Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 592
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuczne sieci neuronowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
2001 nr 62 136-151
PL Przedstawiono zasadnicze cechy sztucznych sieci neuronowych, metody ich budowy, optymalizacji i uczenia, ze szczególnym uwzględnieniem algorytmu propagacji wstecznej błędu. Podano wyniki zastosowania sztucznej sieci neuronowej do modelowania wybranej wartości.
EN The work presents the basic features of artificial neural networks, methods of their construction, optimisation and teaching with particular attention to the reverse error propagation algorithm. Results of applying an artificial neural network for modelling a selected value have been presented.
2
100%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2008 Nr 25 141-143
PL Przedstawiono możliwości oraz strukturę zrealizowanego przez autora modułu do implementacji sztucznych sieci neuronowych w środowisku LabVIEW.
EN The article shows the structure and capabilities of a LabVIEW module for the artficial neural networks implementation designed by the author.
3
100%
Pneumatyka
2005 nr 2 40--43
PL W artykule porównano wyniki badań identyfikacyjnych serwonapędu pneumatycznego przeprowadzone różnymi metodami. Identyfikację parametryczną prowadzono przy wykorzystaniu modelu zlinearyzowanego, a identyfikacja z użyciem sztucznych sieci neuronowych polegała na wykorzystaniu nieliniowego odwzorowani[...]
4
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W referacie przedstawiono problematykę zastosowania sztucznych sieci neuronowych w modelowaniu procesów tribologicznych zachodzących w układach: paliwowym oraz łożyskowania silnika lotniczego. Zaprezentowano przykłady zastosowań sieci neuronowych w projektach badawczych realizowanych w Instytucie Te[...]
EN The paper deals with problems of tribological processes characterization and modelling with use of artificial neural networks (ANNs). Examples of ANNs application in research projects carried out in the Air Force Institute of Technology (AFIT) are given. Research were carried out due to financing fr[...]
5
100%
Logistyka
PL Autor przedstawia kierunki rozwoju Sztucznej Inteligencji w logistyce. Opisuje dokładnie jedno z narzędzi sztucznej inteligencji, Sztuczne Sieci Neuronowe. Przedstawia budowę pojedynczego neuronu a następnie na jego przykładzie ukazuje zasadę działania.
EN Author present uses of method of artificial intelligence in logistic. Author is describing Artificial Neural Networks. He is presents construction of the isolated neuron. Next on his example is portraying the principles of operation.
6
100%
Pojazdy Szynowe
2001 nr 1 20-28
PL Praca przedstawia wyniki badań dotyczących możliwości wykorzystania sygnałów wibroakustycznych do określania (klasyfikacji) uszkodzeń układów biegowych pojazdów szynowych i stanowi kontynuację artykułu [2] w oparciu o nową serię pomiarów, jak też w oparciu o zastosowanie innych metod przetwarzania s[...]
EN This work presents the results of the tests concerned the possibilities of application the vibroacoustic signals for determination ( classification ) the damages of running systems of rail vehicles and it makes the continuation of the article (2) basing on a new series of measurements, and also basi[...]
7
80%
Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum
PL Niniejsza praca przedstawia podejście do procesu klasyfikacji obrazów satelitarnych alternatywne wobec istniejących metod. Do identyfikacji terenów miejskich zobrazowanych na zdjęciach satelitarnych zastosowana została sztuczna sieć neuronowa. W pracy wykorzystano zobrazowania wykonane przez satelit[...]
EN This work presents a new approach to satellite image classification process. An artificial neural network has been applied to identification of urban areas mapped in satellite images. The results presented here are based on images obtained from the Landsat satellite using the Thematic Mapper scanner[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Oszacowanie kosztów realizacji obiektów budowlanych opiera się na informacji o obiekcie budowlanym. Informacja ta zmienia się w trakcie budowlanego procesu inwestycyjnego od ogólnych danych dotyczących funkcji, formy i konstrukcji obiektu do precyzyjnie określonych rozwiązań: architektonicznych, kon[...]
EN Due to some disadvantages of currently applied methods for estimation costs of construction objects in early stage of project neural approach is proposed. The aim of this paper is to present results of initial research of applying neural networks for estimation the costs of residential buildings. Re[...]
9
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN In this paper the discrete time fractional order artificial neural network is presented. This structure is proposed for simulating the dynamics of non-linear fractional order systems. In the second part of this paper several numerical examples are shown. The final part of the paper presents the disc[...]
10
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2012 nr 9 29-33
EN Recently, there can be observed an increase of the significance of predicting textile properties. Developed models that can predict properties of yarns, fabrics and clothing are valuable optimization tools and allow for development of the textile product that is characterized by certain properties d[...]
