Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy telematyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono charakterystykę systemu AUTOLOG wspomagającego pracę przedsiębiorstwa transportowego pod kątem monitoringu obiektów mobilnych. Rozwiązanie pozwala obniżać koszty eksploatacji pojazdów poprzez możliwość efektywnego analizowania danych z dedykowanych urządzeń i czujników służą[...]
EN This paper presents the characteristics of the system supporting the work AUTOLOG transport company for the monitoring of mobile objects. The solution can reduce vehicle operating costs through the ability to effectively analyze data from dedicated devices and sensors used for vehicle monitoring. Th[...]
2
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W artykule przedstawiono niektóre uwarunkowania legislacyjne Wspólnoty Europejskiej w kształtowaniu rynku telekomunikacyjnego dla potrzeb rozwijania nowoczesnych technologii telematycznych w transporcie drogowym. Zaprezentowano również przykład proponowanego rozwiązania dla służb powiadamiania i rat[...]
EN It present some conditionality of legislative european communities in article in forming of telecommunication market for requirements of modern deployment of technologies in the telematic road transport. Example of suggested solution present for services of reporting also and road rescue. e-call is [...]
3
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents an analysis of the basic principles of telematic systems in which the timely execution of tasks and the interaction of those systems distributed modules is the critical element. The first part lists the most important ideas and concepts of real-time systems. The second part refers[...]
4
75%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono rolę i funkcje lokalnego centrum sterowania w prowadzeniu ruchu pociągów. Omówiono na przykładzie wybranego odcinka modernizowanej linii kolejowej aspekty związane z prowadzeniem ruchu na tym odcinku oraz zadania przed którymi stoją nowoczesne centra dystrybucji ruchu kolejo[...]
EN The article presents the role and functions of local control center in the conduct of the train. Discusses the example of the selected section of the modernized railway aspects related to the conduct of traffic on this section and the tasks facing the modern rail traffic distribution centers in Pola[...]
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono koncepcję urządzenia do pomiarów prędkości dla wybranego odcinka drogi. W urządzeniu wykorzystano metodę promieniowania optycznego dwóch nadajników oraz dwóch odbiorników podczerwieni. Urządzenie wykorzystuje środowisko programowania graficznego LabView.
EN This article presents the concept of a device for automatic section speed control. The device uses a method of optical radiation, two transmitters and two receivers IR. The device uses LabView graphical programming environment.
6
75%
Vibrations in Physical Systems
2012 Vol. 25 285--288
EN The aim of this study was to evaluate the recognition process of driver’s voice commands spoken in car cabin using Sphinx-4 – the speech recognizer written entirely in Java language. Sphinx-4 recognizer was tested in real-time conditions in standalone car with engine on/off. The speech material cons[...]
7
75%
Logistyka
2015 nr 6 617--621, CD
8
75%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2015 nr 10 XV--XX
PL Międzynarodowy transport drogowy towarów jest dynamicznie rozwijającą się gałęzią gospodarki, a wzrost podaży usług i coraz większa konkurencja na rynku determinują firmy spedycyjne i transportowe do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań systemowych. Kompleksowe i efektywnie zarządzanie flotą pojazdó[...]
EN International road transport of goods is a rapidly growing sector of the economy and the growth in the supply of road transport services and fiercer competition in the market determine the forwarding and transport companies to seek innovative system solutions. Comprehensive and effective fleet manag[...]
9
63%
Logistyka
2014 nr 3 4531--4539
PL W niniejszym opracowaniu dokonano analizy funkcjonowania systemów telematycznych w transporcie drogowym, z punktu widzenia zapewnienia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jak i informacji o sytuacji i warunkach panujących na drogach. Zidentyfikowano niewłaściwe zachowania uczestników ruchu, k[...]
EN In this study, an analysis of functioning of telematic systems in road transportation has been made, in terms of providing the road traffic users with safety and information about the road conditions. Improper behaviors of road users affecting directly the situation on the road have been identified.[...]
10
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2016 z. 1/105 37--43
PL Niniejsza publikacja przedstawia zagadnienia związane z analizą rozkładów czasów trwania poszczególnych stanów eksploatacyjnych Systemu Informacji Pasażerskiej Warszawskiego Metra. W pierwszej kolejności wyszczególniono stany eksploatacyjne w których może znaleźć się opisywany system, następnie prze[...]
EN This publication is devoted to the analysis of the distribution of the duration of the particular operating statuses of the Passenger Information System of the Warsaw Metro. Firstly, I specify the operating statuses that the system can reach. Secondly, I present a directed graph of the operation pro[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 718--722, CD
PL Artykuł zawiera przegląd nowoczesnych rozwiązań dla pojazdów chłodniczych. Opisano najważniejszych producentów naczep chłodniczych. Omówiono rozwiązania oparte na adaptacji pojazdu do chłodnictwa. Przedstawiono charakterystyki popularnych naczep, przyczep i nadwozi wykorzystywanych jako chłodnie. Om[...]
EN The article contains an overview of modern solutions for refrigerated vehicles. The most important manufacturers of refrigerated trailers were described. Then, solutions based on adaptation of a refrigeration vehicle were discussed. The characteristics of popular trailers, trailers and bodies used a[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 605--610, CD
PL W artykule przedstawiono analizę rozwoju systemów telematyki w polskich firmach transportowych. Zawarto w nim wybrane systemy z zakresu obsługi transportu wykorzystywane w działalności gospodarczej. Analizie poddano skuteczność oraz zasadność zastosowania systemów telematycznych w aspekcie rywalizac[...]
EN The paper presents an analysis of the development of telematics systems in selected transport companies. It includes the selected transport systems used in business. The effectiveness and validity of telematics systems in terms of competition and future development were analyzed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last