Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 273
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztywność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 8 954-956
PL W wielu konstrukcjach mechanicznych występują elementy poddane skręcaniu. Powyższe elementy powinny charakteryzować się odpowiednią wartością sztywności skrętnej. Sztywność ta może być określona na podstawie pomiaru kąta skręcenia pręta w funkcji momentu skręcającego. Szczególne trudności występują [...]
EN Elements subjected to torsion in many mechanical construction are occurred. The elements should be characterized by adequate value of stiffness of torsional rigidity. This stiffness can be determined by the measurement of the rod torsion angle vs. torsion moment function. The particular difficulty a[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2009 R. 55, nr 5 318-320
PL Przedstawiono ocenę jakości utwierdzenia belki wspornikowej metodą interferometrii holograficznej. Przedmiotem badań była belka o przekroju kwadratowym. Oceny jakości utwierdzenia belki dokonano na podstawie kąta ugięcia w miejscu mocowania oraz bezwymiarowego współczynnika wprowadzonego przez autor[...]
EN The estimation of the semibeam restraint quality with use of holographic interferometry is presented. An object of investigations was a beam of square section. The estimation of the beam restraint quality was performed on the basis of a deflection angle at the restraint point and the dimensionless c[...]
3
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 2 36-40
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 367-378
PL Zamykanie się pęknięć zmęczeniowych w trakcie odciążania konstrukcji ogranicza amplitudę zmian współczynników intensywności naprężenia a tym samym zmniejsza prędkość rozwoju istniejącego pęknięcia zmęczeniowego. Zjawisko to ma szczególne znaczenie w przypadkach pęknięć rozwijających się w warstwie w[...]
EN Paper presents the results of experimental investigation of the interaction between the fatigue crack faces due to pure shear and shear with compression. Samples made of A900 steel were examined. Before the tests the fatigue cracks were produced in the samples. Basing on the interferograms registere[...]
5
100%
Engineering Transactions
EN This paper deals with the high frequency analysis of one-dimensional waveguides. In this frequency range, this paper proposes a numerical implementation and tests of an alternative to the classical predictive dynamical methods. The originality of this approach consists in the fact that it is solely [...]
6
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono metodę identyfikacji parametrów sprężysto-tłumiących podkładek z tworzywa sztucznego. Przyjęto uproszczenie, że właściwości sprężysto-tłumiące podkładki można opisać za pomocą modelu Kelvina-Voigta o sześciu stopniach swobody. Przedstawiono koncepcję stanowiska badawczego um[...]
7
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2000 nr 4 29-31
8
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 3 164-167
PL Przedstawiono wyniki oryginalnych badań doświadczalnych na obiekcie w skali naturalnej. Badano wpływ czynników konstrukcyjnych, takich jak rozmieszczenie łączników, sposoby mocowania i inne na podatność postaciową szkieletu stalowego stężonego obudową.
EN Results of experience testing of panel fasades on existing steel skeleton object are presented. Structural factors such as e.g. types of fasteners, method of fixing etc. on the flexibility of steel skeleton braced with lightweight siding are investigated.
9
100%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 12 683-688
PL Podano zależności między kątami obrotu i krzywiznami w połączeniach podatnych z luzami oraz określające sztywność tych połączeń przy zginaniu. Wykorzystując wyniki badania połączeń na wkręty samowiercące określono wpływ trwałych przemieszczeń "luzowych" na ugięcie belek o przekroju prostokątnym z ks[...]
EN Dependances between twist angles and curvature in flexible joints with clearence, and determining rigidities of these joints submitted to bending have been reported. Using results of testing joints with self-threading bolts, the influence of clearanc on stable displacements have been determined.
10
100%
Inżynieria i Budownictwo
2001 R. 57, nr 8 457-459
PL Przedstawiono wyniki badań w skali naturalnej hali o konstrukcji nośnej w postaci kratowych ram portalowych z kształtowników zamkniętych. Badano halę nie obudowaną, a następnie obudowaną.
EN In course of erection of an industry hall frame skeleton structure its ridigity has been investigated, first without encasing elements and hereafter fully encased. Results of investigation in analytical form are presented.
11
100%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł zawiera opis badań oraz analizę wyników sztywności statycznej frezarki bramowej HSM 180. Przedstawiono w nim krótką charakterystykę dwóch zastosowanych metod badania sztywności statycznej: metody konwencjonalnej i metody dynamicznej DWSS (Dynamiczne Wyznaczanie Sztywności Statycznej). Anali[...]
EN The article presents the description and results analysis of the tests conducted on the static stiffness of the HSM 180 planer mill. The presentation contains brief characteristics of the two methods applied in the static stiffness study i.e.: conventional method and dynamic method DDSS (Dynamic Det[...]
12
100%
Machine Dynamics Problems
EN Rigidity is the main criterion for manufacturing quality of ball screws. One of rigidity components is the balls/balltrack area rigidity, dependent on Hertz' deflections. However, due to machining errors, the ball screws rigidity are considerably lower than the theoretical ones. On the basis of a ma[...]
13
88%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przenośniki z taśmą zamkniętą stanowią alternatywę dla przenośników konwencjonalnych - nieckowych. Taśma przenośnikowa wykorzystywana w przenośnikach rurowych posiada specjalne własności umożliwiające łatwiejsze uzyskiwanie kształtu kołowego w zestawie krążnikowym. W artykule przedstawiono wyniki ba[...]
EN Belt conveyors with closed belt become alternative for conventional through conveyors. Conveyor belt used in pipe conveyors poses special features enabling easier obtaining circular shape in idler set. In the paper it is presented results of rheological tests for that kind of the belts. It has been [...]
14
88%
Konstrukcje Stalowe
2013 nr 3 32--36
15
88%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2000 nr 118 73-84
PL W referacie przedstawiono analizę wpływu liczby komór na sztywność poprzecznego łożyska hydrostatycznego. Rozważania przeprowadzono dla łożyska z dowolną liczbą komór, zasilanego przez dławiki z dowolnym przepływem: laminamym. turbulentnym lub pośrednim. Wprowadzono pojęcie sztywności granicznej. Sf[...]
EN In the paper there is presented analysis of influence of a pocket number on stiffness of a hydrostatic journal bearing. The considerations were carried out for bearing with any number of pockets, supplied via restrictors with any character of flow: laminar, turbulent or intermediate. A notion of the[...]
16
88%
Konstrukcje Stalowe
2012 nr 5 42-43
17
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Mechanika
2001 Z.24 445-452
EN A stiffness and strength of glass-roving reinforced thermoplastic polymer (polypropylene and polyamyd-6) profiles, received on the on-line pultrusion technology, in connection with a structure dissimilarity in the transversal section, stipulated by the particularity of the formation process are inve[...]
18
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN Steel storage pallet racks are three-dimensional framed system. For practical reason pallet racks are not braced in down-aisle direction, so their design model must be treated as semi-continuous sway frame. The only source of stiffness required for down-aisle stability is stiffness of the connection[...]
19
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 2 99-100
PL Podano proste wzory umożliwiające oszacowanie nośności i sztywności belek zespolonych. Omówiono procedurę obliczania tych belek wg polskich norm.
EN Simple formulas which enable approximete estimation of bearing capacity and rigidity of composite beams are given. Method of calculation of such elements acc. to the Polish Standard has been proposed.
20
88%
Materiały Budowlane
2003 nr 7 38-39
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last