Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania wiedzą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Studia Informatica / Uniwersytet Szczeciński
2011 Nr 28 49--62
EN Much is written about the role of social media in human life in the psychological, sociological or social aspects. Business publications in turn concentrate on research and analysis of using social media in relationships: firm – client, or more generally, the company and its environment. On the othe[...]
2
100%
Management
PL W artykule przedstawione zostały wyniki badań autorki dotyczące systemów zarządzania wiedzą w globalnych kancelariach prawniczych. Referat zawiera opis struktury tychże systemów, plany rozwoju, wykorzystywane metody i narzędzia ZW oraz sposoby kształtowania kultury organizacyjnej.
EN The article presents the author's research results referring to knowledge management systems in global law firms. The paper describes the structure of these systems, plans for development, the implemented methods and tools for knowledge management, as well as strategies for creating organizational c[...]
3
100%
Problemy Jakości
EN The author of the artide perceives a close relationship between an effective KMS (Knowledge Management System) in the SDO (Software Delivering Organization) and the guality of the software delivered by the organization as required by customers. Efforts must be undertaken aimed at creating a KMS in t[...]
4
100%
Management
PL Artykuł koncentruje się na przedstawieniu konieczności zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Autorzy zaprezentowali dwa praktyczne sposoby zarządzania wiedzą, które mogą zostać wykorzystane niemal w każdej organizacji. Pierwszy z nich bazuje na doświadczeniu World Banku, a drugi na badaniach I wła[...]
EN The articIe concentrates on necessity to manage knowledge in company. The authors presents two practical ways of knowledge management, which could be implemented in every various type of organization. The first one based on the World Bank experience and the second one based on empirical research - K[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Łódzka
2013 z. 53 87--98
PL Artykuł omawia role kadry kierowniczej w implementacji systemu zarządzania wiedza (SZW), przy czym implementacja jest tu rozumiana jako świadomie realizowany projekt wprowadzania założeń i narzędzi koncepcji zarządzania wiedza (ZW). Autorka nie rozpatruje sytuacji, z jaką najczęściej mamy do czynien[...]
EN The article discusses the role of managers in the implementation of knowledge management system (KMS). The implementation is considered as a consciously realized project of introducing guidelines and tools of knowledge management (KM) concept. The author does not take into consideration the most com[...]
6
63%
Management
PL Tematem artykułu jest koncepcja dzielenia się wiedzą w organizacji poprzez stworzenie i profesjonalne przygotowanie zespołu trenerów wewnętrznych (liderów wiedzy). Efektywne zarządzanie wiedzą pozwala na zgromadzenie w firmie strategicznych, z punktu widzenia działalności firmy, zasobów wiedzy oraz [...]
EN An effective knowledge management can help the processing industry to accumulate core knowledge, build corporate intelligence and gain a competitive edge. The author describes the most important elements of knowledge management: identify, capture, create, structure, storage and share an organization[...]
7
63%
Management and Production Engineering Review
EN The aim of this paper is to present a model of cooperation between universities and business. This model is based on the needs of academic centres and is currently being developed based on newly acquired experience of cooperation with large information technology companies. The work contains a descr[...]
8
63%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN The second part of the article presents examples of knowledge management system construction on the basis of research methodology described in the first part. The presentation of examples starts from the knowledge resources analysis of a given company, representing a group of specialized manufacture[...]
9
63%
Polish Journal of Management Studies
2016 Vol. 14, No. 1 163--173
PL Artykuł prezentuje koncepcję, żę tworzenie systemów zarządzania wiedzą (SZW) jest istotnym czynnikiem konkurencyjności organizacji. Dlatego też dokonano w nim przeglądu SZW z punktu widzenia jego wpływu na wyniki ekonomiczne firmy oraz włączenie innowacyjnych komponentów SZW takich, jak: utrzymanie [...]
EN Creating knowledge management systems (KMS) is a vital factor in the competitiveness of organizations. Therefore, we have viewed the concept of KMS from the position of its impact on the economic results of the company and the inclusion of innovative components in KMS according to the following bloc[...]
10
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1679--1685
PL W artykule omówione zostały zagadnienia tematyki zarządzania wiedzą m.in. poprzez przybliżenie podstawowych pojęć, jak: informacja, wiedza czy mądrość. Następnie omówiona zostanie koncepcja przedsiębiorstwa jako organizacji uczącej się twórczej. Artykuł zawiera również prezentacje wybranych narzędzi[...]
EN The article discusses the issues subject of knowledge management by bringing the basic concepts, such as: information, knowledge and wisdom. Then we will discuss the concept of the company as a learning organization creative. Article also includes presentations of selected tools and systems, informa[...]
11
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1686--1694
PL W artykule omówione zostały zagadnienia zarządzania wiedzą oraz wykorzystanie tej wiedzy, przedstawiono usprawnienie systemu przepływu informacji, podejmowania decyzji oraz zarządzania wiedzą w wybranym modelowym przedsiębiorstwie. Zamiarem autora jest ukazanie pozytywnych aspektów pogłębiania się ś[...]
EN The article discusses the issues of knowledge management and the use of this knowledge, shows the improvement of the information flow, decision-making and knowledge management in the selected model enterprise. The intent is to show the positive aspects of deepening awareness of companies, which to e[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last