Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 150
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacje komputerowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Konferencje
2001 z. 21 243-253
PL Niniejszy referat zawiera omówienie zagadnienia grafikowania (planowania produkcji bloków energetycznych), uwzględniające ekonomiczny rozdział obciążeń pomiędzy poszczególne bloki elektrowni (i zespolów elektrowni - Operatorów Handlowo Technicznych); opis oprogramowania służącego do rozwiązania zbad[...]
2
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2002 z. 75 205-209
3
100%
Inżynieria Powierzchni
1998 Nr 2 49-64
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji komputerowej azotowania gazowego, pokazujące wpływ potencjału azotowego atmosfery NH3-H2 na budowę i kinetykę wzrostu faz azotkowych: [wzór] i [wzór] na żelazie. Do symulacji wykorzystano niedawno opracowane i opisane matematycznie układy równowagi [wzory], [...]
EN The article presents results of computerized simulation of the gas nitriding process, demonstrating the effect of the nitriding potential of NH3-H2 atmosphere on the composition and growth kinetics of [formula] and [formula] nitride layers on pure iron. For the simulation, the recently developed and[...]
4
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2012 nr 4 18-21
PL Z jednej strony szkolenia powinny być prowadzone w warunkach jak najbardziej przypominających rzeczywiste, nawet w przypadku prac niebezpiecznych, tak aby pracownik mógł uzyskać wysoki poziom kompetencji. Z drugiej zaś strony szkolenia nie powinny narażać ludzi na niebezpieczeństwo i ewentualne kosz[...]
EN On one hand, the training should be conducted under the most like real conditions, even in the case of dangerous work, so that the employee can obtain a high level of competence. On the other hand training should not to expose people to danger and possible costs associated with damage to property Th[...]
5
80%
Bezpieczeństwo Pracy : nauka i praktyka
2011 nr 3 4-6
PL Wypadki przy pracy to zjawisko bardzo powszechne. Mogą skutkować one kalectwem, a nawet śmiercią pracownika. Często okoliczności zajścia wypadku nie są znane, np. z powodu braku naocznych świadków lub ich sprzecznych zeznań. Znajomość przebiegu i przyczyny wypadku przy pracy może być bardzo pomocne [...]
EN Accidents at work are very common. They can result in a worker's serious injury or even death. The cause of anaccident in often unknown, e.g., because of conflicting reports of eyewitnesses or because there were none. Knowing the course and cause of an accident at work may be very helpful in resolvi[...]
6
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2006 z. 56 105-133
PL W pierwszej części artykułu przedstawiono metody modelowania dynamiki pojazdów szynowych, wykorzystywane w budowie modeli matematycznych stosowanych do opisu ruchu pojazdów szynowych. Celem modeli tworzonych tymi metodami i odpowiadającego im opisu ruchu, jest symulacja komputerowa (numeryczna) ruch[...]
EN The methods of modelling railway vehicle dynamics are utilised to describe the motion of railway vehicles, are presented in the first part of this article. The aim of the models, built using these methods and for the corresponding description of motion, is the computer (numerical) simulation of mode[...]
7
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono nieklasyczne podejście do modelowania wielografami wiązań przestrzennych układów drgających. Podano podstawy metody wielografów wiązań wraz z analitycznymi zależnościami przyczynowo skutkowymi opisującymi dane elementy.
EN In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. The multibond graphs meth[...]
8
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono modelowanie pojazdu osobowego, jako układu przestrzennego metodą wielografów wiązań. Wynikami otrzymanymi na podstawie eksperymentu numerycznego, są charakterystyki dynamiczne oraz przebiegi czasowe prędkości.
EN In work one introduced bases of multibond graphs method, one placed dependences analytic and answering to them graphic image. In aim of illustration of method and comparisons in relation to multibond graphs methods one passed numerical simulations three-dimensional vehicle. Calculations one effected[...]
9
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przeprowadzono badania numeryczne układu napędowego przecinarki taśmowej. Dla przyjętych modeli podzespołu napędowego przecinarki taśmowej wyznaczono przebiegi czasowe oraz charakterystyki dynamiczne, będące podstawą do przeprowadzenia eksperymentu numerycznego uwzględniającego ruch sterowan[...]
EN In the work numeric investigations of driving system of band saw have been presented. For received models of driving component of band saw, time courses as well as dynamic characters were plotted, being basis for execution of numeric experiment considered control movement. In numeric investigations [...]
10
80%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji procesu utraty nadprzewodnictwa w taśmie nadprzewodnikowej z elektrodą lutowaną. W opracowanym modelu założono dominujący charakter procesów cieplnych inicjowanych w połączeniu oraz uwzględniono pełną nieliniową zależność współczynnika przejmowania ciepła od[...]
EN The paper presents the results of the simulation of the loss of superconductivity in superconducting tape with the soldered electrode. The model assumes the dominant nature of thermal processes initiated in the connection, and it includes a full non-linear heat transfer coefficient depending on the [...]
11
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki badań zmian podstawowych parametrów blach elektrotechnicznych stosowanych na magnetowody maszyn indukcyjnych, które mogą być wykorzystane do pracy w warunkach zbliżonych do kriogenicznych. Przeprowadzono także badania symulacyjne i zamieszczono uzyskane wyniki wpływu [...]
