Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 33
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szacowanie kosztów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 779-784
PL Mimo dużego wyboru strategii i narządzi wspomagających zarządzanie konfiguracją oprogramowania tematyka szacowania kosztów przyszłych zmian zdaje się być niechętnie podejmowana. W pracy wskazano możliwość wprowadzenia miary użycia pozycji konfiguracji, która w połączeniu z określoną strategią zarząd[...]
EN Nowadays we witness a dynamic development in software configuration management, which produces a wide spectrum of various SCM systems. Alas, none of them takes on cost estimation task which is very important in modern software engineering. This article briefly describes an early stage of project whi[...]
2
100%
Przegląd Komunalny
2007 nr 4 35-38
PL Aktualny stan gospodarki odpadami komunalnymi sprawia, że instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych (TPOK) jest wielu miastom potrzebna, a obowiązujące już (i wprowadzane) w tej dziedzinie regulacje prawne stwarzają dla takich rozwiązań wystarczająco dobrą bazę prawną. Gotowość decy[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 81 161--167
PL W pracy przedstawiono najważniejsze, zdaniem autorów, aspekty ekonomiczne planowania inwestycji dotyczących przydomowych systemów fotowoltaicznych dołączonych do sieci elektroenergetycznej. W rozważaniach krótko scharakteryzowano rodzaje współpracy instalacji PV typu „on-grid” z siecią elektro-energ[...]
EN The paper presents the most important, according to the authors, the economic aspects of investment planning for the household photovoltaic systems connected to the grid. In considering was characterized shortly types of cooperation on-grid PV installation with the electricity network. Moreover the [...]
4
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
1998 nr 1 51-65
5
88%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN Present production is characterized with four main features: large variety of articles, shortening of cycle of life of article, growing smaller with costs of production and short time of delivery of article on market. Growing competition forces to introducing of changes in production process, so for[...]
6
75%
Advances in Manufacturing Science and Technology
PL W artykule przedstawiono metody pozwalające na określenie zbiorów wartości parametrów procesu wytwarzania. Mogą stanowić podstawę szacowania kosztów produkcji projektowanych elementów. Stosowano metody automatyzacji projektowania procesów produkcyjnych i metody sztucznej inteligencji. Zaproponowane [...]
EN Using methods of planning automating of production processes as well as artificial intelligence, the methods presented in this paper were constructed for identifying the set value of manufacturing process parameters, which are key to evaluating the costs of the designed elements. The proposed soluti[...]
7
75%
Selected Engineering Problems
2012 nr 3 41--46
EN The main aim of the research was to automate the process of manufacturing costs estimation. The repetitive stages were distinguished and the main algorithm was distinguished. Based on that algorithm the spreadsheet and computer program were developed. Finally the results were compared and conclusion[...]
8
75%
Polityka Energetyczna
PL W świecie trwają intensywne badania nad podziemnym zgazowaniem węgla. Również polskie ośrodki naukowo-badawcze i przemysłowe uczestniczą w badaniach nad opracowaniem technologii podziemnego zgazowania węgla na skalę przemysłową. Kontynuowane są prace badawczo-rozwojowe realizowane przez Konsorcjum N[...]
EN Intensive investigations focused on underground coal gasification are conducted world-wide. Similarly Polish scientific and research centers as well as industrial companies are engaged in the investigations connected with development of underground coal gasification method which can be used on the i[...]
9
75%
Mechanik
PL Opisano integrację systemów wspomagających prace projektowe z wykorzystaniem metody obiektów elementarnych. Opracowano metodykę postępowania z wykorzystaniem elementu szacowania kosztów jako czynnika decydującego o sposobie przeprowadzania procesu obróbki. Zastosowano technologiczne i kosztowe obiek[...]
EN The modern CAD/CAM systems are very effective tools in process preparation production, but often start a new production is decision based on cost production analysis. CAD/CAM systems haven't possibilities to place cost information in designed elements. There is a reason to find a new way for resolvi[...]
10
75%
Logistyka
1999 nr 3 24-27
PL W niniejszym artykule prezentuje się na prostym przykładzie przedsiębiorstwa przemysłowego układ źródłowy czerpania danych o kosztach logistyki i metodę ustalenia wielkości ponoszonych kosztów w zakresie logistyki. Prezentowana "metoda" stanowi pierwszy krok w przedsiębiorstwie, które zainteresowało[...]
11
75%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The article deals with a problem of reducing the manufacturing cost. The attention was focused on the essentials of cost estimation at the design stage. The methodology of technical preparation for production oriented on the lowest possible manufacturing costs was presented. The methodology assumes [...]
