Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 281
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sztuczna sieć neuronowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wycinek badań dotyczący opracowania modelu umożliwiającego prognozowanie profili twardości w warstwie azotowanej, bazującego na sztucznej sieci neuronowej. W opracowywanym modelu zastosowano jednokierunkową dwuwarstwową sieć neuronową. Zaprojektowana sieć posiada dobre zdolnośc[...]
EN A artificial neuron network was designed for prediction of microhardness profiles in nitrided 18HGT steel. In the worked out model the unidirectional two layer neural network was used. The designed network possesses good abilities of generalizing the knowledge included in experimental data. The mode[...]
2
100%
Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences
EN The paper presents an application of Artificial Neural Networks for updating a mathematical model of the structure based on dynamic parameters. Neural networks which predict the value of selected stiffness or concentrated masses on the basis of Frequency Response Function (FRF) have been built. Two [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2000 z. 129 51-60
PL W pracy przedstawiono wyniki analizy efektywności algorytmu szeregowania zadań wieloprocesorowych opartego na sztucznej sieci neuronowej. Zadania, o których mowa, mogą, przykładowo, reprezentować struktury lub moduły programów tolerujących błędy. Problem szeregowania zadań wieloprocesorowych dotyczy[...]
EN The paper proposes an artificial neural network based algorithm for scheduling multiprocessor tasks. The considered scheduling problem class is characterized by a set of multiple, identical processors and a set of multiple-processor tasks. Multiple-processor tasks have to be processed on more than o[...]
4
80%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono wykorzystanie zbudowanych modeli neuronowych do oceny nowoczesności techniczno-konstrukcyjnej (NTK) przykładowych modeli ciągników rolniczych. Ocenie poddano 35 modeli ciągników Case, John Deere, Massey Ferguson i New Holland wprowadzonych do produkcji w latach 1999 do 2007. Oc[...]
EN The work presents application of developed neural models in order to assess technical and constructional modernity (TCM) of sample farm tractor models. The assessment was carried out for 35 models of Case, John Deere, Massey Ferguson and New Holland tractors launched into production between 1999 and[...]
5
80%
Postępy Nauki i Techniki
2010 nr 4 65-74
PL W pracy przedstawiono przykład wykorzystania sztucznej sieci neuronowej MLP do predykcji ugięcia sprężystego wałka, przeznaczonego do obróbki tokarskiej. Zamieszczono przykładowe wyniki pomiarów eksperymentalnych strzałki ugięcia wałka zamocowanego w szczękach uchwytu tokarskiego bez podparcia. W an[...]
EN In this paper the example of possible use of the artificial neural network ANN application for prediction of flexible deflection workpiece during turning process is presented. Some results of modeling and experimental verification are introduced. The results relate to a chosen way of workpiece clamp[...]
6
80%
Inżynieria Rolnicza
PL Erozja uprawowa, obok erozji wietrznej i wodnej, może prowadzić do degradacji gleby w szczególności na skłonach pól. Nowoczesne odkładnice stosowane obecnie w trakcie orki charakteryzują się dużymi prędkościami roboczymi, co w konsekwencji może doprowadzić do szybkiego przebiegu tego procesu. Określ[...]
EN Tillage erosion as well as wind and water erosion can lead to the degradation of the soil especially on the inclinations of the fields. Modern mouldboards used nowadays during ploughing are marked by high working speeds which can also accelerate the process of the soil degradation. Determining the m[...]
7
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 5 73-74
PL Zaprezentowano zastosowanie techniki sztucznych sieci neuronowych w procesie tworzenia matematycznego opisu usuwania zanieczyszczeń w ścieku przemysłowym. Trójwymiarowe powierzchnie odpowiedzi modelu typu RBF mogą być wykorzystane do oceny wpływu parametrów charakteryzujących ściek wejściowy na anal[...]
EN A main objective of this paper is to present the application of artificial neural network (ANN) technique for the development of a mathematical description of wastewater purification process. It was found that the 3-dimensional response surfaces could be used in the evaluation of raw sewage paramete[...]
8
80%
Studia z Automatyki i Informatyki
1999 T. 24 169-177
PL Przedstawiono wyniki badań nad zastosowaniem sztucznej sieci neuronowej (SSN) do sterowania nieliniowym obiektem dynamicznym, który nie będąc poddany zakłóceniom znajduje się w stanie równowagi nietrwałej. Sterowanie specjalnie zbudowanym obiektem fizycznym, którym jest metalowa kulka poruszająca si[...]
EN The paper presents a research referred to an application of artificial neural networks for the real-time control of the nonlinear dynamic plant which if not disturbed resides in nonstable state. The research considers two connected problems: the choice of an appropriate neural net for predictive fil[...]
9
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia Spożywcza i Biotechnologia / Politechnika Łódzka
2000 Z. 64 35-50
PL Celem artykułu jest wyjaśnienie podstaw budowy i funkcjonowania sztucznych sieci neuronowych. Struktura sieci neuronowych jest oparta czy podobna w swej istocie do struktury neuronów i wewnętrznych połączeń między nimi w organizmach żywych. Skutkiem tego podobieństwa są niezwykle interesujące właści[...]
EN The main goal of this article is to introduce the fundamentals of artificial neural networks. Their architectures are inspired by living beings' biological, neural structures. Such a structure topology leads to an interesting behavior such as "learning" and in the effect, to the possibility of solvi[...]
10
80%
Informatyka w Technologii Materiałów
EN The work presents some results of the research connected with the development of new approach based on the artificial intelligence to predicting of the influence of residual microalloying elements on mechanical properties of steel products. The training and testing data come from the industrial roll[...]
