Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 60
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szklarnia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2007 nr (4) 80--85
EN Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. It demand special attention to heat transfer in soil, which part in general balance will grow up. This paper presents the result investigati[...]
2
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2010 Z. 245 223-231
PL Do badań wzięto dwie odmiany pomidora szklarniowego: Starbuck F1 i Admiro F1 firmy De Ruiter Seeds. Rośliny pomidora sadzono na matach z wełny mineralnej 10.02.2010 r. w 3 kamerach o powierzchni 60 m2 każda. Bezpośrednio po posadzeniu roślin w dwóch kamerach zainstalowano lampy: 9 sztuk metalohaloge[...]
EN In this experiment two cultivars of the tomato were used Starbuck F1 and Admiro F1 provided by company De Ruiter Seeds. Plants were planted on the slabs of mineral rockwool on the 10th February, 2010 in the 3 greenhouse climate controlled chambers 60 sq. meters each. Directly after transplantation t[...]
3
88%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2000 z. 88 89-96
EN Effect of some design solutions of green house architecture on inner surface insolation has been analysed. The results of beam solar radiation and energy of direct solar radiation for the coldest and warmest months in the year have been presented. Results of computations done for Polish climatic con[...]
4
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy w sposób syntetyczny przedstawiono dostępne wyniki badań wykorzystujących pompę ciepła w produkcji rolniczej. Opierając się na średnich wieloletnich obliczono również potencjalne możliwości magazynowania ciepła odpadowego, możliwego do powtórnego wykorzystania w typowej szklarni w której upr[...]
EN The work presents in a synthetic way available results of the research on utilization of heat pumps in agricultural production. Moreover, on the basis of multiannual average values, the researchers calculated potential possibilities for storing waste heat, which may be reused in a typical tomato-gro[...]
5
75%
Inżynieria Rolnicza
2010 R. 14, nr 2 157-162
PL Na polskim rynku budowanych jest coraz więcej szklarni pochodzących z obrotu wtórnego. Są to szklarnie wyższe od tych budowanych na przełomie lat siedemdziesiątych - osiemdziesiątych. Zapewniają wprawdzie lepszy dostęp światła uprawianym roślinom, ale czy w pełni spełniają oczekiwania producentów wa[...]
EN More and more second-hand greenhouses are built in Polish market. These greenhouses are higher than those built at the end of 1970s and beginning of 1980s. Admittedly, they ensure better access of light for cultivated plants, but do they fully measure up to vegetable manufacturers' expectations as r[...]
6
75%
Inżynieria Rolnicza
2009 R. 13, nr 5 303-310
PL W pracy przedstawiono analizę zużycia ciepła w obiektach szklarniowych o zróżnicowanej wysokości. Przeanalizowano dwa obiekty szklarniowe o podobnej konstrukcji, wyposażeniu oraz technologii uprawy pomidora. Określono zużycie ciepła oraz podano jednostkowe wskaźniki energetyczne dla poszczególnych o[...]
EN The paper presents analysis of heat consumption in greenhouse objects characterised by diversified height. Two greenhouse objects of much the same construction, equipment and tomato growing technology have been put to analysis. The research allowed to determine heat consumption and to specify unit e[...]
7
75%
Inżynieria Rolnicza
PL Badaniami objęto uprawę pomidora w trzech typach szklarni. Zróżnicowanie szklarni występuje pod względem: wysokości, wyposażenia i okresu eksploatacji. W badanych obiektach określono wielkość jednostkowych nakładów: materiałowych, energetycznych oraz robocizny. Przeprowadzono analizę czynników mając[...]
EN The research covered tomato cultivation in three types of greenhouses. The greenhouses differ with respect to: height, equipment and operation duration. The amount of unit expenditures in the analysed objects was established, i.e.: material, enearding and cost of labour. An analysis was done, regard[...]
8
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W artykule przedstawiono charakterystykę lamp używanych do doświetlania roślin w szklarniach, oraz zaproponowano zastosowanie metody morfologicznej przy doborze urządzeń doświetlających.
EN The article presents characteristics of lamps used to provide additional light for greenhouse plants, and proposes use of a morphological method when selecting this type of light equipment.
