Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 245
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system logistyczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
2006 nr 4 56-58
2
63%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2013 nr 3 26--28, 30
PL Logistyka jest pojęciem obejmującym organizację, planowanie, kontrolę i realizację przepływów towarowych od ich wytworzenia i nabycia, poprzez produkcję i dystrybucję, aż do finalnego odbiorcy. Jej celem jest zaspokojenie wymagań rynku, przy minimalnych kosztach i przy minimalnym zaangażowaniu kapit[...]
3
63%
Logistyka
2010 nr 3 37-39
PL Artykuł przedstawia przypadek wykorzystania eksperymentu symulacyjno- optymalizacyjnego do budowy strategii dostaw materiałów W przedsiębiorstwie produkcyjnym. Specyfika rynku implikuje wyłącznie produkcję na zamówienie. Celem analizy było takie zdefiniowanie strategii dostaw, aby można było uzyskać r[...]
EN The paper presents the case of using simulation-optimization experiment in order to build material supply strategy in a factory. The market determines only „make to order" production. Therefore, material supply strategy with storage costs reduction without capital look-up is the goal of analysis. Th[...]
4
63%
Logistyka
2007 nr 5 CD-CD
PL W analizowanym przypadku system logistyczny jest traktowany jako system wspierający funkcjonowanie systemu technicznego. Z tej perspektywy zdefiniowano pojęcie: system logistyczny, rozróżniono zadania operacyjne systemu technicznego oraz zadania wspierające, wymagające działania systemu logistyczneg[...]
EN In the presented paper logistic system is considered as the support system for operational processes. According to this, the concept of logistic system is shown and support processes and operational processes are identified and described. There are proposed traditional definitions of technical syste[...]
5
63%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL Procesy realizowane w systemie logistycznym przedsiębiorstwa produkcyjnego należy odnieść do wartości, jaką tworzą one dla klienta. Łańcuch wartości jest analitycznym instrumentem, służącym do określenia procesów, dzięki którym można osiągnąć obniżenie kosztów lub wzrost wydajności. Dobrze zorganizo[...]
6
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej
PL Wstąpienie naszego kraju do NATO spowodowało szereg zmian w strukturach Sił Zbrojnych RP. Przemiany te dotyczą również logistyki. Ważnym etapem zmian systemu logistycznego jest utworzenie Inspektoratu Wsparcia SZ. Wprowadzenie pilotażowego programu formowania wojskowych oddziałów gospodarczych zapoc[...]
EN Joining the NATO by our country has resulted in many changes in structures of the Polish Armed Forces (PAF). Establishing the Inspectorate of Support for the PAF has been an important stage of changes in the logistics system. Implementing a pilot program to set up Military Economic Units has initiat[...]
7
51%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
2005 Vol. 10, nr 1 142--159
PL Monitorowanie zakłóceń przepływu informacji nosi wszelkie znamiona Cybernetyki II stopnia, gdyż jest to typowy proces „obserwacji procesu obserwacji", podobny do „sterowania procesem sterowania" czy „diagnozowaniem systemu diagnozera". W systemach - również logistycznych - istnieją zakłócenia przepł[...]
EN Logistic systems information flow disturbances diagnostic monitoring is an second-order Cybernetics because of the typical mode for "observing of observation", "controlling of controller" or "diagnosis of diagnosis process", etc. There exists information flow disturbances in the systems - in logisti[...]
8
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2000 z. 1 85-111
PL W opracowaniu zaproponowano wzorcowy model racjonalnej gospodarki odpadami w regionie uprzemysłowionym. Uwzględniono takie zmienne decyzyjne logistycznego systemu gospodarki odpadami, jak: charakter odpadu, warunki sprzedaży i odbioru odpadów oraz rozmiary i specyfika potencjalnego rynku. Jest to wi[...]
EN The scope of the paper is the presentation of a standard model for efficient waste management system in an industrial area. The following logistic variables were considered: waste type, conditions of the sale and disposal contract, potential market size and characteristics. The model gives a certain[...]
9
51%
Problemy Maszyn Roboczych
2000 Z. 15 5-14
PL W warunkach konkurencji rynkowej nadrzędnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego jest "zorientowanie działań na klienta". W krajach rozwiniętych przemysłowo dla rozwiązania tych problemów powszechnie stosowanym narzędziem jest logistyka. Elementami systemu walcowni zimnej blach są urz[...]
EN In market competition conditions it is superior to "get the activities oriented towards a customer", whereas a market success determining factor are the possibilities to carry out optimal supplies of products offered (supply terms, costs, quality, among others). To solve those problems logistics is [...]
10
51%
Archives of Civil Engineering
PL W artykule przedstawiono przykład badania systemu logistycznego za pomocą jego modelu analitycznego. Identyfikacji modelu dokonano na podstawie wyników modelowania symulacyjnego, za pomocą metody analizy regresji. Rozwiązania analityczne pozwalają na wiele wniosków o właściwościach systemu, które po[...]
EN The article presents an example of investigating a logistic system by means of its analytical model. The identification of the model was done by means of regression analysis method on the basis of simulation modelling results. Analytical solutions enable many conclusions about properties of the syst[...]
