Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 45
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system zarządzania środowiskowego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2007 nr 1-2 23-30
PL Wiele zmian w środowisku, zarówno niekorzystnych, jak i korzystnych, w całości lub częściowo, spowodowanych jest działaniami człowieka. Norma międzynarodowa EN ISO 14001 wyszczególnia wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego. Dotyczy aspektów środowiskowych, które organizacja może nadz[...]
EN Any change to the environment, can be negative or beneficial, wholly or partially, is a result an human organization. The International Standard EN ISO 14001 specifies requirements for an environmental management system. It applies to those environmental aspects which the organization can control an[...]
2
100%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 209-222
PL Wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, zgodnego z wymaganiami normy ISO 14001 w przedsiębiorstwach uważane jest za podstawę do integracji systemów zarządzania. W referacie omówiono przyczyny podjęcia decyzji o wdrażaniu systemu zarządzania środowiskowego w polskich przedsiębiorstwach. Przedst[...]
EN Implementing the ISO 14001 managing system is said to be the base for the integration. In the paper there are also reasons for making a decision to integrate the environmental system in Polish companies. Not only the advantages of implementation and integration are shown but also the benefits of hav[...]
3
80%
Problemy Jakości
EN In the paper the meaning of ISO 14001 environmental management system is the worid businesswas stressed. Against the background of the growing number of ISO 14001 certificates the ways of financing system's adoption and maintaining in Polish enterprises was presented. Moreover the article shows the [...]
4
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2009 nr 12 38-40
EN On the base of questionnaires on representative group of 21 tanneries in Poland the assessment of possibilities of cleaner technology implementation has been done. The results indicated on wide possibilities for eco-technology implementation in Polish tanneries, especially in SME’s enterprises group[...]
5
80%
Problemy Jakości
6
80%
Przegląd Komunalny
2007 nr 12 54-55
PL Ideą systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001 jest ciągłe doskonalenie, mające na celu realną poprawę ogólnych efektów działalności środowiskowej danej organizacji. W przypadku zakładów zagospodarowania odpadów komunalnych sprostanie temu wyzwaniu zdaje się jednak niemożliwe bez realnego zaangaż[...]
7
80%
Problemy Jakości
2001 nr 9 10-12
PL 21 czerwca bieżącego roku w Raciborzu odbyła się uroczystość wręczenia pierwszego w Polsce (i nielicznego na świecie) certyfikatu zapewnienia jakości według normy ISO 14001 dla gminy (miasta Racibórz). Przedstawiamy proces wdrażania systemu zarządzania środowiskowego w gminie oraz informacje o celac[...]
8
80%
Problemy Jakości
PL Patrząc globalnie, powinniśmy uświadamiać sobie fakt, że struktury wojskowe świata, z ich uzbrojeniem i infrastrukturą, również znacząco, w sposób negatywny wpływają na środowisko naturalne, między innymi poprzez fakt określonych emisji do powietrza związków metali ciężkich, siarki i dwutlenku węgla[...]
9
80%
Inżynieria Środowiska / Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie
2000 T. 5, z. 1 127-135
PL Międzynarodowa norma ISO 14001 to użyteczne i efektywne narzędzie służące wdrażaniu i kontroli Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). Wdrożenie systemu zgodnego z tą normą wymaga spełnienia pewnych warunków. Główne elementy systemu to: polityka środowiskowa, planowanie, wdrożenie i funkcjonowanie[...]
EN The international ISO 14001 standard provides useful and effective operating and control tool for Environmental Management System (EMS). Some requirements should be met to implement EMS according to this standard. Main elements of the system are: environmental policy, planning, implementation and op[...]
10
80%
WUG : bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska w górnictwie
2005 nr 6 8-10
PL Lokalizacja kopalni "Bogdanka" wymusza na firmie niezwykle staranną dbałość o środowisko. Przejawia się to poprzez liczne przedsięwzięcia proekologiczne oraz realizację Polityki Środowiskowej wg PN-EN 14001, który spowodował wypracowanie postaw proekologicznych w przedsiębiorstwie. W referacie auto[...]
EN The location of "Bogdanka" mine is a cause for special requirements for the environment protection. The company has been carrying a number of pro-ecological projects according to the Environmental Policy determined in Environmental Management Systems acc. To PN-EN ISO 14001. Authors present the most[...]
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule zaprezentowano wybrane aspekty zarządzania przedsiębiorstwem społecznie odpowiedzialnym. Po wprowadzeniu w istotę koncepcji społecznej odpowiedzialności, omówiono strategię odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstwa, uczenie się organizacji jako czynnik wzmocnienia społecznej odpowiedz[...]
