Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 91
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  taśma przenośnikowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiona została próba ujęcia zagadnienia palności taśm przenośnikowych w podstawowych kategoriach teorii spalania. w swoich rozważaniach autor wykorzystał prezentowane w os tanich latach w literaturze przedmiotu bogate doświadczenie badaczy zjawiska palności materiałów budowlanych w[...]
EN The paper shows the experimental presentation of conveyor belt fire-resistance problem in basic categories of theory of combustion. in one's own considerations the author used experiences of another investigators in the area of flammability testing of building material, using oxygen calorimetry depi[...]
2
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Współczesny świat opiera się w dużej mierze na kompozytach polimerowo tekstylnych, duża część z nich to kompozyty tekstylno gumowe. W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowania codziennego życia bez korzystania z takich produktów, nawet jeśli nie dostrzegamy ich wokół siebie. Aby zr[...]
EN The modern world relies to a great extent on textile/polymer composites, the big part of which are rubber/textile compositions. In fact, it is difficult to imagine the functioning of modern everyday life without the use of such products, even if we can't notice them around. It is only necessary to c[...]
3
80%
Techniczne Wyroby Włókiennicze
PL Współczesny świat opiera się w dużej mierze na kompozytach polimerowo tekstylnych, duża część z nich to kompozyty tekstylno gumowe. W obecnych czasach trudno jest wyobrazić sobie funkcjonowania codziennego życia bez korzystania z takich produktów, nawet jeśli nie dostrzegamy ich wokół siebie. Aby zr[...]
EN The modern world relies to a great extent on textile/polymer composites, the big part of which are rubber/textile compositions. In fact, it is difficult to imagine the functioning of modern everyday life without the use of such products, even if we can't notice them around. It is only necessary to c[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono pięcioparametrowy model reologiczny wykorzystany do opisu zachowania używanej taśmy przenośnikowej. Zaprezentowano również wyniki badań taśmy GTP-1000/2 zmianę parametrów sztywności i tłumienia oraz krzywe pełzania.
EN In paper it was presented 5-parameters rheological model implemented for description of operated conveyor belt. It was also presented results of research of belt type GTP-1000/2: change of parameters of stiffness and damping and creep curves.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje możliwości stosowania w badaniach wieloprzekładkowych, tkaninowych taśm przenośnikowych metod elastooptycznych. Przedstawiono podstawy metod elastooptycznych, przygotowane modele połączeń oraz rezultaty prowadzonych prac. Prezentowane badania są rezultatem współpracy Laboratorium[...]
EN A possibility of photoelastic methods in testing of multiply, textile conveyor belts presented. Information about photoelastic methods, prepared splice models and results of carried test are disscussed. Results are an outcome of cooperation between The Conveyor Belt Transport Laboratory with from In[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zostały opisane wyjściowe założenia teoretyczne dotyczące przewodzenia ciepła poprzez warstwę zewnętrzną taśmy przenośnikowej. wartość omawianych po kolei w tekście wielkości otrzymano w trakcie pomiarów dokonanych w Instytucie Badawczo-Rozwojowym Sava d.d. w Kranju. w drugiej części arty[...]
EN Initail theoretical assumption referring to thermal conduction through outer cover of conveyor belt have been presented. values of discussed parameters measured at Research and Development Institute Sava d.d. in Kranja have been discussed. In second part of the paper some remarks which are results o[...]
7
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2008 Nr 1 80--82
PL Ostatnie lata XX w. zaowocowały aplikacjami przenośników taśmowych dalekiego zasięgu. Jest to zauważalna tendencja, występująca w wielu ośrodkach projektowych na świecie [2]. Podstawowym problemem eksploatacyjnym jest dostarczenie i montaż odcinków taśmy na przenośniku. W pracy przedstawiono koncepc[...]
EN The production of соnvеуоr belts in long sections will make it possible to reduce the amount of their joints on the route of the соnvеуоr. Consequently, it will bring economical and utilization benefits to both their users and their producers.
