Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 41
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szacowanie ryzyka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
2016 nr 38 75--84
PL Zarządzanie ryzykiem rozumiane jest jako proces wspierający podejmowanie decyzji poprzez systemową ocenę możliwych sposobów działania, identyfikację zagrożeń i korzyści oraz wskazywanie najlepszego sposobu wykonywania zadań lotniczych. W artykule przedstawiono metodologię jakościowego i ilościowego [...]
2
100%
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji
PL Aby zarządzać ryzykiem w danym przedsiębiorstwie należy precyzyjnie określić jego źródła powstawania, które możemy znaleźć w jego otoczeniu jak i samej organizacji. Wnikliwe i dokładne określenie źródła powstawania zagrożeń pomoże ustrzec przedsiębiorstwo od destabilizacji i nadmiernych strat. Artyk[...]
EN In order to manage the risk in a given enterprise, it is necessary to precisely define its origins, which we can find in its environment as well as the organization itself. Thorough and accurate identification of the source of the hazards will help prevent the company from destabilizing and over-los[...]
3
100%
Elektroinstalator
2019 nr 3 37--38
PL Przed rozpoczęciem jakichkolwiek szczegółowych prac projektowych nad LPS (ang. Lightning Protection System) projektant ochrony odgromowej powinien zebrać podstawowe informacje dotyczące: funkcji, ogólnego planu, konstrukcji oraz lokalizacji obiektu. Tam, gdzie urządzenie piorunochronne nie zostało j[...]
4
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Sukces akcji poszukiwania i ratownictwa (SAR) zależy od różnych czynników, tj. charakteru zdarzenia, warunków zewnętrznych oraz czynników ludzkich. Charakterystyka wypadku oraz warunki zewnętrzne są czynnikami niezależnymi od nas. Należy je jednak rozważyć w celu oszacowania sukcesu akcji. Przygotow[...]
EN The success of Search and Rescue action depends on the large number of different factors such as accident characteristics, environmental conditions and human factor. Accident characteristics and environmental conditions are outer controlled factors which have to be considered with respect to the act[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2009 nr 18 (90) 105-115
PL Szacowanie ryzyka nawigacyjnego jest złożonym procesem, którego celem jest określenie poziomu bezpieczeństwa na analizowanym akwenie. Zazwyczaj stosowane są dwa podejścia: jakościowe i ilościowe. Inżynierowie definiują ryzyko jako prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanego zdarzenia oraz wynikając[...]
EN Navigational risk assessment is a complex process, which aims to determine the level of safety over the analyzed area. Usually two approaches are used: qualitative and quantitative. Engineers tend to view risk in an objective way in relation to safety, and as such use the concept of risk as an objec[...]
6
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2012 Nr 3 134-137
PL Nowoczesne tworzenie i rozwój baz danych oraz aplikacji do gromadzenia i integracji, prowadzenie analiz, ocen i prognoz z zakresu jakości i bezpieczeństwa zdrowotnego wody powoduje pilną konieczność opracowania systemu krajowego, a także wymaga pozyskania środków finansowych, których nie posiadają o[...]
EN Modern creating and developing the databases and applications for gathering and integration, analysing, judging and forecasting the quality and health safeness of water causes an urgent need to develop a national system and also requires gaining funds, not owned by the sides currently supervising th[...]
7
75%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2008 z. 286 409-417
PL Artykuł przedstawia przekształcone metody oceny ryzyka zawodowego, w których rangi przypisane poszczególnym kategoriom parametrów zastąpiono wskaźnikami, pozwalającymi na uproszczenie procedury szacowania ryzyka. Rozważania oparto na popularnych metodach bazujących na trzech i czterech cechach wejśc[...]
EN The paper presents modified methods for occupational risk, where particular category grades has been replaced by indicators for risk assessment simplification. Reflections has been based on popular three and four parameters methods.
8
75%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: of the presented paper aimed at motivating the necessity of the implementation of Occupational Health and Safety Management System and showing the possibility of usage the estimation of threats to occupational health and safety and results of threats; in this case in the process of continuo[...]
9
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Today, the advantage of enterprises is built by the process of innovations implementation. A decision concerning the innovations implementation is always difficult and risky because innovations are specific kinds of investments and are a potential source of many threats. This is why before taking a [...]
10
75%
Przegląd Budowlany
11
75%
Technologia Wody
2017 Nr 3 (53) 52--56
PL W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka zagrożenia Legionellą w nawodnionych instalacjach przeciwpożarowych oraz metody zapobiegania i minimalizowania tego zagrożenia według brytyjskich wytycznych. Podano również najbardziej prawdopodobne źródła zakażenia oraz sprecyzowano wystąpienie doda[...]
EN The article presents the method of assessment the risk of Legionella in wet firefighting systems, and the methods of preventing and minimizing this risk according to the British guidelines. The most likely sources of infection, and additional risk factors related to the health of people in contact w[...]
