Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system masowej obsługi
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2008 z. 45 133-140
PL W pracy przedstawiono nieliniowy model optymalnego wyboru z proponowanych m lokalizacji p centrów dystrybucji dla obsługi n klientów. Jako kryterium lokalizacji przyjęto minimalizację sumy niedotrzymania terminów realizacji zleceń. Przyjęto, że każde centrum dystrybucji CDj jest systemem masowej obs[...]
EN In this paper the author presented the nonlinear model of optimal location p distribution centers for n clients when m locations are available. The problem of location p centers is formulated with minimalizing penalty function. The penalty is computed when total expected time of realization orders i[...]
2
86%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono rezultaty zastosowania sztucznych sieci neuronowych do predykcji wydajności W(N), układów współpracujących maszyn do robót ziemnych składających się z c koparek i N środków transportowych. Dysponując zbiorem danych składającym się z parametrów technicznych układów maszyn do [...]
EN This paper presents the results of applying artificial neural networks in predicting effectiveness ratio W(N) for earthmoving machinery systems consisting of c excavators and N means of transport. The values of the characteristics can form a standard basis for designing construction earthworks. Havi[...]
3
86%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2006 z. 38 77-86
PL W pracy przedstawiono model optymalnego wyboru z proponowanych n-lokalizacji p-centrów dystrybucji dla obsługi m-klientów. Jako kryterium lokalizacji p centrów przyjęto minimalizację sumy kar za przekroczenie ustalonego, całkowitego, średniego czasu realizacji zamówień. Przyjęto, że każde centrum dy[...]
EN In this paper the author presented the model of optimal location p distribution centers for m clients when n locations are available. The problem of location p centers is formulated with minimalizing of penalty function. The penalty is computed when total expected time of realization orders is overr[...]
4
86%
Logistyka
2014 nr 6 8586--8595
PL Teoria masowej obsługi zwana teorią kolejek (ang. Queueing Theory) jest powszechnie wykorzystywana w poszukiwaniu modeli matematycznych opisujących świadczenie usług we wszystkich gałęziach przemysłu. Jednym z głównych zadań systemu masowej obsługi (SMO) jest analiza i opis zjawisk towarzyszących ma[...]
EN Mass service theory called the theory of queues (called Queueing Theory) is widely used in searching mathematical models describing the provision of services in all branches of industries. One of the main function of the mass service system (SMO) is the analyze and description of the phenomena of ma[...]
5
86%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1250--1253, CD
In the paper the problem of the quality of generators used in computer simulations of request stream in mass service systems was examined. Two basic distributions were taken into account: Poisson request stream and the Erlang distribution of order k. An algorithm was proposed which leads to results [...]
PL W pracy rozpatrzono zagadnienie jakości generatorów wykorzystywanych do symulacji komputerowej strumienia zgłoszeń w systemach masowej obsługi. Uwzględniono dwa podstawowe rozkłady: poissonowski strumień zgłoszeń oraz rozkład Erlanga rzędu k. Zaproponowano algorytm, który prowadzi do wyników nieznac[...]
6
86%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 575--581, CD
PL W artykule omówione zostało zastosowanie teorii masowej obsługi na przykładzie obsługi celnej pojazdów ciężarowych w terminalach usytuowanych we wschodniej granicy państwa. Głównie przedstawiono założenia modelu matematycznego, graf stanów systemu oraz parametry, służące do oceny funkcjonowania syst[...]
EN Paper discussed the application of mass service theory on the example of customs handling of trucks in terminals located in the eastern border of the state. This article mainly shows the assumptions of the mathematical model about the mass-service system, the system state graph and parameters used t[...]
7
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2010 z. 54 85-100
PL W artykule zajęto się zagadnieniem lokalizacji minimalnej liczby obiektów traktowanych jako systemy masowej obsługi G/G/1 do obsługi m obiektów, umieszczonych w znanej sieci. Każdy obsługiwany obiekt traktowany jest jako odrębne źródło zgłoszeń. W zagadnieniu lokalizacji rozróżnia się więc różne kla[...]
EN In this paper, the author formulated new model for the queuing G/G/1 location with different customers class. The approximation to the average service time is finding by diffusion analysis. The author proposed the heuristic concentration for the problem's solution.
8
72%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2009 z. 49 95-104
PL W pracy przedstawiono nieliniowy, wielokryterialny model optymalnego wyboru z proponowanych n lokalizacji centrów dystrybucji dla obsługi m klientów. Jako kryteria lokalizacji przyjęto minimalizacje czasu realizacji zleceń oraz minimalizację liczby otwartych centrów. Do rozwiązania przyjęto skalaryz[...]
EN In this paper the author presented multicriteria, nonlinear model of optimal location of distribution centers for m clients when n locations are available. The problem of location centers is formulated with minimization time realization order for every customer and minimization of opening centers. F[...]
9
72%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 10 219-224
PL System Kontroli Dostępu (SKD) umożliwia identyfikację osób lub pojazdów uprawnionych do przekroczenia granicy rozległego obszaru X. W artykule przedstawiono statystykę eksploatacyjną ruchu na przykładzie pojedynczej bramki w systemie KD oraz obliczone średnie wartości czasu obsługi po jedynczego zgł[...]
EN Access Control System (ACS) enables to identify people or vehicles which are permitted to cross the border of a vast X area. The article presents the operational traffic statistics based on an example of a single gate in the Access Control System (ACS) and the calculated average values of service fo[...]
10
72%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 600--604
PL W artykule przedstawiono zastosowanie teorii masowej obsługi do analizy i modelowania wybranych systemów transportowych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last