Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 287
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system pomiarowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki
2
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule przedstawiono zaprojektowany system do badania zachowań kierowców i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również do określenia i wyeliminowania potencjalnie niebezpiecznych sytuacji na drodze. Zbudowane stanowisko laboratoryjne wyposażono w kabinę ciężarówki, wskaźniki i czujniki d[...]
EN The article presents a system designed for training and researching driver behaviour to improve road safety as well as to identify and eliminate potentially dangerous situations. The testing station has been equipped with a truck cabin, indicators, sensors for testing the driver’s behaviour, and the[...]
3
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1321-1323
PL W artykule została przedstawiona metodyka testowania oprogramowania złożonych zintegrowanych systemów monitorowania i sterowania. Przedstawiono przykład wykorzystania proponowanej metodyki podczas procesu testowania oprogramowania zintegrowanego systemu monitorowania i sterowania państwowego wzorca [...]
EN In the paper, software testing process of an integrated system for monitoring and control of national unit standard time and frequency systems (PWJMCiC) based on the assumed methodology is presented. There is also described the methodology procedure developed for implementation of complex control-me[...]
4
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1324-1326
PL W artykule przedstawiono budowę i oprogramowanie systemu porównań bezpośrednich zegarów atomowych i skal czasu. Omówiono znaczenie takich porównań oraz zasadę działania i strukturę systemu pomiarowego realizującego proces porównań. Istotnym elementem sytemu pomiarowego jest opracowany przez autorów [...]
EN The paper describes a system for direct comparison of atomic clocks and timescales used for TAI and UTC timescales creation. There is also presented the significance of direct comparison of atomic clocks and timescales, a measuring system structure (Fig. 1) and the software controlling the system. A[...]
5
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 11 1327-1329
PL W artykule przedstawiono charakterystykę rozwiązań sprzętowych i oprogramowania podsystemów pomiarowych przeznaczonych do monitorowania podstawowych parametrów głównego (230V AC) i rezerwowego (akumulatorowego) systemu zasilania atomowych wzorców czasu i częstotliwości oraz ich warunków środowiskowy[...]
EN The paper presents the characteristics of measurement subsystems for monitoring environmental conditions and basic parameters of the main and backup power system of time and frequency atomic standards (atomic clocks). Both subsystems for monitoring power supply were implemented based on the universa[...]
6
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie zaprezentowano system pomiarowy, w którym wartości błędów przekładników prądowych wspomaganych elektronicznie wyznaczane są bez udziału przekładnika wzorcowego. Przekładnik ten zastąpiono kalibratorem prądu przemiennego współpracującym z generatorem sygnałów arbitralnych. Dzięki temu błę[...]
EN The paper presents a new measuring system that makes capable to determine errors for electronic current transformers, without a standard transformer. The standard transformer was replaced by the AC current calibrator that was aided by the arbitrary signal generator. Such replacement allows obtain er[...]
7
80%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono modelowanie systemu pomiarowego z wykorzystaniem wirtualnych przyrządów pomiarowych. Przedstawiono charakterystykę i podstawowe właściwości wirtualnych przyrządów pomiarowych. Projektowanie systemu pomiarowego jak również prezentacja wyników pomiarowych odbywa się z wykorzys[...]
EN In the article the modelling of measuring systems with use of virtual instruments has been presented. A configuration as well as the basic features of virtual instruments have been discussed. Modelling of measuring system together with data processing and presentation of results of measurements are [...]
8
80%
Elektro Info
2006 nr 11 34-38
PL Współczesne systemy pomiarowe wykorzystywane są w różnych dziedzinach nauki i przemysłu. W zależności od zastosowania można wyróżnić systemy badawcze, pomiarowo-kontrolne i pomiarowo-diagnostyczne. Systemy badawcze służą do doświadczalnej weryfikacji hipotez stawianych w badaniach naukowych. Systemy[...]
9
80%
Elektro Info
2010 nr 3 66-71
10
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 3 24-27
EN OASYS® (Optical Assessment System through Yarn Simulation) is very interesting measuring device. It enables the measurement of the following yarn parameters: diameter and its irregularity, the number of imperfections - thick places, thin places and neps - per 1000 m. Additional feature of the OASYS®[...]
11
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 2 31-33
EN OASYS® (Optical Assessment System through Yarn Simulation) is very interesting measuring device. It enables the measurement of the following yarn parameters: diameter and its irregularity, the number of imperfections - thick places, thin places and neps - per 1000 m. Additional feature of the OASYS®[...]
