Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 20
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system wieloprocesorowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł opisuje sprzętową architekturę sterowania szybkiego robota, w którym użyto silniki bezpośredniego napędu, typu Direct Drive. Układ sterowania, zaprojektowany dla celów badawczych i edukacyjnych, charakteryzuje się otwartą strukturą i elastyczną budową, łatwo poddającą się modyfikacjom. W tre[...]
EN The paper describes the hardware. Architecture of a multicomputer control system for a fast robot with the direct drive motors used. The control system was designed for research and education purposes. It had to be an open structure, modifiable and flexible. Technical problems related to the use of [...]
2
80%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
1998 z. 123 145-153
PL W pracy rozważany jest problem szeregowania zadań jednorodnych w systemach wieloprocesorowych z siecią połączeniową o strukturze hiperkostki. Celem jest określenie podziału zadania na mniejsze części oraz przesłanie ich do poszczególnych procesorów w sposób, który minimalizuje łączny czas komunikacj[...]
EN We study the problem of scheduling divisible loads in multiprocessor systems with hypercube interconnection topology. The goal is to partition a load into fractions and communicate them to processors in such way so that the entire load is processed in the shortest possible time.
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Artykuł opisuje organizację oprogramowania systemowego zaprojektowanego dla eksperymentalnego sterownika szybkiego robota. Sterownik jest systemem wieloprocesorowym, zbudowanym z procesorów Intel 486 i Motorola 6800 wokół magistrali VME. Każdy procesor jest wyposażony w lokalne zasoby, wraz z którym[...]
EN The paper describes the architecture of the system software developed for an experimental controller of a fast robot. The controller is a multiple processor system composed of Intel 486 and Motorola 6800 processors, which has been build around VME bus. Each processor has its local resources and work[...]
4
61%
Pomiary Automatyka Kontrola
2008 R. 54, nr 8 469-471
PL W artykule przedstawiono problematykę projektowania systemów wieloprocesorowych jako zintegrowanych systemów cyfrowych (SoC - ang. System-on-Chip). Opisano zaprojektowany system, składający się z dwóch procesorów programowych Nios II firmy Altera i precyzyjnego licznika czasu o rozdzielczości około [...]
EN This paper presents issues of designing and implementing FPGA-based multiprocessor systems. Practical example consists of two softcore processors Nios II from Altera. Developed system is designed for control and data processing of precision timer counter with 80 ps resolution. The first processor ru[...]
5
61%
Spektrum
2010 nr 5 V-XI
PL Zaprezentowano algorytm przygotowania systemu wieloprocesorowego oparty na procesach programowych (softcore) PicoBlaze i MicroBlaze, przeznaczony do wykonywania blokowych algorytmów kryptograficznych. Szczególna uwaga została zwrócona na sposób komunikacji między procesorami. Dokonano weryfikacji, p[...]
EN Presented is a multiprocessor system preparation algorithm based on PicoBlaze and MicroBlaze soft processors, destined to making out the cryptographic block algorithms. Special attention is paid to the problem of an interprocessor communication. Made is verification and comparison of a logie complex[...]
6
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono przykład nierównomiernego obciążenia procesorów w systemie wieloprocesorowym ze wspólną pamięcią. Nieregularne obciążenie procesorów jest rozumiane w sensie różnej liczby zgłoszeń tych procesorów do pamięci globalnej oraz różnych intensywności tych zgłoszeń. Został zapropono[...]
EN An example of irregular load of processors in multiprocessor system with common memory was presented in this paper. The irregular load of processors is meant as different numbers of requests of these processors to the global memory. Additionally, intensities of these requests must be different, too.[...]
7
51%
Zeszyty Naukowe. Automatyka / Politechnika Śląska
2008 z. 150 13-18
PL Przedstawiono model formalny statycznego problemu harmonogramowania zależnych zadań obliczeniowych w homogenicznym systemie wieloprocesorowym. Opisano sześć algorytmów konstrukcyjnych harmonogramowania, a następnie, biorąc pod uwagę szereg ważnych kryteriów oceny jakości, zaprezentowano wyniki badań[...]
