Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 193
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szybkie prototypowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2012 Z. 17 58-65
PL Artykuł zawiera krótkie wprowadzenie i rozpoznanie z dziedziny wytwarzania nowoczesnych technologii, jakimi są metody szybkiego prototypowania (ang. Rapid Prototyping-RP). Technologie te stale się rozwijają powiększając gamę swoich możliwości. Mają bardzo szeroki zakres zastosowania od wzornictwa po[...]
EN The article contains a brief introduction and recognition in the field of production of modern technologies such as Rapid Prototyping methods (ang. Rapid Prototyping-RP). These technologies are being steadily developed, expanding its range of possibilities. These have a very wide range of applicatio[...]
2
100%
Archives of Mechanical Technology and Automation
PL Modele wykonywane metodami szybkiego prototypowania, a w szczególności metodą stereo-litografii, mają charakterystyczną strukturę powierzchni, określaną mianem "schodkowa", która wymaga dodatkowej obróbki. Poznanie zależności wielkości nierówności od usytuowania modelu na platformie pozwoli zminimal[...]
EN Stereolithography is an additive rapid prototyping method. This method is based on the principle of solidifying a liquid photopolymer (resin) by laser radiation. Models obtained with this method are characterized by a specific surface structure called "stairstep effect". It causes that, the surface [...]
3
100%
Inżynieria Maszyn
PL Dla rozwiązania postawionych przez przemysł zadań technicznych coraz częściej wykorzystywane są metody szybkiego szybkie prototypowanie (RP), takie jak SLA, FDM, SLS, 3Dprinting, LOM. Technologie te znajdują coraz szersze zastosowanie do produkcji elementów dla przemysłu samochodowego, lotniczego, t[...]
EN In recent years rapid manufacturing Technologies, such as SLA, FDM, SLS, 3D-Printing and LOM became popular for manufacturing prototypes for wide range of industry (especially for automotive, aircraft, domestic, telecommunication, precision mechanics, biomedical). In the paper selected RP methods ha[...]
4
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono różne obszary zastosowań technologii szybkiego prototypowania w prototypowaniu i badaniach przekładni z tworzyw sztucznych. Technologie szybkiego prototypowania używane są klasycznie do tworzenia trójwymiarowych modeli na podstawie modeli numerycznych. Przedstawio[...]
EN The paper shows different applications of Rapid Prototyping techniques for prototyping and research of polymer transmissions. Rapid Prototyping techniques are classically used to create 3D models on the basis of numerical models. In the paper are also shown the possibilities of usage of these techni[...]
5
100%
Modelowanie Inżynierskie
PL Artykuł przedstawia analizę właściwości mechanicznych wybranych nanokompozytów polimerowych stosowanych w metodach szybkiego prototypowania. Celem badań było określenie zmian właściwości mechanicznych nanokompozytów w stosunku do materiałów wyjściowych. Analizie poddane zostały wytworzone w wyniku b[...]
EN The article presents analysis of mechanical properties of polymer nanocomposities applied in rapid prototyping methods. The goal of the research was to define mechanical properties modification of nanocomposities in relation to properties of basic materials. Analysis have been made on a sample of po[...]
6
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano propozycje rozwiązań dla układów sterowania z wizyjnym sprzężeniem zwrotnym oraz algorytmów analizy obrazów opartych o technologię szybkiego prototypowania. Algorytmy zostały zaimplementowane i przetestowane, na zaprojektowanej karcie frame-grabber'a, dedykowanej dla system[...]
EN In this paper the solution of visual servoing and the image analysis algorithm are presented. There were implemented and tested algorithms, on designed, frame-grabber board for rapid prototyping dedicated for dSPACE systems. To accomplish an effective investigation and synthesis of visual servoing [...]
7
100%
Mechanik
PL Artykuł przedstawia wybrane aspekty szybkiego prototypowania modeli do zastosowań w medycynie i inżynierii medycznej. W pierwszej części artykułu opisane są sposoby pozyskiwania danych określających cechy geometryczne określonych części ludzkiego ciała. Następnie przedstawiono charakterystykę ogólną[...]
EN The article presents some aspects of rapid prototyping models for applications in medicine and medical engineering. In the first part of the article describes the methods of acquiring data defining geometrical characteristics of certain parts of the human body. This is followed by a general characte[...]
8
100%
Mechanik
PL Artykuł przedstawia metodykę odtwarzania koła zębatego wchodzącego w skład zespołu pompy zębatej. Modelem badawczym była walcowa przekładnia zębata o zazębieniu zewnętrznym wraz z połową korpusu. Proces odtwarzania geometrii przeprowadzono dla obu kół zębatych, ponieważ współpracujące koła w przekła[...]
EN The article presents the methodology of recovering the geometry reconstruction of the damaged gear forming part of the gear of gear pump. Research model was a helical gear drive with external gear along with half of the body. The recovery process was performed for both the geometry of the gears sinc[...]
9
100%
Mechanik
PL W artykule omówiono przygotowanie oraz wykonanie poszczególnych elementów maszyn za pomocą techniki szybkiego prototypowania. W pierwszej części przedstawiono technologię wydruku przestrzennego oraz właściwości materiału budulcowego. Druga część artykułu została poświęcona przykładowym wydrukom i ic[...]
EN The article discusses the preparation and manufacturing of various machine parts using rapid prototyping technique. The first part presents the technology of the spatial print and the properties of the building material. The second part of the article is devoted to sample prints and their applicatio[...]
