Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  systemy czasu rzeczywistego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Biuletyn Instytutu Automatyki i Robotyki
PL Przedstawiono metodę progresywnej transmisji cyfrowej obrazu wideo opartą na analizie wielorozdzielczej kadrów.
2
100%
Zeszyty Naukowe. Informatyka / Politechnika Śląska
1999 z. 37 83-104
PL Praca prezentuje przeprowadzone testy wydajności komunikacji i synchronizacji dla systemu czasu rzeczywistego QNX. Ptrzedstawiono wyniki, obrazujące wydajność komunikatów, potokołów, przedstawicielstw, wykorzystania semaforów i sygnałów. Wydajność komunikatów i kolejek FIFO przedstawiono także dla p[...]
EN The article presents test for communication and synchronisation efficienncy in the real - time operating system QNX. Results are presented illustrating the performance of the system for messages, pipes, proxies, semaphores and signals. Messages and FIFO queues were also tested in a local network bas[...]
3
100%
Studia Informatica
PL Artykuł klasyfikuje i przedstawia wymagania stawiane przemysłowym rozproszonym systemom czasu rzeczywistego. Zwraca uwagę na podstawowe składniki takich systemów czasu rzeczywistego oraz na znaczenie ich prawidłowego zaprojektowania i parametryzacji dla poprawnego działania.
EN The paper classifiers and presents requirements for distributed real-time systems. The basic theirs elements describe also and pay attention to correctly process of designing an parametrisation th real-time sytems.
4
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
1999 z. 165 109-120
PL W artykule opisano metodę badania opóźnień transmisji danych w systemach czasu rzeczywistego. Rozpatrywane są opóźnienia powodowane przez systemy operacyjne przyrządów mikroprocesorowych i sieciowy system operacyjny. Metoda to polega na budowaniu modelu wykonywania procesów nadzorowanych przez syste[...]
EN The paper presents a method of determination of data transmission delay caused by software in a real-time systems (mainly by operating systems managing programmed instruments and network connections). The method consists in building a model of managing processes by an operating system under assumpt[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 2 39-44
6
100%
Computer Science
2000 Vol. 2 109-129
PL W artykule przedstawiono zagadnienia związane z pierwszą fazą tworzenia modeli systemów czasu rzeczywistego, tzn. fazą analizy wymagań. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest tworzenie pełnego i niesprzecznego opisu wymaganego zachowania się modelowanego systemu. Weryfikacja wstępnie sformuło[...]
EN The methodology of system requirements verification presented in this paper is a proposition of a practical procedure for reducing some negatives of the specification of requirements. The main problem that is considered is to create a complete description of the system requirements without any negat[...]
7
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 551-555
PL Opracowanie omawia specyfikację oprogramowania przeznaczonego do tworzenia wysoko wydajnych aplikacji czasu rzeczywistego zarówno tych rozproszonych, jak i wbudowanych z wykorzystaniem modelu z przesyłaniem komunikatów przy zapewnieniu wymagań dotyczących jakości obsługi (ang. Quality of Service -Qo[...]
EN A new emerging MPI/RT specification is presented, which may become standard for real-time message-passing applications with guaranteed Quality of Service (QoS). The MPI/RT programming model describes desing of middleware layer for distributed and embedded real-time guarantees based on priorities, ev[...]
8
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2001 T. 5, z. 1/2 557-562
PL W artykule przedstawiono możliwości zastosowania podejścia z zastosowaniem wymogów uwzględniających gwarancję jakości obsługi dla problemów spotykanych w systemach czasu rzeczywistego. Zrealizowano to za pomocą zaproponowanej metody specyfikacji. Omówiono rozszerzenie modelu stosowanego do specyfika[...]
EN This paper describes possibility of using Quality of Service for the real time systems. It describes expanding the standard methods and specifications used for real-time systems with QoS requirements.
9
100%
Telekomunikacja Cyfrowa : technologie i usługi
PL Przy projektowaniu rozproszonych systemów sterowania czasu rzeczywistego opartych na magistralach miejscowych należy sprawdzić dotrzymanie warunków czasu rzeczywistego RT. Na dotrzymanie warunków RT ma wpływ wiele czynników, jak na przykład rozmiary sieci - ilość stacji, struktura sieci, struktura p[...]
EN The real time conditions should be checked during planning of distributed real time control systems based on fieldbuses. The fulfilment of real time conditions depends on many factors like: size of the net, number of stations, structure and type of data traffic and the interrelations between nodes, [...]
10
100%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
2005 Nr 6 27-34
PL Systemy czasu rzeczywistego znajdują coraz szersze zastosowanie w praktycznych rozwiązaniach. Wynika to z faktu, że istnieje potrzeba tworzenia rozproszonych aplikacji, które muszą spełniać określone wymagania nałożone na czas wykonywania zadań. W pracy zaprezentowano definicję opisu temporalno-prob[...]
EN Real time systems are used wider and wider in practical solutions. It results from fact, that there is need of creating distributed applications, which have to deal with specific requirements applied to task's execution time. In this paper, there is presented definition of temporal -probabilistic de[...]
11
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Zapewnienie bezpieczeństwa dostępności do informacji a w szczególności aspekt dostępności do informacji jest istotny z punktu widzenia systemów czasu rzeczywistego, w których czas reakcji na określoną sytuację jest limitowany. Oznacza to, że niedostarczenie informacji do układu sterowania w oczekiwa[...]
