Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 55
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  synchronous machine
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Computer Applications in Electrical Engineering
2015 Vol. 13 352--363
EN The paper presents possible use of synchronous generators, particularly of low power, in the generator sets of back-up supply of various objects. The calculations have been carried out with the help of the Mcad software, their selected results are presented and analyzed.
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono analityczną metodykę analizy rozkładu pola w szczelinie powietrznej maszyny synchronicznej z magnesami trwałymi z ekscentrycznym wirnikiem. Praca prezentuje wyniki obliczeń rozkładu pola, uzyskane na podstawie modelowania w sposób uproszczony, bazujący na zaproponowanych ana[...]
EN In the paper the method of flux density distribution for synchronous machines with permanent magnets located on the surface of the rotor is presented. The paper contains a computation for machine with rotor eccentricity and shows the comparison results of calculation for analytical model and FEM. Th[...]
3
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Topologia pojazdów hybrydowych, maksymalne prędkości i wymagana siła napędu wyznaczają rodzaj maszyn elektrycznych i stawiane im wymagania. Maszyny elektryczne są szeroko stosowane do napędów kolejowych. Zastosowanie maszyn z magnesami trwałymi stwarza szerokie możliwości projektowania i optymalizac[...]
EN The transmission topology of hybrid electric vehicles, the maximum speed and the desired traction force predefine the number of electric machines and their requirements. Synchronous machines are widely used within drive trains. The application of those with embedded magnets offers a variety of desig[...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W prezentowanym artykule omówiono podstawowe zależności związane z rozkładem strumieni magnetycznych i generowanego napięcia w biegunie jednoszczelinowej, tradycyjnej maszyny synchronicznej i biegunie nowego rodzaju wieloszczelinowej maszyny synchronicz-nej, której model zbudowano wg przyjętej konce[...]
EN The paper discusses the fundamental relationships connected with the distribution of magnetic fluxes and the generated voltage in a pole of a single-gap conventional synchronous machine and a pole of a multi-gap synchronous machine of a new kind, a model of which has been constructed according to th[...]
5
80%
Archives of Electrical Engineering
2015 Vol. 64, nr 1 107--117
EN Lately, there has been increased interest in hybrid excitation electrical machines. Hybrid excitation is a construction that combines permanent magnet excitation with wound field excitation. Within the general classification, these machines can be classified as modified synchronous machines or induc[...]
6
80%
Electrical Power Quality and Utilisation. Journal
EN The subject of the paper is the comparison of four complementary methods of the rotor loss estimation in a PM SM, supplied by a PWM voltage source. An ANSYS based finite element model produces values of W, the magnetic energy stored, and P, the rotor losses. On analytical level the machine is repres[...]
7
80%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 75--82
EN This paper describes the use of computational methods for solving the flow of the air-cooling in the large synchronous machines where it is used to cool the stator winding and stator radial channels which are located between the stator packet sheets. The overall process flow is mostly influenced by [...]
8
80%
Elektrotechnika i Elektronika
2006 T. 25, z. 2 142-146
PL Maszyna synchroniczna zasilana z cyklokonwertora może być badana metodami zmiennej lub stałej struktury. W artykule zaproponowano matematyczny model o zmiennych parametrach przy założeniu stałej struktury maszyny synchronicznej i układu zasilającego (cyklokonwertora trójpulsowego). Utworzony model p[...]
EN Synchronous machine powered from cycloconverter might be investigated using constant or variable structure methods [4]. There is no mathematical model with constant structure and variable parameters of synchronous machine powered from cycloconverter in the literature. The purpose of this paper is to[...]
9
80%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2014 Nr 4(104) 313--316
EN This paper discusses the detection of internal faults in the stator and rotor windings of synchronous machine. The motor current signature analysis, allows using low cost equipment to detect the faults by monitoring the coils currents. The process of detection is fully optimized, to predict the faul[...]
10
70%
Elektro Info
2013 nr 7-8 36--41
PL W artykule przedstawiono odwzorowanie indukcyjności własnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie indukcyjności własnych dokonano w funkcji elektrycznego kąta położenia wirnika na podsta[...]
EN The article concerns the representation of the self inductances of the stator and field windings in circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position angle o[...]
11
70%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W referacie poruszony został problem wykrywania uszkodzeń silnika synchronicznego metodą nieinwazyjną bazującą na analizie spektralnej prądów stojana. Badanym obiektem była maszyna synchroniczna o specjalnym wykonaniu posiadająca w każdej z faz dwie gałęzie równoległe, z których każda podzielona jes[...]
EN Electrical machines, similarly to the other electrical and mechanical devices are constantly exposed to both external and internal influences which cause the changes to their physical state and functionality [1]. These gradually developing irreversible changes worsen the efficiency of the machine an[...]
12
61%
Elektro Info
2013 nr 9 103--111
PL W artykule przedstawiono sposób odwzorowania rozkładu indukcyjności wzajemnych uzwojeń pasmowych stojana i uzwojenia wzbudzenia w modelu obwodowym maszyny synchronicznej jawnobiegunowej bez skosu i ze skosem wirnika. Odwzorowanie rozkładu indukcyjności wzajemnych dokonano w funkcji kąta położenia wi[...]
