Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 28
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system konstrukcyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Budownictwo o zoptymalizowanym potencjale energetycznym
2010 nr (7) 315--334
EN Design strategies for defense of structural systems against progressive collapse. This paper presents design strategies for defense of structural systems against progressive collapse. Writing classification of progressive collapse types, terms and definitions and classification of buildings.
2
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2013 nr 4 58--62
3
75%
Polski Cement
1999 nr 4 22-23
4
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku wysokiego, którego strukturę kondygnacji nadziemnych oraz konstrukcję fundamentu ukształtowano w sposób zintegrowany. Proponowana struktura fundamentu umożliwia posadowienie takiego obiektu na gruntach o małej nośności oraz na terenach szkód gó[...]
EN The paper presents concept of structural system of a tall building, which structure of aboveground storeys and foundation structure are shaped in the same integral way. Proposed structure of foundation makes possible location of such building on very weak subsoil and in the mining damage sectors of [...]
5
75%
Inżynieria i Budownictwo
PL Przedstawiono koncepcje różnego rodzaju systemów konstrukcyjnych lekkich przekryć dachowych, zaprojektowanych przez autora. W procesie ich kształtowania wykorzystano podstawowe zasady konstruowania struktur przestrzennych oraz modele numeryczne.
EN The subject of the paper refers to structural systems of lightweight roof covers developed by the author. In process of their shaping there are applied basic structural rules of spatial structures and there are used numerical models being very useful in each stage of their analysis.
6
75%
Materiały Budowlane
2011 nr 8 35-38
7
75%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL Przedmiotem artykułu jest metoda obliczeń statycznych oraz formy systemów konstrukcyjnych opracowane w wyniku odpowiedniego zastosowania zasady superpozycji. Dwuetapowa metoda obliczeń kratownic statycznie niewyznaczalnych polega na odpowiednim zredukowaniu schematu danej kratownicy do układu kratow[...]
EN The paper refers to a method of statical calculation and to the forms of structural systems developed as results of an appropriate application of the principle of superposition. The point of the two-stage method of calculation of the statically indeterminate trusses is to do a suitable reduction of [...]
8
75%
Inżynieria i Budownictwo
2004 R. 60, nr 4 188-193
PL Opisano rozwiązania konstrukcyjne mostowych prefabrykatów typu TT i dwuteowych oraz z belek wielkogabarytowych typu U. Omówiono kierunki rozwoju budownictwa mostowego z prefabrykatów.
EN Structural characteristic of prefabricated concrete bridge members type TT, II and large size beams type U is given. Principal development lines of bridge members prefabrication are discussed.
9
75%
Inżynieria i Budownictwo
2002 R. 58, nr 10 573-577
PL W ostatnim 10-leciu firmy zachodnie wybudowały w Polsce wiele hal, pawilonów, magazynów według własnych systemów konstrukcyjnych z kształtowników giętych na zimno, o grubościach ścianek około 1,0 do 4,0 mm. Zwrócono uwagę na zastosowane połączenia zakładkowe, najczęściej śrubowe. Przedstawiono wynik[...]
EN The Western systems of constructions made of steel cold-formed sections with walls thickness ca 1,0 up to 4,0 mm - realized in our country - are described. The lap joints used in these systems were discussed. Based on the example of frame structure loaded by snow and wind, columns and spandrel beams[...]
10
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W artykule przedstawiono autorską koncepcję systemu konstrukcyjnego budynku, który pomimo wielu obciążeń i kondygnacji nadziemnych może być posadowiony na gruntach o słabej nośności lub na terenach szkód górniczych albo na obszarach aktywnych sejsmicznie. Proponowana forma konstrukcji nośnego został[...]
EN The paper summarizes presents author's concept of structural of a building, which in spite of being heavy loaded and having e.g. numerous aboveground storeys can be located on grounds of small load capacity or in mining damage areas or in earthquake zones. The proposed shape of bearing structure is [...]
11
63%
Czasopismo Techniczne. Budownictwo
PL W ramach słowackiego budownictwa uprzemysłowionego można wyróżnić 25 podstawowych modeli albo systemów konstrukcyjnych, biorąc pod uwagę różne kryteria (np. okres wzniesienia, materiały okładzinowe, ich grubość itp.). Wg stanu obecnego można powiedzieć, że niezależnie od ich słabego stanu techniczne[...]
