Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 53
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tabor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 2/28 49-62
PL W pracy przedstawiono koncepcję taboru bimodalnego (drugiej generacji) o podwyższonvm stopniu bezpieczeństwa przed wykolejeniem. Koncepcja dotyczy zwłaszcza taboru bimodalnego przeznaczonego do przewozu środków toksycznych, paliw płynnych i gazów (sprężonych lub skroplonych). Głównymi cechami konst[...]
EN TECHNICAL - EXPLOITATIONAL ATTRIBUTES OF THE NEWEST GENERATION BI-MODAL STOCK. In the paper some bi-modal stock improved design is discussed. The improvement concerns to higher antiderailment coefficient of security. Particularly it relates to the stock carrying some toxicals, fuels and gases (compr[...]
2
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 2/28 63-75
PL Przedstawione wyniki obliczeń dotyczą oceny właściwości biegowych tzw."drugiej generacji" wózków bimodalnych na torze prostym z punktu widzenia dynamiki poprzecznej. Zadanie sprowadzono do badań modelowych w dziedzinie częstości, majacych na celu określenie bezpiecznej prędkości maksymalnej dla lini[...]
EN STEADY-STATE MOTION 0F A NEW CONCEPT BIMODAL BOGIES 0N STRAIGHT TRACK. A linear mathematical model of a new concept bimodal bogies was examined on a straight track in terms of lateral stability and critical speed. We assumed that creep forces are linear function of the creepages and equivalent conic[...]
3
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1998 z. 2/28 49-62
PL W niniejszym referacie została przedstawiona zarówno koncepcja technicznego rozwiązania, przyłączy - adapterów, jak też zostały wyznaczone, podstawowe dla tego połączenia, związki geometryczne. Ponadto, zostały wyprowadzone związki określające relacje pomiędzy podstawowymi parametrami konstrukcyjny[...]
EN TECHNICAL DESIGN 0F ADAPTERS FOR THE NEWEST BI-MODAL STOCK GENERATION A technical design of terminal - adapter for the bimodal stock newest generation with its fundamental geometrical interdependances is presented. Also adequate relationship concerning to radial positioning constrains are formulate[...]
4
80%
Problemy Kolejnictwa
2004 Z. 139 93-109
PL Omówiono istniejące systemy kolei magnetycznej - zasady działania, warunki projektowania trasy, konstrukcję toru oraz eksploatowany tabor. Omówiono również obecny stan rozwoju i zastosowań praktycznych, jak również prognozy dalszego rozwoju kolei magnetycznej
EN This article discusses the existing magnetic railway systems - their operation principles, design conditions, track construction and the rolling stock in use. The article also discusses the current state of development and practical applications, as well as forecast for further development of magnet[...]
5
80%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL 5 maja 2000 r. otwarto pierwszy odcinek linii tramwajowej w Croydon, położonym w południowej części aglomeracji londyńskiej. To ważne wydarzenie oznacza powrót tramwajów na ulice stolicy Wielkiej Brytanii, z których zniknęły one w 1952 r. wydawało się bezpowrotnie.
6
80%
Przegląd Komunikacyjny
PL Krytyczna ocena prób .odmłodzenia. taboru przez zakupy od przewoźników z innych krajów UE używanych autobusów i pojazdów kolejowych. Bardzo wysokie koszty napraw taboru zużytego ponad miarę przemawiają za preferowaniem zakupów lub leasingu nowych pojazdów. Zalety współczesnej metody procesowego pode[...]
EN The critical opinion of "the rejuvenation . test of camp by the purchases from carriers from different EU countries of used buses and railways vehicles. Very high-costs of repairs of camp used over measure appeal for preferring the purchases or leasing of new vehicles. The advantage of present metho[...]
7
70%
Problemy Kolejnictwa
2018 Z. 181 7--16
PL W 1923 roku w ówczesnym Ministerstwie Kolei Żelaznych został utworzony Referat Doświadczalny, którego kierownikiem był profesor Albert Czeczott. Zadaniem Referatu było określanie dla poszczególnych typów parowozów, zwłaszcza nowych, charakterystycznych cech konstrukcyjno-eksploatacyjnych oraz badani[...]
8
61%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
2005 R. 102, z. 3-M 339--352
PL W artykule zamieszczono wyniki analizy wybranych przedsiębiorstw transportu miejskiego. Celem badań było wskazanie głównych czynników mających wpływ na decyzje dotyczące odnowy taboru tramwajowego. Przeprowadzona analiza pozwoliła poznać strukturę i wiek wagonów tramwajowych oraz określić wielkość k[...]
EN The aim of this report is to present the major indicators significantly important and influenced to decision-making of improvement tramway rolling-stock process. The composition contains analysis results of city transport companies. Thus, according to prepared analysis, such indicators as: structure[...]
9
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Odnowa taboru jest aktualnie dużym wyzwaniem stojącym przed operatorami miejskiego transportu tramwajowego w Polsce i innych krajach Europy Wschodniej. Eksploatowane wagony są w znacznym stopniu zużyte (średni wiek ok. 20-30 lat), uciążliwe dla pasażerów i środowiska naturalnego (hałas, drgania, ene[...]
10
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W ostatnim czasie Koleje Białoruskie zakupiły wiele nowoczesnych pojazdów szynowych - lokomotyw i zespołów trakcyjnych, zarówno spalinowych, jak i elektrycznych. Zmodernizowano także część lokomotyw spalinowych do pracy manewrowej. Główne linie kolejowe są zelektryfikowane (25 kV 50 Hz), choć ponad [...]
