Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 174
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkolnictwo wyższe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2009 nr 2 58-61
2
100%
Inżynieria Materiałowa
3
80%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL W pracy przedstawiono próbę interpretacji procesu rozwoju szkolnictwa wyższego jako układu dynamicznego z opóźnieniem. W pierwszej części przypomniano podstawowe własności układów dynamicznych opisywanych równaniami różniczkowymi z opóźnieniem, koncentrując się na własności asymptotycznej (wykładnic[...]
EN The paper presents an interpretation attempt of evolution of a system of higher education, as a delay dynamical system. In the first part a fundamental properties of a dynamical systems described by a delay differential equations were reminded. The property of a asymptotical (exponential) stability [...]
4
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W referacie opisano zastosowanie wirtualnego modelu rekrutacji studentów, stosowanego w procesie rekrutacji, wynikające ze zmian uregulowań prawnych wprowadzonych w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" z dnia 27 lipca 2005 r
EN In the paper applying the virtual model of the recruitment of students, applied in the process of the recruitment, resulting from amendments of entered regulations in the act was described in "Higher education law" from 27 July 2005.
5
80%
Problemy Jakości
EN In teaching on-distance the relations of a teacher and students are restricted. It causes the following questions: on what base should marks be given to a student's documents; what is the way of preventing the compilation of knowledge; what are the ways of implementation of education system changes [...]
6
80%
Przegląd Komunalny
2010 nr 1 18-23
PL Debata nasza odbywa się w specyficznym okresie, a mianowicie po 20 latach od transformacji ustrojowej. Niestety, sfera nauki i edukacji została zepchnięta na margines przemian demokratycznych w naszym kraju, a za największe zaniechanie ostatniego dwudziestolecia w tym obszarze uważa się brak ustawy,[...]
7
80%
Problemy Jakości
PL Z analizy tendencji zmian zachodzących w polskim szkolnictwie akademickim wynika, że istniejące warunki i system funkcjonowania uczelni nie sprzyjają utrzymaniu standardów kształcenia.
8
80%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Zielonogórska
PL 30-lecie Wydziału Budownictwa i Inżynierii Sanitarnej Politechniki Zielonogórskiej oraz historia Zakładu Architektury i Budownictwa.
9
80%
Problemy Jakości
PL Po szerokim upowszechnieniu systemu zapewnienia jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych, w ostatnich latach coraz większego znaczenia nabiera tego rodzaju podejście również w odniesieniu do procesów dydaktycznych i badawczych wyższych uczelni.
10
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
1999 Z.4 285-295
PL Kluczowym zagadnieniem w poprawie jakości zarządzania każdą jednostką orga-nizacyjną jest precyzyjne zidentyfikowanie osoby odbiorcy jej produktów lub usług (klienta). Satysfakcja klienta jest bowiem synonimem jakości produktu lub usługi, gdyż jakość jest często definiowana jako spełnienie lub prz[...]
EN In order to successfully implement quality in every organisation the true customer must be determined. Customer satisfaction is often used synonymously with quality, and quality is frequently defined as meeting and exceeding customer expactations. Misidentification results in wasted efforts and can [...]
11
80%
Inżynieria i Aparatura Chemiczna
2000 Nr 3 3-6
PL Przedstawiono możliwości wprowadzenia Komputerowej Inżynierii Procesowej (KIP) do programów nauczania na wyższych uczelniach. Podano i przedyskutowano wyniki ankietyzacji dotyczącej wykorzystania narzędzi i metod KIP, przeprowadzonej w krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Słowa kluczowe: CAPE, szkoln[...]
EN An introduction of CAPE to the syllabi of universities has been presented. Questionnaire results dealing with the use of CAPE methods and tools, performed for Central and East Europe countries have been discussed.
12
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule omówiono wyniki rankingu, dotyczącego polskich wyższych uczelni, opublikowane w dzienniku Rzeczpospolita z 14.04.2004 r. W tym rankingu podstawą oceny były: społeczny prestiż szkół, siła naukowa i warunki studiowania. Uwzględniono tak szkoły państwowe, jak i niepaństwowe. Wśród szkół mają[...]
EN The article dscusses results of ranking regarding Polish universities, published in the "Rzeczpospolita" daily on April 14,2004. The following elements were used as the basis for this ranking: public prestige of universities, scientific strength and studying conditions Both public and privete unive[...]
13
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 21-30
14
80%
Wiadomości Elektrotechniczne
2015 R. 83, nr 8 44--48
15
80%
Zeszyty Naukowe. Chemia / Politechnika Śląska
1999 z. 139 13-19
16
80%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2008 nr (5) 251--254
EN Peculiarities in the training of building engineers at higler educational establishments in the Republic of Belarus have been considered. Recommendations for the application of both competency approach and innovative educational technologies in the organization of specialists training process at hi[...]
17
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
1998 R. 8, nr 1 10--13
18
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2001 R. 11, nr 4 22--24
19
80%
Wiek Nafty : zeszyty naukowo-historyczne
2002 R. 12, nr 1 26--29
20
70%
Logistyka
PL Badanie jakości kształcenia uczelni jest procedurą całkiem nową, nawet w krajach Europy Zachodniej i w dalszym ciągu wymagającą nowych rozwiązań. Podnoszenie jakości usług edukacyjnych staje się dla wszystkich uczelni głównym wyzwaniem w dążeniu do zagwarantowania poziomu w ramach zasad Procesu Bolo[...]
EN Research for high education service quality is fairly new procedure, even in Western European countries and still requires new solutions. Improving the quality of educational services becomes a major challenge for all universities in the pursuit of achieving a level within the principles of the Bolo[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last