Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 36
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system doradczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy
PL Zagadnienie oceny stanu technicznego silników spalinowych nabiera szczególnego znaczenia, głównie w fazie eksploatacji, ze względu na uwarunkowania ekonomiczne i ekologiczne. Stosowane obecnie urządzenia diagnozujące stan obiektów takich jak silniki wysokoprężne, ograniczają się jedynie do pomiarów.[...]
EN The issue of estimating technological condition of internal combustion engine gathers special meaning mostly in using stage, in consideration of economical and ecological conditions. Appliances which are used nowadays and which diagnose condition of subjects such as compression-ignition engines, are[...]
2
80%
Zarządzanie Przedsiębiorstwem
EN In this paper problem of optimisation design process is developed. There was shown how the process production preparation is changing. The latter part of the article is devoted to discuss the possible applications of Genetic Algorithm in optimisation of engineering design process. Product developmen[...]
3
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule przedstawiono system doradczy wspomagający system sterowania przepływem produkcji. Zdaniem prezentowanego systemu jest ustanie bieżącego obciążenia systemu produkcyjnego w sposób zapewniający minimalizacje opóźnień realizacji zadań w systemach produkcji rytmicznej, spowodowanych zakłóceni[...]
EN In this paper the advisory system for supporting the workflow control in the repetitive production systems is presented. The main task of the presented advising system is balancing of capacity in case of disturbance appearing in the system. Functioning of the advisor system bases on the delay reduct[...]
4
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy zaproponowano system doradczy wspomagający podejmowania decyzji w zakresie technologii regeneracji elementów silników hydraulicznych. Przedstawiono możliwe dla wybranych elementów uszkodzenia sposoby ich diagnozowania oraz metody naprawy. Zaproponowano system doradczy pozwalający na odtwarza[...]
EN This paper describes the expert system that supports decision making in the area of regeneration of hydraulic cylinder parts. Analyse of the possible failures and methods of their identification and repairing were described. The expert system that allows recognizing analysed parts and choosing the p[...]
5
80%
Problemy Eksploatacji
2001 nr 1 179-187
PL W ramach grantu nr 7 T07B 006 08 opracowano oryginalny system doradczy do analizy stanu przekładni na podstawie zarejestrowanych cyfrowo sygnałów wibroakustycznych. W trakcie pozyskiwania bazy danych uzyskano ponad 2000 zarejestrowanych stanów modelowej przekładni zębatej DMG-1A, które są analizowan[...]
EN Within the framework of Grant No. 7 T07B 006 08 an unique advisory system for analysing of technical states of gear box has been designed. The analysis works upon digitally registered vibroacoustic signals. At a time of measurement result's data base building, more than 2000 results concerning to te[...]
6
80%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono przebieg projektowania procesu technologicznego wybranych elementów cylindrów hydraulicznych z zastosowaniem systemu doradczego. Opisano podstawowe moduły systemu oraz strukturę bazy wiedzy technologicznej zapisanej w reprezentacji ramowo-regułowej. Za pomocą drzew decyzyjny[...]
EN A course of designing the manufacturing process of selected elements of hydraulic cylinders under application of the consulting system has been presented in the paper. Basic modules of the system and a structure of technological knowledge noted as a frame and rule representation have been described.[...]
7
70%
Przegląd Mechaniczny
2009 nr 11 13-18
PL Projektowanie stanowiska montażowego z wykorzystaniem modułów programowych umożliwiających spełnienie wymagań ergonomicznych oznacza wzrost efektywności pracy i korzyści ekonomicznych. Szczególnie w warunkach montażu wymagających wykonywania powtarzających się czynności i występowania znacznego obci[...]
EN Design of assembly stand with using programme modules enabling to perform ergonomic requirements, increase work efficiency and economic benefits. Especially in assembly process demanding to perform repeated actions, and resulting in physical and mental load. The paper presents elaborated in Manageme[...]
8
70%
Wiadomości Projektanta Budownictwa
2013 nr 5 27--29
9
70%
Wiadomości Górnicze
PL W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania odpowiednio zaprojektowanego systemu doradczego w procesie modelowania produkcji górniczej w kopalniach węgla kamiennego. Podano krótką charakterystykę systemów ekspertowych oraz opisano podstawowe elementy projektowanego rozwiązania wspomagającego p[...]
EN The article presents the possibility of using properly designed advisory system in the modeling process of mining production in coal mines. A brief description of expert systems was provided and the basic elements of the proposed solutions assisting the planning of the preparatory and exploitation w[...]
