Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szynoprzewód
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
2005 R. 43, nr 7 127-130
PL W artykule przeanalizowano rozkład temperatur na krótkich odcinkach szynoprzewodów płaskich podczas przepływu prądów ciągłych o różnych wartościach natężeń. Doświadczalne rozkłady temperatur na szynoprzewodzie wskazują na znaczący wpływ przepływu osiowego ciepła w procesie nagrzewania przewodu.
EN Temperature distribution at short sections of flat busbars during passage of continuous currents of various intensities has been analysed in the paper. The experimental distributions of temperature at the busbars indicate a significant impact of axial heat flow in the process of heating of busbars.
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 183-186
PL Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
3
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2005 R. 81, nr 12 106-108
PL W pracy przedstawiono algorytm obliczeń cieplnych dla torów wielkoprądowych (szynoprzewodów elektroenergetycznych), pracujących w układzie symetrycznym, cylindrycznym. Na podstawie obliczeń rozkładu gęstości prądu w przewodach fazowych oraz indukowanego w osłonie (uzyskanych przy wykorzystaniu metod[...]
EN The present paper provides an algorithm of thermal calculation for heavy-current lines (power busways) operating in a symmetric cylindrical arrangement. Calculation of density distribution of the current flowing in the phase conductors and induced in the shield (carried out with the use of the integ[...]
4
75%
Logistyka
2014 nr 6 1849-1854
PL Artykuł przedstawia analizę obliczeniową i algorytm optymalizacji konstrukcji torów prądowych szynoprzewodów wraz z przedstawieniem idei kolejnych przybliżeń wyznaczania parametrów szyn. Uwzględniono zjawiska naskórkowości i zbliżenia. W pierwszym przybliżeniu określa się obciążalność szynoprzewodu,[...]
EN The paper presents the calculating analysis and the optimization algorithm of the construction of current carrying paths of busbars. It also introduces the idea of further busbars parameter approximation. The skin and proximity effects were considered. In the first approximation the ampacity is dete[...]
5
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 10 739-740
PL W referacie zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów różnych parametrów prototypów szynoprzewodów z izolacją stałą. Prezentowane poniżej szynoprzewody różnią się od istniejących już na rynku z uziemioną obudową (ekranem). Jest to trudny do zaprojektowania i skonstruowania tor prądowy m.in. ze względu [...]
EN Chosen measuring results related to partial discharges and volume resistance of specific busbars are presented in the article. These busbars differ from existent one at the market from earthing enclosure (screen). Such a current path is difficult to design and construct among other things by reason [...]
6
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Maksymalne siły elektromagnetyczne zwarciowe to jeden z najważniejszych parametrów mechanicznych przy projektowaniu i optymalizacji izolowanych szynoprzewodów z izolowanymi fazami. W artykule obliczono te siły metodą elementu skończonego przy uwzględnieniu prądów wirowych i i pola magnetycznego. Opr[...]
EN Calculation of maximum short circuit electromagnetic forces is one of the most important factors in the mechanical design and optimization of isolated phase buses which is required by the manufacturing companies. In this paper, these forces as well as associated eddy currents and magnetic fields are[...]
7
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 5 364-369
PL Wychodząc z trójwymiarowego równania całkowego Fredholma drugiego rodzaju z jądrem słabo osobliwym uzyskano dwa równania na zespolone spadki napięć odpowiednio w przewodzie fazowym i osłonie. Występujące w tych równaniach rezystancje i indukcyjności własne oraz indukcyjność wzajemną wyrażono poprze[...]
EN Starting from the three-dimensional Fredholm equation of second kind with a slightly singular kernel we obtained two equations for complex voltage drops in the phase conductor and in the enclosure accordingly. Self- resistances and self-inductances, as well as the mutual inductance appearing in thos[...]
8
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 7 97-100
PL W pracy oszacowano wartość błędu jaki popełnia się zakładając adiabatyczny warunek brzegowy zamiast konwekcyjnego przy zwarciu. W tym celu porównano krzywe rozgrzewu w warunkach konwekcyjnych i adiabatycznych przy tym samym prądzie zwarcia. Badania przeprowadzono dla okrągłego szynoprzewodu DC. Zakł[...]
EN The value of error, which is made by assuming adiabatic boundary condition instead of a convection condition during short circuit was estimated in the paper. For this purpose the heating up curves between adiabatic conditions and convection were compared for the same shortcircuit current. The round [...]
9
63%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez układy zasilające średniego napięcia zalicza się zazwyczaj do oddziaływań bliskiego zasięgu. Źródło zakłóceń w postaci szynoprzewodu charakteryzuje się dużą wartością natężenia prądu i małym napięciem. Szynoprzewód wytwarza pole bliskie jako pole magnet[...]
EN Basic information on magnetic screening. For building a magnetic screen of a current bridge in low voltage station use was made of anisotropic electrical sheet 089-27-N5 instead of crystalline strips Ni-Fe or amorphic foils Co-Fe. Examples of the results of measurement of magnetic field in front of [...]
10
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 8 144-147
PL Artykuł przedstawia analizę i obliczanie strat mocy czynnej w torach prądowych szynoprzewodów z uwzględnieniem efektów naskórkowości i zbliżenia. Jako metodę rozwiązania problemu przyjęto metodę wyznaczania współczynnika strat dodatkowych w analizowanych torach prądowych. Rozpatrzone zostały różne k[...]
EN Paper presents the analysis and calculation of active power losses in the current carrying paths of busbars considering skin and proximity effects. The way of solving the problem was determination of the coefficient of additional power losses in the analyzed current carrying paths. Different configu[...]
11
51%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 4 100--103
PL W dobie rozwoju produktów energii elektrycznej, aspekty cieplne stają się bardzo ważnym czynnikiem, ponieważ w celu zagwarantowania prawidłowego działania urządzeń i aparatów elektrycznych, temperatury nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych. Analiza warunków termicznych jest bardzo ważnym c[...]
EN In electric power products development, thermal aspects are becoming very important because they guarantee the correct operation of product. The specified temperature limits cannot be exceeded. Thus, knowledge of temperature behavior is very important factor in order to predict reliability and perfo[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last