Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  symulacja ruchu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Mechaniczny
2008 nr 7-8 36-40
2
80%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W artykule rozpatruje się budowę modelu matematycznego wirnika o sześciu stopniach swobody. Rozważa się wpływ oddziaływania sił magnetycznych w układzie sterowania prądowego na ruch wirnika. Układ wykonawczy łożyska magnetycznego i wirnik rozpatruje się jako układ sprężysto-tłumiący z wynikającą z t[...]
EN The article looks at the building of a mathematical model of a rotor, which has six degrees of freedom. The factor considered here, is the influence of the reaction of magnetic forces in the electrical control system operating the motion of the rotor. The system of which the magnetic bearing and rot[...]
3
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Nauki Techniczne
2009 Z. 12 119-120
PL W pracy sformułowano warunki stabilności ruchu modelu suwnicy pomostowej przy uwzględnieniu poślizgów Kalkera i zjawiska odbicia. Przyjęto model suwnicy pomostowej z dwoma zestawami kołowymi jako pary kół, tworzący wraz z ramą układ poruszający się w płaszczyźnie poziomej z prędkością vo pod działan[...]
4
80%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W pracy sformułowano model teoretyczny i obliczeniowy umożliwiający symulację ruchu ładunku przenoszonego za pomocą żurawia leśnego wyposażonego w dwuczłonowy układ chwytakowy. Wyprowadzono równania ruchu końca wysięgnika oraz sprzężone z nimi równania ruchu ładunku. Danymi wejściowymi modelu kinema[...]
EN The paper presents the formulation of the theoretical and calculation model which enable the simulation of the motion of the load carried by the forest crane with two-member gripping device. The equations of the couple motion of the system load - machine elements have been derived. The presented kin[...]
5
80%
Przegląd Komunikacyjny
2015 Nr 4 17--19
PL Artykuł omawia wykorzystanie środowiska symulacyjnego do weryfikacji wprowadzanych modyfikacji w systemie sterowania ruchem. Opisuje proces przeprowadzania symulacji i możliwych do uzyskania rezultatów. Przybliża elementy składowe programów sygnalizacji świetlnej systemu sterowania ruchem w ramach p[...]
EN The article discusses the use of a simulation environment to verify the modifications introduced in the traffic control system. It describes the process of simulation and achievable results. The article zooms the components of traffic signals programs in the system of control the traffic within the [...]
6
70%
Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono zbudowany z wykorzystaniem metody elementów skończonych przestrzenny model żurawia, dla którego przeprowadzone zostały symulacje podrywania ładunku z podłoża. Zastosowano modele ładunku w postaci punktu materialnego oraz bryły sztywnej. W pracy podjęto próbę określenia wpływu z[...]
EN Mobile crane 3-D model, prepared by means of FEM, has been presented in this paper. For the model, simulations of load taking up from the ground were performed. Two models of the load were considered - material point and rigid solid. The attempt of determination of an influence of changes of the loa[...]
7
61%
Postępy Nauki i Techniki
2011 nr 10 5-13
PL W artykule zaprezentowano możliwości budowania wirtualnych złożeń na przykładzie silnika Wankla. Jest to zespół, który konstrukcyjnie i technologicznie stawia przed projektantami i wykonawcami znaczne trudności. Dlatego utworzenie modelu wirtualnego wraz z symulacją ruchu jest narzędziem, które może[...]
EN The paper presents opportunities to build on the example of virtual assembly Wankel engine. This is a team that structural and technological demands placed on designers and contractors considerable difficulties. Therefore the establishment of a virtual model with traffic simulation is a tool that ca[...]
8
61%
Mechanics and Mechanical Engineering
2002 Vol. 6, nr 3 279-286
PL W pracy przeprowadzono analizę dynamiczną żurawia samochodowego. Do budowy modelu numerycznego żurawia zastosowano metodę elementów skończonych. W oparciu o przyjęty algorytm obliczeń przeprowadzono symulacje numeryczne podnoszenia ładunku z podłoża. Analizowano ruch ładunku z różnymi prędkościami d[...]
EN Dynamic analysis of the mobile crane has been performed in this paper. The numerical modal of the crane was prepared by means of FEM. In depend on taken calculation algorithm, numerical simulations of lifting load from rigid ground were performed. Movement of the load with different speeds, for sele[...]
9
61%
Napędy i Sterowanie
PL We wszystkich nowych wersjach Solid Edge producent - firma UGS - koncentruje się na określonych obszarach zastosowań programu. Wynikiem tego jest dodawanie w niektórych modułach większej liczby nowych funkcji i poleceń niż w innych. W wersji 19. modułami, w których pojawiło się najwięcej nowości, są[...]
10
61%
Logistyka
PL W artykule zaprezentowano mikromodel symulacyjny ruchu pojazdów osobowych na pasie z sygnalizacją świetlną. Do opracowania programu komputerowego wykorzystano język programowania niższego rzędu Delphi wersja 7.0. Model posiada znaczną liczbę parametrów wejściowych i charakteryzuje się wykorzystaniem[...]
EN The article presented traffic microsimulation model for lane with traffic signals controlled. To develop a computer program used programming language Delphi version 7.0. The model has a large number of input parameters and is characterized by the use of pseudo-random number generators for the mappin[...]
