Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 86
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy wizyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 19-20
PL Wyznaczanie orientacji bezzałogowych maszyn i pojazdów jest zagadnieniem szczególnie istotnym, gdy poruszają się one w słabo rozpoznanym terenie lub przy ograniczonej łączności z operatorem. Zagadnienie to jest rozwiązywane poprzez zastosowanie systemu GPS lub czujników przemieszczenia zainstalowany[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Aplikacje zrobotyzowane składają się, zazwyczaj, z wielu elementów odpowiedzialnych za poszczególne zadania. Niezawodna współpraca między nimi owocuje bezpiecznym i wydajnym działaniem przez długi okres eksploatacji. Dlatego ważnym aspektem, już na etapie projektowania stanowiska, jest odpowiedni do[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Firma SICK jest światowym dostawcą komponentów automatyki, wiodącym producentem czujników, skanerów, systemów bezpieczeństwa. Obecnie dostarczamy również systemy wizyjne, które dzieki zaawansowanej technologii z powodzeniem pracują w wielu dziedzinach przemysłu w kraju i za granicą. Artykuł powstał [...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Szybkość współczesnych procesów produkcji, a jednocześnie wysokie wymagania jakościowe stawiane produktom oznaczają konieczność rozbudowywania układów automatycznej kontroli jakości. Obecnie Omron jest w stanie zaoferować takie rozwiązania czujników, które byłyby dostosowane do potrzeb określonego p[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Wbudowany ekran dotykowy jest łatwy w użyciu i pozwala użytkownikowi uniknąć konieczności zgłębiania złożonych szczegółów technicznych czy znajomości algorytmów działania metod pomiarowych. Umożliwia bieżące wyświetlanie obrazu oraz prezentację komunikatów systemowych podczas całego cyklu konfigura[...]
6
100%
Problemy Maszyn Roboczych
2002 Z. 20 109-117
PL W referacie przedstawiono aktualny rozwój systemów wizyjnych stosowanych w bezzałogowych pojazdach terenowych. Zaprezentowano system wizyjny proponowany do zdalnie sterowanych maszyn inżynieryjnych. Przedstawiono jego strukturę i ograniczenia w ocenie głębi obrazu, wynikające ze struktury układu. Po[...]
EN The current directions of development of vision systems used in unmanned terrain vehicles are presented in this paper. The suggested vision systems for remote controlled engineering machines are presented. Their structure and bounds in evaluation of depth of image following as the result of system s[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Rosnące wymagania konkurencyjności w przemyśle wymuszają wprowadzanie coraz bardziej zaawansowanych metod kontroli jakości na jak najwcześniejszych etapach produkcji. Zastosowanie dobrze znanych czujników optycznych czy indukcyjnych może okazać się mało efektywne. A wręcz, i tu mały paradoks, zbyt s[...]
8
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
9
80%
Inżynieria Maszyn
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na dokładność pomiarów optycznych realizowanych za pomocą systemów wizyjnych. Zwrócono uwagę na wpływ jakości badanej powierzchni, wynikającej z wad ostrza narzędzia obróbkowego. Podkreślono znaczenie obiektywów telecentrycznych i oświetlenia skolimowanego dla[...]
EN The paper discusses factors influencing the accuracy and precision of optical measurements realized by machine vision. The attention was turned to the quality of examined surface, resulting from defects on tool edge. The importance of telecentric lenses and collimated illumination for minimizing inc[...]
10
80%
Logistyka
PL Popularność wbudowanych systemów operacyjnych jest wyznacznikiem postępu technologicznego i znakiem współczesnych czasów. Systemy wbudowane umożliwiają implementację cech inteligencji (ang. smart feature) zarówno do urządzeń specjalizowanych jak i codziennego użytku. Główną cechę urządzeń inteligent[...]
