Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 347
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synteza
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Postępy Techniki Jądrowej
2011 z. 3 2-3
PL Nowy pierwiastek o liczbie atomowej Z=117 wytworzony został w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych (ZIBJ) w Dubnej (Rosja). Wypełnił on lukę, jaka powstała po obserwacji w 2006 r., w tym samym Instytucie pierwiastka 118. O syntezie pierwiastka 118 pisaliśmy w Postępach Techniki Jądrowej w artykul[...]
2
80%
Barwniki, Środki Pomocnicze
2003 nr 3-4 3--17
PL Omówiono procesy syntezy i utylizacji nowej grupy barwników zawierających w swojej cząsteczce reszty cukrów. Barwniki są poważnym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko naturalne ze wzglądu na straty w ich produkcji i aplikacji. Znane obecnie metody utylizacji odpadów organicznych nie zawsze są sk[...]
EN Azo dyes are the most important group of the synthetic colouring substances. They are generally considered as xenobiotic compounds that are very recalcitrant against biodegradative processes. In this paper processes of synthesis and utilization of the new group of dyes containing sugar molecules wer[...]
3
80%
Przemysł Chemiczny
4
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Przy opracowywaniu technologii otrzymywania materiałów kompozytowych przeznaczonych na odbiorniki ciepła jednym z ważniejszych zagadnień jest uzyskanie jednorodnego rozłożenia cząstek wzmacniających w osnowie oraz zapewnienie wysokiej czystości materiałów, a w szczególności wyeliminowanie zanieczysz[...]
EN In the case of using the composites as a heat-sink materials it is impor-tant that powder mixing process should assure the uniform distribution of reinforcement in the matrix and to avoid of any changes of chemi-cal composition of starting materials. In the present study the mechanical alloying proc[...]
5
80%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 5 294-299
6
80%
Przemysł Chemiczny
2002 T. 81, nr 4 237-240
7
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Warstwy CeO2+Gd2O3 syntezowano metodą MOCVD przy użyciu tetrametyloheptanodionianów ceru oraz gadolinu w temperaturze 500÷800°C w powietrzu przy obniżonym ciśnieniu. Stosunek molowy użytych reagentów wynosił odpowiednio 9:1, 8:2, 7:3. Warstwy nanoszono na wewnętrzne powierzchnie rurek ze szkła kwarc[...]
EN CeO2+Gd2O3 layers were synthesized by MOCVD method using Ce(tmhd)4 and Gd(tmhd)3 at temperature of 500÷800°C. The air under reduced pressure was a carrier and reactionary gas. The molar contribution of reagents amounted to 9:1, 8:2, 7:3. The layers were deposited on the inner surfaces of quarto glas[...]
8
80%
Inżynieria Materiałowa
PL W pracy przedstawiono wyniki badań nad uzyskaniem warstwowego kompozytowego elektrolitu ZrO2+Y2O3 /CeO2+Sm2O3 dla tlenkowych ogniw paliwowych pracujących w zakresie temperatury 600÷800°C. Warstwy te nanoszono w zakresie temperatury 500÷800°C na wewnętrzne powierzchnie rurek ze szkła kwarcowego metod[...]
EN This work shows results of investigation on synthesis of electrolyte, chich would be composed of the layers of ZrO2+Y2O3 and CeO2+Sm2O3 for solid oxide fuel cells (SOFC). Elaborated electrolyte should work at temperatures of 600÷800°C. The layers were synthesized in the range of temperatures of 500÷[...]
9
80%
Przemysł Chemiczny
10
80%
Postępy Techniki Jądrowej
2006 z. 4 7-8
11
80%
Przemysł Chemiczny
12
80%
Przemysł Chemiczny
13
80%
Przemysł Chemiczny
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Przeprowadzono z powodzeniem syntezę bezpośredniego oksyetylenowania di-(2-metyIopropionianu)-2.2,4-trimetylo-1,3-pentanodiolu (di-oksanolu) oraz 2-metylopropionianu-2-metylopropylu (izo-maślanu izo-butylu). Scharakteryzowano podstawowe właściwości fizykochemiczne i powierzchniowe otrzymanych próbek[...]
