Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 114
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szczelność
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Dla kopalń LGOM przeprowadzono pomiary szczelności najczęściej stosowanych tam wentylacyjnych. Wykazały one, że szczelność tych tam jest dużo niższa niż tam tych samych typów przytaczanych w literaturze. Dla praktycznego wykorzystania wyników badań szczelności tam wentylacyjnych opracowano dla wybra[...]
EN Measurements of air -otightness of the ventilation door types most often used in the mines of Legnica-Głogów have been undertaken. The results show that the air tightness of these ventilation doors is much lower than the tightness of the same types of doors presented in literature. To enable utilisa[...]
2
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 6 1-5
EN Core of new concepts of absorption-oxidizing processes in natural gas desulphurizing as well as IFPEXOL process. Chosen information on technological progress in desulphurizing processes for acid and tail gases.
3
100%
Hydraulika i Pneumatyka
2015 nr 4 5--9
4
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2013 T. 44, nr 12 499--503
PL Informacje zawarte w artykule, a dotyczące stosowanych w krajowych systemach ciepłowniczych metodach wykrywania nieszczelności, pochodzą z ankiet otrzymanych z przedsiębiorstw. Tą drogą pragniemy odwdzięczyć się oraz wypełnić obietnicę przekazania informacji o wynikach ankiety.
EN The information provided in the article and concerning leak detection methods used in domestic district heating systems are derived from the questionnaires received from companies. In this way we want to return the favour and fulfil the promise to provide information about the results of the survey.
5
80%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono problematykę związaną ze szczelnością strukturalna betonu w kontekście procesów samouszczelnienia, samouzdrowienia i postępującej hydratacji. Na postawie przeprowadzonej analizy dotychczas opublikowanych wyników badań doświadczalnych, określoną maksymalną szerokość rozwarcia ry[...]
EN In the paper there are presented the problems of leak-tightness of concrete tanks in relation to the effects of self-sealing, autogenous healing and continued hydratation. Based on the published investigation results the maximal crack width is proposed for concrete watertightness.
6
80%
Świat Szkła
PL Szyby zespolone są najbardziej rozpowszechnionym elementem przeszklenia we współczesnym budownictwie, a szczelność szyb zespolonych jest podstawowym warunkiem ich użyteczności.
7
80%
Izolacje
PL W artykule przedstawiono mechanizmy powstawania i skutki przenikania powietrza przez warstwy zewnętrzne przegrody, nazwanego przez autora przenikaniem powierzchniowym, oraz przenikania przez całą przegrodę, opisanego jako przewiewanie przenikające. Szczególną uwagę zwrócono na uszczelnianie połączeń[...]
EN The article presented mechanisms of causes and effects of air leakage through outer layers of partitions, called by the author "surface leakage" and of leakage through the entire partition, described as "penetrating leakage". Special emphasis was put on sealing of joints with properly selected and a[...]
8
80%
Hydraulika i Pneumatyka
2008 nr 1 16-20
PL Opisano konstrukcję specjalnych siłowników, stosowanych do napędu mechanizmów pracujących w trudnych warunkach (duża wilgoć, wysoka temperatura). Analizowano wpływ środowiska na eksploatację omawianych siłowników. Wskazano na konieczność uzyskania szczelności w podzespole tłoka i dławnicy.
EN A structure of special cylinder applied to the drive mechanisms operating at difficult conditions (the great damp, the high temperature) were described. An influence of the environment on the using of discussed cylinder has been analyzed. A need to get the tightness in the subassembly piston and gla[...]
9
80%
Nafta-Gaz
2003 R. 59, nr 12 585-589
PL Artykuł zawiera analizę materiałów uszczelniających stosowanych w gazowej armaturze odcinającej, metody ich badań zgodne z wymaganiami norm europejskich oraz wyniki badań kurków kulowych i zasuw z różnymi rodzajami uszczelnień.
EN This paper gives an overviev of gaskets used in gas valves, methods of tests according to European Standarts and score of the tests ball valves and gate valves with different kinds of gaskets.
10
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Obiektem badań był nożny zawór hamulcowy, dla którego normy odbioru jakościowego stanowią, że badania kontrolno-odbiorcze musza, polegać m. in. na: pomiarze granicznego dopuszczalnego przecieku (nieszczelności), zdjęciu dwóch charakterystyk funkcjonalnych tj.: kąta ugięcia pedału zaworu i siły nacis[...]
