Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 24
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system wsparcia
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Czysta Energia
2014 Nr 10 18--20
2
100%
Wodociągi - Kanalizacja
2017 nr 7-8 33--35
3
88%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2013 Nr 33 47--50
PL Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu, [...]
EN Formation of common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic low and adopt market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Several ye[...]
4
88%
Acta Energetica
2014 nr 3 134--143
PL Tworzenie wspólnego, europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinantów unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji. Kilkuletnia historia funkcjonowania mechanizmu p[...]
EN Formation of a common European energy market implies the necessity of making adjustments to domestic law and adopting market development possibilities in order to meet European Union regulations. Implementation of system support to develop high-efficiency cogeneration was one of those aspects. Sever[...]
5
88%
Czysta Energia
2011 Nr 1 14-15
6
75%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy procesu zapewnienia jakości węgla kamiennego stwierdzono, że muszą być wprowadzone nowe rozwiązania wspierające ten proces. W pracy przedstawiono system opracowany przez autorów, który został wprowadzony w kopalniach węgla kamiennego do wspierania popraw[...]
EN On the basis of the conducted investigations and analysis of the hard coal quality assurance process, it has been found that new IT tools need to be introduced to support the process. The study presents a system developed by the authors, which has been implemented in hard coal mines to support produ[...]
7
75%
Acta Energetica
2015 nr 3 97-107
PL Tworzenie wspólnego europejskiego rynku energii implikuje konieczność dostosowywania prawa krajowego i kierunków rozwoju sektora do determinant unijnych. Jednym z tych elementów było wprowadzenie systemu wsparcia rozwoju wysokosprawnej kogeneracji, w tym kogeneracji gazowej. Kilkuletnia historia fun[...]
EN The development of a single European energy market implies the need to harmonise national laws and the directions of the sector’s growth to EU determinants. One of these elements was the introduction of a system to support the development of high-efficiency cogeneration, including gas cogeneration. [...]
8
75%
Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki
2014 nr 3 28--35
PL Nowelizacją z 11 września 2013 r. do ustawy − Prawo energetyczne wprowadzono rozwiązania, które łącznie składają się na system wsparcia odbiorców wrażliwych. Sama idea systemu wsparcia odbiorców wrażliwych nie jest nowa, w niektórych państwach Unii Europejskiej tego typu systemy powstały znacznie wc[...]
9
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 8 287--290
PL Ze względu na niewątpliwe zalety, jakimi wyróżnia się wytwarzanie ciepła i energii w kogeneracji (jest to jedna z najefektywniejszych form przetwarzania paliw pierwotnych w energię finalną), w prawodawstwie krajowym, jak i europejskim wprowadzane są różne rodzaje wsparcia tego rodzaju wytwarzania. P[...]
EN Due to certain advantages of the energy production in cogeneration (this is one of the most effective forms of processing the primary fuels into finał energy), the national and European legislation introduce different types of support for that kind of generation. The Energy Law Cogeneration Source S[...]
10
75%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2016 nr 19-20 16--18
PL W artykule przedstawiono podejście do analizy danych obrazowych z metod badań nieniszczących za pomocą specjalizowanego oprogramowania inżynierskiego opartego o algorytmy przetwarzania obrazu, opracowanego w ramach projektu „Autorski system analizy sygnałów diagnostyki obrazowej do badań nieniszcząc[...]
EN The article presents an approach to the analysis of image data from non-destructive testing methods using specialized engineering software, which is based on image processing algorithms. The software was developed as part of the „ASAD – a unique image diagnostics signal analysis system for non-destr[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper describes the process of concrete structures after interference in the support system of the building. The material properties, the experimental verification, static analysis of the structure and design of its reconstruction are listed. Reconstruction of the bearing structure had to be imp[...]
12
63%
Polityka Energetyczna
2008 T. 11, z. 2 107-119
PL W artykule przedstawiono krótką charakterystykę i ocenę systemów wsparcia odnawialnych źródeł energii opartą na dwóch najczęściej stosowanych systemach płatności: systemie taryf gwarantowanych i systemie zielonych certyfikatów. Systemy te są stosowane w większości krajów członkowskich UE, jednak ist[...]
EN The paper deals with characteristic and evaluation of support mechanisms for the promotion renewable energy sources (RES). The two main mechanisms price system and quota system was introduced in first part of paper. In price system government determine the electricity prices paid to the renewable pr[...]
