Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 37
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkoła wyższa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 11 127-137
PL Masowość kształcenia wyższego jest zjawiskiem społecznym w Polsce od lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie prawie każdy powiat (powiat grodzki), jak i mniejsze miejscowości posiadają swoją szkołę wyższą. Szkoły wyższe pełnią ważną rolę środowiskową. Ich pozycja jest istotnym elementem rozwoju lokalnego. [...]
EN The large-scale character of higher education is a social phenomenon in Poland since ninety years of last century. At present almost every district as well as small towns has one's college. The high schools are performing the important environmental role. Their status is an essential element of loca[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 105-113
PL Rankingi szkół wyższych stają się coraz bardziej popularne, mimo że wiele z nich jest szeroko krytykowanych ze względu na niewłaściwy dobór kryteriów, wag, lub też zorientowanie wyłącznie na posiadane przez poszczególne uczelnie zasoby. Niemniej jednak trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że ran[...]
EN Rankings of universities are becoming more popular although many of them are highly criticized because of wrong choice of criteria, wages or orientation only on sources of universities. However, it is not disputable that rankings are required. Good ranking can give information not only for prospecti[...]
3
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
PL Analizy roli zespołu informatycznego w bibliotece polskiej szkoły wyższej dokonano na podstawie przeprowadzonych w maju 2007 badań ankietowych. W badaniu zastosowano metodę elektronicznej ankiety udostępnionej poprzez stronę WWW Biblioteki Głównej Akademii Rolniczej w Szczecinie. Przedstawiono metod[...]
EN The current state analysis based on a poll study. The analysis of the role played currently by the IT division in Polish high schools' libraries was done using results of the poll study proceeded in May 2007. The electronic poll form was used, which was available at WWW site of the Main Library of A[...]
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2000 z. 175 5-15
PL W artykule opisano stan aktualny i perspektywy systemu kształcenia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. Uwagę zwrócono na problem jakości kształcenia. Przedstawiono nowe plany studiów dziennych na kierunkach elektrotechnika oraz elektronika i telekomunikacja, które uwzględniają system pun[...]
EN The current state and prospects of the education in Faculty of Electrical Engineering at Silesian University of Technology are described in the paper. The attention is given to quality of education. New studies' schemes for specialisation Electrotechnics and specialisation Electronics and Telecommun[...]
5
100%
PTINT Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej
2016 T. 24, nr 4 31--41
PL Celem artykułu jest udowodnienie poglądu, że biblioteki akademickie muszą sprostać zadaniom, jakie przyniosło zastosowanie badań 2.0 w nauce. Przeanalizowano przede wszystkim zagadnienia: rola społecznych instrumentów medialnych dla pracowników naukowych, natura zarządzania danymi badawczego i obsłu[...]
EN The purpose of this paper is to provide a literature based inventory of tasks and roles that academic libraries have to fulfil in order to react to the developments brought in by the appearance and growing importance of Research 2.0, the main features of which are identified in its relationship to d[...]
6
88%
Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej. Ekonomia i Zarządzanie
2008 Z. 13 377-387
PL Proces decyzyjny odgrywa istotną rolę w zarządzaniu uczelnią wyższą. W skład algorytmu tego procesu, obok formułowania i analizy problemu, wchodzi również wybór najlepszego rozwiązania. Każde podjęcie decyzji powinno być poprzedzone określeniem skutków planowanych działań. W artykule przedstawiono[...]
EN The process of decision plays an important rule in managing a university. Apart from the formulation and analysis of the problem the choice of the best solution is also included in the algorithm. Every decision should be proceded by defining the results of actions planned. In the paper one presents[...]
7
88%
Materiały Budowlane
2005 nr 1 73-75
8
88%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono zmiany w systemie nauki i edukacji w okresie transformacji. Przeanalizowano także proces budowy tzw. gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Zwrócono uwagę na zmienioną rolę szkół wyższych w tak pojmowanej gospodarce. W końcowej części referatu przedstawiono specyfikę procesu form[...]
EN The paper describes the changes at education system during transition. Author raised also the process of building the Knowledge Based Economy at Poland, The importance of high school sector at that economy was mentioned. At the end of the work the specify of strategy formulating process was discusse[...]
9
75%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 282-282
EN The article presents the results of studies concerning the evaluation of the training curricula for students in the scope of sustainable development. The subject of evaluation included advanced training curricula realised by Silesian private universities of which educate a very high number of studen[...]
10
75%
Management
PL Artykuł koncentruje się na wskazaniu modelowego ujęcia procesu projektowania i wdrażania strategii rozwoju w uczelni wyższej. Zasadniczą przesłanką podjęcia tematu dotyczącego formułowania i implementacji strategii rozwoju w szkołach wyższych jest rosnące zapotrzebowanie ze strony uczelni na opracow[...]