10
100%
Przegląd Mechaniczny
2017 nr 11 16--19
PL W artykule przedstawiono poszczególne kroki prototypowania przekładni zębatej na przykładzie przekładni planetarnej. Zespół wykonano z kopolimeru ABS metodą szybkiego prototypowania - MEM (Melted and Extruded Manufacturing). Każdy z etapów uzupełniono o możliwe problemy występujące podczas ich reali[...]
EN The steps of prototyping gearing on the example of a planetary gear are presented in the paper. The assembly is made from ABS copolymer by rapid prototyping - MEM (Melted Extruded and Manufacturing). Each stage was supplemented by possible problems encountered during their implementation, as well as[...]
11
100%
Mechanik
PL Artykuł przedstawia możliwości wspomagania procesu decyzyjnego w szybkim prototypowaniu. Właściwy dobór parametrów w technologii szybkiego prototypowania wymaga wiedzy eksperckiej jak również informacji na temat stosowanych technik oraz maszyn i materiałów dedykowanych dla projektowanego detalu. Tra[...]
EN The article presents possibilities for advanced decision support rapid prototyping. The proper selection of parameters in the rapid prototyping technology requires expertise as well as information on the techniques used and dedicated machines and materials for the designed part. Good decision is the[...]
12
100%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 175-181
PL Optyczne Skanery 3D nazywane również digitizerami, umożliwiają pomiary obiektów trójwymiarowych do celów szybkiego prototypowania. Wyniki pomiarów mogą być następnie wykorzystane w centrach CNC czy też w technologii 3D Printing. Skanery 3D ze względu na szybkość procesu odwzorowania coraz częściej s[...]
EN Optical 3D scanners, which are also called 3D digitizers, offer the possibility of measuring shapes for the process of rapid prototyping. The scanned object can be reproduced as a real object using CNC machines or 3D printing techniques. 3D scanners are often indispensable in the manufacture that is[...]
13
100%
Przegląd Mechaniczny
2018 nr 7-8 44--47
PL W artykule przedstawiono proces wytworzenia elementów badawczych przekładni ślimakowej globoidalnej metodą szybkiego prototypowania w technologii PolyJet. Opisano sposób wykonania wstępnych badań modelowych, przede wszystkim badań związanych ze śladem styku. Wymienione możliwości przeprowadzenia bad[...]
EN The article presents the process of manufacturing test elements of globoid worm gear by the rapid prototyping method in PolyJet technology. The method of performing preliminary model tests is described, especially the tests related to the tooth contact region. The tests allow to pre-evaluate the cor[...]
14
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2015 nr 5-6 130--131
PL Metody szybkiego prototypowania wspomagane komputerowo obecnie są stosowane niemal we wszystkich gałęziach przemysłu elektromaszynowego, m.in. w branży optycznej. Zastosowanie metod Rapid Prototyping, w tym metod szybkiego wytwarzania narzędzi technologicznych Rapid Tooling, znacznie przyspiesza pro[...]
15
100%
Utrzymanie Ruchu
2019 Nr 1 66--70
PL Współcześnie w utrzymaniu ruchu coraz częściej zachodzi możliwość skutecznego stosowania technologii szybkiego prototypowania (ang. rapid prototyping) [1, 2, 10] do wytwarzania zamienników obiektów (w tym obiektów uszkodzonych i wybrakowanych), jak również do wytwarzania nowych elementów stanowiącyc[...]
16
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 5 273-275
PL W artykule przedstawiono koncepcję rozproszonego systemu akwizycji danych pomiarowych i sterowania do szybkiego prototypowania regulatorów inteligentnych napędów płynowych. Zaproponowany rozproszony system pomiarów i sterowania składa się z dwóch komputerów Target PC i Host PC. Komputer Target PC st[...]
EN The paper deals with distributed measurements and control systems for rapid prototyping of artificial intelligence controller of fluid power drives. The proposed distributed system or measurements and control consists of two PC computers Target and Host. The Target PC makes up the direct control lay[...]
17
88%
Odlewnictwo - Nauka i Praktyka
PL Wskazano na niektóre aspekty szybkiego prototypowania, bardzo prężnie ostatnio rozwijającej się dziedziny przemysłu na świecie. Przedstawiono kolejne etapy tworzenia prototypu - nakrętki, począwszy od pomysłu - rysunku 3D, stworzonego na ekranie monitora (CAD), poprzez uzyskanie modelu papierowego z[...]
EN Some aspects of the rapid prototyping, afield of industry which lately has been developing very quickly in the world, are presented. The succeeding stages of making a prototype - a nut - are given: from the idea, it means a 3D drawing created on the monitor screen (CAD), through the obtaining of a p[...]
18
88%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
19
88%
Biuletyn Instytutu Odlewnictwa
20
88%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL Szybkie prototypowanie przy użyciu wiązki elektronów i materiału deponowanego w postaci drutu jest wydajną metodą wytwarzania elementów o skomplikowanych kształtach z kosztownych stopów technicznych metali, takich jak stale stopowe, stopy niklu lub tytanu. Zapotrzebowanie na metody szybkiego prototy[...]
EN Fast prototyping involving the use of an electron beam and a deposited material in the form of a wire is an efficient method enabling the making of elements having complicated shapes and made of expensive technical alloys, e.g. alloy steels, nickel or titanium alloys. The demand for fast prototyping[...]
first rewind previous Strona / 10 next fast forward last