8
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 1 23--28
PL Rosnące wymagania dotyczące realizacji zadań transportowych oraz rozwój inżynierii materiałowej i metod projektowania sprawiają, że buduje się przenośniki taśmowe o coraz większych możliwościach eksploatacyjnych (wydajnościach, odległościach transportowania, pokonywania zwiększonych nachyleń itd.) [[...]
EN The rational design of belt conveyors has to take into account the rheological properties of conveyors belt, in this especially its a modulus of elasticity and dumping. In the paper was analyzed problem of research conveyor's belts rheological properties, in aspect of marking of parameters its stand[...]
9
80%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2010 nr 3 109-120
PL Prewencja przeciwpożarowa jest zawsze związana z określonymi rygorami i kosztami. W polskim górnictwie każdy potencjalny pożar zaistniały w wyrobisku podziemnym jest poddawany analizie, przy czym rozpatrywane są szczegółowo czynniki prowadzące do jego powstawania, przebiegu i likwidacji. Efektem tyc[...]
EN Fire prevention is always associated with certain discipline and costs. In Polish mining industry each underground fire is analyzed, and special attention is paid on factors which caused the fire, its course and process of extinguishing. Conclusions and recommendations aimed to prevent the similar f[...]
10
80%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2014 Nr 3 21--23
PL Przedstawiono problem doboru taśm przenośnikowych do specyficznych warunków panujących w dołowych zakładach górniczych. W celu wytypowania najczęstszych zagrożeń związanych z taśmowymi przenośnikowymi przeanalizowano statystyki Wyższego Urzędu Górniczego. Scharakteryzowano kategorie bezpieczeństwa p[...]
11
80%
Mining Science
PL W pracy przedstawiono koncepcję inteligentnego systemu do diagnostyki taśm i komputerowego wspomagania zarządzania taśmami przenośnikowymi z wykorzystaniem podejścia „utrzymanie maszyn zależne od stanu” (ang. Condition Based Maintenance). Omówiono strukturę systemu oraz wybrane kluczowe elementy. Ni[...]
EN The paper deals with the concept of an intelligent system for the damage detection, diagnosis and computer-aided maintenance management system for conveyor belts using the Condition Based Maintenance approach. The structure of the system and some key elements are described in the paper. Some modules[...]
12
80%
Górnictwo Odkrywkowe
2019 R. 60, nr 3 39--46
PL Artykuł omawia optymalne rozwiązanie konstrukcyjne dźwigarów dla pras wulkanizacyjnych wobec możliwości pozyskania od producentów nowych elementów składowych. Przeprowadzone badania potwierdziły całkowitą przydatność wprowadzonych udoskonaleń osiągając lepszy wynik funkcjonalności prasy wulkanizacyj[...]
EN The article discusses optimal solutions of aluminium girder structures for vulcanizing presses considering the possibility to obtain new ingredients from producers. The research conducted have confirmed complete efficiency of introduced improvements in obtaining better results of a vulcanizing press[...]
13
70%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przenośniki z taśmą zamkniętą stanowią alternatywę dla przenośników konwencjonalnych - nieckowych. Taśma przenośnikowa wykorzystywana w przenośnikach rurowych posiada specjalne własności umożliwiające łatwiejsze uzyskiwanie kształtu kołowego w zestawie krążnikowym. W artykule przedstawiono wyniki ba[...]
EN Belt conveyors with closed belt become alternative for conventional through conveyors. Conveyor belt used in pipe conveyors poses special features enabling easier obtaining circular shape in idler set. In the paper it is presented results of rheological tests for that kind of the belts. It has been [...]
14
70%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2009 Nr 4 6--9
PL W artykule opisano badania laboratoryjne sztywności poprzecznej taśm przenośnikowych wykonane na stanowiskach z taśmą podwieszaną (wg PN-EN ISO 703) i taśmą podpartą (wg A. Harrisona). Wstępne wyniki badań zdolności układania się taśmy w nieckę przeprowadzone w temperaturze +20, 0 i -20 °C dla wybra[...]