9
75%
Inżynieria Rolnicza
PL W pracy przedstawiono zmianę w natężeniu oświetlenia powierzchni uprawowej szklarni przy zastosowaniu modyfikacji w rozmieszczeniu elementów systemu doświetlania roślin. Jako źródła światła uwzględniono powszechnie spotykane na rynku wysokoprężne lampy sodowe wraz z odbłyśnikiem kierunkującym rozsył[...]
EN The paper presents the change in the illumination of greenhouse cultivated area resulting from modification in layout of plant light exposure system elements. Commonly available in the market high-pressure sodium discharge lamps with a reflector directing light distribution were taken into account a[...]
10
75%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. Przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnych obiektach szklarniowych w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia energii cie[...]
EN This paper presents results of researches in free-standing greenhouse with movable thermal screen inside objects. In the article are characterized consumption of thermal energy of modern greenhouse object on the ground of real investigations. Aim of these investigations was qualification level of he[...]
11
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedmiotem niniejszych rozważań jest wstępne zbadanie opłacalności wykorzystania instalacji energetycznych w wybranych cukrowniach na potrzeby ogrodnictwa szklarniowego, po zakończeniu kampanii cukrowniczej, która może trwać około 3 miesięcy.
12
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 139-144
PL We współczesnych obiektach szklarniowych, wyposażonych w dodatkowe osłony energooszczędne, zmienia się znaczenie poszczególnych strumieni cieplnych w ogólnym bilansie. Większego znaczenia nabiera strumień cieplny w podłożu szklarni, zwłaszcza ze względu na to, że stanowi ono właściwie jedyny element[...]
EN Modern greenhouse structures are equipped with movable thermal screens with shadow and energy-saving properties, which change a thermal profile of a structure. It demand special attention to heat transfer in soil, which part in general balance will grow up. This paper presents the result investigati[...]
13
75%
Instal
2006 nr 10 16-19
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ciepła odpadowego do ogrzewania szklarni. Rozwiązanie polega na podgrzaniu lub ochłodzeniu przez dodatkowy przeponowy wymiennik ciepła powietrza tłoczonego do części uprawnej szklarni. Powietrze zostało wcześniej nawilżone i podgrzane bądź ochłodzone[...]
EN In the article possibilities of using waste heat for heating of greenhouses are presented.The solution is based on the heating or cooling, in additional indirect heat exchanger, air stream supplying to the arable area. Earlier the air stream had heated and moistened or cooled in direct heat exchange[...]
14
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2002 nr 3 108-110
15
75%
Gospodarka Paliwami i Energią
2001 nr 4 16-21
16
75%
Czysta Energia
2013 Nr 2 40--43
17
75%
Świat Szkła
18
75%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 6 215--223
PL W artykule przedstawiono pracochłonność oraz fizjologiczne obciążenie pracą w szklarniach. Badaniami objęto 3 gospodarstwa, prowadzące uprawę pod osłonami lub szklarniową, w których pracowało łącznie 17 osób. Czas pracy podczas poszczególnych czynności badanych osób określono na podstawie chronometr[...]
EN The article presents the labour demand and physiological workload in glasshouses. Three farms using glasshouses in which 17 people worked, took part in the study. Working time for individual operations performed by those surveyed was established based on timekeeping, and the workload by measuring he[...]
19
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2011 T. 6, nr 1 47--52
PL W artykule zaprezentowano wyniki badań w wolnostojącej szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym zainstalowanym wewnątrz obiektu. W artykule przedstawiono zużycie energii cieplnej w nowoczesnym obiekcie szklarniowym w warunkach rzeczywistych. Celem tych badań było określenie wielkości zużycia ene[...]
EN This paper presents results of investigation of the free-standing greenhouse, with movable thermal screen inside, in natural environmental conditions. Thermal energy consumption by the modern greenhouse object is analyzed, basing on the in-situ measurements. The aim of these investigation was qualif[...]
20
75%
Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce
2016 T. 8, nr 4 15--22
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w całorocznie eksploatowanej szklarni, których celem była analiza efektywności energetycznej oraz w rezultacie ustalenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną i wielkości emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzono w szkla[...]
EN This paper presents results of research conducted in an all-year-round operated greenhouse. It aimed at analyzing its energy efficiency and, as a consequence, calculating its demand for non-renewable primary energy as well as the amount of the emission of carbon dioxide. The greenhouse had a thermal[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last