Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 90
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szkło wodne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Odlewnictwa
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania fotonowej analizy spektroskopowej (PCS) umożliwiającej analizę struktury szkła wodnego. Omówiono zasady, uwarunkowania oraz charakterystyczne parametry pomiaru przy zastosowaniu apartatu AutoSizer Lo-C firmy Malvern (Anglia). Podano wyniki badań wybra[...]
EN Possibilities of application of the photon correlation spectroscopy (PCS) which enables the analysis of water glass structure are presented. Principles, conditions and characteristic measurement parameters when applying an AutoSizer Lo-C apparatus made by Malvern (England) are discussed. Results of [...]
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Podjęto próby modyfikacji piasku kwarcytowego w celu zastosowania go do produkcji roztworów szkieł wodnych metodą rozpuszczania piasku w roztworze ługu sodowego. Modyfikację realizowano poprzez rozdrabnianie i ugniatanie w młynie udarowym oraz strumieniowo powietrznym. Proces ten miał na celu zniszc[...]
EN Attempts were undertaken to modify quartzite (high silica) sand in order to apply it in production of liquid glasses by dissolving the sand in soda lye solution. This would represent an alternate technique to the energy-expensive foundry process, which requires installations of high costs and furnac[...]
3
80%
Problemy Ekologii
PL Szkła wodne sodowe są masowo produkowanymi artykułami w przemyśle chemicznym, które znalazły zastosowanie w wielu dziedzinach przemysłu i gospodarki. Praktycznie nie są znane mechanizmy ich działania ponieważ są one układami wyjątkowo trudnymi do zbadania i opisania zarówno w ujęciu eksperymentalnym[...]
EN Sodium water glasses are mass products of the chemical industry which found application in numerous branches of the economy. Practically, their mechanisms of activity remain unknown since they represent systems extremely difficult to observe and describe both in the eperimental and theoretical aspec[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przebadano wpływ składu surowcowego zapraw krzemianowych opartych na szkle wodnym, a w szczególności dodatków kaolinu, metakaolinu i alkalizowanego metakaolinu na odporność termiczną tworzyw do 500st. C oraz opdprność na działanie wody, 0,01 m H2S)4 i 2,37 % Na2SO4.
EN In this paper an examination of influence of composition raw material mortars silicate based on water glass, in peculiarities of additions of kaolin, metakaolin and alkalized metakaolin on resistance thermal materials to 500°C and chemical resistance in water and solution of 0,01m H2SO
5
80%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL W artykule przedstawiono wyniki prób modyfikacji szkła wodnego wodną zawiesiną Si02 lub Al203. Badania wykazały optymalny udział modyfikatora (3% mas.), przy którym wytrzymałość na rozciąganie Rm sypkiej masy wzrastała 2-krotnie po 24 h utwardzania. Z badań zwilżalno[...]
EN The study describes the tensile tests (Rum ) carried out on moulding sands with water glass modified nano and micro particles with aqueous solutions of: -colloidal silica Si02, -corundum slurry A1203. It has been stated that the tensile strength R'm of the sand mixtu[...]
6
80%
Szkło i Ceramika
7
80%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań wpływu zawartości szkła wodneko oraz stosunku utwardzacz/szkło (u/ż) na właściwości wytrzymałościowe masy utwardzanej: w zamkniętym próbniku, w powietrzy i suszonej mikrofalami. Określono ponadto wpływ ilości szkła wodnego na wybijalność. W badaniach z zastosowanie[...]
EN In the article results of investigations of the influence of the water-glass content and the relation: hardener/water-glass (u/ż) on the tensile properties of the moulding sand hardened by three means: in a closed tester, in the air and by means of microvawes were presented. In addition, the influen[...]
8
70%
Przegląd Odlewnictwa
PL W pracy przedstawiono analizę derywatograficzną mieszanin ogniotrwałych oraz badania zwilżalności w układzie: kwarc - spoiwo. Wykazano, że o termicznym zachowaniu mieszaniny decyduje chemiczny charakter osnowy ogniotrwałej i obecność w niej domieszek a także rodzaj spoiwa. Przeprowadzona analiza poz[...]
EN The derivatographic analysis of refractory mixtures and the wettability tests in the system: quartz- binding agent were performed. It was indicated, that the chemical character of the refractory matrix and the presence of additives as well as the kind of a binding agent decide on the thermal behavio[...]
9
70%
Metallurgy and Foundry Engineering
PL Artykuł omawia badania dotyczące wprowadzenia do mas formierskich ze szkłem wodnym dodatku Glassex oraz zastosowania nowych utwardzaczy estrowych. Przedstawione badania łączą prace autorów dotyczące określenia wpływu dodatku Glassex na wybijalność mas ze szkłem wodnym z pracami dotyczącymi wpływu no[...]
EN The article takes into consideration the researches concerning inserting the Glassex additive to the moulding sands with water glass and the new ester hardeners. The investigations combine the works connected to the Glassex additive influence on the moulding sand's with water glass knock-out propert[...]
10
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The article takes into consideration the researches concerning inserting the Glassex additive to the microwaved-hardened and self-hardened moulding sands with water glass. In the research different types of ester hardeners to self-hardened moulding sands with water glass were used. The influence of [...]