EN A success synthesis of direct oxyethylation of 2,254-trimethyf-l,3-pentanedionyl di-(2-methylpropionate) (di-oxanol) and 2-methylpropyl 2-methylpropionate (isobutyl isobutyrate) is described Obtained products exhibit interfacial activity indicating their amphiphilic character. The availability of ch[...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika
2001 z. 131 3-4
PL Synteza realistycznych obrazów, które wiernie przewidują i odwzorowują wygląd rzeczywistego świata, ma szereg zastosowań w architekturze, przy projektowaniu wystroju wnetrz i oświetlenia, przy produkcji filmów i stosowanych w nich coraz częściej efektach specjalnych. Jednym z trudniejszych zadań jes[...]
EN Synthesis of realistic images which predicts the appearance of the real world has many aplications including architecture and interior design, illumination engineering, environmental assessment, special effects and film production, along with many others. Due to the costly global illumination comput[...]
16
80%
Polish Journal of Chemical Technology
EN A method is presented for an algorithmic generation of all possible structures of a system in which a specified set of products is separated from a given set of feed streams by fractional crystallisation. The method employs three sets of transformation operators, which, together with some initial fl[...]
17
80%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 2/32 92-98
PL W pracy przedstawiono rozważania nt. matematycznych metod stosowanych przy syntezie testów do badań ekologicznych właściwości silników spalinowych. Metody te mogą być wykorzystane do syntezy testów zarówno statycznych jak i dynamicznych, przedstawione rozważania mają bowiem charakter ogólny. W pracy[...]
18
80%
Chemik
PL Artykuł dotyczy gwałtownego rozwoju polielefin w minionym półwieczu. Analizuje podstawy szybkiego wzrostu produkcji polimerów komercyjnych. Wymienia w tym względzie przejście na petrochemiczną bazę surowcową oraz postępy w opracowaniu nowych układów katalitycznych. Omawia istotę katalizatorów metalo[...]
EN The paper concerns a violent development of polyolephines in the past half-century. It considers fundamentals of the rapid increase of commercial polymers production. In this respect it mentions a switch-over to petrochemical resources and advances in the development of new catalytic systems. It dis[...]
19
80%
Prace Naukowe Instytutu Podstaw Elektrotechniki i Elektrotechnologii Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Ogrzewając mieszaniny kwasu borowego z fosforanem trójwapniowym w strumieniu amoniaku otrzymano w temperaturach 900-1150 stopni C materiały proszkowe o zawartości 70-77% heksagonalnego azotku boru. Zmiany proporcji wagowej H3BO3:Ca3(PO3)2 w zakresie od 1:1do 3:1 oraz podwyższenie temperatury prow[...]
EN Powders of 70-77% h-BN contents were prepared by the action of gaseous ammonia on boric acid with calcium orthoposphate filler at 900-1150 degrees C. To obtain well crystallised hexagonal boron nitride of 97% purity, the product of the above reaction was heated at 1750 degrees C in nitrogen.
20
80%
Cement Wapno Beton
PL Przeprowadzono badania wpływu chlorku glinu i chlorku wapnia na syntezę i własności uwodnionych krzemianów wapniowych. Jony glinu, wapnia i chloru są składnikami roztworów podziemnych wchodzących w reakcję z zawiesinami cementowymi i betonowymi elementami podziemnych konstrukcji. Przeprowadzone bad[...]
EN Investigations of aluminium chloride and calcium chloride effect on the synthesis and properties of calcium silicate hydrates were carried out. Aluminium-, calcium- and chloride ions are components of underground solutions, entering into reaction with cement suspensions and concrete elements of und[...]
first rewind previous Strona / 18 next fast forward last