12
75%
Górnictwo Odkrywkowe
PL W artykule opisano zagadnienie integracji istniejących w przedsiębiorstwie systemów wspomagających prace projektowe w zakresie projektowania i konstruowania procesów wytwórczych z wykorzystaniem metody obiektów elementarnych. Opracowano w tym celu metodykę postępowania wykorzystując w niej dodatkowo[...]
EN In work was described problem of integration computer system aided design and manufacturing existing in company with use of features method. In this aim was worked out methodic of conduct using in her additionally element of costs estimating as an element often decisive about manner of effecting of [...]
13
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 533--544
PL W artykule przedstawiono metody szacowania kosztów na etapie projektowania wyrobów i procesów produkcyjnych opierając się na czynnikach kosztotwórczych. Czynniki kosztotwórcze są zmiennymi funkcji określającej składowe kosztów poszczególnych działań związanych z projektowanym procesem produkcyjnym e[...]
EN In the article methods of cost estimation at the stage of products and production processes designing, basing on cost drivers were described. Cost drivers are variables of functions defining costs of individual actions associated with the projected processes of production of products elements. Metho[...]
14
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 99 571--583
PL W niniejszym artykule przedstawiono metodę umożliwiającą dalszą optymalizację konstrukcji i przebiegu procesu produkcyjnego projektowanych elementów maszyn, według kryterium kosztowego uwzględniającego przyjęty plan potrzeb materiałowych i kosztów procesu zaopatrzenia. W metodzie tej analizuje się m[...]
EN The article presents a method which allows for further optimization of construction and the course of the production process of designer machine elements according to the cost criterion, taking into consideration the assumed materials demand plan and costs of the supply process. The presented method[...]
15
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 89 551--563
PL W artykule przedstawiono jedną z metod szacowania kosztów projektowanego elementu, tzw. wariantowe podejście do szacowania kosztów. Proponowana metoda szacowania kosztów opiera się na sformalizowanym opisie informacji o cechach konstrukcyjnych, wytwarzania i organizacyjnych dotyczących projektowaneg[...]
EN This paper presents one of the methods cost estimation of a designed element called variant cost estimation. The proposed method of cost estimation is based on a formalised description of information about constructional, manufacturing and organisational features related to the designed element and [...]
16
75%
Logistyka
PL Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie podejścia do wariantowego szacowania czasu i kosztu realizacji projektów logistycznych. Efektem działań bazujących na takim podejściu jest wyznaczenie alternatywnych planów realizacji projektu logistycznego w zależności od [...]
EN The purpose of this article is to present an approach to estimating the variant time and cost of logistic projects. The result based on this approach is to determine the acceptable variants of the logistic project plan, depending on the degree of compression of network ac[...]
17
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2014 z. 70 505--515
PL Obecnie w przedsiębiorstwach produkcyjnych rozpoczęcie procesu projektowania i przetwarzania nowego produktu jest niemożliwe bez dokładnego oszacowania całkowitych kosztów jego produkcji. Opis cech konstrukcyjnych, wytwarzania i organizacyjnych projektowanych elementów dokonywany w trakcie zapisu ko[...]
EN Nowadays it is impossible for a manufacturer to start the process of designing and manufacturing a new product without careful estimation of its total production costs. To this end, a method was proposed of describing constructional, technological and organizational features of elements during the p[...]
18
75%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/1 1062--1068
EN One of the important tasks of state policy is to protect groundwater against quantitative and qualitative degradation. Estimation of costs of establishing protection areas of MGBs is of crucial meaning taking into account the balance between the costs of prohibitions and restrictions and the benefit[...]
19
75%
Przegląd Geologiczny
2017 Vol. 65, nr 11/1 1055--1061
EN The paper presents the methodology of estimating costs related to the legal establishment of MGB protection areas designated in hydrogeological documentations. The methodology outlines the actions allowing for carrying out balance sheets of costs arising from the introduction of rules, prohibitions [...]
20
63%
Organizacja i Zarządzanie : kwartalnik naukowy
2013 nr 1 143--157
PL Artykuł przedstawia problem szacowania kosztów procesów innowacji. Celem opracowania modelu szacowania kosztów było wskazanie miejsc w procesie innowacji, które wymagają przeprowadzenia analizy ekonomicznej, pozwalającej na ocenę opłacalności prowadzonego procesu. Zaproponowane podejście do szacowan[...]
EN The paper presents the problem of estimating the cost of innovation processes. The objective to develop a model of cost estimation was to identify places in innovation process, in which is required an economic analysis allows the evaluation of the profitability of the ongoing process. The idea of th[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last