EN A formal model of static scheduling problem of dependent computational tasks in homogeneous multiprocessor system is presented. We give a description of six constructive scheduling algorithms and than, taking into account a number of important efficiency criteria, we picture the results of computati[...]
8
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono równomierne obciążenie procesorów w systemie wieloprocesorowym ze wspólną pamięcią. Przez równomierne obciążenie procesorów należy rozumieć te same liczby zgłoszeń tych procesorów do pamięci globalnej. Dodatkowo, intensywności zgłoszeń muszą być takie same dla wszystkich procesorów w s[...]
EN Regular load of processors in multiprocessor system with common memory was presented in this paper. This regular load of processors is meant as the same numbers of requests of these processors to the global memory. Additionally, intensities of requests must be the same for all processors in the syst[...]
9
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Opisany układ arbitrażu został zaprojektowany dla klasycznego systemu wieloprocesorowego ze wspólną pamięcią i dzieloną w czasie magistralą. W arbitrażu tym został zaimplementowany algorytm arbitrażu nazwany "pełna rotacja priorytetów do najniższego". Układ arbitrażu zaprojektowano w formie modułowe[...]
EN The paper presents an arbitration circuit that was designed for the classical multiprocessor system with a common memory and a timesharing bus. In this arbiter was implemented the arbitration algorithm which was called "full rotation of priorities to the lowest one". The arbitration circuit was desi[...]
10
51%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 150--160
PL Coraz częstsze stosowanie w wielu dziedzinach techniki systemów kontrolno-sterujących o inteligencji rozproszonej powoduje, że wzrasta zainteresowanie dedykowanymi sieciami komunikacji międzyprocesorowej. Ich przepustowość, niezawodność i koszt implementacji mogą mieć znaczący wpływ na parametry kon[...]
EN The interest for embedded inter-processor communication is continuously growing due to still more often use in many domains of the control systems with spread intelligence. Data throughput, system reliability and implementation cost significantly impact parameters of the designed system. The paper p[...]
11
51%
Rynek Energii
2014 Nr 5 41--49
PL W rozwiązywaniu współczesnych problemów szeroko rozumianej elektrotechniki stosuje się symulację komputerową. Złożone i często niealgorytmiczne (np. z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych) działanie regulatorów w układach elektroenergetycznych i elektromechanicznych powoduje znaczne utrudnieni[...]
EN Modern problems of electrical engineering can be solved using simulation based on personal computer. Complicated and usually non algorithmic regulators (for example based on artificial neural networks) in electroenergetic and electromechanical systems are very difficult for simulation or even in som[...]
12
51%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Artykuł omawia system kontrolno-pomiarowy analizatora NDIR do pomiaru małych stężeń CO₂ i SO₂ w gazach spalinowych. System kontrolno-pomiarowy bazuje na trzech mikrokonwerterach ADuC 845, które są zintegrowanymi układami klasycznych mikrokontrolerów z precyzyjnymi 24-bitowymi przetwornikami analogow[...]
EN The paper describes the control and measurement system of NDIR analyser designed for measurements of low concentrations of CO₂ and SO₂ in exhaust gases. The control and measurement system is based on three ADuC 845 microconverters which are classic microcontrollers integrated with precise 24-bit ana[...]
13
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1554-1556
PL Wydajność użytkowania systemów mikroprocesorowych silnie zależy od metody zaprojektowania harmonogramu, tj. od sposobu rozdziału zadań na każdy procesor. Ma to wpływ na zmniejszenie całkowitego czasu wykonywania zadań. W artykule przedstawiono część tego procesu, tj. projektowanie harmonogramu na pr[...]
