Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
1998 nr 6 436-441
PL Omówiono przyczyny powstania szumów w mikrofalowych urządzeniach odbiorczych. Opisano wpływ szumów na odbiór sygnałów satelitarnych.
EN Noise of microwave equipments is described. Its inffuence on receiving satellite signal is explained.
2
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2012 R. 88, nr 3b 135-139
PL W artykule zaprezentowano nową metodę usuwania szumu z sygnału okresowego w systemach WAMS. W pierwszej kolejności przeprowadza się dekompozycję sygnału na funkcje, które następnie dzielone są na trzy części w zależności od rozkładu czasowoczęstotliwościowego.
EN This paper presents a novel method for denoising and detrending of oscillatory signal measured from wide area measurement system (WAMS) using empirical mode decomposition (EMD) and time-frequency analysis. First of all, the measured signal is decomposed into a set of intrinsic mode functions (IMFs) [...]
3
75%
Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska
1998 z. 6 305-310
PL Przedmiotem pracy są drgania narzędzia w procesie obróbki skrawaniem. Do opisu procesu obróbki skrawaniem wykorzystano prosty model ortogonalnego skrawania o dwóch stopniach swobody. Szum powstający podczas procesu zamodelowano jako dodatkową stochastyczną siłę skrawania. Przeanalizowano przejście u[...]
EN Vibrations of a tool-workpiece system in a cutting process were investigated. To describe the cutting process we used a model of a simple orthogonal cutting of two degrees of freedom. The noise which often appear in the dynamic process was introduced to the model as an additional white noise compone[...]
4
75%
Applied Mathematics and Computer Science
1998 Vol. 8, no 2 213-251
EN Active control can reduce sound and vibration by destructive interference between the original, primary, field and the field generated by controllable secondary sources. It is most effective at low frequencies, for which the wavelength of the disturbance is comparable with the dimensions of the regi[...]
5
75%
Studia z Automatyki i Informatyki
2017 T. 42 7--17
PL Na podstawie wyników prostej symulacji obracającego się w dwóch wymiarach celu pokazano, że standardowe potraktowanie problemu istnienia szumu w bezśladowym filtrze Kalmana (UKF) może prowadzić do uzyskania filtra o dużym stopniu wrażliwości. W wykorzystanym przykładzie, śledzona jest prędkość obrot[...]
EN A simple simulation of a turning target in two dimensions is used to show that the standard treatment of process noise in the Unscented Kalman Filter (UKF) can give rise to a potentially fragile tracking filter. In the example used, the turn rate is tracked as part of the state vector and additional[...]
6
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono analizę efektów szumowych w termometrii. Na przykładach wyników badań przetworników szumowych, rezystancyjnych oraz termoelektrycznych wyznaczono rolę fluktuacji stanu termodynamicznego w stabilności charakterystyk statycznych nominalnych i ich zmian w czasie eksploatacji cz[...]
EN The analysis of noise effects in thermometry is presented here. The progress in signal processing based on the computer technologies is complicated. Therefore estimation of measurement errors considers the estimation of thermodynamic forces and flows. The forces and the flows of electric genesis in [...]
7
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2008 Vol. 18b 537--545
PL Dla potrzeb badań zebrano materiał składający się z par zdjęć zarejestrowanych kamerą analogową (LMK1000) i cyfrową (DMC). Było to zdjęcia wyselekcjonowane z wykonanych uprzednio prac fotolotniczych, przy czym materiał dobierano tak, aby w miarę możliwości porównywać zdjęcia wykonane w podobnym okre[...]
EN A set of aerial images taken by two cameras, analogue (LMK 1000) and digital photogrammetric (DMC), was used to compare radiometric quality of images obtained. Pairs consisting of analogue and digital images showing corresponding fragments of identical contents were selected for comparisons. As far [...]
8
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Przedstawiono sprzęt pomiarowy, który pozwala realizować badania oddziaływania stanu defektów strukturalnych, składu oraz naprężeń mechanicznych materiału przetwornika pierwotnego na poziom oraz widmo szumowe sygnału użytecznego termometru szumowego. Taka metoda może być zaproponowana jako instrumen[...]
EN Research setting for the study of influence of the primary transducers' structural defects, composition and mechanical tensions on the level of spectrum signal in noise thermometer was presented. The method could be applied for investigation intrinsic structure of materials by using noise voltage as[...]
9
63%
Architecturae et Artibus
PL Artykuł ten próbuje przybliżyć temat relacji dźwięku i przestrzeni na podstawie analizy zmian dyskursu muzycznego. Problematyka ta znajduje odzwierciedlenie zarówno w referowanych tekstach teoretycznych, jak i wybranych praktykach artystycznych. Autor stawia tezę na temat postrzegania rzeczywistości[...]
EN This article attempts to bring about the relationship of sound and space on the basis of changes in musical discourse. This problem is reflected both in the referred texts of selected theoretical and artistic practices. The author’s thesis on the perception of social reality, suggesting that if the [...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule zaproponowano jedną z możliwych metod poprawy jakości obrazu. Istnieją materiały, których przygotowanie do obserwacji mikrostruktury jest trudne i w efekcie, pomimo najwyższej staranności, otrzymujemy obrazy o słabej jakości. Komputerowe techniki przetwarzania obrazu pozwalają na przekszt[...]