12
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zestawiono stanowisko do pomiarów metodą spektroskopii impedancyjnej oraz opracowano dedykowane oprogramowanie do jego kontroli. System składał się z dwóch analizatorów impedancji przeznaczonych do pomiarów w różnych zakresach częstotliwości, szerokopasmowego przełącznika z małymi wartościami elemen[...]
EN Impedance spectroscopy measurement system was built and software for its control was written. The system consisted of two impedance analyzers designed for measurements in different frequency ranges. Wideband switch with low parasitic capacitance and inductance and current amplifier for high impedanc[...]
13
80%
Logistyka
2008 nr 6 CD-CD
PL W artykule przedstawiono sposób pomiaru, rejestracji oraz akwizycji danych obciążenia trakcyjnego prądu stałego. Zagadnienie to nabrało nowego znaczenia ze względu na możliwość sprzedaży energii, projekty rekuperacji energii w sieci trakcyjnej oraz nowy system rozliczeń za energię elektryczną. W art[...]
EN In this paper were presented method measurement and recording data traction load. This problem has a new meaning for the sake of possibility of sale energy, projects regeneration energy in traction net and new system payment energy. Moreover in this article described laboratory place and strategy an[...]
14
80%
Napędy i Sterowanie
PL Plastikowe produkty swoim wyglądem nie budzą zaufania, ale dzieki dobrym własnościom i niskiej cenie zdobywają zastosowanie w trudnych warunkach przemysłowych. Obecnie obok czujników linkowych drogi w obudowach metalowych z powodzeniem wdraża się w wielu zastosowaniach tanie czujniki w obudowie plas[...]
15
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL W artykule przedstawiono opis opracowanego sytemu pomiarowego, służącego do wyznaczania właściwości wyrobów walcowanych stalowych metodą magnetyczną opartą na zjawisku Barkhausena, ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru za jej pomocą naprężeń własnych. Opisana została również istota zjawiska Barkhaus[...]
EN In this paper, the description of the measurement system for investigations of the steel rolled products parameters, especially residual stress, by non-destructive Barkhausen method was shown. The short presentation of the Barkhausen phenomenon nature and measuring procedure were described too. Pres[...]
16
80%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano opracowaną metodę kontroli metrologicznej zautomatyzowanego systemu do testowania wyrobów elektrycznych, który charakteryzuje się bardzo dużym poziomem ufności oceny wyników testowania parametrów wyrobów, związanych z bezpieczeństwem ich użytkowania i dużą wydajnością procesu kontroli[...]
EN The paper presents the developed method for metrological verification of the automatic system, designed for testing of electrical products. The system is characterized by high level of classification quality and high speed of testing. The procedure is developed on the basis of reliability analyses a[...]
17
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
PL Referat poświęcony jest problemom odtworzenia kształtu dna morza na podstawie danych pomiarowych. Zostały w nim przedstawione trzy różne metody matematyczne rozwiązujące ten problem: metoda trójkątów, metoda odwrotnych odległości oraz zmodyfikowana metoda odwrotnych odległości. W każdej z nich wyszc[...]
EN The article presents problems of sea-bottom forming based on 3 different methods of interpolation. Characteristic features, advantages and disadvantages of each methods are presented. Results of experiments and their interpretation are included too.
18
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2007 Nr 77 71-75
EN In this paper, the realization of a distributed measuring system is presented. The so called Tele-Measuring System (TMS) is developed at our University. As for data transmission via TMS, the Internet and the Ethernet networks are used as inexpensive reliable links. The measuring process requires ins[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano komputerowy system pomiarowy do badań charakterystyk dynamicznych obrabiarek. System oparto na modułowym mikrokomputerze NI PXI firmy National Instruments. Umożliwia on synchroniczny pomiar zmiennych przebiegów drgań, siły wymuszającej, falistości w ośmiu niezależnych kanałach pomiarowych. S[...]
EN A measuring computer system designed for testing of dynamic features of machine tools was described. The system was based on the modular microcomputer NI PXI type. It enabled a simultaneous measurement of the vibration, exciting force components and waviness variable courses in eight of independent [...]
20
80%
Problemy Jakości
EN The measurement system in the company should be to its strategy linked. In process management is possible to find 11 phases of performances, where the last one is to TQM oriented. All elements of these phases are in the article described. In every point of measurement should exist some comparative d[...]
first rewind previous Strona / 15 next fast forward last