EN This paper describes the laboratory tests of conveyor belt throughability carried out on test stands with the hung belt (according to PN-EN ISO 703) and with the supported belt (by A. Harrison). Preliminary results of the suitability of the belt sample to sit in a through carried out at a temperatur[...]
15
70%
Maszyny Dźwigowo-Transportowe
2002 nr 2 20-28
PL Taśmy przenośnikowe trudno palne z linkami stalowymi znajdują obecnie coraz szersze zastosowanie. Wysoka pewność tych taśm, znaczna wytrzymałość i bardzo małe wydłużenie pod obciążeniem pozwalają na ich zastosowanie w długich przenośnikach wznoszących. W Polsce jedynym producentem taśm gumowych trud[...]
EN The self-extinguishing steel cord conveyor belts find in modern times wider and wider application. Very high safety, significant durability and very small extension when loaded allow applying them in the long up-hill belt conveyors. The Conveyor Belts Factory Stomil Wolbrom Joint Stock Company is th[...]
16
70%
Surowce i Maszyny Budowlane
2008 nr 2 28-30
17
61%
Eksploatacja i Niezawodność
PL Przedstawiono metodę badań rozkładu naprężeń w spoinie klejowej zakładkowych złączy taśm przenośnikowych wieloprzekładkowych. Określono wpływ właściwości wytrzymałościowych taśm i gumy klejowej na wielkość naprężeń i na trwałość zmęczeniową złączy. Podano zależności pozwalające na obliczenie wielkoś[...]
EN Method of testing the stress distribution in overlap adhesive joints of multiply conveyor belts is presented The impact of strength properties of belts and adhesive rubber on the stress scale and fatigue life of splices were defined. The relations enabling to calculate the strength magnitude and pre[...]
18
61%
Diagnostyka
2012 nr 4(64) 21-24
PL W polskich kopalniach węglowych systematycznie rośnie długość taśm z linkami stalowymi instalowanych na przenośnikach taśmowych. Istotnym, pojawiającym się zagadnieniem jest trwałość taśmy oraz bezawaryjna praca całego systemu transportowego. Zmiany zachodzące w zarządzaniu kopalniami powodują, iż w[...]
EN The length of steel cord conveyor belts successively increases in Polish brown coal mines [1]. Essential, emerging issue is the belt life and failure-free operation of the whole transport system. Changes in mine management rules cause that all service or maintenance activities related with machinery[...]
19
61%
Wiadomości Górnicze
2011 R. 62, nr 10 579-585
PL W artykule przedstawiono podstawowe metody badań trudnopalności i antyelektrostatyczności taśm przenośnikowych oraz kryteria oceny w świetle obowiązujących norm europejskich oraz analizę porównawczą wymagań trudnopalności i antyelektrostatyczności przykładowych taśm tkaninowo-gumowych produkcji FTT [...]
EN The article presents basic methods of research on fire resistance and intrinsic safety of conveyor belts and assessment criteria in light of the applicable European standards and requirements of a comparative analysis of fire resistance and intrinsic safety of sample fabric-rubber belts by FTT "Wolb[...]
20
61%
Cuprum : czasopismo naukowo-techniczne górnictwa rud
2011 nr 2 19-29
PL Zastosowanie przenośnika taśmowego w wyrobiskach podziemnych wymaga stosowania taśm spełniających określone kryteria bezpieczeństwa. W artykule przedstawiono nowe stanowiska i metody badań taśm przenośnikowych przeznaczonych do pracy w wyrobiskach podziemnych, badań stosowanych w Unii Europejskiej p[...]
EN The use of belt conveyors in underground workings reąuires applying belts meeting the specific safety criteria. New research methods and stands for conveyor belts testing designed for work in underground workings as well as tests used in European Union for assessment of fire-safety and static electr[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last