Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 170
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłumienie drgań
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
EN The paper deals with the stability problem of equilibrium point in pneumatic self controlled vibration isolation system. If the system works in the small range of displacement then the energy is not consumed. In the paper physical and mathematical model is shown, chosen static and dynamic characteri[...]
2
100%
Prace Instytutu Podstaw Budowy Maszyn / Politechnika Warszawska
2001 z. 21 47-60
PL W pracy omówiono półaktywne sterowanie dotyczące przenoszonego obciążenia przez układ napędowy zawierający sprzęgło rozłączne. Omawianymi sprzęgłami są: elektromagnetyczne, magnetostrykcyjne i elektroreologiczne. Wyznaczono, na podstawie badań doświadczalnych i rozwiązań teoretycznych, siłę docisku [...]
EN In this paper the semiactive control of a load transferred by a power transmission system containing a disengaging cluth is described. The discused cluthes are: an electromagnetic, a magnetostrictic and an electrorheological one. On the basis of experimental research and theoretical considerations t[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 47-60
PL W niniejszej pracy, po krótkim omówieniu bezpośrednich metod pomiaru tłumienia materiałowego drgań, autorzy zajmują się koncepcją budowy stanowiska badawczego do pomiaru zdolności tłumiących betonu w warunkach drgań podłużnych.
EN The work presents at the beginning review of the direct methods of measurements of the viscosity dumping. Authors introduce some postulation of experimental testing setup used in the longitudinal vibration measurements of structural dumping of concrete.
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2002 Z. 22 61-82
PL W publikacji, po omówieniu pośrednich metod pomiaru tłumienia drgań tarciem wewnętrznym, autorzy prezentują założenia projektowe budowy stanowiska badawczego do pomiaru tłumienia materiałowego drgań poprzecznych w elementach z betonu.
EN The work presents at the beginning review of the intermediate methods of measurements of the viscosity damping. Authors introduce some postulation of experimental testing setup used in the transverse vibration measurements of structural damping of concrete.
5
80%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2010 Nr 95, z. 154 379--393
PL Podkłady kolejowe z wibroizolacją to propozycja ulepszenia konstrukcji nawierzchni kolejowej, przedstawiona i poparta wynikami badań już w latach 90-tych XX wieku. W artykule przedstawiono polskie badania modelowe i niemieckie badania eksploatacyjne właściwości nawierzchni kolejowej z takimi podkład[...]
EN The railway sleepers with antivibration insolation seem to be a solution for track structure construction improvement. Such solutions have been presented in the paper and their advantages have been proved with results of studies run in nineties of 20th century. The Polish model research and the Germ[...]
6
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie przedstawiono strukturę sterowania układu napędowego z połączeniem sprężystym opartą na zapewnieniu odpowiedniej wartości stosunku częstotliwości rezonansowych RRC (Reso-nance Rado Control). Omówiono zasadę działania struktury RRC. Pokazano wypływ zadanej wartości stosunku częstotliwości[...]
EN In the paper a Resonance Ratio Control (RRC) is presented. The desired value of the resonance ratio H is obtained with the help of the estimated shaft torque signal witch is fed back to the controller. In order to reduce the high frequency noises in the estimated shaft torque signal the low-pass fil[...]
7
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN Deep analysis of the control plant brings many useful information for the designer of the control system. The analysis is also important part in the design of active vibration control system. The coupling of different dynamical phenomena in rotating machinery leads to unstable vibrations. Usually, t[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W modelu dynamiki pionowej pojazdu uwzględniono podatność gumowych łożysk amortyzatora. Przeprowadzono analizę wpływu stosunku sztywności górnego i dolnego łożyska na częstotliwościowe i czasowe charakterystyki układu oraz na pracę amortyzatora.
EN This investigation shows the effects created by an elastic suspension for the dashpot in vibration systems. The dashpot is represented by a damper relating forces to velocity and two spring elements (elastic suspension). The interesting particular solution is known as the steady state solution to th[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem obserwatora Luenbergera dla układu napędowego z połączeniem sprężystym. Po krótkim wprowadzeniu omówiono model matematyczny obiektu badań. Kolejno przedstawiono metodologię projektowania obserwatora Luenbergera. Przedstawiono podejście klas[...]
EN In the paper issues related to design of the Luenberger observer for the drive system with elastic joint is presented. After short introduce into the topic the mathematical model of the drive is presented. Next the methodology of the design of the Luenberger observer is shown in detail. The classica[...]
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W niniejszej publikacji przedstawiono zagadnienia związane z projektowaniem estymatorów neuronowo-rozmytych mechanicznych zmiennych stanu układu napędowego z połączeniem sprężystym. W krótkim wprowadzeniu omówiono wady i zalety aktualnie stosowanych metod estymacji. Następnie przedstawiono model mat[...]
EN In the paper the issues related to the design of fuzzy estimators for the state variable estimation of the two-mass system are presented. In the introduction the estimation method are presented and their properties described. Next the two-mass system model and the considered control structure are pr[...]