EN The article provides different aspects of socially reliable company management. After an introduction of social reliable concepts, the main aspects were presented: a strategy of socially reliable company, learning as a social reliable support factor, an essence of environmental management system, pr[...]
12
70%
Ekoinżynieria
1998 nr 9 37-39
PL Celem niniejszego artykułu jest sygnalne przedstawienie idei norm serii ISO 14000 (dotyczącej systemów zarządzania środowiskowego) oraz zwrócenie uwagi przedsiębiorstw na konieczność określenia i realizowania swej polityki ekologicznej.
13
70%
Problemy Jakości
PL Interpretacja wymogów normy ISO 14001 akceptowana przez Międzynarodowe Forum Akredytacyjne (International Accreditation Forum).
14
61%
Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko / Główny Instytut Górnictwa
2007 nr 2 75-92
PL W artykule przedstawiono tak zwane dobre praktyki związane z wdrażaniem systemów zarządzana środowiskowego zarówno sformalizowanych (ISO 14001, EMAS), jak i niesformalizowanych (eko--profit, eco-mapping itp.) w państwach Unii Europejskiej oraz Norwegii. Zaprezentowano także podstawowe wymagania zwią[...]
EN In the paper, examples of so called "good practice'*, connected with implementation of environmental management systems, both formal (ISO 14001, EMAS) and less formal (eko-profit, eco-mapping etc.) in the European Union countries and Norway are presented. The main requirements connected with impleme[...]
15
61%
Journal of Ecology and Health
PL W artykule przedstawiono zagadnienia umiejscowienia systemu zarządzania środowiskowego w łańcuchu wartości. Przyjęto koncepcję zrównoważonego rozwoju jako strategię rozwoju przedsiębiorstw tworzących łańcuch. W związku, z tym zaproponowano pojęcie wartości zrównoważonej. Ponadto wykazano rolę system[...]
EN The article presents the place of environmental management system in the value chain. The base of analysis was the concept of sustainable development as the fundament for companies' strategies. In connection with foundation the sustainable value definition was proposed by author. Moreover the role o[...]
16
61%
Problemy Ekologii
PL W dobie widocznej ekologizacji gospodarki przedsiębiorstwa coraz częściej podejmują dobrowolne działania proekologiczne. Jednym z dobrowolnych narzędzi jakie są do dyspozycji przedsiębiorstw w ramach wykazywanej przez nie chęci bycia "środowiskowo przyjaznym" jest system zarządzania środowiskowego ([...]
EN In the age of apparent ecologisation of economy, enterprises increasingly undertake voluntary pro-ecological actions, for example by implementing environment management system (EMS) based on the norm ISO 14001. The environment management system based on the norm ISO 14001 ought to be treated as an i[...]
17
61%
Management
PL Artykuł podejmuje temat środowiskowej odpowiedzialności przedsiębiorstw. Podjęcie tego tematu badawczego wynika z coraz większej świadomości przedsiębiorców w tym obszarze i wiąże się z popularnością udowadniania odpowiedzialności społecznej przed grupą interesariuszy. W artykule omówiono dotychczas[...]
EN The article is dealing with the environmental corporate responsibility. Taking this research topic stems from a growing awareness of entrepreneurs in this area and is associated with the popularity of proving the social responsibility before a group of stakeholders. The article discussed past litera[...]
18
61%
Polish Journal of Management Studies
2014 Vol. 10, No. 2 143--150
PL W artykule przedstawiono działania proekologiczne zrealizowane w poprzednich latach oraz planowane na lata 2014-2016 przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. Zwrócono uwagę na liczne korzyści płynące z wdrożenia EMAS w przedsiębiorstwach. Przedsiębiorstwo Wodociąg[...]
EN The article presents pro-ecological activities realized in the past years and planned for the years 2014-2016 by The Water Supply and Sewerage Joint Stock Company of the Czestochowa District. It highlights numerous benefits stemming from the implementation of EMAS in entrepreneurships. The Water Sup[...]
19
61%
Archiwum Odlewnictwa
2004 R. 4, nr 13 183--192
PL Co prawda w polskim prawodawstwie w zakresie pozwoleń zintegrowanych brak jest odniesienia do systemu zarządzania środowiskowego, niemniej stanowi on ważny element najlepszych dostępnych technik. Obecnie w ustawie POś nie można znaleźć żadnych bezpośrednich odniesień do systemu zarządzania środowisk[...]
EN Environmental management systems seem to be an important part of best available techniques. Polish legislation does not refer to EMS, when describing requirements for IPPC permits. This article presents similarities between requirements of ISO 14001 and IPPC General Sector Guidance of the UK Environ[...]
20
61%
Problemy Jakości
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last