Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szacowanie zasobów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1091-1098
PL W pracy przedstawiono koncepcję i teoretyczne zasady metod projektowanego eksperymentu pod kątem ich wykorzystania do analizy eksperymentów numerycznych w dziedzinie symulacji złożowych użytych do prognozowania wydobycia ze złóż naftowych. Omawiana metoda pozwala zidentyfikować i ilościowo wyznaczyć[...]
EN The concept and theoretical basis of experimental design methods applied to numerical simulation calculations are presented in the paper as tools to predict reservoir performance. The methods can be used to identify and quantitatively estimate fundamental dependencies of the production on significan[...]
2
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2008 nr 146 1-41
PL W pracy przedstawiono metody poszerzające dotychczasowe sposoby szacowania zasobów o elementy stochastyczne. Podejście to pozwala na określenie dla tych wielkości parametrów takich jak typ rozkładu, jego dystrybuanta, odchylenie standardowe itd. niezbędnych dla użycia nowoczesnej terminologii określ[...]
EN The paper extends standard methods of reserve estimation with stochastic elements. This approach makes new parameters available for better characterization of the reserves. The parameters include probabilistic distribution of reserve quantity and its derivatives (such as cumulative distribution func[...]
3
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1081-1089
PL W pracy zaprezentowano modyfikację klasycznego, probabilistycznego sposobu szacowania zasobów złóż węglowodorowych polegającą na zastosowaniu metod geostatystycznych do generowania przestrzennych rozkładów głównych parametrów złożowych. Do generowania przestrzennych rozkładów parametrów złożowych wy[...]
EN The modification of conventional probabilistic hydrocarbon reserves estimation includes using geostatistical methods to generate spatial distribution of reservoir parameters is presented in the paper. The conditional simulation method a Simulated Annealing technique was implemented to generate spati[...]
4
70%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2006 nr 137 1073-1079
PL W pracy została przedstawiona metoda oraz procedura stochastycznego szacowania zasobów z wykorzystaniem metody Monte Carlo. Powodem korzystania z metod stochastycznych w obliczeniach naftowych są: niedokładność pomiarów (np. własności płynów złożowych) oraz pseudo - stochastyczny charakter wielkości[...]
EN This work presents the method as well as procedure of stochastic resource estimation by means of Monte Carlo method. There are several reasons for using a stochastic method in oil calculations such as inacurate measurements (e.g characteristics of reservoir fluids) or pseudo-stochastic characteristi[...]
5
61%
Surowce i Maszyny Budowlane
2012 nr 2 24-31
PL W artykule przedstawiono wybrane efekty pracy dyplomowej obronionej na Wydziale Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, której celem była budowa geostatystycznego modelu zmienności głównych parametrów określających jakość surowca skaleniowego (Al₂O₃, Fe₂O₃, Na₂O, K₂O) zalegają[...]
6
61%
Polityka Energetyczna
PL Zasoby węgla w Polsce są szacowane przy wykorzystaniu jednolitych kryteriów bilansowości. Część zasobów bilansowych, która może być przedmiotem eksploatacji określana jest jako "zasoby przemysłowe" (in situ). Wydobywalna ich część określana jest jako "zasoby operatywne", odpowiadająca pojęciu "reser[...]
EN Coal resources in Poland are evaluated using a uniform set of criteria defining them as the reserve base. The technically and economically feasible portion of the reserve base are "industrial resources" ("reserves in place"). The recoverable parts are real reserves. Their amount varies with changing[...]
7
61%
Nafta-Gaz
2013 R. 69, nr 12 879--886
PL W ostatnich latach prowadzone są w Polsce prace związane z poszukiwaniem gazu w formacjach łupkowych (shale gas), natomiast tematyka shale oil nie była do tej pory przedmiotem większego zainteresowania od strony oceny możliwości akumulacyjnych i eksploatacyjnych. Prace dotyczące shale oil są kontynu[...]
EN In recent years work related to shale gas exploration are being conducted in Poland. However, shale oil has not yet been the subject of much interest. Work on shale oil are a continuation of those associated with the search for shale gas. This is another step towards a wider diagnosis of petroleum s[...]
8
61%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia wykorzystanie metodyki szacowania zasobów złóż niekonwencjonalnych zaproponowaną przez United States Geological Survey na przykładzie wybranych obszarów basenu pomorskiego i lubelskiego. Metoda ta pokazuje podejście probabilistyczne do oszacowania zasobów i bazując na analizie Mont[...]
EN The paper presents the application of USGS methodology for assessing unconventional continuous resources on the example of the Paleozoic strata in Pomerania and Lublin Basin. The aim of this methodology is to estimate the volumes of technically recoverable oil and gas resources from a continuous acc[...]
9
61%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
2004 nr 130 21--24
PL Praca poświęcona jest szacowaniu zasobów węglowodorów w oparciu o symulacyjny model złoża. Wśród metod deterministycznych jest to metoda najdokładniejsza, wymagająca równocześnie największych nakładów. Wymaga ona zbudowania pełnego modelu geologicznego szacowanego złoża, uwzględnienia danych petrofi[...]