11
61%
Archives of Foundry Engineering
EN An attempt has been made to determine the effect of an addition of colloidal suspensions of the nanoparticles of magnesium oxide on the structure of water glass, which is a binder for moulding and core sands. Nanoparticles of magnesium oxide MgO in propanol and ethanol were introduced in the same ma[...]
12
61%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 5 245-251
PL Metodą turbidymetryczną, polegającą na otrzymywaniu rozpuszczalnego koloidalnego krzemianu glinu, badano układy zawierające szkło wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole glinu. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że w wielu przypadkach krzemian glinu powstaje natychmiast w czasie t =[...]
13
61%
Problemy Ekologii
2008 R. 12, nr 4 215-221
PL Metodą turbidymetryczną, polegającą na otrzymywaniu rozpuszczalnego koloidalnego krzemianu glinu, badano układy zawierające szkło wodne sodowe produkcji szwedzkiej oraz wybrane sole glinu. Z przebiegu krzywych zmętnienia wynika, że w wielu przypadkach krzemian glinu powstaje natychmiast w czasie t =[...]
EN Systems including Swedish-made sodium water glass and selected aluminum salts were tested using turbimetric method consisting in producing soluble colloidal aluminum silica. The course of the turbidity curves indicates that aluminum silicate is produced instantly in time = 0 i.e. at the initial phas[...]
14
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The article takes into consideration the researches concerning inputting the new hardener to moulding sands with water glass, carried out in ester technology. Investigations are continuation of works connected to hardener based on carbonic acid's esters, that significantly upgrades the ability of th[...]
15
61%
Composites Theory and Practice
2012 R. 12, nr 2 142-145
PL Przedmiotem badań jest określenie wpływu dodatku zawiesin koloidalnych nanoczastek tlenku cynku na właściwości szkła wodnego - spoiwa mas formierskich i rdzeniowych. Do szkła wodnego wprowadzano nanoczastki tlenku cynku w różnych zawiesinach i określano jego właściwości adhezyjne poprzez pomiar zwil[...]
EN Determination of the influence of the colloidal nanoparticles of zinc oxide additions on the properties of water glass, a binder of moulding and core sands - is the subject of the paper. The nanoparticles of zinc oxide in various suspensions were introduced into water glass and the adhesive properti[...]
16
61%
Archives of Foundry Engineering
EN The article concerns a trial of explaining the mechanism of improving the knock-out properties of moulding sands with water glass made in ester technology after using the new additive called Glassex. Within the labour, the variety of technological and basic researches were done, including the resear[...]
17
61%
Chemik
2000 Nr 8 215-219
PL Na podstawie Informacji literaturowych i badań własnych omówiono typ i strukturę anionów krzemianowych w roztworach krzemianu sodu (szkle wodnym), a także ich koloidalny charakter. Przedstawiono proponowane modele koloidalne oraz wyniki badań różnych autorów nad wielkością cząstek koloidalnych i roz[...]
EN Based on the literature information and the own investigations, the type and structure of silicate anions in sodium silicate solutions (water glass) as well as their colloidal nature are discussed. The colloidal models proposed are presented as well as the findings of different authors concerning th[...]
18
61%
Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji
PL Badano cztery spoiwa zawierające szkło wodne o różnych parametrach modułu M i gęstości p. Wykazano znaczenie wpływu warunków otoczenia, tj. temperatury i wilgotności powietrza, na czas konieczny do przejścia spoiwa z fazy ciekłej do fazy stałej. Wykazano wpływ grubości utwardzonego spoiwa hu na wart[...]
EN The research of four types of binders containing water glass with different parameters: ratio SiO(2)/Na(2)O and density-p has been presented. The results have confirmed the significance influ-ence of air temperature and humidity on phase transition from liquid to solid state of binding mate-rial. Th[...]
19
61%
Chemik
2000 Nr 7 194-197
PL W I części artykułu omówiono właściwości i mechanizm działania szkła wodnego sodowego, stosowanego jako spoiwo w odlewnictwie. Przedstawiono również wyniki badania wytrzymałości utwardzonej masy formierskiej przygotowanej z użyciem próbek szkła wodnego o różnym module krzemianowym (w zakresie 1,9-1-[...]
EN In the first part of the article, properties and working mechanism of sodium water glass used as binder in the foundry are discussed. Besides findings of strength of a hardened mold mix are presented. They were prepared by using water glass samples of different densities (1400 + 1500 g/dm3) and sili[...]
20
61%
Nafta-Gaz
2004 R. 60, nr 9 475-478
PL W referacie przedstawione zostały wyniki badań laboratoryjnych, w których wykorzystano nowe odmiany poliglikoli i szkła wodnego do opracowania składów inhibitowanych płuczek wiertniczych. Przedstawiono właściwości tych płuczek w odniesieniu do przewiercanych warstw ilasto-łupkowych i produktywnych.
EN Laboratory test results of drilling muds inhibited by new kinds of polyglycols and liquid glass are presented in this article together with properties of these muds regarding their impact on drilled out shale - clay and productive formations.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last