Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  tłokowy silnik spalinowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W referacie omówiono główne problemy rozwoju tłokowego silnika spalinowego, Wyróżniono następujące zagadnienia: cechy konstrukcyjne, konwersję energii, problemy ekologiczne, problemy eksploatacyjne, paliwa alternatywne, technologię produkcji oraz cenę. Taki sposób przedstawienia problemów pozwala w [...]
EN Some main development problems of internal combustion engines have been described. The problems have been divided into seven subjects, namely: design characteristics, energy conversion, ecological problems, exploatation problems, alternative fuels, production technologies, and engine price. The main[...]
2
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL Ekologiczne wymagania ostatnich lat spowodowały pojawienie się opinii o zmierzchu tłokowych silników spalinowych. Treść referatu ma na celu wykazanie, że poglądy takie są nieuzasadnione i obecne silniki mają duże potencjalne możliwości sprostania wymaganiom dotyczącym zarówno czystości spalin, jak i[...]
EN In connection with ecological requirements of last years, some opinions are emerging about the twilight of the Internal Combustion Engines. The aiming of this paper is to demonstrate such opinions as unjustified: the present ICE's are possessing great potential to overcome the challenges coming from[...]
3
80%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono metodykę sporządzania wykresów indykatorowych tłokowych silników spalinowych opartą na dowolnie zadanej charakterystyce prędkości względnej ilości ciepła wydzielającego się podczas procesu spalania, z uwzględnieniem zmieniającej się ilości moli czynnika roboczego i jego skła[...]
EN The paper presents the methodology of drawing indicator diagrams for piston internal combustion engines on the basis of an arbitrarily pre-set characteristic of the relative velocity of the heat amount released in combustion. The change in the number of moles of the working medium and its compositio[...]
4
70%
Diagnostyka
2008 nr 2(46) 179-188
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów regulacyjnych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym (kąta wyprzedzenia i ciśnienia wtrysku oraz dawki paliwa) na wybrane parametry sygnału wibroakustycznego rejestrowanego na jego kadłubie i głowicy (wybrane składowe zawarte w widmach amplitudo[...]
EN The influence of select regulative parameters of the Diesel engine (injection advance angle, injection pressure and fuel charge) on select parameters of the vibroacoustic signal measured on his crankcase and cylinder head (select spectral components of vibration accelerations perpendicular to measur[...]
5
70%
Journal of KONES
PL Znajomość przebiegu zmian poszczególnych parametrów termodynamicznych w komorze spalania tłokowego silnika spalinowego podczas wypalania dawki paliwa stanowi istotny krok w konstruowaniu samego silnika. W artykule dokonano analizy zmian temperatury oraz ciśnienia panującego w cylindrze w poszczególn[...]
EN The knowledge about the thermodynamic parameters' change during the fuel's dose combustion for burning room of internal combustion engine is very important for engine's design. There has been made the analysis of temperature and pressure for different steps of fuel combustion in cylinder for every c[...]
6
70%
Journal of KONES
PL Tłokowy silnik spalinowy stanowi w dalszym ciągu najbardziej rozpowszechnione źródło napędu środków transportu, w tym również transportu morskiego. Jego dalszy rozwój determinują wciąż zaostrzane kryteria odnośnie emisji toksycznych składników spalin oraz problemy energetyczne świata, zmuszające do [...]
EN The internal combustion engine still constitutes the most widely spread source of pulsion for transport means, including maritime transport. Its further development is defined by constantly sharpened criteria related to emission of toxic gases, and by the world energy problems enforcing more and m[...]
7
61%
Diagnostyka
2009 nr 3(51) 113-118
PL Przedstawiono wpływ wybranych parametrów regulacyjnych tłokowego silnika spalinowego o zapłonie samoczynnym (kąta wyprzedzenia i ciśnienia wtrysku oraz dawki paliwa) na wybrane parametry sygnału drganiowego rejestrowanego na jego kadłubie i głowicy (wybrane składowe zawarte w widmach amplitudowo-czę[...]
