Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 51
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuka ogrodowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 9 22-25
PL To jedno z wyjątkowych miejsc na mapie polskich zabytków sztuki ogrodowej. Nie tylko ze względu na fakt, iż zostało założone w I poł. XIX w., a na jego terenie przebywał gościnnie sam Fryderyk Chopin, ale także z uwagi na to, że rewaloryzację założenia rozpoczął profesor Longin Majdecki, a po dziś k[...]
2
100%
Zieleń Miejska
2007 Nr 4 8-9
PL Targi Ogrodnicze Gardenia 2007 (1-3 czerwca 2007r.) zaprezentowały ekspozycje ok. 80 wystawców z Polski oraz z Europy, m.in. z Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii czy Holandii. Sporą atrakcją targów były imprezy towarzyszące.
3
100%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 2-A 219--226
PL W artykule przedstawiono nietypowe miejsce komemoratywne, a mianowicie wielohektarowy ogród gloryfikujący odkrycia naukowe XX wieku i wynikający z nich stan wiedzy na temat powstania, istoty i struktury wszechświata. Jest on zarówno zapisem wspólnej pasji oraz zainteresowań zarówno ogrodniczych, jak[...]
EN The article presents an atypical commemorative place, namely a multi-hectare garden glorifying the scientific discoveries of the 20th century and the resulting knowledge about the creation, nature and structure of the universe. It is, at the same time, a record of the common passion and interests, b[...]
4
88%
Geomatics, Landmanagement and Landscape
2013 no. 3 17--25
EN Calligraphic parks - it is a large group of realizations, unfortunately almost unknown in the history of the landscape. Hundreds of them were designed on the turn of 19th century, but only about one hundred still exist. They are recognized as the most subtle forms of the naturalistic style. The char[...]
5
88%
Zieleń Miejska
2008 Nr 10 10-11
PL Tegoroczna edycja wystawy .Zieleń to życie'' umożliwiła nie tylko spotkanie się w jednym miejscu przedstawicieli zielonego biznesu, profesjonalistów zainteresowanych poszerzaniem wiedzy ogrodniczej, ale także artystów sztuki ogrodowej i współczesnej.
6
75%
Architectus
2013 Nr 1(33) 3--10
PL O randze, jaką nadawano ogrodom w okresie renesansu i baroku, świadczyć mogą nie tylko realizacje, ale także liczba poświęconych im traktatów. W kolekcji starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu znajduje się pokaźny zbiór dzieł poświęconych agronomii, botanice i sztuce ogrodowej. Znaczna [...]
EN The importance endowed upon gardens in the period of the Renaissance and the Baroque may be witnessed not only in realizations but also in the number of treatises devoted to them. In the collection of old prints of the Wroclaw University Library there is a substantial collection of works devoted to [...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Pojęcie genius loci jest określeniem niejednoznacznym i złożonym, którego badaniem zajmują się środowiska naukowe z różnorodnych dziedzin, m.in. architektury i urbanistyki, historii sztuki, psychologii, geografii przestrzeni, socjologii przestrzeni, prawa, historii kultury, filozofii, ekologii,polon[...]
EN The genius loci notion is a composed qualification, having more then one meaning, witch research work deal with scientific environments from varied fields, like: the architecture and the townplanning, history of art, psychology, geography of space, sociology of space of, law, history culture, philos[...]
8
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Kulturę Wschodu kształtują religia i idee. One również miały wpływ na formowanie ogrodów. Japońskie ogrody swą odmiennością i tajemniczością intrygują przybysza z Zachodu. Shintoistyczny elementów natury - gór, skał, strumieni, rzek, drzew i zjawisk przyrody, które wyróżniają się mocą, pięknem i gro[...]
EN The culture of the East has been shaped by religion and ideology, which also influenced the development of the gardens. Japanese gardens intrigue the Westerner with their distinctiveness and mystery. The Shinto cult of natural elements - mountains, rocks, streams, rivers, trees and natural phenomena[...]
9
75%
Architektura Krajobrazu
2006 nr 3-4 42-47
EN Gardening art is an important element of the national culture of various countries but it is also a common European heritage. A good example supporting that thesis is the landscape complex Valtice-Lednice, situated in Moravia in the Czech Republic. This 150 ha area on the border of Czech, Slovakia a[...]
10
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 3 16-18
PL Park Marzahn w Berlinie przyciąga rocznie tysiące ludzi. Geniusz tego miejsca to geniusz sztuki ogrodowej różnych części świata i przemyślanej koncepcji założenia, zapewniającej możliwość atrakcyjnego wypoczynku nie tylko dla mieszkańców.
11
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 2-A 287--301
PL Cmentarz Rakowicki dzięki swojej bogatej i ponaddwustuletniej historii zajmuje wyjątkowe miejsce zarówno na mapie kulturowej, jak i przyrodniczej Krakowa. Ten wpisany do rejestru zabytków cmentarz, o powierzchni 42 hektarów, jest nie tylko dziełem sztuki architektonicznej i rzeźbiarskiej – jest też [...]
EN Rakowicki Cemetery occupies a special place on the cultural map of Krakow, whilst also being a place of great natural interest. This biggest more than two-hundred-year-old cemetery with a surface area of 42 hectares, being entered into the national register of historic monuments, is not only a work [...]
