Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system dystrybucji wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Napędy i Sterowanie
PL System dystrybucji wody w aspekcie sieci wodociągowej to grupa urządzeń mających na celu dostarczanie wody odbiorcom. Jest on najczęściej własnością samorządu lokalnego, gminy albo przedsiębiorstwa, które uzyskało od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta pozwolenie na prowadzenie zbiorowego zaopat[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Inżynierii Ochrony Środowiska Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Oceniono podatność na obrosty mikrobiologiczne PE i PCW, poprzez kontrolę przyrostu liczb)' bakterii mezofilnych i psychrofilnych w odpływie z reaktorów zawierających próbki badanych materiałów w stosunku do wody zasilającej. Analizie poddano również zmiany właściwości fizyczno-chemicznych wody w ob[...]
3
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Trwające od dłuższego czasu powszechne dążenie do automatyzacji systemów technicznych nie ominęło rownież wodociągów. Automatyzacja rozpoczęta za granicą, a później w Polsce, obejmowała stopniowo poszczególne elementy zaopatrzenia w wodę jak: ujęcia, pompownie, stacje uzdatniania i zbiorniki wyrówna[...]
EN Presentation of party Automatic Short-term Pressure measurement System working in Warsaw water suplly system. The principles of operation as well as advantages of the implementation of the system into the current process of exploatation.
4
100%
Ochrona Środowiska
1999 nr 1 3-6
EN On the basis of in-situ measurements and computer-aided modelling of the water-pipe network in Jelenia Góra,the values of the parameters describing the real wall roughness of cast-iron and steel pipes in service were determined.The data sets obtained were subject to statistical analysis to quantify [...]
5
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2004 nr (2) 149--153
SK Rozvod teplej vody (TV) Suzi na distribuciu TV v objekte k jednotlivym odbernym mieszam. Straty tepelnej energie v rozvodach TV nie su zanedbatelne. V zimnom obdobi je uniknute teslo nepriamo vyuzite na vykurovanie objektu. V letnom obdobi vsak teslo z transportowanej TV prechadzajuce cez stenu potr[...]
6
100%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 136--142
EN Hot water distribution system processes analysis proved that HW flow speed in tubes at normal operational regime at dwelling buildings (liquid flow speed 0.1 up to 0.5 m/s) has a minimal effect to the overall heat flow rate through pipe wall. Thermal resistance Rsi at heat transfer by flowing (conve[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Budownictwo
2005 Z. 44 297-313
PL Na przykładzie układu przesyłu wody oczyszczonej w dużym systemie wodociągowym w artykule omówiono problemy eksploatacyjne związane z wtórnym zanieczyszczeniem wody. Do oceny możliwości dalszej eksploatacji układu oraz przy formułowaniu propozycji rozwiązań docelowych wykorzystano wyniki pomiarów, a[...]
EN Exploitation problems connected with secondary water pollution were discussed on the base of purified water transportation at big water distribution system example. Results of analysis, measurements and hydraulic prognosis of this system efficiency and moreover results of water composition tests and[...]
8
88%
Archives of Environmental Protection
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wody pochodzącej z krakowskich wodociągów, na zawartość kwasów halogenooctowych - kwasu monochlorooctowego, kwasu monobromooctowego, kwasu dichlorooctowego, kwasu trichlorooctowego, kwasu bromochlorooctowego i kwasu dibromooctowego. Wodę pobierano w końcówkach s[...]
EN The article presents the results of the research on the water samples taken from the Krakow water distribution system and their pollution by haloacetic acids: monochloroacetic acid, monobromoacetic acid, dichloroacetic acid, trichloroacetic acid, bromochloroacetic acid and dibromoacetic acid. The wa[...]
9
75%
Instal
2013 nr 7/8 64--68
PL W artykule przedstawiono metodę klasyfikacji stref sieci wodociągowej uwzględniającą kryterium wielkości strat wody. W rozważanym systemie wodociągowym przeanalizowano zarówno wskaźniki strat wody zalecane przez International Water Association jak i wskaźniki awaryjności sieci. Na podstawie przeprow[...]
EN This article presents a method of water distribution system zones classification which includes the water losses criterion. In studied water distribution system the authors analyzed the water losses indicators, recommended by International W ater A ssociation, as well as the failure indicators. The [...]
10
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2013 Nr 9 367--370
PL Analizy awaryjności systemów wodociągowych prowadzone są najczęściej na podstawie ankiet wypełnianych przez dostawców wody. Przekazywane informacje bardzo często zawierająwyłącznie dane ogólne, które nie są poddawane krytycznej analizie. Wyciąganie wniosków na temat stanu technicznego sieci, bez zna[...]
EN Failure analysis of water supply systems are usually conducted on the basis of questionnaires filled by water suppliers. The information communicated very often contain only general data that is not subject to critical analysis. Drawing conclusions about the technical condition of network without kn[...]