EN In the paper the results of studies oriented info basic parameters of electrotechnical sheets are presented. The sheets are appropriated for magnetic circuits of induction machines working in very low temperatures. The simulation studies of the influence of the rotor slot shape and of the material k[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 2/61 117-128
PL Symulacja komputerowa zjawisk dynamicznych pojazdów w ruchu stanowi dziś podstawową metodę w studiach rozwojowych, przy projektowaniu i ocenie jakości dynamicznobiegowej pojazdów szynowych. Kluczowe znaczenie ma tu model matematyczny pojazdu i jego otocze-nia odniesiony do definicji problemu do rozw[...]
EN in respect of the problem detinition is of vital importanCt, This model is automatically generated by a computer program, its foundation being an equiva. lent physical model created by a specialisL A functional block diagram of a programmin! package is presented, created for The computer simulation [...]
13
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Krzem porowaty wytworzono w różnych warunkach oświetleniowych i elektrochemicznych. Powierzchnię krzemu oświetlano od tyłu (powierzchnia nie zanurzona w elektrolicie), góry (powierzchnia zanurzona w elektrolicie) i dla krzemu wysokodomieszkowanego trawienie przeprowadzono bez oświetlenia. Stosowano [...]
EN The properties of porous silicon prepared at different illumination and electrochemical conditions were studied. Here, the illumination was applied from the backside of the wafer (side not immersed in the electrolyte), from the topside (side immersed in the electrolyte), and for the highly doped sil[...]
14
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1999 z. 242 67-77
PL W artykule przedstawiony został sposób wyznaczania zasięgu stref trwałych zniszczeń w caliźnie węglowej podczas prowadzenia eksploatacji. W tym celu zasymulowano komputerowo eksploatację górniczą w płaskiej tarczy ośrodka górniczego. Jako kryterium zniszcenia przyjęto przekroczenie przez wartość nap[...]
EN The paper presents a way of determination of stable failure in solid coal wich occurs durin mining. Authours used computer methods to simulate two dimensional mining exploitation. The overflow of coal mass compression strength by exploitation stress wa taken as a failure criterion. Problem of coal [...]
15
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 169-174
PL Przedstawiono metodę korekcji sprężynowania powrotnego blach tloczonych opartą na metodzie elementów skończonych. Proponowana metoda polega na stworzeniu wirtualnych narzędzi na bazie typowych wyników symulacji komputerowej procesu tloczenia, pozwalających na kompensację ksztaltu narzędzi uwzględnia[...]
EN A FEM-based correction springback method for sheet metal forming is presented in this paper. The proposed method minimization springback error consists in the creation of virtual tools which make it possible to determine shape compensation for sheet-metal forming tools. Exellent agreement is found b[...]
16
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 163-168
PL W pracy ścisła metoda analizy wrażliwości zastosowana jest do optymalizacji położenia progów ciągowych. Symulacj aprocesu tłoczenia blach odbywa sie za pomocą Metody Elementów Skończonych (MES). Geometria i własności progu ciągowego zastąpione są przez zastępczy próg ciągowy. Prezentowany jest algor[...]
EN In this paper the optimization of drawbead position based on sensitivity analysis is considered. The finite element simulation of sheet metal forming process and "exact", Direct Differentiation Method (DDM) of sensitivity analysis are used. The real drawbead geometry and its characteristics are repl[...]
17
80%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Mechanika
2003 z. 201 157-162
PL Referat prezentuje analizę symulacyjna mieszanego procesu technologicznego spawania i głębokiego tłoczenia dla przykładu wykrojki spawanej z dwóch blach o różnej grubości. Wyniki analizy spawania wykonanego przy wykorzystaniu programu SYSWELD zostały przeniesione do programu do symulacji tłoczenia P[...]
EN This paper describes simulation of welding and consecutive deep drawing of tailored steel blanks. Results from program SYSWELD (welding simulation software) are imported into program PAM-STAMP (stamping simulation software). Simulation results are compared with the real experiment in FLD.
18
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2003 R. 79, nr 2 97-100
PL W artykule przedstawiony został proces wyhamowania układów do wy-buchowego formowania pocisków. Zaprezentowano wyniki symulacji komputerowych doboru gęstości materiałów wypełniających tunel do odzyskiwania nieuszkodzonych pocisków. Pokazano analizę wpływu masy oraz kształtu wybuchowo formowanych poc[...]
EN The paper presents soft-catch recovery system applicable for investigations of explosively formed projectiles (EFP). One method of capturing EFP is to fire it into a stack of progressively densing media. A soft-catch test is successful when the EFP is recovered intact and non deformed. The aim of a [...]
19
80%
Zeszyty Naukowe. Górnictwo / Politechnika Śląska
1998 z. 238 97-105
PL W artykule przedstawiono program symulujący proces przeróbki rudy miedzi. Program ma służyć do szybkiego projektowania dowolnych układów wzbogacania rudy i komputerowej symulacji takiego procesu.
EN In the paper the software for the simulation of the copper ore dressing simulation is presented. The programme should be used to the making the project of the processing plants and computer simulation of the process of beneficiation.
20
80%
Mechanics / AGH University of Science and Technology
PL W artykule przeprowadzono obliczenia numeryczne przepływu powietrza przez dyfuzor stożkowy o kącie rozwarcia 2alpha = 70 stopni i smukłości L/w — 0,82. W celu uzyskania równomiernego rozkładu prędkości w przekroju wylotowym dyfuzora oraz zmniejszenia straty ciśnienia związanej z przepływem powietrza[...]
EN Paper presents the results of numerical calculations of air flow through a conical diffuser with divergence angle 2alpha = 70 degrees and aspect ratio L/w = 0.82. Constructional changes were introduced into the diffuser in order to obtain a uniform velocity distribution in the outlet cross-section a[...]
first rewind previous Strona / 8 next fast forward last