11
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 CD-CD
PL Artykuł prezentuje próbę klasyfikacji stanu ostrzy i rodzaju noży pracujących zespołowo na głowicy urabiającej. Jako narzędzie służące do takiej oceny wykorzystano sztuczne sieci neuronowe. Zarejestrowano sygnały mocy oraz momentu urabiania głowicą wielonarzędziową z zamontowanymi nożami stycznymi o[...]
EN The publication presents an attempt to identify the status and type of cutters working as an assembly on a multi-tool head with the use of a new method. The paper presents results of research on utilising artificial neural networks to identify type and point's status cutting tools used in multi-tool[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie opisano problem rozróżniania pomiędzy biednymi pomiarami cieplno-przepływowymi w systemach pomiarowych DCS a degradacjami urządzeń. Zastosowano metody Sztucznych Sieci Neuronowych (SSN). Wykorzystano obliczenia symulacyjne wybranego bloku energetycznego 200MW dIa jednokrotnych, dwukrotny[...]
EN The problem of distinguishing between measurement errors and power object degradation has been discussed. The methods of Artificial Neural Networks have been applied. Simulation calculations of single, double and triple degradation of chosen power unit of 200 MW have been used as an example.
13
80%
Journal of Telecommunications and Information Technology
2003 nr 3 102-107
EN This paper presents results from a preliminary study in the field of artificial neural networks (ANN). The overall aim of our work relates to the field of cognitive science. In this wider framework we try to investigate, reason about, and model cognitive processes in order to obtain a better underst[...]
14
80%
Przemysł Chemiczny
15
80%
Rynek Energii
2010 nr 1 99-107
PL W artykule pokazano, że można zastosować jednokierunkową sztuczną sieć neuronową do identyfikacji własności kotła parowego oraz turbiny parowej. Praca pokazuje sposób identyfikacji oraz wykorzystania neuronowego modelu obiektu do optymalizacji pracy elektrociepłowni on-line. Sygnałem wejściowym do m[...]
EN This paper shows that artificial neural network can be used in properties identification of traveling grate stroker boiler and steam turbine. Paper shows how to obtain mathematical model of a process and utilize it in on-line control. Both models are static, because of time between consecutive measu[...]
16
80%
Inżynieria Maszyn
PL Przedstawiono kryteria doboru układów nadzorowania, określono pojęcie nadzorowania oraz pojęcie jakości technologicznej i jakości eksploatacyjnej wyrobu. Przedstawiono analityczną metodę prognozowania stanu zużycia ostrzy narzędzi i przykład jej wykorzystania. Omówiono możliwości i przykłady zastoso[...]
EN The criteria of supervision systems choice have been presented, the notions of supervision, technological and operating product quality have been defined. The analytical method for state of cutting edge wear forecasting and example of its practical application have been presented. The possibilities [...]
17
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule pokazano możliwość wykorzystania komercyjnego systemu eksperckiego do celów diagnostyki turbozespołu. G2 Real-Time Expert System umożliwia praktyczną realizację inteligentnych, zintegrowanych, hierarchicznych systemów ekspertowych, niezbędnych do monitoringu, długoterminowego prognozowani[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2009 nr 25 185-196
PL W artykule omówiono zasady funkcjonowania systemu zarządzania pomiarami uwzględniające międzynarodowe wymagania dotyczące jakości. Przedstawiono wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych do wspomagania decyzji w procesach certyfikacji systemów zapewnienia jakości. Zamieszczono przykładowe wyniki ba[...]
19
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 163-171
PL Wyznaczenie rozkładów przestrzennych parametrów zbiornikowych zostało przeprowadzone poprzez transformację danych sejsmicznych w wybranej bramce czasowej do średnich parametrów zbiornikowych otrzymanych z danych geofizyki wiertniczej oraz z badań laboratoryjnych rdzeni wiertniczych metodą jądrowego [...]
EN Defining the spatial distribution of reservoir parameters was carried on transformation of the seismic data in chosen time gate into average reservoir parameters obtained from wire line logging and from laboratory drilling cores measurements using the nuclear magnetic resonance method (NMR). The bas[...]
20
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2000 T. 4, z. 1 95-104
PL Sztuczne sieci neuronowe są silnie rozwijającą się dziedziną wiedzy, stosowaną w wielu obszarach nauki. Wykorzystuje się je m.in. do rozpoznawania obrazów, jako układów aproksymujących, czy układów klasyfikujących. Właśnie to ostatnie zastosowanie dało możliwość zaprojektowania prostego, klasycznego[...]
EN The purpose of the paper is to present time-optimal control of a plant, the dynamics of which is given by planar differential equation: x = ƒ[x) + u, where x, y is position and velocity of the plant respectively, |u| ≤ 1, a ƒ(x) is function of control, and is non-linear and discontinuou[...]
first rewind previous Strona / 30 next fast forward last