Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 1395
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 85-91
PL Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiału stosowanego w konstrukcjach lotniczych (stopu tytanu WT3-1) wyznaczonych na podstawie testów wysokocyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń mechanicznych symulujące próby hamowniane silników lotniczych K-15 - bez uwzględnienia [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Technika Lotnicza
2000 nr 9 73-83
PL Przedstawiono wyniki badań charakterystyk zmęczeniowych materiału stosowanego w konstrukcjach rotniczych (staliN18K9M5TPr - maraging) wyznaczonych na podstawie testów wysoko cyklowego zmęczenia. Zastosowano widmo obciążeń mechanicznych symulujące próby hamowniane silników lotniczych K-15 - bez uwzgl[...]
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy wyjaśniono przyczyny wieloznacznościpojęcia uczenia się organizacyjne i pokazano jak różni się jego znaczenie w zależności od przyjętej perspektywy i rozpatrywanego poziomu uczenia się. Wskazano na znaczenie metod symulacyjnych we wspomaganiu uczenia się organizacji i w organizacji, a także [...]
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Mechanika
1998 Nr 45 7-17
PL W artykule przedstawiono profesjonalny program komputerowy "SIMTEC" do symulacji procesów cieplnych i mechanicznych (naprężenia) odlewów różnymi technikami. Stosowanie programu symulacyjnego pozwala prześledzić przebieg procesu odlewni czego zgodnie z opracowywaną technologią i łatwo wprowadzić ewen[...]
5
100%
Prace Naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy autorka podjęła problem symulacji zmian strukturalnych w modelach SD, w aspekcie procesu uczenia się (w) organizacji. Tematyka dynamiki struktur modeli symulacyjnych oraz ich optymalizacja (np. upraszczanie) była do tej pory rzadko podejmowana przez symulogów, w szczególności w obszarze anal[...]
6
100%
Archiwum Spalania
PL Artykuł przedstawia opis rozwoju pożaru w pomieszczeniu przy pomocy modelu dwu-strefowego dla różnych scenariuszy pożaru. Określono czasy osiągnięcia warunków krytycznych ze względu na zagrożenie ludzi a także czasy do flashover.
7
100%
Archiwum Spalania
PL W artykule opisano główne problemy związane z modelowaniem strefowym i przestrzennym (polowym) rozwoju pożarów w pomieszczeniach. Przeprowadzono analizę możliwości i ograniczeń modeli deterministycznych.
8
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2000 Nr 3 7-11
9
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Gdańskiej. Elektryka
2000 Nr 87(584) 163-168
PL Przedstawiono jeden z możliwych sposobów uwzględniania zjawiska nasycenia w modelu matematycznym transformatora. W podanym modelu uzależniono zmiany indukcyjności magnesowania od bieżącej wartości strumienia w rdzeniu transformatora. Otrzymane w wyniku symulacji przebiegi prądu stałego jałowego zo[...]
10
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2017 No. 89 187--194
PL W pracy przedstawiono opis próbek walcowych polimerowych oraz budowę i obliczanie ich modeli elektrycznych perkolacji trójwymiarowych (perkolacja dla gałęzi na sieci). Modele elektryczne perkolacji trójwymiarowych próbek polimerowych stanowią obwody elektryczne. Obwody elektryczne składają się z pię[...]
EN The paper presents a description of polymer cylindrical samples of polymer and the construction and calculation of their three–dimensional percolation electric models (percolation for the branch network). The three–dimensional percolation electric models of polymer samples are the electrical circuit[...]
11
80%
Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza
2011 Nr 4 81-85
EN The paper presents the assumptions for the computer simulation of a forest fire in according with digital topographic map of forest and short-term weather forecast. To conduct the simulation, a software has been created. The software includes deterministic mathematical model of a forest fire. Input [...]
12
80%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 7 724-727
PL Uniwersalność automatów komórkowych spowodowała, iż znajdują zastosowanie w wielu dziedzinach, np. w modelowaniu i symulacji ruchu drogowego. Autorzy prezentują dokonania w tym zakresie (tab. 1) oraz formułują nowy model, będący rozwinięciem modelu skrzyżowania dróg prezentowanego w [1] i [8]. Dodat[...]