EN Belarussian Railway (BC) has purchased number of modern rolling stock last times - locomotives and motor units (both diesel and electric). Additionally, some locomotives have been modernized (all are diesel ones). Main railway lines are electrified (25 kV 50 Hz), but more than half are not in Belaru[...]
11
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 117--121
PL Niniejszy artykuł składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej przeanalizowano m.in. przyczyny powstawania hałasu z uwzględnieniem warunków eksploatacyjnych taboru i konstrukcji torowiska. W ramach części praktycznej zrealizowane zostały badania natężenia hałasu gener[...]
EN Paper discussed the reasons of noise produced during transit of cargo by rail. Autors alsoshow the results of survey done in selected point along railway line number 406 between Szczecin Główny and Police,where in the immediate vicinity railway infrastructure are residential buildings.
12
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 115 123--130
PL W ciągu ostatnich pięciu lat uległ znaczącej poprawie stan infrastruktury kolejowej, czego odzwierciedleniem jest wzrost prędkości maksymalnych w skali sieci kolejowej, zarówno na głównych ciągach przewozowych, jak i na ważniejszych liniach w regionach. W rozkładzie jazdy na lata 2015/2016 połączeni[...]
EN The railway infrastructure condition in Poland has been significantly improved in the recent years. This improvement has been reflected in the increased maximum speeds in a rail network scale, either on the major transit corridors or on the most important regional lines. In the 2015/2016 timetable, [...]
13
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Pasażerski transport publiczny wystawiony jest nieustannie na konkurencję zmotoryzowanego ruchu indywidualnego. Może on tylko wówczas utrzymać, względnie polepszyć swoją pozycję, jeżeli środki transportu publicznego oraz wszystkie środki organizacji ruchu i obsługi pasażerów będą, zgodnie z oczekiwa[...]
14
61%
Komunikacja Publiczna
2016 nr 2 53--54
PL Perspektywa unijna 2014-2020 to ostatnia szansa na uzyskanie zewnętrznych pieniędzy, które pozwolą przewoźnikom autobusowym na dużą skalę wymienić tabor. Jeśli chodzi o firmy wykonujące usługi transportowe dla KZK GOP, to tylko trzy największe komunalne spółki – PKM Katowice, PKM Sosnowiec i PKM Gli[...]
EN The 2014-2020 European Union perspective is the last chance to gain external money, which will allow bus transport providers to change their fleet on a large scale. As far as companies providing services for KZK GOP are concerned, only three largest utility companies, that is PKM Katowice, PKM Sosno[...]
15
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Na całym świecie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem publicznym, wybierając nowy tabor do swoich linii tramwajowych lub kolejowych zwracają uwagę na parametry techniczne: prędkość, liczbę pasażerów, oszczędne, ekologiczne silniki i wiele innych wskaźników eksploatacyjnych. Ważny jest także co[...]
16
61%
Logistyka
2015 nr 3 2360--2367, CD 1
PL Udział transportu drogowego w przewozie pasażerskim stanowi około 75%. Jest to wciąż duża wartość pomimo malejącego trendu obserwowanego w ostatnich latach. W dalszym ciągu znaczna ilość podróżnych, zarówno w obrębie miast jak i w komunikacji międzymiastowej, wybiera przedsiębiorstwa świadczące usłu[...]
EN The share of road transport in the transport of passengers is about 75%. It's still a great value, despite of the declining trend observed in recent years. Still a significant number of travelers, both in the cities and in the intercity, selects the companies providing transport services instead of [...]
17
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Gdynia jest, obok Lublina i Tychów, jednym z trzech polskich miast posiadających komunikację trolejbusową. Pierwsza linia trolejbusowa uruchomiona została w latach 1943-1944 na trasie Chylonia - Centrum - Orłowo, podczas okupacji niemieckiej. Decyzja o uruchomieniu w Gdyni komunikacji trolejbusowej [...]
18
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Zwiększone oddziaływania dynamiczne pojazdów szynowych z płaskimi miejscami na kotach mogą być przyczyną uszkodzeń nawierzchni kolejowej. Zwiększenie oddziaływań dynamicznych pojazdu na tor może być spowodowa.ne również innymi wadami kot, takimi jak: wżery, wytupania, poligonizacja, czy owalizacja. [...]
19
61%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Nowo budowany tabor tramwajowy oraz tabor modernizowany przystosowany jest do hamowania z odzyskiem energii. W ruchu tramwajowym potencjalne oszczędności płynące ze stosowania takiego hamowania są duże, co wynika z częstych zatrzymań na przystankach, skrzyżowaniach i z innych przyczyn, wynikających [...]
20
61%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2013 Nr 3(102) 81--89
PL W artykule opisano innowacyjne rozwiązania krawędzi peronowych. Widząc potrzeby wynikające ze starzenia się społeczeństwa oraz konieczności instalowania udogodnień dla osób niepełnosprawnych, zestawiono przykłady urządzeń stałych i ruchomych, które mają za zadanie możliwie zmniejszać odległości pion[...]
EN The article deals with some proposals of innovative solutions for platform edges. Due to aging of society and need of improving of public transport accessibility for the handicapped, some examples of fixed and automatic gap filier systems have been presented. A comparison of rolling stock and loadin[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last