Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 18
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulator jazdy samochodem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 5 282-288
PL Artykuł omawia aktualny stan możliwości zastosowań symulatorów jazdy samochodem w szkoleniu kierowców. Jest to ujęcie jakościowe a nie ilościowe. Przedstawiono uwarunkowania prawne związane ze stosowaniem symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Szczególną uwagę zwrócono na[...]
EN The paper presents up to date state of driving simulators applications in drivers training. It is rather qualitative then quantitative description. Formal recommendations were presented for driving simulator applications as well as brief overview of selected concepts of its designs. Special attentio[...]
2
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
2015 R. 22, nr 12 1675--1679, CD
PL W referacie omówiono budowę prototypu symulatora jazdy samochodem. Przedstawiono model bryłowy urządzenia, zaproponowano rozwiązanie jego kinematyki w celu określenia wysuwu siłowników napędowych w funkcji przemieszczenia kątowego poszczególnych jego członów. Przedstawiono zagadnienia dotyczące wirt[...]
EN The paper presents a prototype of driving simulator. A model of solid devices was proposed. Also, there was proposed the kinematics solution to determine the extension actuator drive as a function of the angular displacement of each of its members. The problems concerning virtual prototyping were sh[...]
3
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2014 No. 79 215--225
PL Na poziom wydolności wzrokowej mają wpływ warunki oświetleniowe panujące na drodze i w jej otoczeniu, własności geometryczne i fotometryczne przeszkód, jak i warunki obserwacji. Do badania wydolności wzrokowej kierowców zbudowano w laboratorium Zakładu Techniki Świetlnej i Elektrotermii Politechniki[...]
EN The level of visual performance is affected by the lighting conditions prevailing on the road and its surroundings, the geometric and photometric properties of the obstacles, the conditions of observation. The study visual performance of drivers built in the laboratory of the Department of Lighting [...]
4
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą wysokiej klasy symulatora, który powinien być zastosowany w szkoleniu kierowców zawodowych w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, na podstawie dyrektywy 2003/59. Omówiono symulatory produkowane w Niemczech, Francji, Finlandii oraz USA. Autorzy[...]
5
75%
Postępy Nauki i Techniki
2012 Nr 14 148-156
PL Referat przedstawia aktualny stan rozwoju konstrukcji i możliwości praktycznych zastosowań symulatorów jazdy samochodem. Jest to ujęcie jakościowe a nie ilościowe. Opisano uwarunkowania prawne związane ze stosowaniem symulatorów jazdy samochodem oraz przykłady wybranych konstrukcji. Szczególną uwagę[...]
EN The article presents the current state of development of structures and opportunities for practical applications of driving simulators. Describes the legal considerations associated with the driving simulator and examples of selected structures. In addition to testing the driver and its working envi[...]
6
75%
Logistyka
2010 nr 4 CD-CD
PL W artykule przedstawiono rezultaty prac zespołu powołanego przez Ministra Infrastruktury RP w celu opracowania wymagań minimalnych dla “symulatorów wysokiej klasy”, przeznaczonych do wykorzystania w procesie szkolenia i egzaminowania kierowców dla kwalifikacji wstępnej, w myśl zapisów Dyrektywy 2003[...]
EN This paper presents the results of the work team appointed by Poland’s Infrastructure Minister in order to develop minimum requirements for "top-of-the-range simulators” for use in the process of training and testing drivers for initial qualification in accordance with the provisions of EU Directive[...]
7
75%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W artykule przedstawiono dwa modele symulacyjne ruchu dwuosiowych pojazdów wykorzystywanych przez polską policję: samochodu osobowego i samochodu towarowo-osobowego o dopuszczalnej masie całkowitej nie większej niż 3,5 tony. Modele te będą wykorzystane w budowanym przez ETC-PZL AI symulatorze jazdy [...]
EN This paper presents two vehicle dynamics simulation models of biaxial vehicles used by Polish Police: car and cargo-passenger car with a weight of not more than 3.5 tons. These models will be used in built by ETC-PZL AI driving simulator. I t will work in real time. They can’t, therefore, be too com[...]
8
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 107--113, CD
PL W artykule przedstawiono wybrane możliwości wykorzystania mobilnego symulatora jazdy samochodu ciężarowego i autobusu w zakresie badań nad bezpieczeństwem drogowym. Obecnie symulatory są szeroko stosowane w szkoleniu kierowców, które z powodzeniem zdaniem autorów artykułu mogą znaleźć zastosowanie r[...]
EN The selected possibilities of using driving simulator truck and bus. Currently, simulators are widely used in driver training that successfully, according to the authors of the article can also be used in security research. Describes issues related to the construction and applications driving simula[...]
9
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zachowania się kierowców w sytuacjach przedwypadkowych. Zostały one przeprowadzone w symulatorze jazdy samochodem autoPW w ramach projektu badawczego N509 016 31/1251. Wykonano badania w zainscenizowanej sytuacji zagrożenia polegającej na wniknięciu [...]
EN This paper presents the results of research studies on behaviours of drivers in pre-accident situations. They were carried out in the driving simulator autoPW under the research project N509 016 31/1251. The tests were performed in a staged dangerous situation involving a sudden emergence of a roadb[...]
