Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 12
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system pasywny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2008 z. 47 [252] 239-242
PL Przedstawiono zależności pomiędzy parametrami klimatu zewnętrznego a natężeniem przepływu ciepła przez przegrody budowlane wyposażone w pasywne systemy ogrzewania słonecznego. Analizie poddano następujące parametry klimatu zewnętrznego: temperatura powietrza zewnętrznego, natężenie promieniowania sł[...]
EN The paper describes correlations between parameters of the external climate and the intensity of the heat flow, appointed experimentally for walls with passive solar systems. The analysis is made for the following parameters of the external climate: temperature of the external air, the intensity of [...]
2
100%
Świat Szkła
3
100%
Izolacje
PL Stosowanie systemów pasywnych znajduje w ostatnim okresie sporą grupę zwolenników. Rozwiązania te wyróżniają się zazwyczaj dużo mniejszą złożonością w stosunku do zaawansowanych technicznie systemów aktywnych. Mniejszy jest też koszt ich wykonania i późniejszej konserwacji. Nic albo prawie nic nie k[...]
4
100%
Mosty
2019 nr 3/4 56--59
PL Artykuł przedstawia system murów oporowych z bloczków drobnowymiarowych optemBLOK w różnych wariantach wykorzystania. Ze względu na przeznaczenie konstrukcji może to być: samodzielny mur utrzymujący naziom, skrzydło obiektu mostowego, konstrukcja odciążająca przyczółek bądź tymczasowa ściana oporowa[...]
EN The article presents a system of retaining walls made of small-size optemBLOK blocks in various applications. Due to the purpose of a structure, it can be an independent wall that maintains the backfill, a wing of a bridge, a structure that relieves an abutment or a temporary structure. The appropri[...]
5
80%
Izolacje
PL W artykule podjęto próbę oceny wpływu kształtu obudowanego balkonu na jego funkcjonowanie jako kolektora promieniowania słonecznego. Przytoczono wyniki analiz zapotrzebowania na energię mieszkań z balkonami o różnych kształtach. Zwrócono również uwagę na inne czynniki, jak kubatura szklarni czy nasł[...]
EN The article attempts to evaluate the influence of the shape of a glazed balcony on its functioning as a solar energy collector. It quotes the results of analyses of energy demand of flats with balconies of various shapes. The article also points out other factors, such as the cubic volume of the gre[...]
6
80%
Izolacje
PL W pierwszej części artykułu dotyczącego pasywnych systemów pozyskiwania energii słonecznej omówiono zjawisko efektu szklarniowego oraz przedstawiono podstawowy podział systemów pasywnych z ich głównymi elementami składowymi. Wymieniono systemy balkonów oszklonych oraz narzędzia do oceny efektywności[...]
EN The first part of the article on passive solar energy gain systems discusses the phenomenon of greenhouse effect and presents the basic division of passive systems, along with their main components. The article contains a list of glazed balcony systems, as well as tools to be used for assessing the [...]
7
80%
Materiały Budowlane
2015 nr 10 66--69
PL Zyski słoneczne w skali roku w budynkach o dużym stopniu przeszklenia elewacji mogą być kształtowane przez odpowiednie konstrukcje zacieniające, a w tym przez nadwieszenia horyzontalne (pozwalają na kontrolę zysków cieplnych od promieniowania słonecznego w okresie letnim oraz redukcję strat ciepła w[...]
EN The annual solar gains in buildings with a large percentage of glazing can be shaped by different kind of shading construction, including horizontal overhangs (make possible to control solar gains in summer and reduce heat loss in winter). Consequently, they can considerably reduce annual energy con[...]
8
80%
Izolacje
2014 R. 19, nr 9 50--55
PL W artykule zwrócono uwagę na potrzebę świadomego projektowania systemów pasywnych. Przedstawiono efekty energetyczne, jakie w przykładowym mieszkaniu można osiągnąć dzięki zabudowie balkonu. Oceny skuteczności poszczególnych rozwiązań dokonano na podstawie określenia zapotrzebowania na ciepło i chłó[...]
EN The article brings into focus the need for conscious design of passive systems. It presents energy effects that can be achieved in an exemplary dwelling owing to balcony glazing. The article also includes an evaluation of particular solutions based on heat and cooling demand determination and compar[...]
9
80%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 3 105--112
PL Artykuł przedstawia wpływ rodzaju oszkleń zastosowanych do obudowy zewnętrznego balkonu na bilans energetyczny przykładowego mieszkania w budynku wielorodzinnym. Analizy obejmują całoroczny cykl użytkowania obiektu, a wyniki pozwalają na ocenę skuteczności proponowanych rozwiązań w sezonie grzewczym[...]
EN The paper examines the influence of glazing type used in enclosed balconies on the energy balance of a typical apartment in a multi-family building. Analyses include the whole-year functioning of the building, allowing to compare the effectivity of suggested solutions both during the heating and coo[...]
10
80%
Izolacje
2017 R. 22, nr 9 68--72
PL W artykule omówiono wybrane koncepcje technologiczne stosowane w budownictwie pasywnym. Zawarto krótką definicję budownictwa pasywnego. Skupiono uwagę na pasywnych sposobach wykorzystywania energii promieniowania słonecznego na potrzeby zapewnienia komfortu cieplnego w budynkach, przy jednoczesnym m[...]
EN The article presents selected technology concepts implemented in engineering of passive houses. There is a short definition of passive house engineering. There is a focus on passive methods of using solar energy to provide thermal comfort in buildings, while minimizing the demand for of primary non-[...]
11
70%
Izolacje
2015 R. 20, nr 3 49--55
PL W czwartej części artykułu dotyczącego balkonów oszklonych jako systemów szklarniowych omówiono wpływ rodzaju oszklenia na zapotrzebowanie na energię. Przedstawiono wyniki analiz zapotrzebowania na ciepło i chłód w odniesieniu do czterech typów oszkleń różniących się właściwościami spektralnymi oraz[...]
EN The fourth part of the paper concerning glazed balconies as greenhouse systems presents a discussion of the impact of glazing type on energy requirement. Results of heat and cool demand analysis are presented for four types of glazing, different in terms of spectral properties, as well as different [...]
12
70%
Builder
2017 R.21, nr 9 108--111
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last