Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania ruchem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 78--80
PL Systemy sterowania i zarządzania ruchem są instalowane w największych miastach na świecie. Zostały wdrożone m.in. w dynamicznie rozwijającym się Hongkongu, Melbourne czy Sydney. Z powodu ciągłego rozwoju cywilizacyjnego, a także coraz większej liczby samochodów problemy komunikacyjne są również bolą[...]
EN The Control and Traffic Management Systems are installed in all major cities in the world. They have been implemented, for e.g. in booming Hong Kong, Melbourne and Sydney. Due to the permanent development of civilization, as well as an increasing number of cars, also many Polish cities face traffic [...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 10 22--26
PL W rozrastającej się sieci autostrad i dróg ekspresowych istotne znaczenie ma zachowanie równowagi pomiędzy technicznymi aspektami budowy dróg a systemami zarządzania ruchem. Systemy zarządzania ruchem na autostradach są źródłem ważnych informacji zarówno dla kierowców, jak i dla zarządców dróg. Rozw[...]
EN In the ever growing network of expressways and motorways, the balance between technical aspects of road construction and traffic management systems is of crucial importance. The traffic management systems on motorways are the source of important information for both the drivers and road administrato[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2010 Nr 8-9 20--21
PL Wiele miast boryka się obecnie z dużym problemem, jaki stanowi zatłoczenie centrów oraz głównych arterii, w wyniku zwiększonego natężenia ruchu pojazdów odbywającego się pomiędzy charakterystycznymi obszarami (np. z dzielnic mieszkalnych do dzielnic przemysłowych). Dotyczy to nie tylko dużych aglome[...]
EN Many cites are now facing the problem of congestion in the city centers and main roads due to the increased traffic between characteristic areas (e.g. from residential to industrial areas). And it affects not only the big agglomerations, but also smaller towns, where road infrastructure is not adjus[...]
4
100%
Archives of Transport System Telematics
EN Article is a summary of works, the purpose of which was to determine the standardized data protocols for the National Traffic Management System.
5
75%
Problemy Transportu i Logistyki
2016 nr 4 (36) 95--103
PL W artykule przedstawione zostały ogólne założenia tworzenia obszarowego systemu zarządzania ruchem pojazdów w mieście wraz z oceną efektywności ekonomicznej przedsięwzięcia. Metodykę postępowania oparto na określeniu ilorazu kosztów eksploatacyjnych i nakładów inwestycyjnych jako uproszczonym wskaźn[...]
EN In the article, the general assumptions of creating areal systems of urban traffic management and the assessment of economic efficiency of the enterprise were presented. The methodology of conduct was based on the determination of a quotient of exploitation costs and investment expenditure as a simp[...]
6
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 5 64--67
PL Obszary śródmiejskie większości dużych i coraz częściej średnich miast funkcjonują w warunkach nadmiernego natężenia ruchu drogowego. Zarządcy dróg starają się walczyć z tym niekorzystnym zjawiskiem na wiele sposobów. Jednym z nich jest dostarczenie mieszkańcom skutecznej względem transportu indywid[...]
EN The article presents the impact of the implementation of the traffic control system in Białystok with a subsystem aimed at improving the functioning of collective transport expressed by the improvement of driving fluidity and travel time.
7
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 413--421
PL Niniejszy artykuł ma na celu opisanie kluczowych założeń do systemu zarzadzania ruchem dla pojazdów realizujących przewozy w grupie transportu publicznego. System umożliwi wykorzystanie rezerwa taboru do realizacji przewozu, ponadto system sterowania ruchem powinien minimalizować koszty jej eksploat[...]
8
63%
Archives of Transport System Telematics
EN The A4 Motorway is the key transport connection in southern Poland and carries domestic and international traffic in the east-west direction. In 2008 a traffic management system based on variable message signs (VMS) was designed for the General Directorate of National Roads and Motorways. The system[...]
9
63%
Komunikacja Publiczna
2014 nr 2 50--52
PL Współcześnie życie koncentruje się wokół aglomeracji miejskich. Rosnąca liczba mieszkańców miast powoduje wzrost użytkowników korzystających z infrastruktury drogowej: zwiększa się liczba samochodów oraz osób korzystających z komunikacji publicznej. Z tego względu jednym z najważniejszych wyzwań sta[...]
10
63%
Logistyka
2015 nr 4 4185--4194, CD2
PL Artykuł wprowadza czytelnika w tematykę budowy drogi ekspresowej S17(12) na odcinku „Kurów Zachód” – „Piaski Zachód” wraz z północno – wschodnią obwodnicą Lublina. W pracy skupiono się na opisaniu zastosowanych na odcinku „Kurów Zachód” – „Lublin Felin” Inteligentnych Systemach Transportowych. W sze[...]
EN Article introduces into the topic of the construction of S17(12) expressway at section „Kurów Zachód” – „Piaski Zachód” with the north-eastern bypass of Lublin. This paper focuses on describing the Intelligent Transport Systems used at section "Kurów Zachód" - "Lublin Felin". Traffic Management Syst[...]
11
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 4 26--32
PL Przedmiotem artykułu jest zastosowanie podejścia „smart city” w transportowym systemie Lwowa. Zdefiniowano filozofię „smart city” oraz przedstawiono główne cechy inteligentnych miast. Artykuł zawiera analizę głównych problemów systemu transportowego we Lwowie oraz propozycje w zakresie rozwoju tego [...]
EN The article is dedicated to the analysis of application of the “smart city” approach in the Lviv transport system. The definition of "smart city" and its main features are presented. The article includes the analysis of major problems in Lviv transport system and provides suggestions for the develop[...]
12
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 247--251
PL Artykuł analizuje strategie rozwoju logistyki miasta i jego transportu publicznego w tym komunikacji autobusowej. Dokonano analizy statystycznej dla całego transportu drogowego w Unii Europejskiej (UE). Zamieszczono najważniejsze przyczyny tragicznych wypadków drogowych w Polsce. Analizowano kluczow[...]
EN The article analyzes the city's logistics development strategies and its public transport, especially bus traffic. Statistical analysis of all road transport in the European Union (EU) has been carried out. The most important reasons for the tragic road accidents in Poland have been mixed up. Key el[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last