Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 131
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy transportowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Czas podróży jest jednym z głównych czynników wpływających na wybór przez podróżnego środka transportu w komunikacji miejskiej. W artykule zaprezentowano, od czego zależy i jaki wpływ mają jego fazy na długość dróg, które można pokonać pojazdami transportu publicznego i samochodem osobowym. Ponadto [...]
2
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2004 Z. 16 146-167
3
100%
Logistyka
2004 nr 6 83-83
PL Już po raz czwarty Uniwersytet Szczeciński był gospodarzem cieszącej się wysokim uznaniem specjalistów z branży TSL międzynarodowej konferencji TRANSLOG. tematami wiopdącymi tegorocznych dyskusji panelowych w dniach 19 i 20 września br. były 3 niezwykle istotne, z punktu widzenia obecności naszego k[...]
4
100%
Logistyka
2004 nr 6 58-59
PL "Technologia i zastosowanie systemów transportowych bez operatorów w praktyce" to temat konferencji, jaka odbyła się 16 września 2004 r. w Hannowerze. Podobnie jak przed dwoma laty, organizatorem imprezy był Wydział Systemów Magazynowych i Transportowych (PSLT) Uniwersytetu Hannowerskiego przy współ[...]
5
100%
Logistyka
2007 nr 4 CD-CD
PL Podstawowym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa jest osiąganie maksymalnych zysków. W uproszczeniu można przyjąć, iż zyski te osiągane są poprzez zaspokajanie popytu przy poniesieniu racjonalnych kosztach. Na wielkość zysków osiąganych przez dane przedsiębiorstwo wpływa wiele czynników, w tym takż[...]
EN Gaining maximum profits is the main goal of companies. To simplify, it may be assumed that the profits are gained by meeting customers' demands with minimum costs. The profits of a certain company are determined by many factors including effective organization of the company's logistics system. Tran[...]
6
100%
Inżynieria Morska i Geotechnika
1998 nr 1 8-12
PL Spojrzenie historyczne na miasto Gdańsk w aspekcie transportu morskiego. Transport w okresie międzywojennym. Gdański węzeł komunikacyjny w ogólnokrajowej strategii rozwoju transportu.
EN A historical view on Gdańsk bearing the sea transport. Transport during the period between the two World Wars. Gdańsk' traffic junction in the country strategy of transport development.
7
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono różne problemy integracji w systemach transportowych, ilustrowane praktycznymi przykładami integracyjnych narzędzi i zintegrowanego podejścia rozwoju środowiskowego. Szczególny nacisk został położony na korzystne kierunki wpływu integracji na główne wyznaczniki efektywności [...]
EN In the paper, different integration problems met in transportation systems are presented and illustrated by practical examples of integrating tools and by the developed environmental integrated approach. A special emphasis is placed on the new beneficial directions of integration impacts on the main[...]
8
100%
Archives of Transport
PL W artykule przedstawiono autorskie podejście, które skierowane jest na rozstrzygnięcie problemu podwyższenia efektywności działalności innowacyjnej w transporcie. Parametrem podstawowym zaprezentowanego podejścia jest innowacyjny potencjał każdego nowego projektu. Taki parametr daje możliwość określ[...]
EN The paper presents the author' s approach to the problem decision of efficiency increase for innovative transport activity. Base parameter (indicator) of the offered approach is the innovative potential of new transport systems' projects. Such parameter allows characterising not only the value, but [...]
9
100%
Archives of Transport
PL Rozważany jest problem modelowania sterowania w systemach transportowych z zasobami krytycznymi (CR). Problem ten powstaje wtedy, kiedy dwie lub więcej jednostek żąda dostępu do zasobu, który może być przyznany tylko jednej z nich. W trywialnym przypadku jest to wąski, jednokierunkowy, krótki odcine[...]
EN The article considers traffic control modelling in transportation systems with critical resources (CR). A CR problem occurs when two or more units request access to a resource, which can be allocated to one unit only. In a trivial case it may be a one-way section of a highway, waterway, railway, air[...]
10
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 183-191
PL W artykule przedstawiono przykłady rozwiązań technicznych systemów transportowych, które są wykorzystywane na zautomatyzowanych liniach montażowych. Przedstawiana tematyka obejmuje zarówno systemy transportu wzdłuż linii montażowej jak i systemy transportu pionowego. Praca zawiera szereg przykładów [...]
EN The examples of technical solutions of transportation systems used in automated assembly lines are introduced in the article. The presented subject area covers transportation systems along the assembly line as well as systems of vertical transportation. The paper contains number of examples of techn[...]
11
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 364-372
PL W artykule przedstawiono model systemu transportowego, zbudowany w środowisku symulacyjnym Arena, który umożliwia dowolne wyznaczanie trasy przejazdu obiektu systemu transportowego. Opisano również sposób integracji modelu z aplikacją zewnętrzną, co umożliwia wykorzystanie Areny do testowania algory[...]
