Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 23
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkoda
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2012 nr 1 20-21
2
86%
Materiały Budowlane
2008 nr 12 54-55
3
86%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Problem ochrony odbiorców dóbr konsumpcyjnych nabiera charakteru powszechnego. Celem nadrzędnym działań związanych z rynkiem staje się bezpieczeństwo ludzi i środowiska. Jednym z zasadniczych elementów tego zjawiska jest zapewnienie użytkownikom ochrony prawnej w przypadku doznania przez nich szkody[...]
EN The question of protecting consumer goods receivers is developing a common character. The safety of people and environment becomes the main target of activities connected with the market. One of basic elements of this phenomenon is to provide the consumers with legal protection in case of a damage c[...]
4
86%
Zieleń Miejska
2013 Nr 4 48--49
PL Drzewa oraz krzewy są obiektami bardzo cennymi z przyrodniczego punktu widzenia. Odgrywają one również ważną rolę w zapewnianiu odpowiedniego komfortu życia członkom każdej społeczności.
5
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 139--150
PL Celem niniejszego artykułu jest próba rozwiązania problemów, jakie pojawiają się przy wykładni przepisu art. 799 kodeksu cywilnego, dotyczącego odpowiedzialności spedytora za szkody spowodowane przez przewoźników i dalszych spedytorów, którymi spedytor posługuje się przy wykonywaniu zobowiązania. W [...]
EN The above article is an attempt to solve the problems which occur during interpretation of a regulation of the article 799 of the Civil Code, concerning forwarding agent’s responsibility for damages, caused by carriers and other forwarding agents, who are entrusted with the execution of obligation. [...]
6
86%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2003 Nr 2 239--251
PL [...]Celem pracy jest przedstawienie wybranych problemów związanych z ustaleniem wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika wykonującego przewozy takich przesyłek (na przykładzie telefonów komórkowych, kart doładowujących do tych telefonów oraz biletów wstępu na imprezy) w transporcie krajowym[...]
DE In letzten Zeiten sieht man, dass in Transportpraktikum immer öfter untypische Sendungen überfahren werden. Es geht vor allem um die Ware, die unter dem Durchschnittspreisen oder zu herabgesetzten Preisen verkauf sind, aber auch um die Wertpapiere und die Legitimationspapiere. Die Artikelhauptzwe[...]
7
72%
Wiadomości Konserwatorskie
2005 Nr 18 15--17
8
72%
Zeszyty Naukowe. Problemy Transportu i Logistyki / Uniwersytet Szczeciński
2004 Nr 3 113--124
PL Celem artykułu jest przedstawienie jednego z kryteriów ustalenia wysokości odszkodowania należnego od przewoźnika za szkody w substancji przesyłki, jakim jest cena wskazana w rachunku (fakturze) dostawcy lub sprzedawcy. Rozważania oparto na przepisach ustawy z 15 listopada 1984 roku - Prawo przewozo[...]
DE Die Artikelhauptzweck ist die kurze Vorstellung das eine Kriterium die Entschädigungsfeststellung für die transportschaden in Warensendungen. Das Kriterium ist der Preis, der in der Faktura (in der Rechnung) des Lieferanten oder des Verkäufers enthalten ist. Die Autorin zeigt die Lösungen, die im p[...]
9
72%
Laboratorium - Przegląd Ogólnopolski
2014 nr 3-4 14--17
PL Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych re[...]
EN Medical laboratory activities is related to risk and may give rise to legal liability by the medical entity and/or medical staff. One of the types of legal liability is civil liability. The purpose of this article is to present the basic regulations relating to civil liability in the laboratory.
10
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 131--135
PL W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestników zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe wjechanie pojazdu w drzewo, tak aby pojazd zdołał uszkodzić kabinę i konte[...]
EN In the paper the simulation of the course of the event was carried out, according to the information given by the participants of the event, to determine whether in the described circumstances, at declared speeds and the maneuvers taken is possible to drive the vehicle into a tree, so that the vehic[...]
