Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 59
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  system GPS
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Wydziału Nawigacyjnego Akademii Morskiej w Gdyni
1999 Z. 8 49--54
2
80%
Reports on Geodesy
2009 z. 2/87 129-136
EN The application of the GPS system in surveying jobs done for engineering purposes is inhibited by unsatisfactory precision of position defining, uneven precision of coordinates, and precision fluctuations over time. This situation is made even more difficult by the limited access to signal and by te[...]
3
80%
Logistyka
PL W referacie przedstawiono analizę pomiarów uzyskanych dla trzech wybranych odbiorników systemu GPS i płynące z niej wnioski. W ramach przeprowadzonych badań autor zebrał dane, które miały pozwolić na ustalenie kryteriów doboru satelitów do wyznaczenia pozycji stosowanych przez wybranych producentów [...]
EN In the paper analysis of measurements had got for three receivers of the GPS system was described and conclusions coming from it were presented. In the result of conducted examinations the author collected data which was supposed to let establish criteria of the assortment of satellites for position[...]
4
80%
Przegląd Komunalny
2011 nr 2 58-64
PL Kiedy w 1978 r. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych uruchomił system GPS (Global Positioning System), chyba nikt nie przypuszczał, że skonstruowany na potrzeby militarne system nawigacji satelitarnej pięć lat później będzie udostępniony ludności cywilnej. Dziś powszechność jego zastosowania niko[...]
5
80%
Przegląd Komunalny
2002 nr 10 44-46
PL W Instytucie Informatyki Politechniki Poznańskiej od kilku lat prowadzone są prace nad budową systemów informatycznych wspomagających zarządzanie obiektami mobilnymi 1, 2, 3. Specyficznym rodzajem takich obiektów są maszyny robocze. Jednym z podstawowych problemów związanych z zarządzaniem nimi jest[...]
6
80%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Problems arising during depth measurements are presented in the paper. Based on their long experience, authors present several measurement schemes which are to facilitate measurements and, through certain standardization, enable comparison between successive measurements to be made in order to deter[...]
7
80%
Magazyn Autostrady
2009 Nr 5 182--183
PL Systemy GPS w taborze ciężkim stają się coraz popularniejsze, ale rynkowi daleko do nasycenia, o czym świadczy stały wzrost ich sprzedaży. Rynek pracy jest nadal trudny. Kierowca jest w stanie znacznie więcej zarobić za granicą, polskie firmy obawiają się więc, że stracą pracowników. Z drugiej stron[...]
EN GPS systems in the rolling stock are becoming more and more popular, but the market is still far from being saturated, which is demonstrated by steady growth in sales. The labour market is still diffi cult. The driver can earn much more abroad, so Polish companies are afraid of loosing workers. On t[...]
8
80%
Przegląd Komunalny
2016 nr 9 34--35
PL W ostatnim czasie Ministerstwo Środowiska wyraźnie artykułuje potrzebę walki z nieprawidłowościami i patologią w obszarze odbioru odpadów komunalnych poprzez zmianę uregulowań prawnych dotyczących tej działalności. Opierając się na praktycznej wiedzy w przedmiocie możliwych mechanizmów niedozwolonyc[...]
9
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 2/69 19--24
EN The main objective of CERGOP Work Package (WP)-3 is defined in the project as "Monitoring the CEGRN by regular and systematic GPS measurement, satisfying the strict quality standards set by WP 2". The milestone of the first year was the first epoch GPS observational campaign with full participation [...]
10
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 2/69 329--334
EN Tracking of the changes of geometry of engineering objects is an essential part of the control system of the object construction. Identification of the changes character, their duration and size allow us to select proper measuring instrumentation and technology. Applying permanent satellite observat[...]
11
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 2/69 335--340
EN The paper presents the results of GPS and EGNOS satellite experiments performed in Pompeia's archeological site. The main goals of the experiments were as follows: 1. Establishment of GPS control point network on the streets of this ancient city, 2. Examination of GPS/RTK OTF method with different t[...]
12
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 2/69 235--242
EN Our paper highlights some different areas of our research in GPS meteorology. We have made many statistical quality analysis of the many standard tropospheric solutions and ZTD combined product (EPN and IGS). This work can be useful for both combined product users and improved processing strategy gu[...]