12
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 6-A 119--131
PL W niniejszym artykule podjęta została tematyka domów ogrodnika, charakterystycznych obiektów architektury ogrodowej w wielu epokach. W XIX wieku dzięki twórcom niemieckiego kręgu kulturowego przybrały one dość znamienną formę, wpisującą się w ówczesne nurty projektowe. Główne rozważania obejmować bę[...]
EN This article is devoted to the topic of garden houses, characteristic of buildings in garden architecture in many epochs. In the 19th century, owing to the creator of German culture, they assumed a characteristic form, becoming part of the design trends of that time. The main consideratio[...]
13
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2014 R. 111, z. 6-A 133--146
PL Artykuł dotyczy problematyki XIX-wiecznych domów ogrodnika, towarzyszących układom parkowym. Zaprezentowano w nim zarówno najważniejsze nurty w kształtowaniu układów rezydencjonalno-parkowych, jak i przykłady zachowanych obiektów z obszaru dawnej rejencji opolskiej. Określono ich formę, współczesne [...]
EN The article covers issues relating to the19th-century buildings which accompanied the park complex, called the gardener's house. They presented the most important contemporary trends in the formation of residential-park complexes, as well as examples of preserved objects in the former rej[...]
14
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Artykuł dotyczący genezy i analizy mebli ze szczególnym uwzględnieniem obiektów plenerowych. Jego problematyka obejmuje zagadnienia związane z zarysem koncepcji uzupełniania istniejących przestrzeni o określonym charakterze elementami wyposażenia oraz meblami. Dopełnienie rozważań stanowi przegląd w[...]
EN This paper covers the origins and analysis of furniture with special emphasis on outdoor facilities. The problems include issues related to the concept of matching with the existing space, with a specific character and items of equipment and furniture. Also discussed is an overview of selected solut[...]
15
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Sztuka ogrodowa bliska była osobie Jana III Sobieskiego. Wiele XVII-wiecznych europejskich idei projektowych i praktycznych rozwiązań realizacyjnych znalazło swoje odbicie w królewskim Ogrodzie Wilanowskim, stanowiącym polską interpretację ogrodu włoskiego, łączącą cechy ozdobne z użytkowymi oraz uw[...]
EN Jan III Sobieski was very interested in garden art. Many of the 17th century European garden design ideas and practical solutions were implemented in Wilanów Garden. But first of all Wilanów Garden was the Polish interpretation of the Italian Villa Garden where the ornamental aspects were as much im[...]
16
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Na przełomie XIX i XX wieku w łańcuckiej posiadłości Potockich wzorem wielu europejskich ogrodów powstał zespół szklarni, w których prowadzono uprawę roślin tropikalnych. Wyjątkowe miejsce zajmowały w nich storczyki Orchidaceae, tworzące bardzo znaną kolekcję. Po wojnie kolekcja ta przechodziła zmie[...]
EN At the turn of the 19th and 20th century in Potocki family’s property, following the example of many European gardens, greenhouse complex came into existance. Among many tropical plants, which were cultivated there, special place took the orchids Orchidaceae. They constituted very famous collection.[...]
17
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Zwierzyniec to jeden z najstarszych rodzajów ogrodów. Historia jego rozwoju sięga samego perskiego raju paradeisos, a następnie vivarium czy leoparium. Był od początku ogrodem królewskim, w którym realizowała się idea panowania suwerena nad dziką przyrodą i jego opieki nad poddanym ludem. Następnie [...]
EN Deerpark is one of the oldest types of gardens. The history of its development goes back to the Persian paradise Paradeisos and vivarium or leoparium. It applied from the beginning as the king’s garden, which pursued the idea of the dominion from the sovereign over wildlife and the care over the sub[...]
18
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 8-A 245--251
PL Ogrody terapeutyczne to specyficzny typ założeń ogrodowych o charakterze użytkowym. Można spotkać je przy placówkach medycznych i opiekuńczych, bywają też zakładane w parkach i ogrodach botanicznych. Należą do nich miejsca umożliwiające użytkownikom tylko bierny kontakt z naturą, a także specjalne o[...]
EN Therapeutic gardens represent special type of functional gardens. They can be seen at the medical and care centers, they are established also in parks, botanical gardens. They include special gardens used for therapeutic workshops for the ill and the disabled, as well as places enabling users only p[...]
19
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 8-A 203--209
PL Niniejszy artykuł ma na celu scharakteryzowanie przestrzeni o funkcji użytkowej we współczesnych założeniach ogrodowych. Rozważania te przeprowadzono na przykładzie wybranych ogrodów, towarzyszących indywidualnej zabudowie mieszkaniowej na terenie miasta Poznania i jego okolic. Dotyczą one między in[...]
EN This paper aims at describing the spaces with an utilitarian function in modern gardens. These considerations were carried out using the example of the selected gardens, accompanying the individual residential buildings in the city of Poznan and its surrounding area. They are related to the aspect o[...]
20
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
2012 R. 109, z. 8-A 153--162
PL Pierwsze ogrody botaniczne w Europie powstały w XVI w. przy włoskich uniwersytetach. Kilkanaście ogrodów botanicznych Portugalii położonych jest na Półwyspie Iberyjskim i wyspach Oceanu Atlantyckiego: Azorach oraz Maderze. Najstarsze z nich założono w XVIII w., najmłodsze w 2 połowie XX w. Ogrody bo[...]
EN First European botanical gardens were established at Italian universities in 16th century. Botanical gardens of Portugal are situated in the Iberian Peninsula and on the Atlantic Ocean’s islands: the Azores and Madeira. The oldest were established in 18th century, the youngest in the second half of [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last