10
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2011 R. 12, nr 12 349-359
PL Publikacja jest prezentacją wyników pracy badawczej uzyskanych podczas realizacji w latach 2007-2010, na Politechnice Świętokrzyskiej, obszernej pracy badawczej. Badania na torze dotyczyły zarówno czasu reakcji 100 kierowców w symulowanych sytuacjach wypadkowych jak i czasu narastania siły na pedale[...]
EN The paper presents gathered results of a large scale research project conducted between 2007 and 2010 at Kielce University of Technology. The experimental testing involved also a research team from Cracow University of Technology. Experimental trials were conducted on Kielce Racing Track with a pred[...]
11
75%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2017 z. 118 313--324
PL Obecne możliwości techniczne pozwalają na coraz dokładniejsze odwzorowywanie warunków i procesów otaczającej nas rzeczywistości w warunkach wirtualnych. Przekłada się to bezpośrednio na wzrost liczby badań percepcji kierowców z użyciem symulatorów jazdy pojazdem. W artykule przedstawiono rodzaje, bu[...]
EN The current technical possibilities allow for more accurate mapping the conditions of the reality around us. This translates directly into increased accuracy and relevance of the research perception of drivers using the driving simulators. The article presents the types, construction and the possibi[...]
12
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 3 (31) 145--158
PL W artykule przedstawiono koncepcję symulatora jazdy samochodem osobowym zbudowanego w oparciu o platformę Stewarta (hexapod) napędzaną zespołem silników elektrycznych. Omówiono wymagania stawiane tego typu urządzeniom, przeznaczonym w szczególności dla osób niepełnosprawnych, podstawowe założenia ko[...]
EN The paper presents a concept of a car driving simulator based on the Stewart platform (hexapod) with an electric motor drive system. Requirements to be met by this type of equipment, designed in particular for the handicapped, are discussed along with basic mechanical design inputs for the simulator[...]
13
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W niniejszym artykule przedstawiono budowę symulatora autoPW oraz jego przykładowe zastosowania w badaniach systemu kierowca-pojazd-otoczenie. Nowymi elementami w zmodyfikowanej wersji symulatora są: udoskonalony układ akwizycji danych, środowisko graficzne OpenGL, dodatkowy ekran boczny zwiększając[...]
EN The paper presents autoPW driving simulator and its exemplary applications in driver-vehicle-surrounding system. A new elements of the simulator modified version are: modified data acquisition system, OpenGL graphical environment, auxiliary side screen enhancing horizontal view angle and scenario cr[...]
14
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2015 R. 91, nr 12 281-283
PL W artykule zaprezentowano stanowisko laboratoryjne do pomiaru wybranych parametrów psychofizycznych kierowców z użyciem jednoelektrodowego elektroencefalografu MindWave oraz symulatora pojazdu osobowego AS1200-6 firmy AutoSim, będącego na wyposażeniu laboratorium silników spalinowych w Instytucie Si[...]
EN In the paper a laboratory stand for measurement of some selected psychophysical parameters of drivers is presented. One-electrode electroencephalograph and the simulator AS1200-6 made by AutoSim was used. This simulator is a part of the laboratory equipment in Institute of Combustion Engines and Tra[...]
15
63%
Archive of Mechanical Engineering
PL W pracy przedstawiono możliwości badawcze układu silnik rzeczywisty-symulator jazdy samochodu. Omówiono przygotowanie danych do programu sterującego testami, strukturę stanowiska badawczego oraz zasady obliczania nastawów hamulca silnikowego w dwu wariantach stanowiska badawczego: - układ ze skrzyni[...]
EN In this paper, the author presents a method of simulating various "test ride" scenarios for an automobile tested on engine test bench. The research possibilities offered by the semi-virtual system consisting of a real engine and vehicle motion simulator are underlined. The author also describes the [...]
16
63%
Logistyka
2015 nr 4 2637--2648, CD2
PL W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań mających na celu określenie różnic w zakresie parametrów opisujących reakcję kierowcy w sytuacji wypadkowej pomiędzy kierowcami zawodowymi i amatorami. Badania prowadzone były z wykorzystaniem dynamicznego symulatora jazdy samochodem. W badaniach symulow[...]
EN The paper presents the preliminary results of a study aimed at determining differences in the parameters describing the reaction of the driver in the accident situation between professional and amateur drivers. The study was conducted using a dynamic driving simulator. In the accident scenario pedes[...]
17
63%
Drogi : lądowe, powietrzne, wodne
2009 [nr] 5 (14) 74--87
PL Spadek liczby wypadków na drogach jest ściśle związany z poprawą umiejętności osób prowadzących pojazdy. Można to osiągnąć poprzez organizowanie wirtualnych kursów doszkalających, podczas których wykorzystywane są symulatory jazdy samochodem.
18
63%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2015 nr 5 22-24
PL Samochody coraz częstej wyposażane są dziś w automatyczne systemy bezpieczeństwa, których zadaniem jest zapobiegnięcie wypadkowi lub zminimalizowanie jego skutków. Funkcjonowanie takich systemów opiera się na złożonych algorytmach, które analizują sytuacje drogową i wzajemną konfigurację jej uczestn[...]
EN Modern cars are increasingly often equipped with automatic safety systems aimed at avoiding collision or it mitigating its effects. The operation of such systems is based on complex algorithms, whose task is to analyze the traffic situation and the relative configuration of its participants, to pred[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last