EN This paper presents a transportation system model, developed in Arena simulation software, which enables optional determination of route of transportation system objects. In this paper an integration of model with external desktop applications is presented too. Therefore Arena can be used for testin[...]
12
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 382-391
PL Współczesne podsystemy transportowe systemów produkcyjnych budowane są w oparciu o autonomiczne platformy mobilne. W pracy zaprezentowano projekt trzykołowej, zasilanej akumulatorowo, autonomicznej platformy służącej do realizacji zadań transportowych. Platforma napędzana jest zintegrowanym z kołem [...]
EN Contemporary transport subsystems of production systems are based on mobile autonomous platforms. The paper presents design of a three-wheel, battery powered, autonomous mobile platform that runs on the plant floor. The platform is driven by a DC motor integrated with the wheel. It is equipped with [...]
13
80%
Logistyka
PL Transport samochodowy w Polsce, w roku 2008, zrealizował 80,9 % przewozu ładunków, transport kolejowy - 15,0 %, śródlądowy transport wodny - 0,5 %, żegluga morska 0,6 % a transport rurociągowy - 3,0 % z ogólnej masy 1 655 965 tys. ton. Polityka transportowa państwa na lata 2006-2025 zakłada, że obec[...]
EN Motor transport in Poland, in 2009, realized 80.9% of cargo transit, rail transport - 15.0%, inland waterway transport -0.5%, marine shipping 0.6%, piping transport -3.0% of total mass 1 655 965 thousand tons. The national transport policy in years 2006-2025 assumes, that actual task distribution in[...]
14
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2012 Nr 1(94) 81-86
EN The possibilities of development of mining transportation systems with use of drives with brushless synchronous motor with permanent magnets are presented in the paper. A review of solutions of drives used so far and comparative analysis of machines driven by electric motors and machines which use s[...]
15
80%
Inżynieria Maszyn
PL W pracy omówiono współczesne problemy rozwoju transportu. Przedstawiono próbę usystematyzowania technologii transportu intermodalnego ze względu na kryterium usytuowania urządzenia przeładunkowego oraz ze względu na rodzaj zintegrowanej jednostki ładunkowej. Przedstawiono podstawowe uwarunkowania st[...]
EN In the paper problems of intermodal transport development are discussed. Type of Integrated Load Unit and TYPE OF transshipment equipment are the criterions of transport technology classification. The main features o intermodal transport technologies are discussed using the preferences. As a summari[...]
16
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2010 Z. 24 5-16
PL Systemy transportowe są przedmiotem regulacji. Regulowana jest nie tylko działalność transportowa, a więc procesy gospodarcze realizowane w sferze realnej systemu transportowego, ale również sfera instytucjonalno-organizacyjna, techniczno-technologiczna i prawno-ekonomiczna systemu oraz jego relacje[...]
EN Contemporary transport systems are subject to many forms of regulation. There is regulated not only transport activity, i.e. all economic processes carried out in the real sphere of transport systems, but its institutional, organizational, technical, technological as well as legal and economic areas[...]
17
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2001 Z. 12 63-83
EN Essentials of multistate system reliability analysis and the asymptotic approach to system reliability evaluation are introduced. The classes of limit reliability functions for multistate series, parallel, series-parallel and parallel-series systems composed of different components are fixed. Moreov[...]
18
80%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
2007 Z. 20 15-31
PL Rozwój gospodarki światowej w coraz większym stopniu uzależniony jest od dynamiki wymiany handlowej w skali globalnej, a ta z kolei od postępu w zakresie liberalizacji rynków towarowych i transportowych oraz sprawności i efektywności funkcjonowania transportu morskiego, który obsługuje około 90% han[...]
EN The ongoing liberalisation and deregulation processes in the world economy influence the commodity and transport markets in global scale and consequently have a significant impact on freight markets in shipping sector. The main relations between those types of markets and other primary markets have [...]
19
80%
Pojazdy Szynowe
2009 Nr 1 6-14
PL W opracowaniu zaprezentowano kolejowe środki techniczne stosowane w transporcie intermodalnym. Przedstawiono krótką charakterystykę przedstawionych systemów transportowych oraz dokonano analizy porównawczej spełnienia obowiązujących wymagań skrajni na liniach kolejowych "AGTC", przez omówione system[...]
EN The railway technical means used in the intermodal transport are presented in this paper. The short characteristic of the presented transport systems is presented and the comparative analysis of meeting the valid requirements of the clearance gauge on the railway lines "AGTC" by the reported transpo[...]
20
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule omówiono czynniki wpływające na bezpieczeństwo eksploatacji systemów transportowych oraz transportowych systemów nadzoru. Aby zapewnić bezpieczeństwo transportu, szczególnie transportu kolejowego, systemy te powinny działać niezawodnie w obecności zaburzeń, zarówno wewnętrznych jak i zewn[...]
EN The paper presents the factors influencing the exploitation of systems for monitoring the means of transport. To ensure transport security, such systems should provide reliable operation in the presence of disturbances, both internal and external. The filter systems and screen systems are used for r[...]
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last