EN At present time embedded software is a sign of time. This type of software enable intelligence implementation feature (so called smart feature) to the variety kind of the devices. The devices enrich by the embedded software systems are more effectiveness. Especially vision methods in automatic ident[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W panoramie systemów wizyjnych stosowanych dziś na liniach produkcyjnych jedną z najliczniej reprezentowanych grup elementów są czujniki optyczne. W artykule przedstawiono przegląd tej bardzo różnorodnej grupy wśród składników systemów wizyjnych oraz kierunki rozwoju w tej dziedzinie techniki na prz[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją
2010 Nr 14 71-76
PL W artykule przedstawiono opracowane, dedykowane metody oświetlania i akwizycji obrazów oraz algorytmy widzenia maszynowego dla wyrobów metalowych, takie jak: metodę wykrywania wad materiałowych i kształtu na powierzchniach silnie refleksyjnych, metodę wykrywania subtelnych wad powierzchni wynikający[...]
EN The paper presents developed, dedicated methods for lighting and imagining as well algorithms for material faults and shape of very specular surfaces, fine surface faults identification, caused by cutting tool, and approach for delamination or scab recognition, which is based on matrix camera and ph[...]
13
80%
Napędy i Sterowanie
PL Systemy wizyjne (machine vision) to grupa urządzeń, które mają analizować obraz. W skład tej grupy wchodzą rozwiązania różniące się stopniem zaawansowania i zastosowaniami – można wśród nich wyróżnić czujniki obrazu, kamery, analizatory i osprzęt.
14
80%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 241-248
PL Przedmiotem artykułu jest przegląd systemów automatycznej wizualnej inspekcji pod kątem przemysłowych aplikacji dla potrzeb podejmowania decyzji eksploatacyjnych.
EN Increasing international competition implies that manufacturing companies must develop their production systems to satisfy business and marketing needs. For manufacturing to be competitive requires a strategic orientation, the foundation of which must be Total Quality. This may be achieved by the de[...]
15
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
16
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Mimo różnorodności dostępnych komponentów i rozwiązań dla automatycznej inspekcji obrazowej, umiejętność opracowywania wysoce niezawodnych systemów kontrolnych, wykorzystujących kamery, nie należy jeszcze do praktyki inżynierskiej. Opracowanie takich systemów wymaga bowiem starannego doboru i parame[...]
EN Despite of variety of available components and solutions for automatic visual inspection systems, the ability for development of highly reliable control systems with cameras, doesn't belong to engineering practice. Successful development of such system requires careful selection and set-up of each t[...]
17
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artkule omówiono problematykę zwiazaną z funkcjonowaniem systemów wizyjnych robotów przemysłowych. Omówiono zasady pracy typowego systemu wizyjnego robota na przykładzie dwóch stanowisk laboratoryjnych. Na pierwszym z rozważanych stanowisk, robot wyposażony w system wizyjny został wykorzystany do [...]
EN In the paper some chosen problems of the robots vision systems are presented. The work of the typical robot vision system was ollustrated on two different examples of the laboratory implementation of the robot vision system. In the first example the robot vision system was used to recognise the type[...]
18
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W poniższym artykule przedstawiono wizyjny system ochrony zrobotyzowanych stanowisk pracy. Obszar przemieszczania się ramienia robota przemysłowego jest obserwowany przez umieszczoną nad nim kamerę. Ciąg przekazywanych przez kamerę obrazów jest analizowany i wykrywane są poruszające się w polu pracy[...]
EN Robots are used widely in production plants. The new methods allow the robots to operate automatically but it is necessary to decrease the risk of human injury. Now following safety guards are used: barriers, safety lights curtains, safety mats. The safety guards are cheap but not flexible. This pap[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Referat przedstawia sposób wykorzystania popularnej kamery internetowej dla konstrukcji sprzężenia wizyjnego wykorzystywanego w sterowaniu manipulatorem dydaktycznym FESTO. Zaprezentowano architekturę systemu, zadanie jakie zostało postawione oraz uwarunkowania jego wykonania. Specyfika zadania wyma[...]
EN In the paper a method of usage a low-cost camera for the construction a visual feedback for didactic FESTO manipulator was presented. A structure of the system, a task for the robot and robot's environment are presented. In our case essential requirement of installation a relatively cheap sensor sys[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last