EN Cellular automata are considered by some researchers to belong to one of the IT department, which is an artificial intelligence. Even though their history goes back to the forties of the last century, much attention is still paid to the use of cellular automata for the process of testing and simulat[...]
13
80%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Artykuł omawia zagadnienie możliwości stosowania określonych uproszczeń w symulacji komputerowej. Stanowi on niezbędny warsztat dla każdego badacza stosującego opisane sposoby modelowania. Weryfikacja uproszczeń numerycznych polegała na przeprowadzeniu trzech testów zderzeniowych dla rdzenia pocisku[...]
EN The paper presents the possibility of applying certain simplifications for computer simulations. It is the essential knowledge for each scientist employing the described methods of modelling. Verification of numerical simplifications consisted in conducting three impact tests for a 7.62 × 51 WC proj[...]
14
80%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono wyniki symulacji rozkładu indukcji w szczelinie powietrznej na powierzchni wirnika dla kilku położeń wirnika względem stojana w zakresie jednej podziałki żłobkowej wirnika metodą obwodowo-polową. Wprowadzając do dwuwymiarowego modelu polowego silnika wymuszenia prądowe uzwoj[...]
EN The paper presents the simulation results of flux density distribution in the air-gap along a circumference of the rotor for several position of the rotor with respect to the stator using circuit-field method. The effective currents of stator windings and rotors bars obtained from the circuit model [...]
15
80%
Acta Mechanica et Automatica
EN A tension control system which simulates the effect of tension force in the filament winding machines has been designed and implemented in the present study. Filament Winding (FW) machines are widely used in Fiber Reinforced Plastic (FRP) composite production systems in which they have a pretensioni[...]
16
80%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 364-372
PL W artykule przedstawiono model systemu transportowego, zbudowany w środowisku symulacyjnym Arena, który umożliwia dowolne wyznaczanie trasy przejazdu obiektu systemu transportowego. Opisano również sposób integracji modelu z aplikacją zewnętrzną, co umożliwia wykorzystanie Areny do testowania algory[...]
EN This paper presents a transportation system model, developed in Arena simulation software, which enables optional determination of route of transportation system objects. In this paper an integration of model with external desktop applications is presented too. Therefore Arena can be used for testin[...]
17
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono opis modelu symulacyjnego tłumika z ciekłym elastomerem, opis przyjętych procedur numerycznych i niektóre wyniki badań.
EN Some details of esimulation tests with dumper filled by liquid silicon elastomer, description of used numerical procedures and some results are presented.
18
80%
Inżynieria Maszyn
1998 R. 3, z. 1 139-148
PL Przedstawiono system komputerowego wspomagania doboru warunków szlifowania bezkłowego wraz z blokami symulacji tego systemu i przykładami ich zastosowania.
EN The paper presents computer aided centreless grinding system (CACGS), simulation blocks of CACGS and examples of application.
19
80%
Logistyka
PL Każde przedsiębiorstwo to procesy w nim zachodzące, a świadomość procesowa to połowa sukcesu we wdrażaniu nowoczesnych narzędzi informatycznych do ich mapowania i modelowania. Dzięki modelowaniu procesów w sposób bardzo realistyczny i możemy uwzględnić wiele warunków ograniczających, występujących w[...]
EN A company is like its processes and process awareness is half the battle in case of implementing modern IT tools for process mapping and modelling. Thanks to modelling the processes can be seen in a very realistic way taking into account many real limitations and also including random parameters whi[...]
20
80%
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Informatyki
PL W artykule omówiono właściwości lamp fluorescencyjnych z zimną katodą (CCFL). Pokazano uproszczone sposoby reprezentacji obwodowej. Zaproponowano uproszczony funkcjonalny schemat zastępczy umożliwiający symulację pracy lampy przed i po zapłonie.
EN In the paper the properties of CCFL lamps are described. Some equivalent circuits of the lamp are given. An functional equivalent circuit for simulation of the lamp`s performance before and after firing are proposed.
first rewind previous Strona / 70 next fast forward last