EN The problem of fulfilling the information`s security, e.g. in particular: confidentiality, authority and accessibility, is presented in the paper. The fulfilling the accessibility of information is esspecially important from the point of view of the real-time systems, where the time of delivering me[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Śląska
2005 z. 195 281-287
PL Podstawowym parametrem systemów czasu rzeczywistego jest czas potrzebny na zebranie i przetworzenie informacji o stanie obiektu oraz podjęcie na ich podstawie działań sterujących. W artykule scharakteryzowano typowe przyczyny powstawania opóźnień w systemach pomiarowych i ich wpływ na błędy danych p[...]
EN Basic parameter of real-time systems is time consumed to assembly and process information about object and to start control procedures. This article characterize typical sources of delays in measuring systems and their influence on measuring data errors. Delays were measured in exemplary system and [...]
13
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2005 T. 9, z. 1-2 169-175
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane ze spełnieniem wymagań czasu rzeczywistego w obrębie grupy sterowników PLC należących do tej samej rodziny. Temat jest istotny z punktu widzenia zastosowań praktycznych sterowników PLC, gdyż zaprezentowane wyniki oszacowań teoretycznych i praktycznych mogą [...]
EN In the paper problems of real-time requirements for the PLC-based control systems were discussed. Experiments were done for the PLC-s belonging to the same "family". The presented problems are important from the point of view the practice, because theoretical and experimental results make possible t[...]
14
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
2003 T. 7, z. 3 627-635
PL W pracy zaproponowano dwa algorytmy konstrukcyjne harmonogramowania zadań obliczeniowych w wieloprocesorowym systemie czasu rzeczywistego. Prezentowane algorytmy, nazwane GEZ i GLC, są uogólnieniem znanych w literaturze algorytmów EZ i LC na przypadek procesorów niejednorodnych. W pracy rozważany je[...]
EN The network model of NP-hard scheduling problem of the computational tasks in real-time multiprocessor system is given where the processors can be heterogeneous. The task set and precedence relation in the task set are described by use of the weighted acyclic digraph, i.e. weighted task precedence g[...]
15
88%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Znaczący postęp w technologii mikroprocesorowej w ciągu ostatnich lat spowodował gwałtowny rozwój mikrokomputerowych sterowników ruchu. Dostępność tanich, wydajnych mikrokontrolerów umożliwia konstruowanie rozbudowanych funkcjonalnie serwomechanizmów zdolnych do realizacji zaawansowanych algorytmów [...]
EN Significant progress in microprocessor technology caused fast development in microcomputer motion control systems. The easy access to cheap and efficient microcontrollers enable to construct complex servos that are capable of computing advanced control algorithms. Additionally, many components of ty[...]
16
88%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej
2008 Nr 9 83-90
PL System zarządzania bazą danych czasu rzeczywistego (SZBDCR) stanowi alternatywę dla tradycyjnego, relacyjnego systemu zarządzania bazą danych (SZBD). Systemy te projektuje się i tworzy w celu zwiększenia efektywności wykonywania transakcji, utrzymania kontroli nad czasem przetwarzania i wywłaszczani[...]
EN Real Time Database Management Systems (RTDBMS) are an alternative to traditional - relational database management Systems (DBMS). They are designed and built for the purpose of increasing effectiveness of transactions processing, to control executing time and life cycle of real time transactions. Th[...]
17
88%
Kwartalnik Elektroniki i Telekomunikacji
PL Artykuł dotyczy zagadnień związanych z poszukiwaniem nowych jakościowo metod zwiększania szybkości wstępnego przetwarzania obrazów dla potrzeb szczególnej klasy systemów wizyjnych, będących częścią systemów sensorycznych, stosowanych dla potrzeb automatyki i sterowania w czasie rzeczywistym. Poszuki[...]
EN This paper deals with the problems connected with searching for new, faster methods of image pre - processing required in a special class of image processing systems, being part of sensory systems applied in automatic control engineering. This search consisted in striving after parallel arrangement [...]
18
75%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents an analysis of the basic principles of telematic systems in which the timely execution of tasks and the interaction of those systems distributed modules is the critical element. The first part lists the most important ideas and concepts of real-time systems. The second part refers[...]
19
75%
Rynek Energii
2013 Nr 1 32--37
PL Rozproszone systemy monitoringu i sterowania znajdują szerokie zastosowanie w różnego rodzaju rozdzielnicach elektrycznych. Często elementy te współpracują z urządzeniami sterowniczymi np. takimi jak styczniki oraz elementami pomiarowymi czy ochronnymi (różnego rodzaju bezpieczniki i wyłączniki różn[...]
EN Constantly increasing reliability and calculation capacity of computer systems allows for more and more wide their application in industry practice. Computer systems perform very responsible tasks, moreover the contemporary technology creates new important demands connected with warranted and ultima[...]
20
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 9 226-229
PL W artykule przedstawiono propozycję definicji semantyki zbioru diagramów sekwencji języka UML rozszerzonych dla specyfikacji systemów czasu rzeczywistego. Zapisem przyjętej interpretacji zbioru diagramów jest graf możliwych scenariuszy interakcji systemu z otoczeniem, do którego zbiór jest transform[...]
EN The paper proposes an approach to a definition of a semantic of UML sequence diagram extended to real-time system specification set using a transformation of the sequence diagrams into a graph of possible scenarios of system-environment interactions. The described transformation allows the analysis [...]
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last