Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 69
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sytuacja kryzysowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule podjęto probę scharakteryzowania zagadnień związanych z problematyką reagowania kryzysowego. Przedstawiono problemy związane z kierowaniem reagowaniem na występujące sytuacje kryzysowe w odniesieniu do wymagań jakie powinien spełniać system informatyczny, wspomagający działania sztabów kr[...]
EN Some issues relating to the crisis management problems and requirements for the computerised centres dealing with them are presented in the paper. Chances for the application of an IT system called “Ramzes” by such centres are shortly characterised on the base of its qualification tests.
2
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 36--39
PL W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autost[...]
3
88%
Przegląd Komunalny
2004 nr 10 20-21
PL Komunikacja społeczna wraz z działaniami z zakresu public relations odgrywa szczególnie ważną rolę w sytuacjach kryzysowych, które mogą wpływać lub wpływają negatywnie na wizerunek podmiotów lokalnych w środowisku społecznym.
4
75%
Logistyka
PL Artykuł składa się ze wstępu i trzech rozdziałów oraz wniosków. Przedmiotem teoretycznych rozważań referatu jest logistyka w sytuacjach kryzysowych. Podmiot obsługi, środowisko i cel funkcjonowania, to tylko niektóre wyznaczniki odróżniające ją od swoich poprzedników (logistyki wojskowej i cywilnej)[...]
EN This article consists of an introduction, three chapters and conclusions. The subject of theoretical considerations of this paper is logistics in critical situations. Serving entity, the environment and the objective of functioning are just some of the determinants of distinguishing it from its pred[...]
5
75%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2000 nr 4 303-307
PL Omówiono budowę centrum zarządzania systemu transportowego przeznaczonego do działań w sytuacjach kryzysowych. Współpraca centrum z systemem powinna opierać się na zasadach przyjmowanych w komputerowych systemach dowodzenia, kierowania i łączności klasy C4I. Przedstawiono podstawowe wymagania dotycz[...]
EN The article describes a command and control centre of transport system in-tended for crisis management. Such system should operate as a Command, Control, Communication, Computers and Intelligence (C41) systems. Hardware software and communication architectures are characterised.
6
75%
Zeszyty Naukowe Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej. Technologie Informacyjne
2014 T. 22 33--42
PL Wiele sytuacji kryzysowych (pożar, atak wrogich jednostek, powodź, itd.), występujących w realnym świecie, jest powszechnie wykorzystywanych w grach komputerowych, ktore bazują na symulacji rozległego świata wirtualnego. W niniejszym artykule zaprezentowano ideę wykorzystania istniejącego systemu ws[...]
EN Many of the real world crisis situations like spreading fire, hostile units attack, flood, and etc. are commonly used in computer games where a simulation of extensive virtual world is crucial. This paper presents some ideas for possible uses of existing crisis situation aiding system in such enviro[...]
7
75%
Chemik
2014 Vol. 68, nr 10 862--867
PL W pracy scharakteryzowano system zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) jako element infrastruktury krytycznej oraz podano rodzaje zagrażających mu zdarzeń typu awaryjnego. W artykule przeprowadzono analizę awaryjności sieci wodociągowej miasta Jasła opierając się na wskaźniku intensywności uszkodzeń[...]
EN The paper characterizes collective water supply system (CWSS) as an element of critical infrastructure and presents types of emergency events that could pose a threat to such a system. The article assesses failure rate of water supply network in the town of Jasło based on damage intensity depending [...]
8
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2016 z. 93 141--152
PL Współczesna gospodarka i turbulentne otoczenie powodują, że pojawienie się kryzysu może stanowić istotne zagrożenie dla realizacji każdego przedsięwzięcia. W niniejszym artykule skupiono się na przedstawieniu uwarunkowań i przyczyn występowania sytuacji kryzysowych oraz na zaprezentowaniu istoty pro[...]
EN Modern economy and turbulent environment cause the crisis occurrence could be a significant threat to the implementation of each project. This article focuses on crisis conditions, causes and projects efficient management. The main objective of this article is to show how enterprises implementing pr[...]
9
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2017 z. 101 55--67
PL Nieuchronność pojawiania się zjawisk kryzysowych we współczesnych przedsiębiorstwach wymaga ich odpowiedniego diagnozowania. Powoduje to potrzebę określenia sposobów umożliwiających jak najlepsze przeprowadzenie diagnozy, która powinna obejmować identyfikację czynników zewnętrznych i wewnętrznych, s[...]
EN The inevitability of the crisis phenomenon in modern enterprises requires their proper diagnose. This create the need to identify the ways, which allows to carry out the diagnosis, which should include identification of external and internal crisis factors, but also the opportunities and strengths o[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 3 4740--4747
PL Autorzy referatu dokonali analizy wybranych podmiotów, które świadczą zadania logistyczne na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych. Dokonali krótkiej charakterystyki powiatu kartuskiego pod względem powierzchni, gęstości zaludnienia oraz charakterystyki przemysłu i obszarów rolniczyc[...]