11
80%
Logistyka
PL W pracy tej została przeanalizowana możliwość aktywnego tłumienia drgań w łopatach wirników. Aktywnym elementem tłumiącym jest element piezoelektryczny. Jako model łopat wirników wybrana została belka wspornikowa. W pierwszej części pracy przedstawiono analizę wpływu obrotu na drgania belki. W drugi[...]
EN This work analyse the possibility of active damping of vibrations in rotor blades. Active damping element is a piezoelectric element. As a model rotor blade was chosen cantilever beam. The first part presents an analysis of the impact of rotation on the vibration of the beam. The second part present[...]
12
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z estymacją niemierzalnych zmiennych stanu układu dwumasowego. Jako układ estymujący zastosowano rozmyty obserwator Luenbergera. Po krótkim wstępie przedstawiono sposób projektowania klasycznego obserwatora Luenbergera. Kolejno przedstawiono sposób rozmyteg[...]
EN In the paper issues related to design of the fuzzy Luenberger observer for the drive system with elastic joint is presented. After short introduce the methodology of the design of the classical Luenberger observer is shown. Then the idea of the fuzzy selection of the Luenberger observer is introduce[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
2003 z. 22 79-82
EN The paper deals with two methods of measuring mechanical systems' damping based on Fast Fourier Transform (FFT). The method based on evaluation of damping from vibration decay in time domain is compared to the method based on evaluation of damping from the measured frequency response functions. The [...]
14
80%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL Model tłumienia opisany wzorem (2) jest coraz częściej stosowany w obliczeniach dynamicznych. Jest on scharakteryzowany dwoma współczynnikami [alfa] i [beta]. W artykule przeanalizowano wartości tych współczynników w zależności od rodzaju konstrukcji. Korzystano z wyników pomiarów dynamicznych własn[...]
EN The damping model described with formula (2) is more and more often used in dynamic calculations. The values of the two coefficients [alfa] and [beta] describe this model. Values of these two cofficients in dependence on the kind of structure were analysed in this paper. The autors own measurement r[...]
15
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono wyniki eksperymentów dotyczących drgań własnych poziomo zamocowanej liny, do której dołączono tłumik magnetoreologiczny. Tłumienie drgań zostało zbadane w przypadku zastosowania odpowiedniego sterowania tłumikiem oraz w przypadku, gdy tłumik nie był sterowany. Pod[...]
EN The paper presents results of experiments conducted for free vibrations of a horizontally suspended cable with an MR damper attached transversally to the cable near the support. Vibration damping of the cable was investigated for passive and controlled mode of the damper. It is revealed that the con[...]
16
80%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2006 nr 4 24-25
17
80%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 172 57-66
PL W artykule przedstawiono analizę wpływu zmian parametrów układu mechanicznego na tłumienie drgań w napędach z elastycznymi więzami mechanicznymi. Rozważania przeprowadzono dla napędów z nadrzędnym obwodem regulacji prędkości oraz napędów pozycyjnych. Analizowano układy z regulatorami typu P oraz PI [...]
EN The paper presents analysis of the influence of the changes in mechanical parameters of the system on vibration damping in the drives with elastic joint. Drives with master speed control circuit and positioning drives are considered. The proportional and proportional-plus-integral controller systems[...]
18
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Budownictwo
2001 Z.21 37-50
PL W niniejszej pracy, po krótkim omówieniu stosowanych miar tłumienia oraz teoretycznych liniowych modeli tłumienia tarciem wewnętrznym, autorzy zajmują się określeniem wpływu współczynnika lepkości (h) i współczynnika sprężystości materiału (E) na zmianę wartości logarytmicznego dekrementu tłumienia [...]
EN Presented paper have focused mainly on the determination of influence of viscosity (?) factor and the modulus of elasticity (E) for varying values of the logarythmic decrement of vibration damping (?) in concrete class B10 to B60, according to Kelvin-Voigt's and Maxwell's models particulary consider[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
2014 Vol. 70, nr 34 246--259
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z porównaniem jakości estymacji zmiennych stanu i parametru układu dwumasowego przez rozmyte filtry Kalmana o statycznej i dynamicznej adaptacji współczynnika q55 macierzy kowariancji zakłóceń zmiennych stanu Q. W badaniach wykorzystano strukturę sterowa[...]
EN In this paper issues related to a comparison of an estimation quality of state variables and a parameter of the two-mass system by fuzzy Kalman filters with static and dynamic adaptation of the q55 coefficient of the covariance matrix Q are presented. In the research an adaptive control structure wi[...]
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 9 495-497
PL Przedstawiono różne rozwiązania konstrukcyjne wiszących i podwieszonych kładek dla pieszych. Kilka z nich poddano badaniom dynamicznym. Na podstawie badań wyznaczono charakterystyki dynamiczne kładek, tj.częstotliwości drgań własnych i parametry tłumienia drgań. Wartości logarytmicznych dekrementów [...]
EN In the paper interesting structural solutions of different type of suspended and cable-stayed footbridges are presented. For these structures experimental investigations of dynamical characteristic were peformed in situ. On the basis of these experiments basic dynamical characteristics (i.e. free vi[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last