EN Efficiency of multiprocessor system usage is strongly dependent on methods of schedule design - the way of task distribution on each processor to decrease overall schedule time. This article is devoted to the part of this process - schedule design on example of software development for LTE and WIMAX[...]
14
51%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2014 Vol. 62, nr 4 765--771
EN The paper presents important probabilistic elements that should be taken into consideration in the analysis of performance of classical multiprocessor systems. These elements represent the following quantities: modified arrival rate for processor requests and a few probabilities, which determine the[...]
15
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono projekt oprogramowania systemu wieloprocesorowego, składającego się z dwóch procesorów programowych Nios II firmy Altera i precyzyjnego licznika czasu o rozdzielczości około 80 ps. Pierwszy procesor odpowiedzialny jest za komunikację systemu przez interfejs Ethernet z aplika[...]
EN This paper presents issues of designing and implementing soft ware for multiprocessor systems. Practical example consists of two soft core processors Nios II from Altera. Developed system is designed for control and data processing of precision timer counter with 80-ps resolution. The first processo[...]
16
41%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Zaprezentowano analityczną metodę wyznaczania wydajności systemów wieloprocesorowych ze wspólną pamięcią. Podany został model kolejkowy takich systemów. Na podstawie tego modelu zostały wyprowadzone wzory, dzięki którym można obliczać średnie czasy oczekiwania procesorów (klientów) na swoją obsługę [...]
EN The analytical method of performance prediction of multiprocessor systems with common memory was presented. The queueing model of such systems was given. On the base of this model formulas were derived. Thanks to them we can calculate mean waiting times of processors (customers) for their services ([...]
17
41%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowano analityczną metodę opisującą działanie układów arbitrażu z rotacją priorytetów. Opisane zostało działanie dwóch typów tego rodzaju arbitrów: "z pełną rotacją priorytetów do najniższego" oraz "z pełną rotacją priorytetów do najwyższego". Przeprowadzona została analiza działa[...]
EN The paper presents the analytical method, which describes activity of arbitration circuits with priority rotation. Activity of two types of the arbiters was described. These two types of the arbiters were called: "with full rotation of priorities to the lowest one" and "with full rotation of priorit[...]
18
41%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule zaprezentowane zostało rozwiązanie sprzętowe systemu wieloprocesorowego, który może być wykorzystywany do badania różnych układów arbitrażu, z różnymi protokołami obsługi zgłoszeń procesorów. Układy arbitrażu są tutaj implementowane w strukturze FPGA. Na wstępie, opisana została ogólna ko[...]
EN Hardware implementation of a multiprocessor system for examination of various arbitration circuits was presented in this paper. The arbitration circuits are implemented in FPGA structure. First, generał idea of multiprocessor system activity was described. Functional blocks of the system were presen[...]
19
41%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 161--171
PL Podstawowa wersja sieci komunikacji międzyprocesowej Rotująca Omega posiada wiele zalet wynikających z zastosowania cyfrowych matryc komutacyjnych w charakterze elementów transmisyjnych. Rozwiązanie takie pozwala na znaczne zautomatywzowanie procesu przenoszenia komunikatów między kolejnymi węzłami [...]
EN The basic version ofthe Rotating Omega inter-procesor communication network exhibits many advantages resulting from the use of digital switching matrices as the transmission elements. This approach allows to automate in a significant degree a process of data transmission between consecutive nodes of[...]
20
41%
Elektrotechnika i Elektronika
2002 T. 21, z. 2 172--182
PL Możliwość wykorzystywania sieci komunikacji międzyprocesorowej przez aplikacje czasu rzeczywistego znacznie poszerza obszar zastosowań takich systemów transmisyjnych. Programy kontrolno-sterujące pracujące w czasie rzeczywistym wymagają, aby generowane i odbierane przez nie komunikaty byty przenoszo[...]
EN Possibility of using of the inter-processor communication network by the real-time applications extends considerably the applications area of such transmission systems. Control programs working in real-time require that the generated and received messages are transferred by the network with a delay [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last