EN The authors of the paper have made analysis of the selected entities, which provide all logistical tasks for the benefit of the population in emergency situations. They have short characteristics of Kartuzy in terms of area, population density and the characteristics of the industry and agricultural[...]
11
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2015 z. 86 115--126
PL Chcąc sprostać wyzwaniom współczesnej gospodarki opartej na wiedzy, przedsiębiorstwa starają się przekształcać w tzw. inteligentne organizacje, których głównymi atrybutami są: wysoka wrażliwość na dochodzące sygnały zewnętrzne i wewnętrzne, umiejętność szybkiego i właściwego reagowania oraz zdolność[...]
EN To meet the challenges of the modern knowledge-based economy enterprises try to transform into the intelligent organizations whose main attributes are: high sensitivity to incoming external and internal signals, ability to quickly and properly respond, and the ability of continuous learning. A kind [...]
12
75%
Logistyka
2014 nr 6 9329--9337
PL Kryzys jest często efektem spiętrzenia wydarzeń, splotu niekorzystnych okoliczności, synergii czynników, które nawarstwiając się generują jego powstanie. Sytuacje kryzysowe są zawsze wielkim sprawdzianem dla przedsiębiorstw transportowych. Mogą one powodować konsekwencje, które przez wiele lat będą [...]
EN The crisis is often the result of accumulation of events, adverse circumstances and the synergy of crisis factors. Crisis situations are always a great test for transport companies. They can cause consequences and have a negative impact on its business. Transport companies need knowledge, experience[...]
13
75%
Production Engineering Archives
2017 Vol. 15 31--35
EN The author presents theoretical and practical considerations in which strategies of enterprise management in crisis situations will be presented. Therefore, two theses have been presented: 1. proper selection of the strategy in time of crisis is an element of enterprise success; 2. restructuring is [...]
14
75%
Budownictwo i Prawo
2005 R. 9, nr 4 IX--XIII
15
75%
Technologia Wody
2014 Nr 6 (38) 10--14
PL System zbiorowego zaopatrzenia w wodę (SZZW) przynależy do infrastruktury krytycznej aglomeracji miejskich. W sytuacjach kryzysowych związanych z działaniami sil natury, katastrofami technicznymi czy konfliktami międzyludzkimi, często dochodzi do dramatycznych ograniczeń zaopatrzenia w wodę do spoży[...]
EN Collective water supply system (CWSS) belongs to the critical infrastructure of urban agglomeration. In crisis situation connected with forces of nature, technological disasters or interpersonal conflicts, it often comes to dramatic restrictions in drinking water supply. It is connected with raw wat[...]
16
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2006 nr 1 15-20
PL Zarządzanie miastem w sytuacji kryzysowej to kompleks czynności polegających na organizowaniu i koordynowaniu działań związanych z zagrożeniami spowodowanymi siłami natury oraz związanymi z rozwojem cywilizacji i działalnością człowieka (katastrofy techniczne, chemiczne, nuklearne, terroryzm itp.), [...]
17
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2015 Nr 1 36--38
PL Niepełnosprawność w Polsce dotyczy 10% ogółu ludności. W sytuacjach kryzysowych państwa, osoby niepełnosprawne znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji i należy się im wsparcie ze strony administracji lokalnej. Udzielona pomoc dotyczyć powinna w szczególności zaopatrzenia w wodę i żywność dla osó[...]
EN Disability in Poland concerns 10% of the total population. In crisis situations, people with disabilities are in particularly difficult situations and should be treated with the support from the local administration. Aid provided should concern, in particular, the supply of water and food for people[...]
18
75%
Wiadomości Górnicze
PL Pożar składowiska odpadów "Skalny" w Łaziskach Górnych jest przykładem kryzysu, którego zaistnienie nie było wywołane faktem samego pożaru, ale wzrostem świadomości mieszkańców Łazisk Górnych o skutkach dla życia i zdrowia oraz zmian w sposobach komunikowania się. Rola, jaką odegrały media w przebie[...]
EN A fire of "Skalny" wastes storage site in Łaziska Górne is an example of a crisis the occurrence of which was not originated by the fact of a fire itself by an increase in self -awareness of inhabitants of Łaziska Górne about the outcomes of the fire for their lives and health and changes in the way[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe AON
2004 nr 1(54) 186-196
EN The Law on Natural Calamity of 18 April 2002 has adjusted relations between governmental and local administration that occur after declaring the state of natural calamity. Also the rules and possible restrictions of the scope of freedom and human and citizen rights have been adjusted. Unfortunately,[...]
20
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 25-32
PL Zarządzanie w sytuacji kryzysowej jest systematycznym i przemyślanym działaniem zapobiegającym i zmniejszającym konsekwencje wynikające z wystąpienia destrukcyjnego narażenia. Skuteczność postępowań antykryzysowych zależy od metod kierowania pracą ludzi i zarządzania funkcjonowaniem urządzeń telekom[...]
EN Management in a critical situation is a systematic and well-thought-out task with the aim of prevention and mitigation of the consequences of a crisis. The effectiveness depends on the methods of the management and functioning telecommunication devices in the Crisis Management System. Telecommunicat[...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last