Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 279
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlifowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Świat Szkła
2
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule zaprezentowano badania aktywnego pomiaru wydłużenia i odkształcenia powierzchni płaskich podczas procesu szlifowania. Zaprezentowano konstrukcję przyrządu wykonanego do badań. Szlifowanie stali łożyskowych i kompozytów prowadzono z użyciem ściernic z ziarnem z elektrokorundu chromowego or[...]
EN The article presents the test results of active measurements of flat surfaces elongation and deflection during surface grinding process. Presentation of measuring tool construction was given. Grinding process was conducted with the use of chromium precious aloxite grinding wheel as well as modified [...]
3
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono fragment badań dotyczących czyszczącego oddziaływania mgły olejowej na ściernice z elektrokorundu szlachetnego w procesie konwencjonalnego szlifowania powierzchni płaskich. W badaniach korzystano z metody PIV - laserowego oświetlania strefy szlifowania z rejestracją obrazów [...]
EN The article presents part of tests regarding cleaning influence of oil mist on precious aloxite grinding wheels in conventional process of flat surfaces grinding. During the tests method PIV-laser illumination of grinding area with video recording was used.
4
100%
Inżynieria Maszyn
PL Szlifowanie miękkich i ciągliwych materiałów (stopów aluminium i miedzi) w warunkach konwencjonalnych jest bardzo utrudnione z uwagi na zanieczyszczanie się czynnej powierzchni ściernicy (CPS) i związaną z tym utratą jej zdolności skrawnej. Warunki operacji szlifierskich ulegają natomiast wyraźnej p[...]
EN Conventional grinding of soft and ductile materials (aluminum and copper alloys) is seriously hindered of grinding wheel's active surface (GWAS) loading and an accompanying loss of its grinding ability. The conditions of grinding operations improve considerably after application of pressured water j[...]
5
100%
Świat Obrabiarek
PL W czasach rosnącej globalizacji gospodarki na świecie, przyglądamy się zmaganiom konwencjonalnych i nowych technologii produkcji. Te ostatnie mają między innymi poprawić produktywność, jakość wyrobów, elastyczność i ekologiczność procesów obróbki. Za przykład nowych technologii można podać wciąż roz[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Rozprawy Naukowe / Politechnika Łódzka
2006 Z. 351 3-120
PL W pracy przedstawiono badania szlifowania konwencjonalnego po- wierzchni płaskich oraz walcowych. Zaproponowano wskaźnik procesu szlifowania i przeprowadzono badania nad jego wpływem na właściwości warstwy wierzchniej (WW). Opracowano stanowiska badawcze i oprogramowanie do pomiaru sił szlifowania, [...]
EN This paper reviews some experimental results which concern conventional surface and cylindrical grinding. To evaluate results obtained in different grinding conditions, grinding coefficient was introduced. Moreover, influence of grinding coefficient on surface integrity of the workpiece was investig[...]
7
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Opisano system wspomagający podejmowanie decyzji przez technologa podczas projek-towania operacji szlifierskiej w zakresie doboru ściernic, warunków obciągania i szlifowania. Zaprojektowano go jako hybrydowy system sztucznej inteligencji. Dobór ściernic do zadania obróbkowego powierzono systemowi ek[...]
EN A system, which improves a decision-making process during grinding operation planning, is de-scribed. It should favour the selection of grinding wheel, dressing conditions and grinding conditions. The system was designed as an artificial intelligence hybrid system. Wheel selection is realised by an [...]
8
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Koszty procesów wytwarzania można znacznie obniżyć, stosując nowoczesne ekologiczne procesy szlifowania. Przedstawiono wyniki badań własnych i innych uczonych dotyczące takich właśnie procesów. Do nowoczesnych i ekologicznych metod chłodzenia autorzy zali-czają: chłodzenie z wykorzystaniem otworów ś[...]
EN It is possible to reduce considerably manufacturing costs by the application of modern ecological grinding processes. In their paper, the authors present the current state-of-the-art of such processes. They have discussed the following modern and ecological methods of cooling: cooling by means of ho[...]
9
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 11 30-33
PL W opracowaniu przedstawiono problematykę kontroli procesu szlifowania kół zębatych z uwzględnieniem metody kształtowej realizowanej na szlifierce OERLIKON OPAL 50. Podkreślono wpływ metodyki kontroli na osiągnięcie głównego celu, jakim jest dokładne wykonanie ewolwenty. Ponadto zaprezentowano możliw[...]
EN The paper presents the problem of gear grinding control with application the shape method realized using an OERLIKON OPAL 50 gear grinder. There was emphasized dependence of the choice of control method on the main purpose, i.e. a precise making of the involute. Besides, the potentialities of the gr[...]
10
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Przedstawiono przegląd spotykanych w literaturze sposobów prognozowania wyniku szlifowania. Omówiono ich zalety i ograniczenia. Korzystając z metodyki modelowania neuronowego, zaprezentowano sposób prognozowania wyników szlifowania pozostających trwale w przedmiocie obrabianym. Opracowano model pozw[...]
EN In the paper, a neural model allowing us to forecast chosen surface layer features of the ground workpiece is described. The model was used for analysing the influence of wheel characteristics and dressing conditions on surface roughness of workpiece and residual stresses. The relationships publishe[...]
11
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Zanalizowano wyniki badań porównawczych profilu chropowatości czynnej powierzchni ściernicy na podstawie dwu- i trójwymiarowych profilogramów (2-D, 3-D). Wykazano, że czynną powierzchnię ściernicy można traktować jako powierzchnię jednego z dwóch elemen-tów pary tribologicznej, której najwyższe wier[...]
EN The results of comparative studies of the roughness profile of cutting surface of grinding wheel, based on the prophilograms obtained from 2-D and 3-D measurements, were analysed. It was indicated that the cutting surface of the grinding wheel could be considered as a surface of one element of a tri[...]