11
75%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 4 177--186
PL System dystrybucji wody jest jednym z najważniejszych i najkosztowniejszych elementów systemu zaopatrzenia w wodę. Podstawowym zadaniem podczas projektowania sieci wodociągowych jest wykonanie obliczeń hydraulicznych mających na celu ustalenie strat ciśnienia. W tym celu powszechnie stosuje się tech[...]
EN Numerical modelling of water distribution systems are used in the design, operation and decision support. In recent years, many applications require a substantial acceleration calculation. This paper attempts to use artifi cial neural networks to calculate the friction factor. Commonly used Colebroo[...]
12
75%
Ochrona Środowiska
PL Wykorzystanie międzynarodowych standardów szacowania strat wody do oceny efektywności systemu jej dystrybucji przekłada się bezpośrednio na możliwość poprawy jakości zarządzania systemami wodociągowymi. W pracy wykazano nieprzydatność do tej oceny procentowego wskaźnika strat wody, który nie uwzględ[...]
EN Application of international standards of water loss estimates to the effectiveness assessment of water distribution system translates into the opportunity to improve quality of water supply system management. The water loss percentage indicator is found not to be useful for water loss estimates as [...]
13
75%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2005 Nr 4 9-14
EN Monitoring water supply and sewage draining systems - aims and range. GIS definition and functions. Network objects in GIS technology. Exemplary identifications of main objects of water distribution and sewage draining systems.
14
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 703-711
PL Tematem artykułu jest ocena użytkowania systemu dystrybucji wody poprzez wybrane parametry eksploatacyjne sieci wodociągowej w warunkach zmniejszającego się zapotrzebowania na wodę, szczególnie w małych jednostkach osadniczych. Jako obiekt badań wybrano sieć wodociągową gminy Choroszcz. Modelowaniem[...]
EN The subject of article the opinion of use across chosen parameters the system of distribution of water the exploational water-supply system in conditions of getting smaller demand on water , particu larly in small colonial individuals. The water-supply system of commune as object of investigations w[...]
15
75%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(3) 79--89
PL Prawidłowo działający system dystrybucji wody pitnej powinien zapewnić nie tylko właściwe parametry jakości wody wprowadzanej do sieci wodociągowej, ale przede wszystkim u odbiorców. Zbyt mało uwagi poświęconej właściwemu zarządzaniu systemami dystrybucyjnymi stwarza wiele zagrożeń sprzyjających wtó[...]
EN The article presents the results of research on changes in selected water parameters during distribution in the water supply network of the city of 22 thousand inhabitants. Water parameters were controlled at 8 points in the network, distant from Water Treatment Plant from 0.4 to 3.1 km. The locatio[...]
16
75%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2011 Nr 4(92) 97-101
EN The water distribution system applied in the thermal-electric power station EC Tychy SA is analyzed. The economical aspects of various control techniques for motor-pump sets in the aforementioned system are presented in the paper on the example of pumps working out of the cold season. The reasons of[...]
17
63%
Inżynieria Ekologiczna
2011 Nr 26 237-246
PL W pracy przedstawiono przykład wykorzystania programu EPANET opracowanego i udostępnianego przez U.S. Environmental Protection Agency do symulacji pracy sieci wodociągowej. Przedstawiono trzy warianty obliczeń symulacyjnych uwzględniających zarówno stan obecny sieci jak i po jej modernizacji. Modern[...]
EN The study demonstrates the example of application of the EPANET program developed and made available by the U. S. Environmental Protection Agency to simulate the work of water-pipe network. There are presented three variants of simulating calculations comprising both the present state of the network[...]
18
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
2011 z. 58, nr 4 259-266
PL W pracy dokonano analizy awarii podsystemu dystrybucji wody (PsDyW) miasta Krosna. Wyznaczono intensywności uszkodzeń, odnosząc liczbę awarii do długości przewodów wodociągowych. Przeprowadzono analizę całkowitego czasu trwania uszkodzeń i czasu odnowy związanego z brakiem dostawy wody do odbiorców.[...]
EN In the article analysis of failures of water distribution subsystem in Krosno has been presented. In the work the analysis of the failure frequency on the example of the Krosno water network was also presented. Analysis of the total time of failure removal and time of rehabilitation connected with t[...]
19
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
PL Celem artykułu jest ukazanie niezbędności posiadania zbiorników wody surowej w celu ciągłości zaopatrzenia ZUW w wodę o odpowiedniej jakości do celów konsumpcyjnych.
EN The paper presents indispensability of possession of raw water reservoir to continuity delivery of good quality raw water to the water treatment plant.
20
63%
Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W artykule opisano badania nad różnymi strukturami sztucznych sieci neuronowych typu perceptron wielowarstwowy MLP przeznaczonych do oceny układu systemu dystrybucji wody. Problem oceny układu systemu został potraktowany jako zadanie klasyfikacji. Zdefiniowano klasy opisujące problemy występujące w [...]
EN Designing of water distribution systems is inherently associated with hydraulic simulations the purpose of which is to determine the flow rate in individual system sections, selection of pipe diameters, calculation of pressure losses and of the pressure head at nodes. In the water distribution syste[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last