EN The influence of select regulative parameters of the Diesel engine (injection advance angle, injection pressure and fuel charge) on select parameters of the vibration signal measured on his crankcase and cylinder head (select spectral components of vibration accelerations perpendicular to measuremen[...]
8
61%
Diagnostyka
2008 nr 1(45) 21-24
PL W artykule zaprezentowano nowatorską metodę diagnozowania przestrzeni roboczych okrętowych tłokowych silników spalinowych z turbodoładowaniem. Celem opracowywanej metody jest parametryczna ocena stanu technicznego przestrzeni roboczych silników niewyposażonych standartowo w zawory indykatorowe. Celo[...]
EN This paper presents an innovatory diagnose method of workspace areas inside marine diesel engines equipped with turbocharger. The main aim of the conducted research is diagnosing workspace areas inside engines without indicator valves. This is a fundamental diagnostic issue because these engines are[...]
9
61%
Diagnostyka
2008 nr 3(47) 125-136
PL W pracy przedstawiono nową metodę diagnozowania silnika spalinowego o ZS w warunkach trakcyjnych. Istota polega na wyznaczeniu momentu obrotowego silnika na podstawie rejestracji przyspieszenia w warunkach drogowych. Wykonano obszerne wstępne i zasadnicze badania eksperymentalne. Opracowano trzy war[...]
EN The paper presents a new method for diagnosing internal combustion engines with automatic ignition in traction conditions. Its substance involves determination of engine torque on the basis of recording of acceleration in road conditions. Extensive preliminary and primary experimental research has b[...]
10
61%
Diagnostyka
2002 Vol. 27 48-53
PL Scharakteryzowano rozruch tłokowego silnika spalinowego jako proces diagnostyczny. Przedstawiono model diagnostyczny rozruchu silnika i wskazano parametry wyjściowe procesu, które mogą być wykorzystane jako parametry diagnostyczne, ponieważ mają cechy tego typu wielkości. Wskazano elementy systemu i[...]
EN Piston combustion engine start-up as a diagnostic process is characterised. Engine start-up diagnostic model is presented and output process parameters are shown, which can be used as diagnostic parameters because they have such quantities features. System elements and their properties are pointed w[...]
11
61%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2010 Nr 1 31--34
PL W pierwszym artykule z tego cyklu omówiono podstawowe wielkości fizykochemiczne paliw gazowych i konwencjonalnych oraz rozpoczęto prezentację zagadnień związanych z charakterystyką tłokowych silników spalinowych zasilanych gazem ziemnym.
12
61%
Journal of KONES
PL Zasilanie tłokowego silnika spalinowego poprzez wtrysk gazu do komory spalania wymaga dobrego mieszania paliwa z powietrzem. Aby zapewnić dobre mieszanie gazów dąży się do uzyskania odpowiedniej geometrii i znacznej turbulencji wtryskiwanej strugi. W publikacji przedstawiono metodę badania kształtu [...]
EN The proper gas fuel with air mixing is a crutial element of the combustion proces in an IC engine with direct injection of the gaseous fuel. The method for the determination of the best shape of the gaś fuel jet which can assure proper mixing with air is presented. The injector tip was modelled in t[...]
13
61%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2003 nr 68 11-18
PL Przedstawiono wpływ zmiany geometrycznego stopnia sprężania na wielkość natężenia przedmuchów spalin do skrzyni korbowej jednocylindrowego, badawczego silnika SB-3.1. Charakterystyki natężenia przedmuchów gazów w funkcji prędkości obrotowej sporządzono dla biegu jałowego i prędkości rozruchu.
EN This paper presents the influence of redesigning the geometrical compression ratio on blow-by into the crankcase of a single-cylinder engine SB-3.1. Blow-by-speed characteristics were made for idle running and cranking speed.
14
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 1036--1041
PL Celem artykułu jest porównanie wybranych parametrów pracy silnika zasilanego handlowym olejem napędowym i mieszaniną B20 (80 % V/V oleju napędowego i 20 % V/V estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego). Podczas badań silnik pracował według charakterystyk obciążeniowych przy prędkościac[...]