10
70%
Przegląd Mechaniczny
2001 nr 12 20-24
11
61%
Diagnostyka
2006 nr 2(38) 121-128
PL Opisano zwięźle główne klasy systemów bazujących na wiedzy, które mogą być stosowane do wnioskowania w diagnostyce technicznej. Ich szczególne znaczenie jest związane z możliwościami oferowanymi przez systemy stosujące sieci stwierdzeń. Omówiono wybrane zagadnienia związane ze stosowaniem bardzo ob[...]
EN Paper discusses shortly main classes of knowledge based systems applied for reasoning in technical diagnostics. Their considerable importance is connected with possibilities delivered by systems basing on statement networks. Selected details related to the application of very promising dynamic state[...]
12
61%
Prace Naukowe Instytutu Informatyki Stosowanej Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
2007 523-531
PL W pracy przedstawiono rozwiązanie inteligencji biznesowej w oparciu o SQL Server 2005 i zaprezentowano prognozowanie z użyciem Microsoft Decision Trees. Przedstawiono zadania i techniki data mining oraz wskazano obszary wykorzystania scharakteryzowanych technologii informatycznych. W drugiej części [...]
EN The paper presents business intelligence (BT) solution based on SQL Server 2005. Some data mining tasks and techniques are discussed as well as some uncommon fields of presented IT technologies are characterized. The work contains prediction example using Microsoft Decision Trees. The usage of discu[...]
13
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The main aim of the paper is to investigate work effect of the advisory system, which helps the operator to make a decision concerning an adjustment of structure and structure project team to a certain project, which was selected by operator. Design/methodology/approach: Exsys Professional[...]
14
61%
Problemy Eksploatacji
1998 nr 4 69-92
PL Sterowanie rozproszone procesem wytwórczym jest nowatorskim podejściem w dziedzinie sterowania. Jest to kierunek rozwijany od kilku lat w Instytucie Technologii Eksploatacji w Radomiu w pracach badawczych prowadzonych przez Instytut. Sterowanie rozproszone jest naturalną konsekwencją przeniesienia m[...]
EN Distributed control of the manufacturing process ia an innovatory approach in the area of control. This direction has been developed in research work executed by Institute for Terotechnology in Radom for a few years. Distributed control is a natural consequence of transferring methods of distributed[...]
15
61%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: The paper describes theoretical issues concerning the scope of human resources management, as well as the pertinent advisory systems. Another main of the paper is to investigate work effect of the advisory system, which helps the operator to make a decision concerning an adjustment of struc[...]
16
61%
Energetyka
2007 nr 4 263-268
PL Przedstawiono metodę oceny niezawodności złożonych sieci elektroenergetycznych. Metoda ta pozwala na znalezienie zastępczych, najkorzystniejszych tras zasilania odbiorców końcowych w przypadku awarii - biorąc pod uwagę niezawodność, strukturę sieci oraz jej obciążenie. Przedstawiono również obliczen[...]
EN Described id a method of complex power electric systems reliability evaluation.
17
61%
Przegląd Mechaniczny
1999 nr 15 7-14
PL Przedstawiono procedurę rozproszonego sterowania przepływem wieloasortymentowej produkcji cyklicznej; projektowanie ustalonego przepływu realizowane jest z wykorzystaniem sekwencji warunków wystarczających, ograniczających zbiór rozwiązań dopuszczalnych, procedura ta pozwala na wyznaczenie sterowani[...]
EN A procedure of fuzzy control of the flow of multiassortment cyclic production is dealt in this article. The design of a steady production flow is caried out using the sequence of sufficient conditions limitting the set of feasible solutions. This procedure allows determination of the control paramet[...]
18
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Opolska
1998 z. 46 81-96
19
61%
Zeszyty Naukowe. Transport / Politechnika Śląska
2014 z. 83 235--242
PL W artykule przedstawiono projekt systemu doradczego wspomagajacego inżyniera mechanika podczas kompletowania elementów i zespołów. W opisie zaproponowanego systemu doradczego odniesiono sie do ogólnej postaci takich systemów, które składaja sie z takich komponentów, jak: układ sterowania dialogiem, [...]
EN This paper the design of the expert system that supports mechanical engineer in the process of selecting the parts and assemblies was presented. In the description of the proposed expert system, was made reference to the general form of such systems, that consist of such components as: user interfac[...]
20
61%
Wiadomości Górnicze
2014 R. 65, nr 1 34--40
PL W artykule opisano wyniki badań ankietowych mających na celu wskazanie czynników istotnie wpływających na dobór wyposażenia do warunków wyrobisk korytarzowych i ścianowych w kopalniach węgla kamiennego. Badania w tym zakresie zostały wykonane w ramach prac nad systemem doradczym wspomagającym planow[...]
EN The article describes the results of a questionnaire survey aimed to identify the factors significantly affecting the selection of equipment for the conditions of roadways and longwall gates in hard coal mines. The research in this respect has been conducted in the framework of works on the advisory[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last