Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  sytuacja ekonomiczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przemysł Spożywczy
PL Producenci żywności, napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz wyrobów tytoniowych stanowili ponad 11% firm z Listy 2000 polskich przedsiębiorstw i eksporterów. Udział tej grupy w obrotach wyniósł ok. 7%. Znajdują się na niej reprezentanci wszystkich branż przemysłu spożywczego. Ich udział w obrot[...]
EN Manufacturers of food, beverages and tobacco products accounted for over 11% of entities from the List of 2000 Polish enterprises and exporters. The share of this group in the turnover amounted to approximately 7%. There are representatives of all sectors of the food industry. Their share in turnove[...]
2
100%
Materiały Budowlane
2008 nr 12 68-71
3
100%
Przemysł Spożywczy
PL Przemysł spożywczy miał duży udział w obrotach firm notowanych na Liście 2000. Przychody ze sprzedaży producentow żywności stanowiły około 8% obrotów wszystkich firm z listy, przy udziale w zatrudnieniu na poziomie 6,7%. Wśród notowanych firm spożywczych znaleźli się reprezentanci wszystkich branż p[...]
EN The food industry had a large share in the turnover of companies listed on List 2000, as revenues from sales of food producers constituted about 8% of the turnover of all companies on the list, with a share in employment at the level of 6.7%. The listed food companies included representatives from a[...]
4
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2012 T. 12, z. 1 249-260
PL Przedstawiono skłonność do inwestycji oraz sytuację ekonomiczną dwóch grup gospodarstw zbożowych, funkcjonujących na glebach słabych, które w 2009 r. prowadziły rachunkowość dla Polskiego FADN. Pierwszą grupę stanowiły gospodarstwa rozwojowe (dodatnia stopa reprodukcji majątku trwałego), drugą zaś g[...]
EN The aim of study was to determine the investment possibilities and restrictions, as well as the economic situation of two groups of the cereal farms managed on poor soils. In 2009 both groups collected data for the Polish FADN (Farm Accountancy Data Network). First group consisted of socalled develo[...]
5
84%
Inżynieria i Budownictwo
2011 R. 67, nr 6 344-346
PL Przedstawiono częściowe wyniki badań na temat oceny strategii przedsiębiorstw budowlanych w warunkach kryzysowych. W opinii przedsiębiorstw regionalnych wykonywanie na ściśle określone zamówienie i jednostkowy charakter produktu wpływają na działania strategiczne firm.
EN They in article were presented led on subject of opinion of strategy building enterprises the partial results of investigations in critical conditions. In opinion of regional enterprises executing on closely the definite order and they influence the isolated character of product on working strategic[...]
6
84%
Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie
2015 T. 15, z. 4 83--92
PL Celem badań była ocena funkcjonowania dwóch grup gospodarstw specjalizujących się w uprawach polowych w województwie wielkopolskim, które prowadziły nieprzerwanie rachunkowość dla Polskiego FADN w latach 2006–2013. Pierwszą grupę stanowiły 22 gospodarstwa, które w analizowanym okresie znajdowały się[...]
EN The aim of this paper was to assess functioning of two groups of field farms from Wielkopolskie Province that conducted accountancy for Polish FADN in 2006–2013. The first group included 22 farms from communes particularly threatened by agricultural drought while the second group included 176 field [...]
7
84%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2016 z. 64 5--12
PL Artykuł zawiera charakterystykę kultury organizacyjnej francuskich firm, opartą przede wszystkim na wynikach obserwacji i rozmów z francuskimi menadżerami. W tekście poddano analizie wpływ kultury organizacyjnej na wyniki przedsiębiorstw, a co za tym idzie na sytuację ekonomiczną Francji. Na tej pod[...]
EN This article presents the characteristics of the organizational culture of the French companies, based primarily on the results of observations and interviews with French managers. The text analyzes the impact of organizational culture on the performance of companies, and consequently on the economi[...]
8
84%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2016 nr 11 357--372
PL Transport jest to rodzaj działalności logistycznej, która odpowiada bezpośrednio za przemieszczanie ładunków między stacjonarnymi elementami sieci logistycznej i systemami logistycznymi, do których należą: zakłady produkcyjne, magazyny, punkty sprzedaży detalicznej. W artykule przedstawiono główne b[...]
EN Transport in logistic is the activity directly responsible for the cargo movement between fixed network elements and logistics systems, such as factories, warehouses, retail outlets. The following article is a discussion of the major barriers to the development of transport companies and a brief ana[...]
9
67%
Archives of Transport
PL Artykuł obejmuje charakterystykę metodologii badań działalności komercyjnej w drogowym transporcie towarów w Polsce. Badania te są prowadzone w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie, co kwartał, już od ponad 16 lat. Badania działalności gospodarczej stanowią jedną z podstawowych metod syst[...]
EN The article covers characteristics of the methodology of studying business activity in the freight road transport in Poland. Such studies have been conducted at the Motor Transport Institute in Warsaw, every quarter of a year, for over 16 years now. Studying business activity forms one of the essent[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last