11
80%
Postępy Fizyki
2006 T. 57, z. 5 211-215
EN The paper presents selected applications of artificial neural networks in cardiology for supporting the physician's diagnosis. The use of artificial intelligence to diagnose such cardiac disorders as arrhythmia, myocardial ischemia, myocardial infarction, and coronary heart disease is described.
12
80%
Image Processing & Communications
EN Problems related to pattern classification by means of artificial neural networks (ANN's) are discussed. The considerations concern optimization of the ANN structure and establishing an optimum classification criterion. A new algorithm of optimum learning suitable for the ANN's is proposed. The term[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2001 z. 93 457-466
PL Referat przedstawia wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w problematyce krótkoterminowych prognoz natężeń ruchu, estymacji więźby ruchu oraz badaniach grubości warstw nawierzchni drogowej. Stanowi on próbę pokazania możliwości wykorzystania sieci neuronowych w zagadnieniach praktycznych, związ[...]
EN This paper presents possibility of using neural networks in short term traffic intensity forecasting, O-D matrix estimation and determining of width of road pavement. It is an attempt of presentation of neural networks in practice on various field of road engineering.
14
80%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Przedstawiono metodę wyznaczania wartości maksymalnej nośności stalowych odrzwi obudowy wyrobisk korytarzowych za pomocą jednokierunkowej, warstwowej sztucznej sieci neuronowej. Nośność określano na podstawie wartości wybranych parametrów geometrycznych odrzwi oraz wartości wskaźnika Wx sprężystego [...]
EN The article presents the method to determine a maximum value of steel set load-capacity of heading support by means of the non-directional laminar artificial neuron network. Load-capacity has been determined basing on the chosen values of the set geometrical parameters and the value of index Wx of t[...]
15
80%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 189-201
PL W ramach grantu nr7T08C014 16 opracowano oryginalny system doradczy do oceny składu chemicznego cienkich powłok nanoszonych metodami PAPVD i PACVD. Ocena składu jest dokonywana na podstawie barwy powłoki. W artykule przedstawiono wyniki wstępnej weryfikacji systemu doradczego zrealizowanego jako sys[...]
EN Within the research project No 7 TO8C 014 16 a unique advisory system for thin layers' chemical constitution was created. Thin layers are deposited by means of PAPVD and PACVD methods. The assessment of chemical constitution is based upon layer's colour analysis. In the paper the results of prelimin[...]
16
80%
Modelowanie Inżynierskie
PL Referat prezentuje metodę sterowania stanowiskiem ruchomym z karabinem zamontowanym na śmigłowcu, z użyciem celownika nahełmowego, bazującą na sztucznej sieci neuronowej. Układ wykrywania położenia hełmu działa na podstawie optoelektronicznego rozpoznawania i analizy w czasie rzeczywistym, uzyskiwan[...]
EN In this paper is presented a neural network based method of control the helicopter mounted moving gun turret using helmet-mounted sight. Helmet position detection system acts on the base optoelectronic recognition and real time analysis of the spatial constellation of three miniature IR transmitters[...]
17
80%
Archiwum Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
PL W pracy przedstawiono algorytm rozwiązania problemu identyfikacji wielokątnej geometrii brzegu w odwrotnych zagadnieniach brzegowych dla równania Laplace'a za pomocą sztucznej sieci neuronowej (SSN) i Parametrycznego Układu Równań Całkowych (PURC). PURC zastosowano do przeprowadzenia eksperymentów[...]
EN The paper presents an algorithm of solving a polygonal boundary identification problem in inverse problems described by Laplace equation. The Artificial Neural Network (ANN) and the Parametric Integral Equations System (PIES) were applied to find solution. The PIES was used to made numerical experim[...]
18
80%
Rynek Energii
2016 Nr 2 90--95
PL Poszukując możliwości ograniczenia zużycia energii elektrycznej w instalacjach oświetlenia ulicznego, coraz częściej stosuje się różnego rodzaju systemy sterowania. Najprostsze systemy oświetlenia ulic sterowane są zegarem astro-nomicznym lub czujnikiem zmierzchu. Pojawienie się źródeł światła typu [...]
EN Looking for opportunities to reduce electricity consumption in street lighting systems, are increasingly being used all kinds of control systems. The simplest street lighting systems are controlled by an astronomical clock or twilight sensor. LED light sources have enabled in addition to the basic t[...]
19
80%
Inżynieria Maszyn
2005 R. 10, z. 4 166-174
PL Celem pracy jest opracowanie modelu procesu wytopu miedzi w piecu zawiesinowym przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych. Zawiesinowy proces wytwarzania miedzi jest procesem ciągłym i jest on bardzo złożony ze względu na dużą liczbę parametrów go opisujących. Trudności w sterowaniu tym procese[...]
EN The main objective of the work is elaboration of the artificial neural network model of the copper flash smelting process. The copper flash smelting process is continuous of extremely complex structure and many input and output variables. It causes difficulties for the automatic control of that proc[...]
20
80%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 10 263--268
PL W pracy przedstawiono propozycję architektury sztucznej sieci neuronowej, która może być zastosowana do rozpoznawania obrazów. Cechuje się one modularną budową, co powoduje iż rozbudowa już nauczonej sieci polega na dołączeniu nauczonego dodatkowego modułu bez konieczności ingerencji w istniejącą cz[...]
EN The study presents architecture proposal for artificial neuron network, which may be employed for image recognition. Modular structure is characteristic for it, as a result of which development of already taught network involves adding taught extra module without the need to interfere with existing [...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last