EN The paper proposes one of the possible methods of image quality improvements. There are materials whose preparation for microstructure observation is difficult and, despite the effort, poor quality images are obtained. Computer image processing techniques allow for image transformation by means of v[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1450--1453
PL Jednym z założeń ochrony środowiska jest możliwie najbardziej efektywne wykorzystywanie zasobów naturalnych. Środowisko naturalne umożliwia nie tylko realizację transmisji bezprzewodowej, ale również może wpływać na tłumienie sygnałów pożądanych, jak i niepożądanych (z punktu widzenia działania dane[...]
EN Paper discussed the impact of natural noise sources on the radio waves propagation. Particular attention was paid to the influence of extraterrestrial natural noise sources on the radio wave propagation among selected frequency. The Author presents e.g. noise figure Fa’ [dB] and equivalent noise tem[...]
12
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 834--836, CD
PL W pracy przedstawiono metodę estymacji współczynnika SNR opartą o wygładzanie wykładnicze i założenie, że w procesie filtracji tłumiony jest tylko szum. Znajomość współczynnika redukcji szumu pozwala wyznaczyć wartość estymowanej wielkości.
EN The paper presents the SNR estimation method based on exponential smoothing, and the assumption that the filtration process only noise is suppressed. Knowledge of Noise Reduction Coefficient lets you determine the value of the estimated size.
13
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano metody wykrywania i korekcji błędów stosowane we współczesnych technikach komunikacji cyfrowej. Omówiono także dydaktyczny, laboratoryjny zestaw do transmisji danych z korekcją błędów, opracowany przy wykorzystaniu popularnych mikroprocesorów serii 8051. Urządzenie realizuje kodowanie[...]
EN The paper presents a review of error detection and correction methods used in the modern digital telecommunications. The paper also describes a laboratory set for presentation of data transmission with error correction which was designed on the base of popular 8051 microcontrollers. The device encod[...]
14
51%
Diagnostyka
2009 nr 3(51) 9-15
EN Noise of machinery and mechanical assemblies can be synthesised by computer using a particular jigsaw-puzzle sub-structuring approach. This approach is aimed at low noise design of industrial products where noise is generated by individual sources built in a noise-free housing. All the major noise [...]
15
51%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2012 Vol. 23 377--386
PL W celu tworzenia syntetycznych obrazów cyfrowych bliskiego zasięgu, do badania dokładności i niezawodności zaawansowanych operatorów dopasowania (matching), opracowany został autorski program o nazwie Image Generator. Program Image Generator może generować okrągłe, ciemne sygnały (target) na jasnym [...]
EN In order to generate synthetic digital close range images for testing the accuracy and reliability of the advanced matching operators especially dedicated application Image Generator was developed. Image Generator can generate circular dark targets on bright background and the other way bright targe[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono analizę problemu zwiększenia metrologicznej stabilności czujników termoelektrycznych. W celu realizacji precyzyjnych narzędzi do pomiaru temperatury rozpatrzono możliwość stosowania w termometrii funkcjonalnie-gradientowych czujników termoelektrycznych.
EN An analysis of stability improvement of thermoelectric sensors was presented. Possibility of applying functional - gradiented materials in thermometry for to realise the precise sensors was considered.
17
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W artykule przedstawiono analizę problemu zwiększenia precyzji czujników termoelektrycznych przy mierzeniu temperatury powierzchni.
EN It was presented the analysis of thermoelectric transducer accuracy for surface measurement.
18
51%
Pomiary, Automatyka, Komputery w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2010 nr 4 38-43
PL Rozważone zostały nowoczesne metody i stan problemu nieniszczącego odczytu informacji z fonocylindrów. Uzasadniono także znaczenie i zasadność rozwoju nowego efektywnego sposobu czytania. W oparciu o proponowaną metodę i środki rozwinięty jest system odczytu danych z rzadkich nośników, co zapewnia [...]
EN Modern methods and state of the problem of nondestructive information reading from phonocylinders are considered and the importance and expedience of developing a new efficient method of reading is substantiated. On the basis of the proposed method and means the information reading system from ra[...]
19
51%
Informatyka, Automatyka, Pomiary w Gospodarce i Ochronie Środowiska
2011 nr 4 11-14
PL W artykule przedstawione zostały możliwości i niepewności pomiarowe wewnętrznego przetwornika mikrokontrolera STM32. W badaniach rozpoznano możliwość wykorzystania go dla budowy systemu gdzie analiza sygnału odbywającą się w mikrokontrolerze. Gdy nie ma możliwości oceny niepewności pojedynczego pomi[...]
EN The article presents the possibilities of using and expected uncertainties of the internal A/D converter of STM32 microcontroller. The study identified the possibility of using it to build a signal analysis system in the microcontroller. In that system it is necessary to perform single measurement u[...]
20
45%
International Journal of Microelectronics and Computer Science
EN From first-order incremental ΣΔ converters to controlled-oscillator-based converters, many ADC architectures are based on the continuous-time integration of the input signal. However, the accuracy of such converters cannot be properly estimated without establishing the impact of noise. In fact, nois[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last