EN The paper presents the method of estimating the resources of hydrocarbons based on the simulation model. It is the most accurate of all the deterministic methods being also rather costly and time consuming. The precondition in this method is building a complete geological model of the estimated rese[...]
10
61%
Gospodarka Surowcami Mineralnymi
PL W artykule przedstawiono wyniki geostatystycznych badań złóż kopalin stałych w Polsce. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z zastosowania liniowej geostatystyki przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejedn[...]
EN The results of geostatistical studies of the selected Polish mineral deposits have been presented. Attention has been paid to the adventages of linear geostatistics usage in the elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposits should be analys[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2010 nr 79 327-344
PL Złoża bursztynu wyróżniają się dużą zmiennością jego zawartości, wielkości ziarn i ich jakości (walorów jubilerskich). Nieregularne, gniazdowo-strefowe rozmieszczenie jego akumulacji powoduje, że mogą być one rozpoznawane tylko z ograniczoną dokładnością. Poszukiwania szczegółowe powinny być skojarz[...]
EN Amber deposits are characterized by high variation of amber content, its grain size and gemstones quality. Accuracy of exploration results is low, due to irregular, lenticular or pocket amber accumulation in amberbearing sediments. Detailed prospecting and exploration of such deposits is combined wi[...]
12
51%
Nafta-Gaz
2015 R. 71, nr 6 400--407
PL W artykule przedstawiono metodologiczne aspekty obliczenia zasobów węglowodorów zakumulowanych w skałach łupkowych wykorzystując dwa warianty metody objętościowej bazujące na odmiennych zestawach danych. Pierwszy wariant stanowi rozszerzenie klasycznej metody objętościowej i uwzględnia charakterysty[...]
EN The article presents the methodological aspects of hydrocarbon resources calculation accumulated in shale formations using two variants of the volumetric method based on different data sets. The first method constitutes an extension of the classic volumetric method taking into account adsorbed gas p[...]
13
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2016 R. 57, nr 3 29--35
PL W artykule przedstawiono wyniki szacowania zasobów Cu na etapie wstępnego rozpoznania złoża za pomocą otworów wiertniczych z wykorzystaniem metod wieloboków Bołdyriewa i krigingu zwyczajnego. Porównano je z oszacowaniami zasobów metodą krigingu zwyczajnego dokonanymi po rozcięciu złoża wyrobiskami g[...]
EN The paper presents the results of Cu resources estimation, at the stage of preliminary exploration of the deposit through boreholes, using Bołdyriew’s polygons and ordinary kriging methods. Results of this estimation were compared with ordinary kriging estimation made after deposit cutting with mini[...]
14
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 784-786
PL W artykule zaproponowano technikę szacowania zasobów potrzebnych do realizacji wielordzeniowych układów MPSoC opartych na sieciach wewnątrzukładowych NoC (ang. Networks on Chip) realizujących dowolny algorytm zdominowany danymi. Algorytm ten jest wyrażony za pomocą kodu w języku opisu systemu System[...]
EN In this paper we propose a technique for estimating the number of NoC-based MPSoCs resources (measured in FPGA LUTs) needed for realizing an arbitrary data-dominated algorithm given in the SystemC language. This technique utilizes Control Data Flow Graphs describing the functionality of the code. In[...]
15
51%
Górnictwo Odkrywkowe
2017 R. 58, nr 3 64--70
PL W artykule przedstawiono dwa lubuskie złoża węgla brunatnego – Cybinkę i Torzym, które do celów analiz i koncepcji ich zagospodarowania, opisano cyfrowo, a informacje geologiczne zgromadzono w bazie danych. Utworzone oprogramowanie, umożliwiło graficzną prezentację warunków złożowych oraz wykonywani[...]
EN The article presents Cybinka and Torzym - two of lignite deposits from Lubuskie district. For the purpose of analyzing and developing the concept of their development, they are described digitally and geological information is collected in the database. The software developed, enabled graphical repr[...]
16
51%
Przegląd Górniczy
PL Prognozowanie zasobów przemysłowych i eksploatacyjnych stosuje się najczęściej dla potrzeb projektu zagospodarowania złoża. Jednym z kluczowych parametrów, determinujących wielkość zasobów złóż, jest średnia zawartość składnika użytecznego w rudzie. Graniczny poziom tego wskaźnika jest ściśle powiąz[...]
EN Forecasting of commercial and recoverable reserves is most frequently used for the need of deposit development design. One of the key parameters determining quantity of deposit reserves is the average content of the useful component in ore. The limiting level of this index is closely connected with [...]
17
41%
Górnictwo Odkrywkowe
PL Przedstawiono sposoby wykorzystania procedur geostatystycznych w szacowaniu zasobów. Zwrócono uwagę na korzyści wynikające z ich stosowania przy dokumentowaniu złóż. Wskazano na potrzebę głębszego analizowania struktury zmienności złoża i uwzględniania anizotropii oraz niejednorodności w szacowaniu [...]
EN The use of geostatistical procedures in mineral deposit estimation have been presented. Attention has been paid to the advantages gained in elaboration of geological data. It has been emphasized that the variability structure of mineral deposit parameters should be analysed more deeply and their ani[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last