EN The purpose of the paper is to compare selected operation parameters of an engine supplied with, respectively, commercial diesel oil and the B20 mixture (80 v/v % of diesel oil and 20 v/v % of rape oil fatty acid methyl esters). During the tests, the engine was running following the load characteris[...]
15
61%
Combustion Engines
2015 R. 54, nr 3 64--77
PL Nanorurki węglowe stanowią niedawno poznaną odmianę alotropową węgla i ze względu na wiele wyjątkowo korzystnych właściwości – między innymi chemicznych i mechanicznych – poddawane są obecnie intensywnym badaniom. Wprowadzeniem do zasadniczej części artykułu jest przegląd takich badań nanorurek węgl[...]
EN Carbon nanotubes are a relatively new allotropic variety of carbon and due to a number of very favorable properties – including chemical and mechanical – are now under intensive investigation. Introduction to the main part of the article requires an overview of carbon nanotubes studies conducted by [...]
16
61%
Logistyka
2014 nr 6 1463--1470
PL W artykule przedstawiono stężenia szkodliwych składników spalin emitowanych przez nowoczesny tłokowy silnik spalinowy VW 1.2 TSI podczas jego rozruchu. Podczas badań przy zastosowaniu analizatora MEXA-1600 DEGR firmy Horiba mierzono następujące składniki spalin: tlenki azotu, węglowodory, tlenki węg[...]
EN The article presents the concentrations of harmful exhaust gas components emitted by the modern combustion engine VW 1.2 TSI during it's start-up. During the research using the MEXA-1600 DEGR analyzer mady by Horiba the following components of the exhaust gas were measured: nitrogen oxides, hydrocar[...]
17
61%
Logistyka
2014 nr 6 9179--9189
PL W artykule zawarto opis zjawiska stuku w tłokowym silniku spalinowym. W pierwszej kolejności opisano to zjawisko w silniku o ZI, w którym jest ono zdefiniowane jako samozapłon mieszanki homogenicznej w strefie niespalonej. Zjawisko to nazywane jest również spalaniem stukowym. Opis spalania stukowe z[...]
EN The present paper presents description of the knock phenomenon in a piston combustion engine. First, this phenomenon was described in a spark ignition engine, where it is defined as a self-ignition of the homogeneous air-fuel mixture in the unburned zone. This phenomenon is also called as knocking c[...]
18
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Miarą oceny efektywności procesów zachodzących w cylindrze tłokowego silnika spalinowego są sprawności. Obieg teoretyczny silnika ocenia sprawność teoretyczna. Efektywność obiegów rzeczywistych ocenia sprawność indykowana, mechaniczna i efektywna. Sprawności te najlepiej wyznaczać w oparciu o znajom[...]
EN Engine efficiencies provide means of assessing the effectiveness of the processes proceeding in the engine. The theoretical engine cycle evaluates the theoretical efficiency. Indicated, mechanical and effective efficiencies assess the effectiveness of real engine cycles. Those efficiencies are best [...]
19
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1097--1105
PL Układ zasilania tłokowego silnika spalinowego w ostatnich kilkunastu latach ulegał intensywnemu rozwojowi. Rozwój ten był wynikiem rygorystycznych wymagań stawianych silnikom, związanych z dążeniem do ograniczenia ich szkodliwego oddziaływania na środowisko. W celu zmniejszenia zużycia paliwa oraz e[...]
EN During the recent several years, the fuel feeding systems of piston combustion engines have been undergoing an intensive development. It is directly linked to strict requirements to be met by engines, aimed at reducing their negative impact upon the natural environment. New constructional solutions [...]
20
61%
Logistyka
2014 nr 6 6406-6419
PL Ostatnie kilkanaście lat przyniosło intensywny rozwój tłokowych silników spalinowych wymuszany koniecznością spełnienia przez nie rygorystycznych norm emisji spalin. Układem silnika, w którym w znaczącym stopniu zmieniono konstrukcję i który w dalszym ciągu jest doskonalony, jest układ zasilania sil[...]
EN Recent years have seen rapid developments in internal combustion piston engines, which were enforced by increasingly stringent standards on the exhaust gas emissions. The engine fuel system is the one which has changed much. Its design has been significantly altered and it still shows potential for [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last