Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 356
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system transportowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 149-155
PL Praca dotyczy wielokryterialnej oceny rozłożenia potoku ruchu w sieci transportowej w aspekcie badań dostosowania elementów infrastruktury do realizowanych zadań przewozowych. Istota proponowanej metody polega na wyznaczeniu najlepszego wariantu rozłożenia potoku ruchu wykorzystując do tego celu rel[...]
EN The paper presents an approach to multicriteria evaluation of traffic flow distribution in a transport system, in the context of research into the adequacy of infrastructure for transport tasks. The essence of the method consists in using the domination relation, defined by importance consistency in[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Logistyka i Transport / Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu
PL Jednym z głównych celów Wspólnej Polityki Transportowej jest stworzenie spójnego i efektywnego systemu transportowego, który obejmowałby swoim zasięgiem nie tylko kraje członkowskie Unii Europejskiej, ale umożliwiałby integrację transportu z pozostałymi krajami europejskimi, a także z bardziej odleg[...]
EN One of the major objectives of the Common Transport Policy is the creation of coherent and effective transport systemwhich would embrace not only EU member states but would also make it possible to integrate the transport with other European countries and more distant partners. Efficient European tr[...]
3
100%
Logistyka
PL Systemy transportowe, a w szczególności środki transportu w nich eksploatowane, są źródłem różnego rodzaju zagrożeń: życia i zdrowia ludzi oraz degradacji środowiska naturalnego. Czynniki eksploatacyjne oddziałujące na elementy obiektów technicznych wywołują niekorzystne zmiany wartości istotnych ce[...]
EN Transport systems, especially transport means used in them, pose many different hazards , including risk of losing health life and degradation of the natural environment. Factors connected with the technical object operation affect its elements and cause undesirable changes of values of these elemen[...]
4
100%
Logistyka
PL W pracy sformułowano w rezultacie analizy dostępnej literatury obszary prac ukierunkowane na eksploatację terminali kontenerowych. Scharakteryzowano środki transportowe stosowane w terminalach oraz przedstawiono model funkcjonalny terminala kontenerowego zorientowany na zagadnienia transportowe.
EN The paper is reviewing today problems that were undertaken regarding to container terminals operation. Used in terminals transport devices were described, as well as the functional model of the container terminal focusing on transportation problems have been discussed.
5
100%
Logistyka
PL Linia kolejowa nr 131 Chorzów Batory - Tczew ma kluczowe znaczenie w systemie transportowym Polski, łącząc porty morskie z Górnym Śląskiem, zapleczem gospodarczym kraju. Jednak niedoinwestowanie infrastruktury kolejowej i wieloletnie zaniechania naprawcze doprowadziły do znacznych utrudnień w prawid[...]
EN Railway line #131 Chorzów Batory - Tczew is a key element in Polish rail transportation system as it connects Baltic sea ports with Upper Silesia. Operation of this line experienced severe disturbances due to the underinvestment of infrastructure and lack of proper maintenance. Traffic reduction on [...]
6
100%
Logistyka
PL Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie problematyki inteligentnych systemów transportowych - innowacyjnych rozwiązań znajdujących szerokie zastosowanie w transpor-cie drogowym. Artykuł wskazuje na przyczyny zainteresowania władz, przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki tematyką ITS oraz implem[...]
EN Implementation of innovative resolutions in road transport like intelligent transport systems, which include a wide range of technologies and applications is necessary. Authorities are trying to set up the ITS architecture for Europe and provide legal acts concerning ITS. These systems can be applie[...]
7
100%
Logistyka
PL Celem referatu jest przedstawieni sytuacji panującej na rynku przewozów ponadnormatywnych. Przedstawiono statystyki tego typu przewozów w Polsce wykonanych w ostatnich latach. Przedstawiono informacje pochodzące zarówno od przewoźników drogowych jak i kolejowych.
EN The aim of this article is the presentation of excess haulage conditions in Poland. The paper consist of statistics of road and rail transport in the field. Gives also information about access conditions to prepare this sort of haulage.
8
100%
Logistyka
PL System ruchomej drogi postrzegany jest jako konkurencyjny w stosunku do popularnego i dominującego obecnie transportu drogowego. W artykule założono, że tego typu komunikacja może być traktowana jako doskonałe uzupełnienie transportu samochodowego. Zaproponowano komunikację typu "ruchoma droga" międ[...]
EN The aim of this article is the presentation of excess haulage conditions in Poland. The paper consist of statistics of road and rail transport in the field. Gives also information about access conditions to prepare this sort of haulage.