11
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 399--410
PL W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji wnętrza samochodu marki Audi A5 Cabrio. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN The article analyzes the damage caused by the devastation of a Audi A5 Cabrio car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
12
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 7-8 411--426
PL W artykule przeprowadzono analizę szkody polegającej na dewastacji samochodu marki Volkswagen CC. Przedstawiono wycenę wartości samochodu w systemie Info Ekspert a także kalkulację naprawy pojazdu z zastosowaniem części oryginalnych i używanych. Wyniki zestawiono w formie wykresów.
EN The article analyzes the damage caused by the devastation of a Volkswagen CC car. The valuation of the car in the Info Expert system is presented as well as the calculation of the vehicle repair using the original and used parts. Results are graphed.
13
72%
Archives of Civil and Mechanical Engineering
2017 Vol. 17, no. 4 806--815
EN In this paper, the criticality of the self-heating effect accompanying the fatigue process of polymeric composites is studied by monitoring various physical parameters, which reflects degradation progress in a direct or indirect way. The occurring self-heating effect, resulted from the mechanical en[...]
14
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 429-434
PL W pracy przeprowadzono symulację przebiegu zdarzenia, wg informacji podanych przez uczestnika zdarzenia, w celu stwierdzenia czy w opisanych okolicznościach, przy deklarowanych prędkościach i podjętych manewrach jest możliwe gwałtowne wyjechanie pojazdu z tunelu w lewo pod dużym kątem, tak aby pojaz[...]
EN The study was carried out simulation of the event, according to information provided by the participant event, in order to determine whether in these circumstances, the declared speeds and maneuvers made possible rapid leaving the vehicle from the tunnel to the left at a large angle, so that the v[...]
15
72%
Transport Problems
EN Percentage of young drivers who were involved in traffic accident with fatalities and injuries is very high. In nearly each fourth accident with fatalities was participated one driver younger than 25 years. Young drivers take part in 26% of all accident with serious consequences (died and serious in[...]
16
72%
Materiały Budowlane
2014 nr 12 74--77
17
72%
Journal of Polish CIMAC
EN Supercharging of diesel engines is one of the most popular methods of improvement of their operating indexes by influencing their general efficiency, volumetric and mass power coefficient (downsizing), unit exhaust emissions etc. Turbocharging systems are commonly used in compression - ignition engi[...]
18
72%
Przegląd Komunikacyjny
2016 Nr 8 5--11
PL Roszczenia użytkowników dróg do zarządców są coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Zarówno kierowcy, jak i piesi liczą na to, że podmiot odpowiedzialny za stan drogi usunie wszelkie niebezpieczeństwa, jednak nie zawsze jest to możliwe i czasem dochodzi do szkody rozumianej jako uszczerbek na zdrowi[...]
EN Claims of Road users against Road administrators are becoming more and more common. Both pedestrians and drivers expects that road administrator remove danger from the road. But It is not always possible, and sometimes accident may happens. Than important clue is to distinguish, who is responsible f[...]
19
58%
Inżynieria Rolnicza
PL Celem badań było określenie rozmiaru i poznanie cech charakterystycznych naruszeń pokrywy glebowej powstałych w trakcie wykonywania zrywki drewna za pomocą ciągników rolniczych. Zakres prac ograniczono do niżowych, trzebieżowych drzewostanów sosnowych. Zrywka drewna w trzebieżach wczesnych spowodowa[...]
EN The purpose of the research was to determine size and to get to know characteristic features of soil cover damage occurring during wood skidding with farm tractors. The scope of works was limited to lowland, thinning pine-stands. Wood skidding in first thinnings resulted in soil cover destruction at[...]
20
58%
Fibres & Textiles in Eastern Europe
2012 Nr 6A (95) 108--111
PL Celem badań było opracowanie modelu analitycznego do oceny wpływu stresu termicznego na uszkodzenia warstwy międzyfazowej kompozytu T300/914 na podstawie właściwości włókien i matrycy oraz charakterystyki połączenia. Model opracowany przez algorytm genetyczny uwzględnia wpływ temperatury, który prow[...]
EN The aim of this paper is to develop an analytical model to evaluate the influence of thermal stress on damage to the fiber-matrix interface of a composite T300/914 from the properties of the fibre, as well as from the matrix and characteristics of the interfacial binding. The model developed by a ge[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last