11
61%
Modelowanie Inżynierskie
2008 T. 5, nr 36 287-294
PL Praca przedstawia system wspomagający modelowanie zorientowane na symulację ruchu (SWM) przekładni zębatych walcowych w formie aplikacji działającej w systemie klasy CAD/CAE OneSpaceDesigner firmy CoCreate. Utworzony system działa na podstawie metody polegającej na integracji procesu modelowania prz[...]
EN The work presents the SWM system aiding the modelling process oriented on motion analysis of gear transmission. The system is an application working in the OneSpaceDesigner system of CoCreate firm belonging to the CAD/CAE class of systems. Created system works basing on the method of integration the[...]
12
61%
Transport Problems
EN In the course of research the fuzzy algorithm for traffic control at signalized intersection has been developed. Based on the results of simulating of intersection functioning during an hour and a day it has been established that using of developed fuzzy algorithm enables to reduce average and maxim[...]
RU Разработан нечеткий алгоритм управления движением на регулируемом перекрестке. По результатам моделирования работы перекрестка на протяжении часа и на протяжении дня установлено, что использование этого алгоритма позволит уменьшить средние и максимальные длины очередей транспортных средств перед пер[...]
13
61%
Logistyka
2015 nr 4 2225--2232, CD2
PL W artykule przedstawiono sposób formułowania modelu pojazdu wieloczłonowego z wykorzystaniem współrzędnych złączowych, które umożliwiają opis ruchu w minimalnej liczbie współrzędnych uogólnionych. Pojazd z naczepą potraktowano jako łańcuch kinematyczny otwarty składający się z trzech członów, z któr[...]
EN The paper presents modelling of articulated vehicles by means of joint coordinates, which enable us to describe the motion of the system with a minimal number of generalised coordinates. A vehicle with a semitrailer is treated as a kinematic chain consisting of three links, the two of them (tractor [...]
14
61%
Archives of Transport System Telematics
EN The testing of cooperative transport systems is challenging because of their complexity and distributions. With TTCN3 a standard based procedure is available for specifying, executing and evaluating the testing of distributed systems such as cooperative transport systems. In the paper a standard, mo[...]
15
61%
Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport
2018 z. 120 19--28
PL Artykuł koncentruje się na zagadnieniach związanych uspokojenia ruchu w obszarach miejskich o historycznej zabudowie. W pracy przedstawione zostały zmiany, które były proponowane w Poznaniu. Propozycje te zaimplementowano w środowisku symulacyjnym PTV Visum. Przeprowadzone symulacje pozwoliły na sfo[...]
EN The article focuses on issues related to traffic calming in historical urban areas. The work presents changes that were proposed in Poznań. These proposals have been implemented in the PTV Visum simulation environment. The conducted simulations allowed to formulate conclusions regarding changes in d[...]
16
51%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
PL Planowanie rozwoju poszczególnych systemów transportu jest jednym z bardzo odpowiedzialnych zadań podejmowanych przez jednostki samorządowe. Jednym z ważniejszych elementów tego procesu jest modelowanie i prognozowanie ruchu, które należy ustawicznie rozwijać i udoskonalać. Sprzyja temu dynamiczny r[...]
EN The planning of transport system development is one of very responsible tasks undertaken by municipal councils. One of the most important elements of that process is traffic modelling and forecasting which should be constantly improved and developed. The dynamic progress of specialistic software for[...]
17
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 372-379
PL Wykorzystanie metod neuroewolucyjnych do sterowania pojazdem podwodnym wiąże się z przeprowadzeniem wielu czasochłonnych obliczeń. Do symulowania ruchu pojazdu podwodnego stosuje się najczęściej model nieliniowy. Wykorzystanie tego typu modelu związane jest z skomplikowanymi obliczeniami, co w połąc[...]
EN Using neuro-evolutionary methods to control of an underwater vehicle is connected with time consuming calculations. Usually a nonlinear mathematical model is used to simulate movement of the underwater vehicle. Using the nonlinear model is connected with complicated calculations, which in connection[...]
18
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 3 (31) 133--144
PL Artykuł omawia wybrane, obecnie stosowane rozwiązania pozwalające na symulację ruchu w urządzeniach treningowych. Omówione w artykule obszary wykorzystania symulacji ruchu obejmują zastosowania zarówno cywilne (symulatory nauki jazdy samochodem, lokomotywą, samolotem), jak i wojskowe (symulator cz[...]
EN The paper discusses selected currently applied solutions for motion simulation in training equipment. The application areas of motion simulation discussed in the paper cover both civilian (car or locomotive driving simulators, aeroplane flight simulators) as well as military (tank, helicopter, aircr[...]
19
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 66 163--168
EN This paper presents the survey on the computer-based Simulator of motion of an underwater object. The Simulator is based on the 6-DOF dynamic equations of motion. The software is built with use of PhysX engine. The visual side is done by the OpenGL library. The application allows user to apply force[...]
20
51%
Logistyka
PL W pracy przedstawiono zagadnienia związane z percepcją bezpieczeństwa w transporcie drogowym. Dokonano przeglądu stanu wiedzy teoretycznej i stosowanych metod badawczych subiektywnego bezpieczeństwa. Zaprezentowana próba identyfikacji zjawiska percepcji bezpieczeństwa obejmuje problematykę analiz ja[...]
EN In the paper the subjective safety in road transportation matters are discussed. The author presented the state of the art in the theoretical and empirical approach to the perceived safety in transportation. Qualitative analysis of safety perception questionnaire study has been conducted, in order t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last