EN Commissioning of brake pneumatic elements comprise between others, tightness tests. The presented method of tightness testing, called clase comparison method makes possible to alternative: thigt - leading and to measure leakages of 1 ncm3/min grade al pressure 0.6 Mpa. The essence of the method and [...]
11
80%
Archives of Civil Engineering
PL Jeśli między dwoma punktami istnieją: połączenie hydrauliczne oraz różnica ciśnień, to występuje wtedy zjawisko filtracji. Ciśnienie wody w punktach pośrednich jest funkcją ciśnienia w punkcie początkowym i punkcie końcowym. Tak więc różnice ciśnień w punktach początkowym i końcowym ścieżki filtracj[...]
EN If a hydraulic connection and pressure difference between two points exist then a filtration phenomenon occurs. The water pressure at intermediate points is the function of the start-point and end-point pressure. So pressure differences at a start-point and end-point of the filtration path cause pre[...]
12
80%
Instal
2001 nr 4 36--39
13
80%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 10 24--26
PL 26 września miał przynieść kolejne zmiany w branży chłodniczo-klimatyzacyjnej. Według zapisów ustawy F-gazowej już obowiązuje certyfikacja firm i przedsiębiorstw, obowiązek zapewniania odzysku oraz sprawdzanie instalacji pod względem wycieków (kontrola szczelności). Rzeczywistość nie pozwala jednak [...]
14
80%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 1 8--10
PL Ochrona przed czynnikami chemicznymi, biologicznymi i wodą wymaga stosowania odzieży ochronnej wykonanej z materiałów barierowych, powleczonych tworzywami syntetycznymi, charakteryzujących się szczelnością w stosunku do czynników szkodliwych, ale często również brakiem lub niską przepuszczalnością p[...]
15
70%
Wodociągi - Kanalizacja
2013 nr 3 46-47
16
70%
Świat Szkła
1998 nr 2 9-10
PL W ostatnim czterdziestoleciu stolarka drewniana doznawała znacznych przeobrażeń. Zanikały okna ościeżnicowe, skrzynkowe i półskrzynkowe. Okna te miały po dwa oddzielne skrzydła szklone szybami pojedynczymi. Ich zaletą była zwiększona szczelność na wodę i powietrze. Podwójne zamknięcia oraz znaczny r[...]
17
70%
Journal of KONES
PL Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wpływu modelowanej zmiany szczelności przestrzeni nadtłokowej cylindrów na przebieg chwilowej prędkości obrotowej (przyspieszenia kątowego) wału korbowego silnika A D 4.236. W oparciu o uzyskane wyniki zaproponowano nową metodę diagnostyczną określania ci[...]
EN There are presented the results of experimental research of the combustion chamber tightness change influence on the rotational speed (and angular acceleration) of the AD 4.236 diesel engine crankshaft. On the basis of results there are suggested new diagnostic method for compression pressure in cyl[...]
18
70%
Izolacje
2005 R. 10, nr 4 52--56
PL Pokrycie dachowe musi chronić budynek przed opadami atmosferycznymi, chłodem, działaniem promieni słonecznych, czynnikami mechanicznymi, chemicznymi i biologicznymi. Skuteczność tej ochrony sprowadza się przede wszystkim do zapewnienia szczelności przed przenikaniem wody do wnętrza połaci dachowej.
19
61%
Świat Szkła
PL Lekkie ściany osłonowe są konstrukcjami złożonymi, składającymi się z dobranych w sposób racjonalny i odpowiednio połączonych ze sobą materiałów konstrukcyjnych i izolacyjnych; ich masa zawiera się w przedziale 50 do 100 kg/m2 i nie przewiduje się przenoszenia przez nie obciążeń działających w płasz[...]
20
61%
Świat Szkła
PL Ściana osłonowa nie jest wyrobem, który może być wykonany w całości w zakładzie produkcyjnym. Stanowi zestaw wyrobów i elementów prefabrykowanych, które po zamontowaniu w budynku stają się wyrobem finalnym. Wymagania techniczne, jakim powinna odpowiadać określa norma zharmonizowana PN-EN 13830:2005 [...]
first rewind previous Strona / 6 next fast forward last