13
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 4/71 35--38
EN The main objective of WP5 is definition, mathematical modeling and practical realization of geocentric reference frame suitable for three-dimensional geokinematical monitoring and strain analysis with millimeter precision in the region of Central Europe (Fejes and Pesec, 2003). The reference frame f[...]
14
80%
Przegląd Komunalny
2016 nr 7 30--33
PL Najczęściej wskazywaną przez branżę odpadową przyczyną niewłaściwego funkcjonowania systemów gospodarowania odpadami jest brak wlaściwej kontroli odpowiedzialnych instytucji. Budzące wątpliwości praktyki jednego z przewoźników, które udokumentowane zostały w ZGO Gać, pokazują, że taka kontrola jest [...]
15
80%
Reports on Geodesy
2004 nr 1/68 59--63
EN Development of the GPS system made an opportunity to use it in problems associated with determination of heights of points. As a result of elaboration of GPS observations ellipsoidal heights are obtained, which are not directly applied in geodesy. For determination of orthometric (normal) heights, k[...]
16
71%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1038--1042
PL W artykule omówiono wyniki z badań rzeczywistych dotyczących dokładności odbiornika GNSS umiejscowionego na obiekcie latającym BSL. Głównymi parametrami oceniającymi dokładność obiektu ruchomego poruszającego w zdefiniowanej przestrzeni 3D będą współczynniki geometryczne – VDOP, GDOP, HDOP oraz VDOP[...]
EN The article discusses the results of research on the actual accuracy of a GNSS receiver positioned on the object flying BSL. The main parameters of evaluating the accuracy of a moving object moving in a definition space will be 3D geometric factors - VDOP, GDOP, HDOP and VDOP, which is illustrated i[...]
17
61%
Logistyka
PL W artykule przedstawiono wyniki badań wskazań kompasu satelitarnego w stosunku do żyrokompasu przeprowadzonych na statku "Horyzont II". Badania prowadzono podczas cyrkulacji statku przy różnych wychyleniach steru i gdy statek utrzymywał stały kurs.
EN The comparison of GPS compass indications to gyrocompass performed on the ship "Horyzont II" are presented in the article. The investigation was conducted during circulations with different rudder angle and when the ship was on steady course.
18
61%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
2006 z. 273 347-356
PL Rozwój systemu GPS, dostępność stosunkowo tanich małych odbiorników GPS spowodował różnorakie zastosowanie tego systemu, w tym także w turystyce i geoturystyce. W referacie skrótowo przedstawiono zasadę funkcjonowania sytemu GPS. Dokonano przeglądu rozwiązań odbiorników GPS. Omówiono problematykę us[...]
EN Development of GPS system, availability of relatively small, inexpensive GPS receivers caused various application of this system, including tourism and geotourism. GPS system functioning has been briefly presented in the paper. The review of solutions of GPS receivers has been made. The issue how to[...]
19
61%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2004 nr 1 31-35
PL Omówiono główne problemy, z jakimi stykają się osoby niewidome w codziennym życiu. Krótko przedstawiono kierunki obecnych prac badawczych związanych z budową urządzeń przystosowanych dla tej grupy użytkowników. W głównej części artykułu opisano sposoby wykorzystania nadajników radiowych do stworzeni[...]
EN The work presents main everyday problems of visually impaired people. The research directions for building equipment targeted at this group are shortly described. The main part of the paper covers the ways in which radio transmitters can be used to create the blind-friendly city. Some possibilities [...]
20
61%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W referacie przedstawiono i przeanalizowano wartości współczynników rozmycia pozycji geograficznej wyliczonych przez wybrane odbiorniki systemu GPS oparte na trzech różnych chipsetach. Potwierdzono wpływ liczby satelitów uwzględnianych przez odbiorniki w obliczeniach współrzędnych geograficznych.
EN In the paper there are presented and analyzed values of rates of dilution of precision of geographical position counted by chosen GPS receivers based on three differential chipsets. An influence of the number of satellites taken into account by the receiver at setting geographic coordinates was conf[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last