Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szlam węglowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2009 Nr 6 25-26
PL Wskazano na możliwość wykorzystania zjawiska aeracji do wspomagania przepływu wysokoskoncentrowanych zawiesin w postaci szlamów i mułów. Przeanalizowano wpływ stopnia zawodnienia oraz strumienia gazu na hydrodynamiczne warunki aeracji zawiesiny. Wyniki analizy odniesiono do szlamu węglowego, bazując[...]
EN The possibility of high-concentrated slurry flow improvement by aeration was investigated. An influence of water loading and gas stream on aeration process was analyzed. The assessment of laboratory experiments and the results of investigation were related to coal slurry on bases of the own rheologi[...]
2
100%
Przegląd Górniczy
2013 T. 69, nr 1 72--77
PL W procesie obróbki węgla przeznaczonego szczególnie do celów eksploatacji koksu, powstaje znaczna ilość szlamu węglowego. Większość operacji wykonywanych jest w warunkach środowiska wodnego. W czasach gdy procesy technologiczne były słabo rozwinięte, produkty uboczne procesu obróbki węgla utylizowan[...]
EN During processing of coal especially suitable for coking a signifi cant amount of sludge is generated. Most of the technological operations are performed in the aqueous environment. Unprocessed sludge and also emergency overflows were dumped at tailings ponds in the past when technology had not yet [...]
3
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2010 Tom 12 489-502
PL W jednej z kopalń węgla kamiennego odwadnianie zawiesiny z wirówek sedymentacyjno-sitowych polega na podawaniu odsączu do odmulnika DORR'a, skąd szlam kierowany jest na prasy filtracyjne typu PF - ROW, a proces filtracji prowadzony jest przy ciśnieniu roboczym 6 bar. W wyniku odwadniania uzyskuje s[...]
EN Results of experiments dealing with laboratory-scale periodical centrifugal filtration of sludge originated from one of coal mines, currently dewatering in filtration press, is presented in the paper. This sludge is characterized by a quite high, i.e. greater than 20% mass concentration of solid pha[...]
4
100%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL Wpływ wybranych dodatków na właściwości reologiczne i stabilność sedymentacji wysoko zagęszczonych szlamów węglowo-wodnych (CWS) poddano próbom z punktu widzenia ich wykorzystania jako paliw szlamowych. Jako dodatki zastosowano cztery niejonowe środki powierzchniowo czynne i dwa anionowe środki powi[...]
EN The influence of selected additives on the rheological properties and sedimentation stability of highly loaded coal-water slurries (CWS) were tested from the point of view of usage them as a slurry fuels. As additives four nonionic surfactants and two anionic surfactant were chosen. They were polyme[...]
5
67%
Environment Protection Engineering
2014 Vol. 40, nr 1 117--126
EN Co-pyrolysis characteristics of sludge with coal and sludge briquetted with coal were studied by the TG-FTIR method. From TG data, weight loss of sludge briquetted was higher than that of sludge and sludge and coal which means that thermal reaction effect of sludge briquetted is better than those of[...]
6
67%
Inżynieria Mineralna
2019 R. 21, nr 1 195--198
PL Głównym obszarem zastosowania węgla jest produkcja energii. Podczas takich etapów, jak wydobycie, transport, przeróbka, magazynowanie i przetwarzanie węgla, powstaje duża ilość drobnouziarnionych produktów (szlamy, muł itp.). Takie produkty nie są wykorzystywane i znacząco zanieczyszczają środowisko[...]
EN The main area of coal application is energy production. During such stages as mining, transporting, treatment, storing and processing of coal, a large number of small products are formed, such as screenings, spills, sludges, etc. Such products are not used and significantly pollute the environment. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last