177--187
EN The paper analyzes the policy implications of the big-push model for development in Nigeria. The highlights of the analysis include existence of three inter-related perceptions namely, poverty trap, big push (BP) and takeoff. The basic idea is that poor countries are in poverty, hence needs BP linki[...]
2
99%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 335--342
EN Among the most important problems faced by the air transport today there can be mentioned some negative influences of aircraft and airports on the environment and the increasing costs of air transport. One of the possibilities to improve the situation is to work out innovative solutions aimed at dec[...]
3
99%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN The aim of the paper was identification of force-time characteristics of ground reaction forces exerted during take-off and landing phases in the six typical acrobatic elements. The tests of a pilot study character were carried out on two professional athletes aged 17 and I8. The levels of such para[...]
4
85%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN A kinematical model of the ski jumper’s body pose at the beginning of take-off was proposed. A method of measuring skier’s body coordinates based on the results of video recordings and office information technologies was created. Kinematical parameters of the skier’s body pose at the beginning of ta[...]
5
85%
Prace Instytutu Lotnictwa
PL Obiektem badań jest śmigłowiec Mi-2 plus, dla którego należy opracować technikę sterowania po awarii napędu w czasie wykonywania "pionowych " startów i lądowań na krótkich lądowiskach. Do punktów krytycznych, które należy przeanalizować w badaniach techniki wykonania startów i lądowań na ograniczony[...]
EN The object of the tests is the Mi-2 Plus helicopter, for which a method of controlling the helicopter after a power failure during vertical take-off and landing on short landing ground should be designed. The problems of flight through the vortex ring and occurrence of the H-V zone belong to the cri[...]
6
85%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL W obecnych czasach coraz częściej duże linie lotnicze sięgają po zdobycze techniki komputerowej. Liczą się dla nich nie tylko oszczędności wynikające z ich korzystania, ale przede wszystkim bezpieczeństwo lotu. Jak wiadomo najwięcej zagrożeń pojawia się podczas startu i lądowania, w większości przyp[...]
7
71%
Logistyka
2015 nr 3 3040--3047,CD 1
PL Wśród najważniejszych problemów stojących współcześnie przed transportem lotniczym wyróżnić można niekorzystne oddziaływanie samolotów i lotnisk na środowisko naturalne oraz rosnące koszty przewozów. Jedną z możliwości poprawy tej sytuacji jest opracowywanie nowatorskich rozwiązań zmierzających do o[...]
EN Among the most important problems faced by the air transport today there can be mentioned some negative influences of aircraft and airports on the environment and the increasing costs of air transport. One of the possibilities to improve the situation is to work out innovative solutions aimed at dec[...]
8
57%
Transport Problems
2017 T. 12, z. 2 89--97
EN The Laboratory of Aviation Safety and Security at CTU in Prague has recently started a project aimed at runway protection zones. The probability of exceeding by a certain distance from the runway in common incident/accident scenarios (take-off/landing overrun/veer-off, landing undershoot) is being i[...]
9
57%
Budownictwo i Prawo
2018 R. 21, nr 1 13--15
PL Obliczanie wskaźników powierzchniowo-kubaturowych dla budynku może być przeprowadzane dla różnych faz jego istnienia. Występują trzy podstawowe fazy: projektowania, budowania i użytkowania budynku. Niekiedy - w zależności od fazy, w jakiej znajduje się budynek - przy pozyskiwaniu odpowiednich wymiar[...]
EN The calculation of surface-volume indicators for a building can be carried out for various phases of its existence. There are three basic phases: design, building and use of the building. Sometimes - depending on the phase in which the building is located - in the acquisition of appropriate linear d[...]
10
57%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 338--344, CD
PL W artykule poruszono problematykę emisji toksycznych składników spalin silników lotniczych. Opisano specyfikę operacji lotniczych ze szczególnym uwzględnieniem etapu startu/lądowania (LTO - landing takeoff operation) oraz metody szacowania wskaźników emisji CO i NOₓ dla silników odrzutowych samolotó[...]
EN The paper presents the issues of emission of toxic compounds in exhaust gases of aviation engines. The specifics of aviation operations with particular focus on the landing take-off operation (LTO) and methods for estimating CO and NOₓ emission factors for aircraft jet engines, depending on the mane[...]
11
50%
Budownictwo i Prawo
2017 R. 20, nr 2 17--20
PL Pokazano jak krok po kroku przygotować harmonogram przy wykorzystaniu danych (ilościowych i jakościowych) zawartych w modelu. Omówiono automatyzację procesu przedmiarowania, opcje wyliczania kosztorysu robót w oparciu o dane zgromadzone w modelu. Przedstawiono nowe spojrzenie na zawód kosztorysanta [...]
EN The article shows how to step by step prepare a timetable using (quantity and quality) data included in the model. It also reviews automation of the take-of process of quantities and options of making a cost analysis of work basing on the data registred in the model. It offers a new look at the pro[...]
12
50%
Budownictwo i Prawo
2018 R. 21, nr 2 18--22
PL Diabeł tkwi w szczegółach, czyli jak przygotować się do pracy z modelem BIM, pełniąc w procesie inwestycyjnym rolę QS / menadżera kosztów. Kilka praktycznych wskazówek, jak opracować model na potrzeby przedmiaru i kosztorysu. Czego możemy, a nawet powinniśmy wymagać od siebie i innych uczestników pr[...]
EN The devil is in the details, or how to prepare for work with the BIM model, acting in the investment process as the QS / cost manager. Some practical tips on how to develop a model for a takeoff and cost estimate. What can we and even should require from ourselves and other participants in the proce[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last