12
100%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
PL Klasyczne procesy wytwarzania polikrystalicznych ścierniw elektrokorundowych metodą topienia wsadu stopniowo tracą znaczenie przemysłowe. Przyczynami tego zjawiska są duża energochłonność procesów, brak możliwości wytwarzania ziaren ściernych o z góry określonej stereometrii i brak zdolności tak wyt[...]
EN Classical processes of manufacturing polycrystalline electro-corundum abradants, using the method of charge melting, have gradually been loosing their industrial significance because of two high energy consumtion, inability to manufacture abrasive grains with the pre-defined stereometry patterns, as[...]
13
100%
Inżynieria Materiałowa
2006 Vol. 27, nr 5 1211-1214
PL W artykule przedstawiono fragment badań rozkładu mikrotwardości, parametru chropowatości i rzeczywistej głębokości szlifowania podczas szlifowania wgłębnego próbek płaskich. Badania przeprowadzono na stali 17CrNi6-6 nawęglanej i hartowanej i odpuszczanej, stali stopowej 42CrMo4 ulepszanej cieplnie i[...]
EN The part of investigations of micro-hardness distribution, roughness parameter and the real depth of plunge grinding during grinding of the flat samples was introduced. The research was performed on steel 17crNi6-6 (carburized, hardened and tempered), steel 42CrMo4 (quenched, tempered and nitrided) [...]
14
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł prezentuje prototypowy system nadzorowania procesu szlifowania ściernicami z regularnego azotku boru (CBN) na szlifierkach produkcyjnych do szlifowania wewnętrznego. System nadzorowania umożliwia wdrożenie na szlifierkach konwencjonalnych tzw. techniki obciągania muskającego ("toch dressing[...]
EN The paper presents prototype system for supervising the grinding with CBN abrasive tools. The system is designed for practical use in conventional production grinding machines for internal grinding. The supervisory system allows for application the touch dressing strategy for preparing the CBN wheel[...]
15
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono zagadnienia związane z wprowadzeniem inteligentnych systemów sterowania i nadzorowania procesu szlifowania kłowego wałków. Przedstawiono założenia do budowy takiego systemu przyjęte w Instytucie Obrabiarek i TBM PŁ oraz schemat jego struktury. Zaprezentowano zastosowane rozwiąza[...]
EN The paper presents an idea of intelligent control and supervision systems for cylindrical grinding process. First recommendations and requirements for such systems are described. Next, the system which is built in I0 in TBM PŁ is presented: the hardware setup used in the system is described as well [...]
16
100%
Mechanik
2001 R. 74, nr 7 469-473
PL Omówiono obwiedniowe szlifowanie ściernicą tarczową powierzchni kulistych z zastosowaniem specjalnego przyrządu mocowanego na szlifierce do wałków. Przedstawiono zależności teoretyczne i wyniki badań dotyczących dokładności wymiarowo-kształtowej szlifowanych wycinków powierzchni kulistych.
EN The paper present the generation grinding of spherical surface with a disc-type grinding wheel with the use of a special attachment on a cylindrical grinder. The theoretical dependencies and the experimental research pertining to the shape and measurement accuracy of the ground sections of the spher[...]
17
100%
Obróbka Metalu
2014 nr 1 35--39
PL Szlifowanie, jako jeden z ważniejszych [9] i znacznie rozpowszechnionych procesów obróbki wykończeniowej, jak również wysoko wydajnej – będącej sposobem usuwania naddatku obróbkowego, stanowi znaczący udział w procesach wytwarzania części maszyn. Ocenia się [136], że technologie obróbki ściernej uzn[...]
EN Grinding is one of the most important [9 ] and significantly common both finishing and high efficiency processes, represents a significant part of machine parts manufacturing processes. It is estimated [136] that the abrasive machining technologies are considered to be leading in four industrial sha[...]
18
100%
Obróbka Metalu
2014 nr 2 28--30
PL Stan i zachowanie materiału w procesie szlifowania ma bardzo istotne znaczenie. Zaproponowano badanie procesu szlifowania powierzchni płaskich, w którym wykorzystano pomiary sił do oceny stanu warstwy wierzchniej. Wybrano też aparaturę do aktywnej kontroli odkształceń generowanych w wyniku cieplnych[...]
EN Monitor the status and conservation of the material in the grinding process is vital. Proposed solution that uses measurements of forces to assess the State of the upper layer and the instrument to control the deformation, generated as a result of thermal impacts of grinding wheel on workpiece. The [...]
19
100%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono sposób monitorowania procesu wgłębnego szlifowania płaszczyzn. Opracowano bazy danych powstałe na podstawie badań obejmujących ściernice, materiały, sposób chłodzenia. W badaniach jako sygnału wejściowego użyto siły stycznej. Wskaźnik B jest wartością wyjściową pr[...]
EN The monitoring system of residual stress distribution in the surface layer of workpiece ground is presented in the paper. In monitoring process, results of previously carried out experiments, organized as a data base, were used. Experiments were carried out for a wide range of grinding wheels, workp[...]
20
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule omówiony został innowacyjny system szlifowania dużych otworów oraz powierzchni płaskich, za pomocą specjalnych hybrydowych ściernic z obrotowymi segmentami ściernymi. Ściernice te przeznaczone są przede wszystkim do szlifowania tworzyw sztucznych, występujących coraz częściej jako materia[...]
EN The article presents an innovative system of grinding large holes and flat surfaces, using special hybrid holes with rotary wheels and abrasive segments. Abrasive is intended primarily for grinding plastics, occurring more frequently as innovative materials in construction machinery. The aim of the [...]
first rewind previous Strona / 14 next fast forward last