EN This article focuses on identification of the model approach to designing and implementing a development strategy in a higher education institution. The main reason for taking up the topic of formulating and implementing development strategies in higher education institutions is the growing demand f[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 40 257-265
PL W artykule przedstawiono potrzebę zmian w zarządzaniu współczesnymi uczelniami. Zaprezentowano związek informatycznych systemów do pracy grupowej z zarządzaniem jakością oraz korzyści wynikające z wykorzystania tych systemów do zarządzania wiedzą na uczelni.
EN In article were introduced the need of changes in management the present universities. Was being showed relationship informatics systems for workgroup with total quality management and profit from using this systems for university management.
12
75%
Mechanik
PL Nowa koncepcja struktury kształcenia inżynierów mechaników jako specjalistycznej kadry dla zreformowanych przedsiębiorstw wytwórczych. Nowe rozwiązania w procesach wytwarzania w krajowych przedsiębiorstwach wymuszają konieczność bezwględnych zmian w procesach dydaktycznych przyszłych absolwentów wyż[...]
EN A new coception of the structure of education of mechanical engineers as a specialized personnel for reformed manufacturing enterprises. New solution in production processes in domestic enterprises require severe changes in the didactic processes of the future graduates from colleges.
13
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 65--74
PL W pracy przedstawiono wyniki badań ankietowych dwóch pokoleń absolwentów kierunku technika rolnicza i leśna Akademii Rolniczej w Lublinie. Pytania kwestionariusza dotyczyły między innymi opinii absolwentów o programach nauczania i oceny uzyskanego wykształcenia. Nasuwają się między innymi wnioski o [...]
EN The paper presents results of a survey among two generations of graduates of agriculture and forest technology courses at the Lublin University of Agriculture. The questions concerned, among others, the former students’ opinion on the course programme and evaluation of the education quality. The res[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 115-123
PL W artykule przedstawiono podstawy prawne dla opracowania i wdrożenia kontroli i zarządczej w szkole wyższej jako jednostce sektora finansów publicznych, Omówiono poszczególne standardy kontroli zarządczej podane w komunikacie Ministra Finansów. Przedstawiono sposób przygotowania i wdrożenia systemu [...]
EN The article presents the legal basis for the working out and implementation of management control at the university as a unit of the public finance sector. The author discusses different standards of management control given in the Communication of the Minister of Finance. The way of preparing and[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2012 z. 60 345-356
PL W artykule podjęto próbę konceptualnego sformalizowania czynników procesu kształcenia oraz oceny jakości wykształcenia absolwentów szkół wyższych. Przedstawione podejście jest podstawą do opracowania modeli matematycznych w systemie zarządzania jakością kształcenia. Wprowadzenie mierzalnych ilościow[...]
EN It the article attempts the conceptual formalization of the learning factors and asessment of the graduates' ąuality. The presented approach shall serve the basis for develop mathematical models in quaiity management system educational. Introduction the quantitative characteristics of graduate quali[...]
16
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
2018 nr 10 30--31
17
63%
Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Edukacja Techniczna i Informatyczna
2006 T. 1 129-131
EN This article presents a new approach to teaching programming languages in polish schools. It describes a method which main aspect is in showing differences between some language syntaxes. It isn't possible to explain all the nuances of programming techniques but the most common can be presented at s[...]
18
63%
Badania Operacyjne i Decyzje
2008 nr 4 89-105
PL W artykule przedstawiono podstawowe przesłanki przeprowadzania analiz porównawczych efektywności działania instytucji sektora publicznego. Opisano ogólną koncepcję metody DEA, która obecnie zajmuje na świecie wiodącą pozycję w tego typu badaniach. Omówiono przykłady zastosowań metody DEA w różnych o[...]
EN Public sector is being currently under intensified pressure to increase efficiency and improve quality of its activity. The pressure of government, local society, stake holders and media stimulates public sector development and motivates to experiment with new management methods. In the article basi[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2007 z. 41 367-376
PL Wysoki image marki szkoły wyższej jest budowany i kreowany poprzez podnoszenie jakości wyniku procesu kształcenia. Natomiast jakość wyników jest uzależniona od jakości procesów zacłiodzącycłi na uczelni. A zatem, należy budować system zarządzania jakością procesów, zgodnie z normami ISO. Miarą j[...]
EN Strong image of High School is created by quality improvement of education process. Whereas the quality of results are dependent from quality processes which appears on High School. Therefore, management system of quality process should be built according to ISO standards. The measure of those qu[...]
20
63%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
PL W artykule przedstawiono prognozę średniej liczby studentów przypadających na szkołę wyższą w Polsce na podstawie szeregu czasowego oraz na podstawie prostego modelu ekonometrycznego. Porównano prognozy oraz wyciągnięto ogólne wnioski, przy czym najważniejszy jest wniosek, że "chęć" do studiowania m[...]
EN This article presents several models for forecasting the average number of students in a college or a university in Poland. The forecasts have been compared. The general implication of the realized analysis is an affirmation, that education in universities or colleges is a consumer-good. Analyzed ph[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last