Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system techniczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Automatyka / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
1999 T. 3, z. 1 275-280
PL Model systemu nigdy nie wyczerpuje swoich możliwości doskonalenia. Skład i relacje (przemieszczanie, przetwarzanie, przestrzenne czy logiczne) podlegają ciągłej analizie decydenta spełniającego w systemie funkcję podmiotu. Eksploatacja to działanie człowieka z maszyną. Opisując problemy związane z e[...]
EN Improvement possibilities of a model of system can never be exhausted. Composition and relations (movement, processing, spa-cial as well as logical) are subject to constant analysis of a decident serving as a subject in the system. Operating of the system is cooperation of a man and a machine. When [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
1998 Z. 42 (212) 123-135
PL W opracowaniu przedstawiono podstawowe zasady realizacji procesu dekompozycji systemu technicznego. Sposób stosowania zasad pokazano na konkretnym obiekcie technicznym - autobusie IKARUS 280. Omówiono typowe problemy występujące w trakcie realizacji tego procesu.
EN The study presents basic principles of the realisation of a decomposition process for a technical system. The way the principles are to be applied has been shown with the aid of a real technical object, in this case the bus Ikarus 280. Typical problems arising during realisation of this process has [...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 22 313-323
PL Przedstawiono wybrane metody oceny niezawodności złożonych systemów technicznych. Scharakteryzowano metody: Tablicy funkcji algebry logiki, metodę minimalnych ścieżek zdatności i niezdatności; metodę drzew uszkodzeń, metodę dekompozycji złożonej. Scharakteryzowano poszukiwanie rozkładów uszkodzeń sy[...]
EN Selected methods of reliability assessment for complex technical systems are presented. The following methods were characterized tables function algebra logic; method minimal path usable and unusable, method tree damages, method complex decomposition. Search of distributions of damages for marine po[...]
4
88%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2011 nr 1 6-7
5
75%
Przemysł Chemiczny
2003 T. 82, nr 5 332-334
6
75%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2005 nr 1 14-19
7
75%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2007 z. 6 77--80
EN Chaotic behavior of technical systems is lately under great interest of researchers. The paper describes a possibility to analyze system which exhibits chaotic oscillations. For simplicity the model of Duffing oscillator was selected as analyzed case, as the chaotic oscillations occur in this model.[...]
8
75%
Archiwum Odlewnictwa
2003 R. 3, nr 10 273--280
PL Celem opracowania jest wskazanie kierunku badań i studiów zmierzających do stworzenia nowoczesnej dziedziny wiedzy – inżynierii projektowania systemów technicznych. Podstawą inżynierii są założenia metodologiczne polegające na zintegrowanym badaniu zjawisk, tworzeniu konstrukcji metodycznej do opisu[...]
EN The purpose of this paper is to indicate the direction of the research and studies leading to creation of a modern branch of knowledge – engineering of the technology systems’ designing. The bases of engineering are the methodological principles consisting in the integrated research of phenomena, th[...]
9
75%
Archives of Transport
PL W analizowanym problemie system logistyczny jest traktowany jako system wspierający funkcjonowanie systemu technicznego. W związku z tym, jego podstawowym zadaniem jest zaspokojenie zapotrzebowania pojawiającego się w systemie technicznym. Uwzględnienie zawodności systemu wsparcia logistycznego funk[...]
EN Any operational system, in order to successfully accomplish its intended mission, must reIy on logistic support that will be available when required. However, the simultaneous setting of all structural parameters and control variables in order to achieve the effective and reliable operational system[...]
10
75%
Logistyka
2014 nr 5 670--677
PL Współczesne systemy techniczne charakteryzują się wysokim stopniem złożoności i odpowiedzialności za realizację określonych funkcji użytkowych. W związku z tym skutki niewłaściwego działania i uszkodzenia tych systemów stają się coraz poważniejsze. Konieczna jest zatem ciągła kontrola wybranych wska[...]
EN Modern technical systems are characterized by a high degree of complexity and responsibility for implementation of specific utility functions. Therefore, the effects of improper operation and damage of such systems become more serious. It requires a continuous monitoring of selected indicators of al[...]
11
63%
Problemy Eksploatacji
2012 nr 3 39-54
PL Opracowanie omawia problemy bezpieczeństwa i niezawodności systemów technicznych takich jak systemy wytwarzania oraz systemy eksploatacji. Wskazuje na rozwiązania niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa procesów produkcyjnych i eksploatacji maszyn. Przedstawione jest w formie projektu koncepcyjnego [...]
EN This paper refers to the safety and reliability problems of technical objects, such as manufacturing systems and operational systems. It indicates the solutions necessary to ensure the safety of production processes and machine operation. The solution is presented as the form of the conceptual desi[...]