9
100%
Journal of KONBiN
2010 No. 4 (16) 71--82
PL System transportowy i środki transportu są w Malezji istotnie doskonalone i unowocześniane z uwagi na potrzebę zrównoważonego szybkiego rozwoju gospodarki kraju oraz przemysłu. Uwagę zwraca się również na potrzebę rozwoju infrastruktury towarzyszącego sektora obsługiwania środków transportowych i ca[...]
EN Transportation system and devices in Malaysia have shown much improvement and developing very fast and yet to develop the role as an important mean to handle and cater the requirement and necessity of the country in contributing to manufacturing growth aspect, hence supporting the country developmen[...]
10
100%
Drogi i Mosty
2009 nr 4 5-21
PL W artykule scharakteryzowano problem ochrony środowiska naturalnego w powiązaniu z rozbudową systemu transportowego. Przedstawiono program Unii Europejskiej odnośnie europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000. Obszary Natura 2000 zawieraj ą te reny o największym znaczeniu z punktu widzenia ich ochr[...]
EN The paper characterizes the problem of preservation of natural environment in connection with extension of transportation road systems. The European Union program concerning the European Ecological Network Nature 2000 is presented. The Nature 2000 areas include areas of utmost importance from the po[...]
11
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Celem artykułu jest przedstawienie problematyki rozwoju systemów transportowych w kontekście zagospodarowania przestrzennego i poprawy spójności regionów Unii Europejskiej. W pierwszej części opracowania zostanie krótko wyjaśniony wpływ transportu na spójność terytorialną regionów oraz przedstawione[...]
EN The main objective of this paper is presentation of the issue of development of transport systems in the context of land use and improvement of territorial cohesion of EU regions. In the first part of the study the impact of the transport on territorial cohesion will be explained briefly. Next, the [...]
12
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL W opracowaniu zostały pokazane zmiany wybranych elementów systemu transportowego w Polsce w latach od 1990 do 2007. Ocenie zostały poddane wskaźniki głównych gałęzi transportu: transport kolejowy, samochodowy, lotniczy i wodny śródlądowy. W artykule przedstawiono zmiany w infrastrukturze, ilości tab[...]
13
100%
Journal of KONBiN
2008 No. 5 (8) 249-260
PL W artykule przedstawiono model procesu eksploatacji środków transportu realizowanego w systemie autobusowego transportu miejskiego. Na podstawie identyfikacji badanego systemu i realizowanego w nim procesu zbudowano matematyczny model procesu użytkowania oraz procesu zapewniania zdatności środków tr[...]
EN The article presents the model of transport means operation and maintenance process, realized within a system of urban bus transport. On the basis of identification of the investigated system and the realized in it process, a mathematical model of the operation and ensuring efficiency processes was [...]
14
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN he notions Widespread object or Widespread system are more and more frequently applied in different domains of engineering. These expressions can concern space widespread property, complexity or multiplicity of structure. Performing the diagnosing process of such systems often encounters difficultie[...]
15
100%
Przegląd Komunalny
1999 nr 9 57-58
PL Wiele aglomeracji zainteresowanych jest zastosowaniem telematyki w systemach zimowego utrzymania arterii komunikacyjnych miast. Wiąże się to z warunkami ograniczonych środków na zimowe utrzymanie dróg oraz narastającą mobilnością ludności, a także zatłoczenia centralnych obszarów miast.
16
100%
Problemy Ekonomiki Transportu
1999 nr 4 93-106
17
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN Courses of the development system transpot in province Silesian and their influence of the natural environment. Part.I. Variant of the continuation existing state.
18
100%
Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
EN Courses of the development in province Silesian and their influence of the natural environment. Part.II. Sustainable development and transportation issues.
19
100%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2003 z. 51 551-556
PL Wychodząc z klasycznego modelu systemu transportowego przedstawiono jego modyfikację uwzględniającą fakt zastosowania w nim rozwiązań telematyki transportu. Zdefiniowano system telematyki transportu oraz relację telematyczną. Określono sieć telematyczną systemu transportowego dającą pełną informację[...]
EN Starting from a classical model of transport system its modification is presented, taking into account the fact of application of transport application in it. Defined are transport telematics system and telematic relationships. Determined is telematic network of a transport system giving a full info[...]
20
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 6 60--64
PL W artykule przedstawiono obiekty inżynierskie zlokalizowane w Będzinie w dzielnicy Śródmieście (centrum miasta). Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego [1] obszar tej dzielnicy zajmuje około 200 ha. Obszar planu wyznaczony został od wschodu linią kolejową relacji Katowice – Warszawa, od po[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last