11
51%
Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej. Inżynieria Jakości, Zarządzanie przez Jakość - TQM
2001 Nr 565 114-120
PL Kompleksowe podejście do jakości staje się współczesnym wyzwaniem dla logistyki, rozumianej w kontekście systemów logistycznych, procesów logistycznych i zintegrowanego zarządzania logistycznego. Jest ono konsekwencją przyjęcia orientacji na oferowanie usług logistycznych na poziomie jakości wyższym[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2004 z. 21 153-164
PL W artykule przedstawiono ocenę funkcjonowania systemów logistycznych przedsiębiorstw produkcyjnych. Część praktyczna zawiera wyniki badań ankietowych dotyczących wdrożenia rozwiązań logistycznych w wybranych przedsiębiorstwach. Końcowe wyniki sformułowano oddzielnie dla przedsiębiorstw, w których is[...]
EN In the article the evaluation of operation of logistical system in industrial enterprises was presented. The practical part contents the results of survey reasearching related to implementation of logistical systems in selected industrial enterprises. The final conclusions were formulated separably [...]
13
51%
Prace Naukowe Instytutu Materiałoznawstwa i Mechaniki Technicznej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Opisano pierwszy w Polsce kompleksowy system logistyczny gospodarki staiymi odpadami komunalnymi. System uwzgl^dnia wszystkie elementy lahcucha logistycznego zwiajzanego z zagospodarowaniem odpadow, pocza^wszy od zbiorki, selekcji i przetwarzania odpadow az do udostejmienia odbiorcom produktow be.dq[...]
EN First in Poland comprehensive logistic system for the solid post-user waste management has been described. The system takes into consideration all elements of the logistic chain related to the waste management, starting from collection, through selection and processing up to offering to the market p[...]
14
51%
Transport Problems
2013 T. 8, z. 1 35--45
EN Existing systems of transportation service of metallurgical enterprises are considered and the need for logistical management of production-and-transport system of enterprises is substantiated. For this purpose principles of development of logistical chains that provide efficiency in interaction bet[...]
RU Рассмотрены существующие системы транспортного обслуживания металлургических предприятий, а также обоснована необходимость в логистических принципах управления производственно-транспортными системами предприятий. С этой целью разработаны принципы формирования логистических цепей, обеспечивающих эффе[...]
15
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 276-281
PL W artykule przedstawiono podstawowe wiadomości dotyczące korytarzy transportowych. Podano warunki jakie powinien spełniać korytarz transportowy oraz porozumienia międzynarodowe normujące powstawanie korytarzy. Wymieniono korytarze przebiegające przez teren Polski, ze szczególnym uwzględnieniem koryt[...]
EN The article presents basic information on the transport corridors. Given the conditions to be met by transport corridor and international agreements regulating the formation of corridors. Mentioned corridors running through the Polish territory, with particular emphasis on CETC-ROUTE65. It highlight[...]
16
51%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1094--1099, CD
PL Węzły transportowe są elementami strukturalnymi łańcuchów logistycznych i służą jako elementy systemów technologicznych dostawy ładunków. Logistyczne zarządzanie procesami funkcjonowania węzłów transportowych wymaga stosowania podejścia systemowego jako podstawowego narzędzia do zarządzania systemam[...]
EN Transport nodes are structural elements of logistics chains. They are the elements of cargo supply technological systems. Logistics management of transport nodes functioning processes requires the use systemic approach as a basic tool of logistics systems management. Transport nodes functioning mode[...]
17
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
1999 nr 6 131-136
PL Badania procesów logistycznych i budowa modelu systemu logistycznego mogą być dokonywane wg różnych metodyk. W artykule przedstwiono metodykę stosowaną przy opracowywaniu systemu informatycznego służącego do wspomagania podejmowania decyzji w zarządzaniu logistycznym. Opisano model systemu logistyc[...]
18
51%
Gospodarka Materiałowa i Logistyka
2004 nr 3 8-14
PL W artykule przedstawiono etapy procesu projektowania systemu logistycznego na przykładzie przedsiębiorstwa Mostostal Słupca SA, a mianowicie: analizę podstawowych definicji z zakresu logistyki, wybór obiektu badawczego, analizę przebiegu procesów wytwarzania w przedsiębiorstwie, analizę struktury or[...]
19
51%
Logistyka
2010 nr 3 CD-CD
PL Rosnąca wymiana handlowa i globalizacji produkcji oraz konsumpcji przyczynia się do zwiększenia roli i znaczenie portów morskich. Transport morski jest konkurencyjny w przypadku ładunków masowych. Coraz większego znaczenia nabiera przewóz drobnicy, głównie za sprawą powszechnego użycia kontenerów Sz[...]
EN Growing trade and the globalization of production and consumption helps to increase the role and importance of sea ports. Maritime transport is competitive in the case of bulk cargoes. Greater significance was the carriage of general cargo, mainly due to widespread use of containers. Followed a larg[...]
20
51%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono model systemu logistycznego oceanograficznego zabezpieczenia działań sił MW RP, postrzeganego poprzez jego podsystem informatyczny służący zbieraniu, przechowywaniu i przetwarzaniu danych oceanograficznych potrzebnych dowódcom do podejmowania decyzji. Modelując wspomniany s[...]
EN The paper presents the model of a logistics system of oceanographic support of the Polish Navy forces, as seen by its’ computer subsystem aimed at the collection, storage and processing of oceanographic data needed for military commanders to make their decisions. The mentioned system has been modele[...]
first rewind previous Strona / 13 next fast forward last