EN Within the framework of mass home production in Slovakia as many as 25 different basic models or systems of construction can be distinguished according to various criteria (e.g. the period of construction, materials used in cladding structures and their thickness, etc.). In terms of the present stat[...]
12
63%
Inżynieria i Budownictwo
2008 R. 64, nr 7 409-413
PL Podano krótką charakterystykę stosowanych uprzemysłowionych systemów konstrukcyjnych z drewna i materiałów drewnopochodnych. Przedstawiono tematykę ważniejszych prac naukowo-badawczych prowadzonych w polskich ośrodkach naukowych. Zamieszczono informacje dotyczące udziału przedstawicieli Polski w kon[...]
EN A brief summary of mass production timber and value-added timber construction systems is given. The most important aspects of research related to timber structures and carried out in the Polish research institutions are also dealt with. Issues concerned with the Polish representation taking part in [...]
13
63%
Materiały Budowlane
2000 nr 5 169-174
14
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 123-130
EN The National Stadium in Warsaw, Poland was designed for 55 thousand spectators. The roof structure is a cable supported membrane structure which spans in between a circular arranged steel structure that is supported by a series of steel columns. The roof covers the entire stadium including the footb[...]
15
63%
Materiały Budowlane
2005 nr 2 2-8
16
63%
Czasopismo Techniczne. Architektura
PL W pracy przedstawiono kilka autorskich propozycji kształtowania systemów konstrukcyjnych dla potrzeb projektowania budynków wysokich. Autor opracował te systemy konstrukcyjne jako specyficzne rodzaje struktur przestrzennych. Głównym celem procesu projektowania takich systemów było dążenie do nadania[...]
EN This paper contains several author’s propositions for the shaping of structural systems for the design of high-rise buildings. The author has developed these structural systems as special types of space structures. The main goal in the processes of shaping these structures was to strive to enhance t[...]
17
63%
Materiały Budowlane
2017 nr 12 69--73
PL W coraz liczniej budowanych na świecie wieżowcach jako ustrój nośny stosuje się konstrukcje diagonalne. W artykule przedstawiono charakterystykę tego systemu konstrukcyjnego. Analizie poddano różne uwarunkowania geometryczne siatki mające wpływ na sposób przenoszenia sił. Omówiono zasady kształtowan[...]
EN The diagrid structures are used as a supporting structure in increasing number of skyscrapers on the world. The article presents the characteristics of this construction system. The various geometric conditions of the mesh influencing the method of transferring forces were analyzed. The principles o[...]
18
63%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
2016 z. 63, nr 2/I 115--119
PL Ustroje cięgnowe występują jako układy samodzielne lub są łączone z innymi systemami konstrukcyjnymi. Generalnie kształty ustrojów cięgnowych zależne są od sposobu zamocowania i obciążenia cięgien. Opierając się na typowych schematach obciążeń i mocowań można rozróżnić wśród nich krzywe łukowe czy w[...]
EN Tensile structures, basically designed to carry tensile forces, are used independently or in combination with other construction systems. Generally, shapes of tensile structures depend on both the method of fastening and loading of tension members. Based on typical patterns of loading and fastening [...]
19
63%
Inżynieria i Budownictwo
2018 R. 74, nr 9 473--476
PL Przedstawiono wybrane przykłady systemów prętowo-cięgnowych zaprojektowanych przez autora i proponowanych jako lekkie konstrukcje przekryć dachowych. Konstrukcje te składają się ze stosunkowo niewielkiej liczby krótkich prętów ściskanych połączonych ze sobą odpowiednim systemem cięgien. Tak kształto[...]
EN In the paper there are presented selected examples of the tension-strut systems designed by the author and proposed as lightweight structures of the roof covers. These structural systems consist of relatively small number of the short compression struts, which are connected together by means of an a[...]
20
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 1 161-170
EN The paper presents general description of the built by means of various forms of tetrahedron module. There are presented results of preliminary static analysis of a simple form of a hall building designed by means of this structural system.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last