12
75%
Przegląd Teleinformatyczny
PL W artykule przedstawiono sposób szacowania ryzyka niepożądanej zmiany kryterium jakości informacji jakim jest tajność, czyli szacowania ryzyka wystąpienia pewnej klasy incydentów z zakresu bezpieczeństwa informacyjnego. Przyjęto jakościową metodę szacowania ryzyka i przedyskutowano wpływ wyboru meto[...]
EN The article presents a method of estimating the risk of an undesirable change in the information quality criterion of secrecy, meaning estimating the risk of a certain class of information security incidents. The qualitative risk estimation method is adopted and the impact of a descriptive grade com[...]
13
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 2 68--70
14
75%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
PL Ocena ryzyka zawodowego, o czym stanowią akty prawne jest jednym z obowiązków pracodawcy. Istotnymi zagadnieniami w przebiegu oceny ryzyka są: charakterystyka stanowiska pracy, identyfikacja zagrożeń, dalej szacowanie ryzyka odnoszącego się do każdego zidentyfikowanego zagrożenia, następnie wartości[...]
EN According to the legal acts, making a risk assessment should be the responsibility of the employer. The important issues in the course of the risk assessment are as follows: the characteristics of the job, the identification of hazards, further risk assessment relating to each identified hazard, the[...]
15
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono model procesowy szacowania ryzyka w poszczególnych procesach realizacji badań statków powietrznych. Prawidłowe wykonanie badań rzutuje na zachowanie zasad bezpieczeństwa podczas eksploatacji SP oraz optymalizację czasu, metod, zasobów ludzkich i infrastruktury. Wykorzystanie[...]
EN The paper has been intended to present a process model of estimating the risk involved with particular processes of the aircraft testing. The correctly performed tests prove essential to comply with safety rules while operating the aircraft. Full optimization of time, methods, human resources, and i[...]
16
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono wybrane przepisy i wymagania będące odpowiedzią na potrzeby rynku w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w łańcuchu logistycznym ze szczególnym uwzględnieniem transportu morskiego i portów morskich. Opierając się na przeprowadzonych badaniach jakościowych metodą wywiadu pogł[...]
EN The article presents selected regulations and requirements responding to the needs of the market in the scope of managing safety in the logistic chain with particular consideration of marine transport and seaports. Based on conducted qualitative research by the method of deepened interview, there ha[...]
17
63%
Nafta-Gaz
2009 R. 65, nr 11 895--900
PL W artykule omówiono system komputerowy oceny stanu technicznego i analizy ryzyka dla dystrybucyjnych sieci gazowych. Ukazano rolę oceny ryzyka w procesie zarządzania integralnością gazociągu. Przedstawiono dwie podstawowe metody szacowania ryzyka. Omówiono metodologię budowy modelu systemu i przyjęt[...]
EN In this article the computer system applied to the evaluation of the technical state condition and risk analysis of the gas pipeline distribution network was discussed. Risk estimation as a part of gas pipelines managing system integrity was showed. The two basics methods of risk assessment were pre[...]
18
63%
Diagnostyka
2007 nr 1(41) 19-26
PL Niezdatność kaskadowa jest inicjowana przez pojedyncze (niekoniecznie niebezpieczne) zdarzenie, po którym następują inne - tym razem już niebezpieczne w skutkach - zdarzenia. Cechą charakterystyczną niezdatności kaskadowej jest jej propagacja z miejsca jej powstania na bliższe, a następnie na - dals[...]
EN A cascading failure is a particular type of common-mode failure in which a single event, not necessarily hazardous in itself, can precipitate a series of other failures. The basic characteristic of a cascading failure is the propagation of an initial failure effect throughout the entire system or ac[...]
19
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Stworzenie warunków do bezpiecznej pracy sprzętu i ludzi wymaga znajomości źródeł impulsowych narażeń elektromagnetycznych. Proces zarządzania ryzykiem obejmuje wiele różnych elementów, począwszy od wstępnej identyfikacji i analizy ryzyka po ocenę poziomu jego akceptowalności, identyfikację sposobów[...]
EN Creating proper conditions for safe and secure work of electronic systems requires knowledge about sources of electromagnetic impulse risk in places where they were installed. This paper will present new approach to risk analyze in technical systems possible to use for lightning strike conditions. M[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono system antropotechniczny (SAT) w ujęciu potencjałowym. Podano potencjałowe oraz bezpiecznościowe potencjałowe kryterium zdatności systemu antropotechnicznego. Zaadaptowano ujęcie potencjałowe do oceny ryzyka zawodowego. Całość artykułu uzupełniają przykłady.
EN A human engineering system (HES) in a potential conception is presented in the article. The human engineering potential fitness criterion and potential fitness criterion in safety perspective are given. Furthermore the potential approach was adopted to a risk assessment. The article is complemented [...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last