12
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Konieczność przebudowy technologicznej rolnictwa i leśnictwa wymaga nowych rozwiązań w zakresie eksploatacji maszyn o dużej trwałości. Wytypowano jako szczególnie przydatne zastosowanie recyklingu modernizacyjnego zespołów, stanowiących węzły krytyczne, ze względu na wymagania sozologiczne. Przykład[...]
EN The necessity of a technological rebuilding of agriculture and forestry requires new solutions in operation of high durability machines. What was emphasized as particularly useful was the implementation of modernization recycling of subassemblies that constitute critical points because of their envi[...]
13
63%
Problemy Eksploatacji
2011 nr 1 33-44
PL W artykule zaprezentowany jest program komputerowy pozwalający na ocenę i predykcję charakterystyk niezawodności i ryzyka złożonych systemów technicznych wraz z przykładem jego zastosowania. Algorytmy programu przygotowane zostały w oparciu o modele złożonych systemów technicznych, łączących modele [...]
EN The presented computer program for the evaluation and prediction of complex, technical system reliability and risk is based on methods and algorithms included in [1]. The computer program allows automatic determination of reliability and risk characteristics for systems considered in the paper under[...]
14
63%
Inżynieria Rolnicza
PL Dotychczasowe doświadczenia z wprowadzania do uprawy roślin, które nie były dobrze sprawdzone w kontrolnych uprawach o różnej skali i różnych sposobach rozmnażania okazały się niewystarczające. Podjęto próbę wstępnego typowania roślin do uprawy i zbioru typowymi maszynami rolniczymi, stosowanymi akt[...]
EN Experience gained to date as regards introducing cultivation of plants, which weren't sufficiently tested in various scale check cultivations characterised by different reproduction methods, proved to be insufficient. The researchers made an attempt to carry out preliminary selection of plants for c[...]
15
63%
Zeszyty Naukowe. Matematyka Stosowana / Politechnika Śląska
2012 z. 2 35--44
PL Artykuł ma na celu pokazać możliwość budowania systemu wspomagania kontroli układów technicznych na podstawie analizy wartości z charakterystyk. Inteligentne systemy wspomagania decyzji są w stanie aktywnie pomagać w czasie pracy. W literaturze wskazano wiele przykładów wykorzystania technik sztuczn[...]
EN Article aims to show the possibility of building a decision support system for the control of technical systems based on analysis of the characteristics of the system. Intelligent decision support systems are able to actively assist during operation. In the literature were shown examples of the use [...]
16
63%
Mechanik
PL W referacie dokonano charakterystyki sieciowych systemów technicznych, wskazując kluczową rolę utrzymania ruchu w zapewnieniu prawidłowego ich funkcjonowania. Przedstawiono ponadto istotę zdarzeń eksploatacyjnych występujących w tego typu systemach oraz omówiono znaczenie informacji geograficznej w [...]
EN The paper characterizes network technical systems indicating a crucial role of the maintenance necessary to ensure their proper functioning. Moreover the essence of operational events appearing in this kind of systems was presented. Author also pointed the importance of geographical information in s[...]
17
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie
2006 Nr 45 89-97
PL W artykule zamieszczono charakterystykę czynników generujących obciążenie psychiczne na stanowiskach operatorów systemów diagnostyki przemysłowej. Zaprezentowano również sposób kształtowania podstawowych elementów procesu wpływających na niezawodność człowieka operatora.
EN This paper characterizes factors generating psychical burdening on industry diagnostic systems operator's positions as well as development of process basic elements having impact on operator's reliability. In workstation of industry diagnostic systems operator there are numerous factors generating p[...]
18
63%
Energetyka
1998 nr 6 244-250
19
63%
Journal of KONBiN
2016 No. 40 83--100
PL W pracy omówiono problemy identyfikacji zagrożeń w systemach transportowych, w których nie tylko obszar działania jest duży, ale też związki przyczynowo - skutkowe pomiędzy przyczynami uszkodzeń, a stratami są odległe w czasie i przestrzeni. Ma to miejsce w systemach transportowych osób i towarów, s[...]
EN The paper presents problems of hazard identification in transportation systems, where not only field of action is large but also cause-consequences relations between failure causes and losses are distant in time and space. It is observed in transportation systems of goods and passengers, systems of [...]
20
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 5 (77) 371-382
PL W artykule scharakteryzowano wybrane definicje systemów technicznych. Opisano niektóre relacje zachodzące w takich systemach. Przedstawiono modele systemów możliwe do wykorzystania w badaniu systemów siłowni okrętowych. Przedstawiono narzędzia formalne używane do tworzenia modeli systemów techniczny[...]
EN Selected definitions of technical systems have been characterized. Some of the relations in technical systems have been presented. Models of systems, which can be applied in marine power plants' research, were demonstrated. Formal tools used for the modeling of technical systems were also presented.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last