13
63%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2015 T. 46, nr 8 289--293
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie najistotniejszych zagadnień związanych ze wsparciem dla ciepła pozyskiwanego ze źródeł odnawialnych i kogeneracyjnych, uregulowane lub znowelizowane ustawą o Odnawialnych źródłach energii. Zostały w nim omówione zagadnienia dotyczące obowiązku zakupu ciepła [...]
EN The article aims to bring the most essential issues concerning the support for heat from renewable and cogeneration sources, and regulated or amended by the Law on Renewable Energy Sources. The paper discusses issues concerning the obligation to purchase the heat from RES, the changes in the scope o[...]
14
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
2017 nr 97 5--20
PL Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej polega na przetwarzaniu pierwotnych źródeł energii występujących w postaci słońca, wiatru itp. w energię elektryczną. Efektywność ekonomiczna wykorzystania tych źródeł w instalacjach małych mocy silnie uzależniona jest od sy[...]
EN Using renewable energy sources for electricity production is based on the processing of primary energy occurring in the form of sun, wind etc., into electrical energy. Economic viability using those sources in small power plants strongly depends on the support system, based mainly on financial instr[...]
15
63%
Polityka Energetyczna
PL W artykule dokonano przeglądu zasobów metanu z kopalń w Polsce oraz sposobów zagospodarowania tego gazu. Scharakteryzowano system wsparcia oraz przedstawiono podstawowe informacje o jego funkcjonowaniu w latach 2010-2011 r. Dokonana została uproszczona analiza ekonomiczna działającego systemu oraz p[...]
EN This paper presents a review of coal mine methane resources in Poland and methods of their utilization. It characterizes the support system and presents principle information concerning the system’s functioning in the years 2010–2011. Basic economic analysis of existing systems was performed, and re[...]
16
63%
Rynek Energii
2010 nr 5 6-10
PL W artykule opisano projektowane zmiany w metodzie obliczeń energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przedstawionej w projekcie rozporządzenia kogeneracyjnego, które wynikają z zapisów Decyzji Komisji z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyc[...]
EN In this paper are presented changes in methodology of calculation of electric energy from high efficiency cogeneration in Polish law due to new Commission Decision of 19 November 2008 and comparison of methodologies used in Poland and Czech Republic.
17
63%
Polityka Energetyczna
2017 T. 20, z. 2 105--116
PL Artykuł przedstawia zmiany w polskim prawie dotyczącym odnawialnych źródeł energii w 2016 roku w stosunku do dużych instalacji komercyjnych oraz wpływ tych zmian na opłacalność inwestowania w technologie energetyki odnawialnej ze szczególnym uwzględnieniem energii słonecznej. Porównano dwa systemy w[...]
EN The paper presents the changes in the Polish law on renewable energy sources in 2016 in relation to big commercial systems and the impact of these changes on the profitability of investing in renewable energy technologies with a particular emphasis on solar energy. We compare the two support systems[...]
18
63%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
PL Cel: Celem artykułu jest zaprezentowanie funkcjonującego już programu edukacyjnego dla przedstawicieli Państwowej Straży Pożarnej (PSP) oraz Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) pod nazwą System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów oraz rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej (dalej: system[...]
EN Aim: The purpose of this article is to present an already operative educational programme designed for State Fire Services’ (PSP) and Volunteer Fire Services’ (OSP) firefighters, namely „System wsparcia odbiorów i testowania wyrobów i rozwiązań stosowanych w ochronie przeciwpożarowej” (“A support sy[...]
19
63%
Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej
2019 Nr 63 69--72
PL Ustawa o OZE wprowadziła mechanizmy mające na celu wsparcie rozwoju energetyki rozproszonej w tym prosumentów. Zakłada ono m.in. możliwość wykorzystania sieci dystrybucyjnej jako magazynu energii, który w ramach określonego cyklu rozliczeniowego może służyć do oddawania i pobierania energii elektryc[...]
EN The RES Act introduced mechanisms to support the development of distributed generation including also prosumers. It assumes i.a. the possibility of using structure of the electric power distribution network as an energy storage, which can be used to generate and consume power within a framework of s[...]
20
63%
Czysta Energia
2013 Nr 12 32--34
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last