EN The article concerns the representation of the mutual inductances of the stator and field windings in a circuital model of a salient-pole synchronous machine with and without a skew of the rotor. Representation of the self inductance are carried out as a function of the electrical rotor position ang[...]
13
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono projekt silnika synchronicznego z magnesami trwałymi (IPMSM) o uzwojeniu ułamkowo-żłobkowym. Badaniom poddano maszyny PMSM o stosunku żłobki/bieguny 12/8 oraz 12/10. Zastosowano analizę metodą elementów skończonych. Wykazano, że maksymalny moment mechaniczny oraz osłabianie [...]
EN The paper presents design of fractional-slot permanent magnet synchronous motors with concentrated windings and interior permanent magnets. Inner PM rotor machines with 12 slot/8 poles and 12 slot/10 poles were investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the performance o[...]
14
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2013 R. 89, nr 11 159-162
PL W pracy przedstawiono konstrukcję maszyny elektrycznej z regulacją strumienia magnesów trwałych dedykowanej do napędu samochodów, a także sformułowano równania matematyczne opisujące zachowanie maszyny w układzie współrzędnych rzeczywistych trójfazowych oraz w układzie współrzędnych kartezjańskich z[...]
EN This paper presents a machine topology used in drives for electro-mobiles, in which the flux control is enabled. Mathematical equations describing behavior of the proposed machine have been defined both in real three phase co-ordinates and in Cartesian co-ordinates systems. The dynamic phenomena occ[...]
15
61%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedyskutowano właściwe projektowanie maszyny reluktancyjnej z podwójnym uzwojeniem stojana oraz anizotopowym wirnikiem z przegrodami strumeniowymi, pracującej w trybie generatorowym. W celu wyznaczenia działania maszyny użyta została metoda elementów skończonych. Przedstawione zostały d[...]
EN Appropriate design of synchronous reluctance machine with dual stator winding and anisotropic rotor with flux barriers in generator operation mode is investigated. Finite element analysis is employed in order to determine the machine performance. Two different designs for synchronous reluctance gene[...]
16
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2009 R. 85, nr 12 162-165
PL Dwa projekty uzwojeń maszyny synchronicznej o strumieniu osiowym z magnesami trwałymi i bezrdzeniowym stojanie są prezentowane. Głównym celem pracy jest pokazanie wpływu obu projektów na statyczną charakterystykę maszyny wyznaczaną na drodze analitycznej. Wyniki obliczeń analitycznych weryfikowane s[...]
EN In this paper, two winding designs of axial flux permanent magnet synchronous machine with ironless stator (AFPMSM) are presented. The main goal of this paper is to present the influence of both winding design and parameters on AFPMSM static characteristics, which are calculated by using an analytic[...]
17
61%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2008 z. 115 177-182
PL W artykule przedstawiono wybrane cechy systemu diagnostyki wibracyjnej maszyn synchronicznych. Cechy systemu takie jak pomiar przestrzennego wektora wibracji, parametryzacja pomiaru drgań, budowanie mapy wibracji wyróżniają go spośród współczesnych systemów pomiarowych. System jest w stanie budować [...]
EN The paper presents a diagnostic system for determining the condition of rotating machines and the main system features, such as spatial vibration measurement, measurement parameterisation and vibration map building. The system is used to build parameterised graphs which enable an expert to determine[...]
18
61%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono wyniki analizy promieniowego naciągu magnetycznego w turbogeneratorze dużej mocy z uniesionym wirnikiem w wyniku mimośrodowego przesunięcia montażowego. W rozważaniach uwzględniono sprężyste właściwości wirnika oraz węzłów łożyskowych. Posłużono się uprzednio opracowanym przez autora a[...]
EN The results of radial magnetic pull in a turbo-alternator with the to be raised rotor due to assembly displacement has been presented. In the considerations the elastic properties of the rotor and of the bearings have been taken in to account. The by author elaborated numerical algorithm for iterati[...]
19
61%
Przegląd Elektrotechniczny
2007 R. 83, nr 11 124-127
PL W artykule, w celu określenia najbardziej perspektywicznej i wiarygodnej metody do optymalnego projektowania napędów elektrycznych o najlepszych charakterystykach eksploatacyjnych, przedstawiono problematykę efektywnego porównania maszyn synchronicznych z magnesami trwałymi (MSMT). Opracowana nowa m[...]
EN The paper is devoted to a time effective comparison of the different radial and axial PMSM configurations with the aim of revealing the more progressive and approved approach to optimal design of high performance motor drives. A new generalized express method, based on the geometrical sizes and powe[...]
20
61%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W obwodzie pośredniczącym tradycyjnego silnika przekształtnikowego stosowany jest dławik. Zaproponowana została zmiana konstrukcji umożliwiająca lepsze wykorzystanie obwodu magnetycznego maszyny i pominięcie dławika. Opracowany został algorytm modelujący właściwości tej maszyny. Analiza komputerowa [...]
EN A classic converter driven motor system requires an application of a choke in an intermediary DC circuit. We propose to reconstruct the machine excitation winding in such a way that the magnetic circuit of a machine is more efficiently used and the separate choke is not needed. We have also develope[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last